Македонски    English    sq-AL   
РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Добредојдовте
 

 

НОВОСТИ

 

Соопштение 

09.09.2021

Врз основа на член 27, член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3296/3 од 06.09.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 09.09.2021 година објавува:ОГЛАС БР. 8/2021 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на трето јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

 

Соопштение 

17.08.2021

Врз основа на член 27 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3164/2 од 13.08.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 17.08.2021 година објавува: ОГЛАС БР. 7/2021 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возилана второ јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение 

21.07.2021

Врз основа на член 27 и член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети (арх.бр. 02-2757/8 од 15.07.2021 година) донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 21.07.2021 година објавува:  ОГЛАС БР. 6/2021 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила и работна машина на прво јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение 

12.05.2021

Врз основа на член 37 став 2 и став 3, член 43 став 4 и член 46 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-3993/1, од 20 април 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 12.05.2021 година објавува ОГЛАС БРОЈ 5/2021: ЗАКЛУЧОK (бр.  08-2001/1  од  11.05.2021 год.) ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

Соопштение 

05.03.2021

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-1833/1, бр.40-1834/1, бр.40-1835/1, бр.40-1531/1, бр.40-1529/1од 23 февруари 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот на ден 05.03.2021 година објавува ОГЛАС БРОЈ 4/2021 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ (5) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

 Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

22.02.2021

Врз основа на член 35 став 2, член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 4 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 40-536/1,  од 16 февруари 2021 год и 40-537/1,  од 16 февруари 2021 год, Агенцијата за управување со одземен имот на 22.02.2021 година oбјавува ОГЛАС БРОЈ 3/2021, ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение 

22.02.2021

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-9516/1, од 17 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 22.02.2021 година  објавува ОГЛАС БРОЈ 2/2021, ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.  

 

 

Соопштение

29.01.2021 

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-231/2 од 25.01.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 01/2021 За продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 7 (седум) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценките на Министерство за правда -Бирото за судски вештачења.  

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

27.01.2021 

Известување 

Согласно записникот за запирање на постапката за продажба бр.08-25/2 од 25.01.2021 год. по објавениот Заклучок за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат бр.08-25/1 од 08.01.2021 год. за реден бр.6, Агенцијата за управување со одземен имот на 25.01.2021 година:

Ја запира постапката за продажба по Заклучок бр.08-25/1 од 08.01.2021 год. за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат за реден бр.6 “(стан, кој се наоѓа на ул. Питу Гули бр.13 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, ССЗ, влез 01, кат ПР, број 01, со внатрешна површина од 162 м2, помошни простории лоѓии, балкони и тераси на приземје со површина од 26 м2, помошни простории на сутерен број 1, со површина од 21 м2 и гаража на сутерен со површина од 27 м2, КП 1676, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.15753, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот)“, објавен на ден 11.01.2021 година (понеделник) во дневните весници “Слободен печат“ и “Лајм“.

Во останатиот дел објавата на Заклучоците за продажба на шест (6) недвижности на прво јавно наддавање останува непроменета.  

Агенција за управување со одземен имот

 

Соопштение

11.01.2021 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-9516/1, од 17 ноември 2020 год. бр.44- 11204/1, од 15 декември 2020 год., бр.44-11109/1, од 15 декември 2020 год., бр.44-11110/1 од 15 декември 2020 год., бр.44-11107/1 од 15 декември 2020 год., и бр.44-11201/1 од 15 декември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 11.01.2021 година објавува ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕСТ (6) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

Соопштение

11.12.2020 

Врз основа на член 35 став 2 и член 37 став 2 и став 3  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-7972/1,  од 13 октомври 2020 год., бр.44-9433/1, бр.44-9434/1 и бр.44-9517/1 од 03 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 11.12.2020 година ги објавува следните: ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧЕТИРИ (4) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение

11.12.2020 

 

Врз основа на член 27 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3473/2 од 09.12.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 11.12.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 8/2020 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на второ јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение

13.11.2020

ОГЛАС БР. 7/2020

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-7972/1, бр.44- 7971/1, од 13 октомври 2020 год., бр.44-9433/1, бр.44-9434/1 и бр.44-9517/1 од 03 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 13.11.2020 година објавува ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ (5) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение

13.11.2020

ОГЛАС БР. 6/2020

Врз основа на член  34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-2864/4 од 06.10.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 13.11.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 6/2020 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение

06.11.2020

Вицепремиерот за броба против корупција Љупчо Николовски, денес во работна посета на “Агенцијата за управување со одземен имот”

Зајакнувње на процесот на дигитализација, екипираност со човечки ресурси и ефикасно извршување надлежности беа дел од темите за коишто денеска разговарaa  Вицепремиерот за броба против корупција Љупчо Николовски и директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фатон Асани.

Воедно, разговараа и за целокупниот начин на управување со конфискуваниот имот во кривична и прекршочна постапка.

Меѓуинституционалната соработка е клучен фактор со цел да се обезбеди целосна грижа за конфискуваниот имот и предмети.

Јавноста и транспарентноста на постапките за управување со имотот се главна цел за успешно работење на оваа институцијата, којашто има важна улога во целокупниот процес на функционирање на државата.

 

 

 

Соопштение

29.07.2020

Врз основа на член 27 и член 35 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-2232/2 од 28.07.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 29.07.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 5/2020 за продажба на одземени подвижни предмети моторни возила  на второ јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

 

Соопштение

05.06.2020

ОГЛАС БР. 4/2020

Врз основа на член  34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-1727/4 од 04.06.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 05.06.2020 година објавува:  ОГЛАС БР. 4/2020 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање.  

 Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

Соопштение

16.05.2020 година

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-1551/2 од 13.05.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 02/2020 за продажба на одземени подвижни предмети –336 хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 7 (седум) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценките на Министерство за правда -Бирото за судски вештачења. 

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

Соопштение

03.04.2020 година

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.45-9475/1, бр.45- 9475/2, бр.45-9475/3, бр.45-9475/4, бр.45-9475/5 од 16 декември 2019 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 03.04.2020 година објавува: ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ (5) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

Соопштение

03.04.2020 година

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-900/5 од 02.03.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 03.04.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 2/2020 за продажба на одземен подвижен предмет –моторно возило/мотоцикл Harley Davidson на второ јавно наддавање по електронски пат.  

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

20.02.2020 година

Соопштение

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-660/2 од 14.02.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 01/2020 (арх.бр. 09-662/3 од 14.02.2020)  за продажба на 98  одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо ,  по пат на електронско јавно наддавање.

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 7 (седум) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценките на Министерство за правда -Бирото за судски вештачења. 

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

18.12.2019

Соопштение

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-5234/16 од 03.12.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 7/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила на прво јавно наддавање по електронски пат.

 Повеќе информации можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

18.12.2019

Соопштение

Врз основа на член 35 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-5324/15 од 03.12.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 6/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила на трето јавно наддавање по електронски пат.

 Повеќе информации можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

 

11.12.2019

Соопштение

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо бр. 02-5234/11 од 03.12.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 5/2019 За продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

Повеќе информации можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

07.11.2019

Соопштение

Врз основа на член 35 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4770/2 од 05.11.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 4/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила  на второ јавно наддавање по електронски пат .

Повеќе информации можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

 

27.09.2019

Соопштение

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3453/2 од 01.08.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 3/2019 за продажба на одземени подвижни предмети 20–моторни  возила по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации можете да прoчитате на линкот Огласи

 

 

15.07.2019

 

Соопштение

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-2989/4 од 10.07.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 2/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо,  по пат на електронско јавно наддавање. Предмет на продажба се одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо кои се продаваат заедно и тоа: 267 патнички, комби и товарни моторни возила и 117 запрежни коли. 

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 10 (десет) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценките на Министерство за правда-Бирото за судски вештачења со бр: СВ V 38/19 од 14.05.2019 година, СВ V 79/19 од 03.07.2019 година, СВ V 80/19 од 02.07.2019 година и СВ V 92/19 од 05.07.2019 година.

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

 

09.07.2019

Соопштение

Уништени над 600 парчиња оружје и над 400 килограми дрога 

По повод Светскиот ден за борба против малото и лесно оружје, Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Комисијата за уништување на одземено оружје, наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори формирана од Министерот за правда, како и во соработка со Министерството за внатрешни работи, денес во 12:00 часот во погоните на Еуроникел индустри во Кавадарци, спроведе  уништување на оружјето и на дрогата одземени по основ на правосилни судски одлуки, донесени по завршени кривични постапки, како и врз основ на решениja за нивно ништење, донесени од соодветните судови во државата, каде беа јавно уништени повеќе од 600  парчиња оружје , од кои најголемиот дел се пиштоли -358, ловечки пушки – 142, автоматски пушки -32,   воздушни пушки - 54, еден ракетен фрлач и друго. Во поглед на уништени количини на дрога, станува збор за повеќе од 400  килограми наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори, и тоа марихуана, хашиш, кокаин, хероин, амфетамини и друго. 

На спроведеното јавно уништување, присуствуваа Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски,  директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фатон Асани, како и претставници од Министерството за внатрешни работи, медиуми и други.

 

08.02.2019

Соопштение

Во денешната објава во дневниот весник Нова Македонија е настаната техничка грешка со што е извршена објава на Оглас бр.1/2018 од 05.10.2018 година. Корекција на објавата ќе се изврши во наредниот број на Нова Македонија (со датум на 09.02.2019) со Оглас бр.1/2019 од 08.02.2019 година за продажба на одземени предмети – хаварисани возила како старо железо.

 

08.02.2019 год.

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-530/2  од 05.02.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 1/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –251 хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 10 (десет) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценката бр. CB V 240-18-2 од  25.01.2019 година на Министерство за правда -Бирото за судски вештачења. 

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

28.01.2019 год.

МАКСИМИЗИРАЊЕ НА АКЦИИТЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА

Еден од основните предизвици на Агенцијата за управување со одземен имот во 2018 година беше ослободување на просторните капацитети на плацовите на кои се  складираат одземените возила. Имено, алармантна е вкупната бројка на одземените возила кои се сместени на плацовите на Агенцијата, како и на плацовите на другите државни институции ширум државата, особено бројката на возила кои со години биле оставени така складирани, изложени на сите неповолни влијанија и ја загубиле својата употребна  вредност. Токму поради тоа, Агенцијата  во 2018 година спроведе две акции и изврши успешна продажба на вкупно 218 одземени хаварисани возила наменети за старо железо.

Агенцијата во 2019 година активно ќе го стави својот акцент на постигнување на максимизирање на акциите за селекција и продажба на хаварисани  возила и особен акцент  на интезивирање на продажбите  на одземениот движен и недвижен имот.  


 

19.12.2018 год.

СПРОВЕДЕНО ЈАВНО УНИШТУВАЊЕ НА НАРКОТИЧНИ ДРОГИ ЗАПЛЕНЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ КРИВИЧНИ И СУДСКИ ОДЛУКИ ВО РЕГИОНАЛНАТА ДЕПОНИЈА ДРИСЛА

Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Комисијата за уништување на одземено оружје, наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори формирана од Министерот за правда, како и во соработка со Министерството за внатрешни работи денеска во регионалната депонија Дрисла, ја спроведе акцијата за уништување на околу 170 килограми разни видови дроги и психотропни супстанци кои потекнуваат од кривичните дела  недозволено тргување со опојни дроги, психотропни супстанци и прекурсори штополицијата ги расветли во изминатиот период, а за кои кривични дела надлежните судови веќе донесоа правосилни судски пресуди. Уништени се околу 128 килограми марихуана, околу шест и пол килограми хероин, околу 20 килограми хашиш, околу половина килограм кокаин, 9 екстази, 22 растениа од канабис, 97,4 гр мешавина од парацетамол и кофеин, 33 шишиња и 23 мл метадон, 15 ампули дизапам, 840,72 гр амфетамин, 19 таблети Аспирин и неколку шприцеви со течност, 2 ампули Солкосерил, 279 семки од канабис, 1 кг семки од канабис,     1 кг и  845 гр менитол, 450 пакетчиња Тромадол, 115 таблети „Супермен и 4 таблети „Супермен со амфетамин,  50 таблети и 53 ампули диазапам, 20 пакетчиња аспирин, 70 таблети метаамфетамин со лого „Круна“, 15 шишиња хептанон. 

На спроведеното јавно уништување, присуствуваа Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски,  директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фатон Асани, како и претставници од Министерството за внатрешни работи, медиуми и други.

          

 

 

19.12.2018 год

СПРОВЕДЕНА ДОНАЦИЈА НА НАД 20.000 ПАРЧИЊА РАЗНА СТОКА

 

Во пресрет на новогодишните и божиќните празници на ден 12.12.2018 година, Агенцијата за управување со одземен имот организираше и спроведе донација на над 20.000 парчиња: облека, обувки, текстил, бела техника и друга разна стока, која што преку Министерството за труд и социјална политика беше отстапена за потребите на пет социјални центри и ранлива категорија на граѓани, ЈЗУ психијатриска болница – Скопје, ЈУ Завод за рехабилитација на деца младинци – Скопје, ЈЗУ за рехабилитација на деца со оштетен слух – Битола и на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи. 

 

 

12.12.2018 год. 

Соопштение

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-4993/2  од 23.11.2018 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БР. 2/2018 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање. 

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 10 (десет) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценките на Министерство за правда-Бирото за судски вештачења со бр. СВ V 218/18 од 13.11.2018 година; СВ V 142/18 од 07.08.2018 година; СВ V 47/2018 од 07.06.2018 година и СВ V 47/2018-2 од 21.11.2018 година.

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

 

 

07.12.2018 год.

Одржана "Peer-to-peer" Посета во органите на власта на Романија  (од 4-6 декември 2018 година во Букурешт, Романија) 

 


AIRE Центарот (Совет за индивидуални права во Европа) и Секретаријатот на RAI (Регионална антикорупциска иницијатива) се здружија за спроведување на 2-годишен Регионален проект за обновување на имотот насловен како "Зајакнување на антикорупцијата во Западен Балкан преку подобрување на мерките за запленување на средства" . Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство и е поддржан од Фондацијата Конрад Аденауер.

Регионалниот проект е дизајниран врз основа на сеопфатен преглед и анализа на пребарување, заплена и конфискација на незаконски добиени средства спроведени од AIRE Center и RAI Секретаријатот. Прегледот служеше како вежба за одредување на обемот и го обезбеди основното ниво за развој на Регионалниот проект. Резултатите од сеопфатен преглед беа одобрени од страна на клучните засегнати страни од Регионот на Регионалната конференција за зајакнување на соработката во областа на наплата на средства во Сараево, БиХ на 28 март 2018 година.

Првата активност во рамките на Регионалниот проект беше Посета "Peer-to-peer", која се одржа во Романија од 4-6 декември 2018 година. Целта на посетата "Peer-to-peer" беше да се научи од прва рака за најдобрите практики и искуства од Романските власти и да споделат различни перспективи за спроведување на мерките за наплата на средства помеѓу учесниците од регионот на Југоисточна Европа. Посетата  им овозможи на учесниците да стекнат подобро разбирање за модалитетите и механизмите во полето за наплата на средства и да ја зголемат свеста за достапните правни и практични решенија, но исто така и да ги идентификуваат главните предизвици. На Посетата присуствуваа претставници на обвинителските служби и институциите за управување со имот од регионот.

За време на посетата учесниците имаа можност да ги посетат следните институции во Романија: Национална агенција за управување со одземени средства - ANABI, Дирекција за истрага на организиран криминал и тероризам - DIIKOT, Национална дирекција за борба против корупцијата - DNA и Канцеларија на јавниот обвинител. Претставниците на горенаведените национални институции ги споделија своите непроценливи искуства и know-how со учесниците.

 

 

05.10.2018 год.

Соопштение

 Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-3590/3  од 19.07.2018 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 1/2018 за продажба на одземени подвижни предмети –118 хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

 

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 10 (десет) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценката бр. CB V 101/18 од  04.07.2018 година на Министерство за правда-Бирото за судски вештачења. 

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

 

28.06.2018

ЗАВРШЕН НАСТАН НА ПРОЕКТОТ – ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СО ЦВРСТА ЗАЛОЖБА ЗА ОДЛУЧНА АКЦИЈА ПРОТИВ КРИМИНАЛОТ И КОРУПЦИЈАТА

Воспоставување на силни механизми и стандарди за превенција и сузбивање на корупцијата, унапредување на институционалните капацитети за спроведување истраги на корупција на високо ниво, финансиски криминал и перење пари, и зајакнување на координираниот и ефикасен национален одговор на компјутерски инциденти и сајбер криминал, се само неколку од сферите во коипроектот финансиран од ЕУ за „Борба против организираниот криминал и корупцијата” обезбеди фокусирана поддршка во периодот на негово спроведување од декември 2016 до јуни 2018година.
Како што посочи г-дин Јаромир Левичек од Делегацијата на Европската Унија, еден значаен елемент во борбата против организираниот криминал и корупцијата во земјата е потребата за подобра координација помеѓу засегнатите институции.
Според Министерот за внатрешни работи, г-дин Оливер Спасовски, овој проект дојде во вистинскиот момент со оглед на фактот дека ЕУ со години посочува на потребата за сериозни реформи и акција против организираниот криминал и корупцијата. Во своето обраќање на завршниот настан на проектот, тој презентираше некои од позначајните постигнувања во рамки на проектот, вклучувајќи ги, меѓу другото, и Стандардните оперативни процедури за истраги на финансиски и сајбер криминал, препораките за понатамошно унапредување на меѓу-институционалната соработка во борбата против криминалот, како и развојот на Стратегија за сајбер-криминал за МВР како и Акциски план за нејзина имплементација. 
Заменик министерот за правда, г-дин Оливер Ристовски, нагласи дека една од целите на проектот е и зајакнување на индивидуалните вештини и способности на обвинителите да се справат со информациите и успешно да ги водат предистражните постапки за финансиските и кривични дела поврзани со корупција.
Проектот овозможи соодветна поддршка и во сферата на одземање и управување со конфискуван имот, како една од најефективните алатки против криминалот. Како што истакна Директорот на проектот, г-дин Андреа Д‘ Анџело, конфискацијата и враќањето на криминално стекнатите средства во општеството ќе придонесе граѓаните да ги почувствуваат придобивките од борбата против организираниот криминал.
Во името на сите институции корисници на проектот, г-дин Марјан Стоилковски, Раководител на Одделот за компјутерски криминал и дигитална форензика во МВР, г-ѓа Розета Трајан, Генерален секретар на ДКСК, и г-дин Фатон Асани, Директор на Агенцијата за управување со одземен имот, ги презентираа најзначајните резултати од работењето на проектот кои се однесуваат на нивните институции.
Проектот финансиран од ЕУ „Зајакнување на националните капацитети во борбата против организираниот криминал и корупцијата” беше спроведен од Business and Strategies in Europe и нивните конзорциумски партнери.

 

 

27.06.2018

БАМИН 2018 - ГОДИШНА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НАПЛАТА И УПРАВУВАЊЕ СО НЕЛЕГАЛНО СТЕКНАТИ СРЕДСТВА

 
Подобрувањето и унапредувањето на меѓународната и меѓуинституционалната соработка на сите тела од регионот на Западен Балкан, кои управуваат со средствата запленети од организиран криминал, беше меѓу главните теми на годишната регионална работилница за најдобри практики за наплата и управување со одземени средства - БАМИН 2018, која се одржа во Скопје на 26-27 јуни 2018 година.
Претседателството на БАМИН оваа година го има Агенцијата за управување со одземен имот.
Целта на оваа годишна средба на Меѓуагенциската мрежа за управување со средства на Балканот (БАМИН), организирана во соработка со Министерството за правда и со поддршка на проектот FAOCC, беше да се промовира размената на најдобри практики помеѓу Европската унија членки и членови на БАМИН од осум балкански земји.
Воведни излагања на конференцијата имаа г-дин Оливер Ристовски заменик-министер за правда, г-дин Фатон Асани - директор на Агенцијата за управување со одземен имот и г-ѓа Џил Томас од Секретаријатот на БАМИН.

Г-дин Фатон Асани, директор на Агенцијата за управување со одземен имот (АУОИ), кој годинава претседава со мрежата БАМИН, истакна дека конфискацијата, покрај тоа што е репресивна мерка, исто така има превентивен ефект кога криминалците стануваат свесни дека нивните криминални средствата и профитот ќе бидат одземени од нив.

"Конфискацијата на криминално стекнатите средства се случува континуирано. Веќе извршивме голем број конфискации и очекуваме уште многу да се процесираат во иднина. Меѓутоа, ефективноста на работата на АУОИ зависи од судовите, односно од моментот кога добиваме извршен судски налог ние преземаме дејство. Од суштинско значење е судските процедури да се финализираат побрзо и поефикасно", истакна г-дин Асани.

Како што истакна заменик-министерот за правда, Оливер Ристовски, земјите постепено ја менуваат својата пракса од стандардна казна со затворска казна до повеќе акцентирана конфискација на незаконски стекнатите средства и профит. Според него, развиените стратегии и акциони планови, законодавната рамка и бројните меѓународни инструменти единствено не се доволни за успешно сузбивање на организираниот криминал.
"Без промени во свеста и без цврста акција на спроведување на законот, сите документи ќе завршат како" мртов збор на хартија ", додека сите сегменти на општеството остануваат да бидат плодна почва за криминалните организации и нивните операции" Рече министерот Ристовски.
Целта на БАМИН, како што истакна г-дин Андреа Д'Анджело од Секретаријатот БАМИН, е да им помогне на земјите во развивање на подобри процедури кои ќе им овозможат да продолжат побрзо со отстранувањето на обновените средства и да ги вратат придобивките на граѓаните и на државни буџети.
"Ова е заеднички проблем меѓу земјите. Се разбира, постојат предизвици насекаде. Криминалот не ги признава границите. Криминалец од една земја, на пример, би можел да го инвестира својот имот во друга земја и обратно, и поради овие причини мора да соработуваме. Ако не соработуваме, криминалот ќе победи ", рече г-дин Д'Анджело.
Важноста на овој состанок во борбата против организираниот криминал и корупцијата во регионот беше истакната со присуството на г-дин Фредерик Пирсон, раководител на Бирото за криминални акти на Европол, кој им се обрати на практичарите за враќање на имотот од регионот. Дискусиите за време на конференцијата исто така се фокусираа на темите за чување и продажба на запленети и конфискувани средства, како и управување со средствата на компанијата.
Учесниците, исто така следеа излагања од панел на експерти од ЕУ од Белгија, Бугарија, Ирска, Италија и Холандија за можностите и оперативните предизвици во воспоставувањето на ефикасна Канцеларија за управување со средства (АМО), што се гледа од надлежностите на земјите-членки на ЕУ кои неодамна ги завршија процес или во моментов воспоставуваат АМО.
Годишниот регионален состанок на БАМИН беше организиран и финансиран од Инструментот за техничка помош и размена на информации (TAIEX) на Европската комисија.

 

 

07.06.2018

Интензивна меѓународна активност и соработка на Агенцијата за управување со одземен имот

 

Агенцијата за управување со одземен имот интезивно се ангажира во насока на подготовка, организација и поддршка на вкупните активностите во рамките на меѓународната соработка. Во таа насока, како континуитет на меѓународната соработка директорот Фатон Асани одржа средба со Јавната обвинителка од Босна и Херцеговина Диана Кајмакович.

 

 

22.03.2018

Одржан е  првиот состанок на Управната група на БАМИН мрежата

 

На 20–ти и 21-ви март во Сараево се одржа првиот состанок на Управната група на БАМИН мрежата (Балканската интерагенциска мрежа за управување со нелегално стекнат имот) со која Република Македонија претседава во 2018 година.  БАМИН мрежата е прва мрежа во светот чиј фокус е управувањето со одземениот имот, а ја сочинуваат владини агенции од осум земји од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и Словенија кои се одговорни за управувањето и располагањето со нелегално стекнатиот имот и  средства. Целта на овој состанок беше подготвување на агендата за годишниот состанок на сите земји на БАМИН  мрежата кој ќе се одржи во јуни оваа година во Македонија, како и идентификување на области кои треба да бидат земени во предвид. На одржаниот состанок присуствуваа претставници од Агенцијата за управување со одземен имот на Република Македонија директор Фатон Асани, кој воедно е и претседател на БАМИН мрежата за оваа година, од косовската Агенција за управување со конфискуваниот имот (AMSCA) Албан Корне, директорот на Федералната агенција за управување со одземен имот на Босна и Херцеговина Кенан Капо, од  Секретаријатот на Бамин Андреа Д’Анџело и Џил Томас, и претставник од Агенцијата за управување со одземен имот на Република Србија.

 ”Македонија има чест да го држи Претседателството на БАМИН за 2018 година. Управувањето со одземените средства е високо специјализирана компонента на процесот на наплата на имотна корист. Глобалното признавање на важноста на ефективното управување со средствата, наметнувајќи го организираниот криминал и тероризмот, енормно се зголеми во последниве години, како на оперативно ниво, така и на политичко ниво. Улогата на БАМИН како мрежа на практичари и искуства, зајакнување на меѓусебното знаење за методите и техниките за менаџирање со цел да се зачува нивната вредност, е од витално значење за успешното враќање на средствата. Како неформална група на менаџери за управување со одземениот имот и предмети, нејзиното постоење е глобално уникатно. Собирањето на најдобрите практики во целиот регион и од нашите членови набљудувачи надвор од Балканот ќе биде клучен фокус за БАМИН во 2018 година. До крајот на нашето претседавање, ние сакаме на БАМИН членките, земја  по земја да доловиме слика на законодавството за управување со одземените средства, политика и процедури. Македонија, исто така, би сакала да го искористи ова како можност да промовира добра соработка помеѓу агенциите на БАМИН и остатокот од светот и да ги идентификува понатамошните можности за зајакнување на таа соработка преку директна поддршка на практичарите во мрежата на БАМИН. Убеден сум дека до кога Македонија ќе го предаде претседателството БАМИН ма Босна и Херцеговина во 2019 година, БАМИН ќе придонесе за поефикасно зачувување на вредноста на криминалните средства уште поефикасно во регионот, обезбедувајќи поголема економска вредност за последователното одземање и конфискација” – истакна директорот Фатон Асани.

Сите учесници се согласија дека на состанокот е постигнат значителен напредок во размената на информации во различни форми на одземање, стекнување и управување со одземените предмети и  имот, без разлика дали станува збор за недвижен имот, акции,  пари, подвижни предмети и други форми на сопственост. Пораката е јасна: КРИМИНАЛОТ НЕ СЕ ИСПЛАТИ!

 

 

 

 

07.12.2017

ОДРЖАНА ДВОДНЕВНА МЕЃУНАРОДНА РАБОТИЛНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

Во организација на Агенцијата за управување со одземен имот се одржа меѓународна дводневна работилница на тема: “Најдобри модели и пракси применети во подрачјето на управувањето со одземениот имот, имотна корист и предмети”, на која учествуваа  претставници од  Федералната агенција за одзмен имот на Босна и Херцеговина како и претставници од Управата за имот на Црна Гора.

Целта на оваа средба беше да се разменат мислењата и искуствата преку најдобрите пракси  и студии на случаи во подрачјето на управувањето со одземениот имот,  како и меѓународната и меѓуинституционална соработка на сите органи во регионот за управување со имот, кој се одзема од организираниот криминал и други форми на криминал. По тој повод, директорот на Агенцијата за одземен имот Фатон Асани органзираше посета на делегациите од Босна и Херцеговина и Црна Гора со Министерот за правда на Р. Македонија, како и посета и работна средба во Управата за финансова полиција и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопаснство, на кои беа разменети информации за различните форми на одземање, преземањето и управувањето со различни форми на нелегално стекнатата сопственост: недвижен имот, бизнис-интереси, бизниси, парични средства, подвижен имот и други облици на сопственост со активно учество на сите учесници на оваа средба.

Помеѓу централните теми на работилницата меѓу агенциите, беа опфатени и разменети мислења и искуства за развивање на меѓународна сосработка и запознавање со цел ефикасно делување доколку се укаже потреба за истото. Исто така, беше разговарано и за  идните активности и одговорностите  на Балканската интерагенциска мрежа за одземање на нелегално стекнат имот (БАМИН) сочинета од  владини агенции од осум земји од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и Словенија кои се одговорни за управувањето и располагањето со нелегално стекнатиот имот,  на која  Република Македонија со оваа мрежа ќе претседава во 2018 година.


 

 

17.10.2017

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРАКТИЧНИТЕ АСПЕКТИ НА КОНФИСКАЦИЈАТА НА ПРИНОСИТЕ И ИМОТИТЕ СТЕКНАТИ СО КРИМИНАЛ

Мерките за замрзнување и конфискација на приносите и имотите стекнати преку криминал претставуваат ефективни алатки во борбата против криминалот, чија цел е враќање на имотот добиен од нелегални извори. Воедно, овие мерки се особено важни кога станува збор за сериозни криминални престапи како трговија со дрога, организиран криминал, корупција и финансирање тероризам. Со цел за зацврстување на овие механизми, проектот финансиран од ЕУ за Борба против организираниот криминал и корупција, организираше еднодневна работилница со фокус на практичните аспекти за зголемување на ефективноста на конфискувањето на кривични приноси, како и на конкретни предлози за зголемување на ефикасноста во следењето на случаите од почеток до крај, помеѓу засегнатите институции. Работилницата беше предводена од страна на проектниот тим лидер и експерт за борба против организиран криминал, г-дин Седрик Вудхол, со поддршка на меѓународните експерти во областа г-дин Дипак Синг и г-дин Сем Ситлингтон, а учествуваа претставници на Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Царинската управа, Управата за финансиско разузнавање, Финансиската полиција и Агенцијата за управување со одземен имот.

Една од целите на работилницата беше, исто така, да информира и да ја поддржи дискусијата помеѓу клучните институции кои би биле инволвирани во креирањето, поставувањето и функционирањето на Канцеларија за поврат на имот и имотна корист, која би овозможила блиска соработка и брза размена на информации, на барање или во спонтани околности. Помеѓу централните теми на работилницата беа и понатамошниот развој на методологија и систем за веродостојно следење на податоци за перење на пари, како и воспоставување на ефикасен систем за евиденција и статистика за спроведените финансиски истраги.

 

 

25.09.2017

ОДРЖАН Е  ВТОР СОСТАНОК НА БАЛКАНСКАТА  ИНТЕРАГЕНЦИСКА  МРЕЖА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА НЕЛЕГЕЛНО СТЕКНАТ ИМОТ (BARIN)

Конфискацијата на имотот и имотната корист стекнати со извршување на кривично дело е најсилен инструмент во борбата против организираниот криминал и корупција, кој често многу повеќе ги погодува сторителите на кривичните дела отколку самата казна изречена за  стореното кривично дело. На Балканскиот регион, главен вител за спречување на криминалните активности претставува лишувањето на сторителот на кривичното  дело од можноста за уживање во нелегално стекнатото богатство. Првиот чекор е идентификација, замрзнување и заплена на нелегално стекнатиот имот. Затоа, неопходно е да се има ефикасен систем за управување со нелегално  стекнатиот имот преку зачувување на вредноста на имотот (куќите, компаниите, автомобилите, накитот и другите луксузни предмети). Поради својата техничка природа, оваа работа бара транснационален пристап. Балканот стави огромен акцент на улогата на прекуграничните односи во успешното гонење, управување и конфискација на незаконски стекнатиот имот под контрола на меѓународно организиран криминал и корумпирани јавни службеници.  Како одговор на овој предизвик, Балканската интерагенциска мрежа за одземање на нелегално стекнат имот (БАРИН), во организација на Агенцијата за управување со одземен имот на Косово (AMSCA) со техничка поддршка од проектот финансиран од Европската унија "Понатамошна поддршка на косовските институции во борбата против организираниот криминал, корупцијата и насилниот екстремизам" (ОКЦ-ЦВЕ),  на 18 и 19 септември 2017 година го одржа својот втор состанок во Приштина, Косово.  Темата на оваа конференција беше "Планирање пред одземање"на кој  учество од Р.Македонија имаа в.д директорот Фатон Асани, претставници од АУОИ и МВР. 

 Членството во мрежата на БАРИН го сочинуваат владини агенции од осум земји од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и Словенија кои се одговорни за управувањето и располагањето со нелегално стекнатиот имот и  средства. Покрај искуствата од страна на претставниците од земјите членки на БАРИН мрежата, своите искуства ги споделија и експерти од Холандската и Белгиската канцеларија за управување со конфискуван имот, како и приватни компании ангажирани од единици за заплена на имот во Велика Британија и Република Ирска.  До крајот на 2017 година претседавач на БАРИН мрежата е Косово. Република Македонија со оваа мрежа ќе претседава во 2018 година, а Босна и Херцеговина во 2019 година. 

 


23.09.2017

Упатсво за управување на министесртвата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес

 

23.02.2016 година

Соопштение 

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр. 98/08, 145/10, 104/13,187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), а во врска со член 28, член 29 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14), a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-5376/24 од 21.12.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС бр.1 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани моторни возила за старо железо по пат на електронско јавно надавање. За сите возила заедно почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 5 (пет) денари за еден килограм старо железо со вкалкулиран  ДДВ согласно проценката бр. CB V 244/15 од 04.11.2015 година на Министерство за правда- Бирото за судски вештачења.

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

 

19.12.2015 година

Соопштение 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14,97/15 и 148/15), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Македонија бр.42-11562/1, бр.42-11562/2, бр.42-11562/3,  од 7 декември 2015 год. („Сл.весник на РМ„ бр.217/15), Агенцијата за управување со одземен имот на 19.12.2015 година  ги објавува следните:  

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТРИ  (3) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

 

1.З А К Л У Ч О К   бр.09-5211/2 од 18.12.2015 год. за продажба на недвижност  со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.1. : Се  врши продажба на  недвижен имот,  на прво јавно наддавање по електронски пат,  и тоа: Недвижност  на ул. Кеј 13-ти Ноември  87, вкупна површина од 139м2,од кои  66 м2 зпз,67м2 дм и 6м2 зпз, стан од 47 м2, со помошни простории 42 м2, и помошна просторија од 4м2, запишани во Имотен лист бр.6900 за КО Центар 1,на КП 12268 , во сопственост на Република Македонија, на 1/3 идеален дел.

2.  З А К Л У Ч О К   бр.09-5212/2 од 18.12.2015 год. за продажба на недвижност  со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.2: Се  врши продажба на  недвижен имот,  на прво јавно наддавање по електронски пат,   и тоа: На недвижност на  ул.Коце Металец бр.13 а, објект со вкупна површина од 112 м2, од кои 83м2 стан во семејна зграда, а 29м2 помошни простории и земјиште во вкупна површина од 417м2, од кои 114 м 2 под зграда, запишан во Имотен лист бр.230 за КО Гази Баба,на КП 651  , во сопственост на Република Македонија,на 1/2 идеален дел.

3. З А К Л У Ч О К   бр.09-5210/2 од 18.12.2015 год. за продажба на недвижност  со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.3.: Се  врши продажба на  недвижен имот,  на прво јавно наддавање по електронски пат,  и тоа: Стан на ул.Желево 5/1-3, број на зграда 1,влез 001,кат ПР,број 003,во површина од 50 м2 и помошни простории од 8 м2 , запишан во имотен лист бр.12399 за КО Карпош,на КП 796 , во сопственост на Република Македонија.

 

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

 

18.09.2015

Соопштение

Спроведена  е уште една  акција за уништување на одземени предмети во комуналниот  отпад “Дрисла” – Скопје.

Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Комисијата за уништување на одземен имот формирана од министерот за правда составена од пет члена кои се претставници од судот, јавното обвинителство, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата, денес  во 14 часот во Друштвото за депонирање на комунален отпад “Дрисла” – Скопје, спроведе уште една акција за уништување на одземените предмети. 

На спроведеното ништење беа  уништени разни одземени предмети цигари, алкохол како и разна козметика.

 

 

05.09.2015 

Известување 

Врз основа на член 34 и член 20 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14, 160/14 и 97/15), а во врска со член 28 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14),a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-3961/2 од 01.09.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС бр.4 за продажба на одземени подвижени  предмети –товарни моторни возила (Тмв-цистерна VOLVO, Тмв-цистерна Mercedes Benz, Тмв-цистерна VOLVO, Тмв-влекач  VOLVO, Полуприколка Цистерна UTVA) по пат на електронско јавно надавање. Вредноста на одземените товарни моторни возила за сите заедно изнесува 2.440.800,оо  денари без вклучен ДДВ согласно проценката бр.CB V 185/15 од 25.08.2015 на Министерство за правда – Биро за судски вештачења. 

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи 

 

 

31.08.2015 

Известување 

Врз основа на член 34 и член 20 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14, 160/14 и 97/15), а во врска со член 28 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14),a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-3694/4 од 04.08.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:   ОГЛАС бр.3 за продажба на одземен подвижен  предмет –моторно возило Маserati  Granturismo по пат на електронско јавно наддавање. Вредноста на одземеното моторно возило изнесува 2.337.419,00  без вклучен ДДВ согласно проценката бр.CB V 172/15 од 29.07.2015 на Министерство за правда – Биро за судски вештачења.

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

 

29.07.2015

Соопштение

Спроведена  е  акција за уништување на одземени предмети со правосилни одлуки  на депонијата Дрисла

Имајќи во предвид  дека во магацините на Агенцијата за управување со одземен имот од страна на надлежните органи беа предадени одземени предмети кои неможат да бидат продадени поради здравствени, ветеринарни, фитосанитарни, безбедносни и други причини како и производи за кои не постои декларација или се фалсификати, Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Комисијата за уништување на одземен имот, денес  во 10 часот во Друштвото за депонирање на комунален отпад “Дрисла” – Скопје, ја спроведе акцијата за уништување на одземените предмети.

На спроведеното ништење беа вкупно  уништени одземени предмети во тежина од 27.080 кг, од кои: 583 311 парчиња цигари, 239 литри алкохол, 150 528 пасти за заби, како и разна козметика и медикаменти (лекови).

 

 

11.07.2015 

Известување 

Врз основа на член 34 и член 35 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14,160/14и 97/15), а во врска со член 34 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14),a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предметина второ јавно наддавањепо електронски  патбр.02-3332/14од 02.07.2015 год. донесена од Управниот Одбор,Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС бр.2 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила за старо железо на второ јавно наддавање по електронски  пат 

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

 

03.07.2015 год

Соопштение

Спроведена  е акција за уништување на одземени предмети со правосилни одлуки на основните судови на РМ и Царинската управа на депонијата Дрисла

Денес,  Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Комисијата за уништување на одземен имот  во 11 часот во Друштвото за депонирање на комунален отпад “Дрисла” – Скопје, ја спроведе акцијата за уништување на одземени предмети со правосилни одлуки на основните судови на РМ и Царинската управа.

Во текот на ништењето беа уништени поголема количина на алкохолни, козметички производи, кафе и други производи кои неможат да се продадат поради здравствени, ветеринарни, фитосанитарни, безбeдносни и други причини како и производи за кои не постои декларација или се фалсификат.

 

 

13.06.2015 год

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14 и 160/14), а во врска со член 28, член 29 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13), a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-1228/2 од 11.03.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС бр.1 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила за старо железо по пат на електронско јавно наддавање.

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

21.05.2015 

Известување 

Агенцијата за управување со одземен имот на ден 21.05.2015 година,  ја запира пoстапката за продажба по Заклучок  бр.1839/14 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по  електронски пат за  Лицитација бр.4: “(Стан на ул. “Багдатска 26” број на зграда 13 влез 1 кат-04, број 13 во површина 111м2 и помошна просторија балкон со површина од 16 м2, се наоѓа на КП 2526, запишано во Имотен лист бр.52663 за КО Карпош, во сопственост на Република Македонија)”, која е објавена на веб страната и системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата.

 

15.05.2015

Соопштение

Врз основа на член 43 став 2 и став 3 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Македонија бр.42-3922/1, бр.42-3922/2, бр.42-3922/3, бр.42-3922/4, бр.42-3922/5, бр.42-3922/6 од 28 април  2015 год. („Сл.весник на РМ„ бр.72/15),  Агенцијата за управување со одземен имот на 15.05.2015 година  ги објавува следните: 

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕСТ  (6) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1. З А К Л УЧ О К  бр.1839/11 од 15.05.2015 год.  за продажба на недвижност  на второ на второ јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.1. : Се врши продажба на Недвижен имот на второ јавно наддавање по електронски пат,- Стан на ул. К.Асенов број 20/3-14 приземје, со станбена површина од 53 м2 и подрум 2 м2, се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр. 6667 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија.

2. З А К Л У Ч О К  бр.1839/12 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ  јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.2:  Се врши продажба на недвижен имот на второ јавно наддавање по електронски пат   - Стан на ул. В.Мачуковски број 6 број на зграда 1 влез 1 кат-02, број 5 во површина од 66 м2 и помоша просторија балкон со површина од 9 м2, се наоѓа на КП 617, запишано во Имотен лист бр. 48368 за КО Кисела Вода 2 Скопје, во сопственост на Република Македонија.

3.   З А К Л У Ч О К  бр.1839/13 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.3:  Се врши продажба на недвижен имот на второ јавно надавање - Стан на ул. К.Асенов број 24/2-5, со станбена површина од 35 м2 и помошни простории од 4 м2, се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр. 6461 за КО Чаир,  во сопственост на Република Македонија.

4.   З А К Л У Ч О К   бр.1839/14 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по  електронски пат за  Лицитација бр.4: Се врши продажба на недвижен имот, на второ јавно наддавање по електронски пат  - Стан на ул. “Багдатска 26” број на зграда 13 влез 1 кат-04, број 13 во површина 111м2 и помошна просторија балкон со површина од 16 м2, се наоѓа на КП 2526, запишано во Имотен лист бр.52663 за КО Карпош, во сопственост на Република Македонија.

5. З А К Л У Ч О К  бр.1839/15 од 15.05.2015 год за продажба на недвижност на второ  јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.5:  Се врши продажба на недвижен имот,на второ јавно наддавање - Стан на ул. Х.Т Карпош 92 А/1, стан со број 1 влез 1 на приземје, со станбена површина од 111 м2 и помошни простории тераси 13 м2, се наоѓа на КП 540, запишано во Имотен лист бр. 92689 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија. 

6. З А К Л У Ч О К  бр.1839/16 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.6: Се врши продажба на недвижен имот,на второ јавно наддавање по електронски пат- Стан на ул.В.Ѓорѓов број 18/78, број на зграда 1, намена А-2, влез 1, кат 12, број 78, во станбена површина од 79 м2 и балкони 10 м2, се наоѓа на КП 82, запишано во Имотен лист бр. 16792 за КО Центар 2, во сопственост на Република Македонија.

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

12.02.2015

Соопштение

Врз основа на член 43 став 2 и 3 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 И 160/14) и Одлукате за продажба на одземени недвижности донесени од страна  на Владата на Република Македонија, бр.42-9652/1 и бр.42-9652/1 од 18.11.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.173/14),  Агенцијата за управување со одземен имот на 10.02.2015 година врши објавување на следните:

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

 1.     З А К Л У Ч О К    за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по електронски пат бр.09-601/1 од 10.02.2015 година за

 Лицитација број 1

Се  врши продажба на  недвижност,  на второ јавно наддавање по електронски пат,  на недвижен имот-куќа на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните делови:   -помошна просторија со површина од 8м2; стан со површина од 76м2; помошна просторија со површина од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина од 43м2 и гаража со површина од 20м2, што се  наоѓа на КП 3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, во сопственост на Република Македонија.

 Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е намалена за ¼ од износот од првата продажба и изнесува  2.622.110,00 денари,  која претходно била  утврдена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.                                                                                                            

 2. З А К Л У Ч О К   за продажба на недвижност на второ  јавно наддавање по електронски пат бр.09-602/1 од 10.02.2015 година  за                               

 Лицитација број 2

 Се  врши продажба на  недвижност,  на второ јавно наддавање по електронски пат,  на недвижен имот и тоа: 

 -Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со површина од 68м 2  и подрум со површина од 6м2, се наоѓа  на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 за КО Куманово, сопственост на Република Македонија  на 40/100 идеален дел.

 Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е намалена за ¼ од износот од првата продажба и изнесува  420.881,00 денари,  која претходно била  утврдена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.                                                                                                      

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

10.02.2015

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Македонија бр.42-9483/1, бр.42-9483/2, бр.42-9483/3, бр.42-9483/4, бр.42-9483/5, бр.42-9483/6 од 18 ноември 2014 год. („Сл.весник на РМ„ бр.172/14)  Агенцијата за управување со одземен имот на 09.02.2015 година  ги објавува следните ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕСТ  (6) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ: 

 1.   З А К Л У Ч О К   бр.09-586/1 од 09.02.2015 год. за продажба на недвижност  со јавно наддавање по  електронски пат за  Лицитација бр.1: Се врши продажба на Недвижен имот-  СТАН со станбена површина од 53 м2 и подрум 2 м2, со локација на ул. К. Асенов број 20/3-14 приземје, кој се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр. 6667 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија.

2. ЗАКЛУЧОК  бр.09-587/1 од 09.02.2015 год. за продажба на недвижност  со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.2: Се врши продажба на недвижен имот - СТАН во површина од 66 м2 и помоша просторија балкон со површина од 9 м2, со локација на ул. В.Мачуковски број 6 број на зграда 1 влез 1 кат-02, број 5 се наоѓа на КП 617, запишано во Имотен лист бр. 48368 за КО Кисела Вода 2 Скопје, во сопственост на Република Македонија.

3.     З А К Л У Ч О К  бр.09-588/1 од 09.02.2015 год за продажба на недвижност со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.3: Се врши продажба на недвижен имот - СТАН со станбена површина од 35 м2 и помошни простории од 4 м2, со локација на ул. К.Асенов број 24/2-5, се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр. 6461 за КО Чаир,  во сопственост на Република Македонија.

4.     З А К Л У Ч О К   бр. 09-589/1 од 09.02.2015 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.4: Се врши продажба на недвижен имот – СТАН  со површина 111м2 и помоша просторија балкон со површина од 16 м2, со локација на ул. “Багдатска 26” број на зграда 1 влез 1 кат-04, број 13 се наоѓа на КП 2526, запишано во Имотен лист бр.52663 за КО Карпош, во сопственост на Република Македонија.

5.     З А К Л У Ч О К  бр.09-590/1 од 09.02.2015 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.5: Се врши продажба на недвижен имот - СТАН со станбена површина од 111 м2 и помошни простории тераси 13 м2, на ул. Х.Т Карпош 92 А/1, стан со број 1 влез 1 на приземје, се наоѓа на КП 540, запишано во Имотен лист бр. 92689 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија. 

6.   З А К Л У Ч О К  бр. 09-591/1 од 09.02.2015 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.6: Се врши продажба на недвижен имот - Стан на ул.В.Ѓорѓов број 18/78, број на зграда 1, намена А-2, влез 1, кат 12, број 78, во станбена површина од 79 м2 и балкони 10 м2, се наоѓа на КП 82, запишано во Имотен лист бр. 16792 за КО Центар 2, во сопственост на Република Македонија.

Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

17.12.2014                                                                                          

Соопштение 

Врз основа на член 34, 48 и 49 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на РМ” бр. 98/08, 145/10,104/13,187/13 и 43/14), и Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на РМ” бр.115/13), a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени  подвижени предмети бр.02-4806/12 од 30.10.2014 година донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС за продажба на одземени подвижни предмети по пат на електронско јавно наддавање (Конец во котури ( бел )  количина 8, Ластик 350 m количина 7, Врвка 4 mm 700m количина 1, Лента еластична 22 m 100 m количина 1,Лента еластична 13 mm 300 m количина 1, Калапи за балетанки количина 43, Најлонски ќеси ( амбалажа ) количина 1500, Пегла Scarlett SC 1135 количина 1). Вкупната почетна продажна цена на подвижните предмети – изнесува 31.063,00  денари. Предметите се  складирани во депото во Идризово, а разгледувањето на истите ќе се врши на 22.12.2014  год од 11:00 до 13:00 часот. Продажбата на предметите се врши по претходен преглед, по принципот “видено-продадено”.

Јавното наддавање по електронски пат  ќе започне  на ден 29.12.2014 година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи

 

 

 

24.10.2014

Соопштениe

Врз основа на член 34, 48 и 49 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ( “Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10,104/13,187/13 и 43/14), а во врска со Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13),a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземен подвижен предмет-тутун бр. 02-4588/7 од 20.10.2014 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС бр.1 за продажба на одземен тутун по пат на електронско јавно надавање во количина од 300.061,00 килограми од реколтата 2013 година. Вредноста на тутунот изнесува вкупно 36.007.320,00 денари согласно проценката на Министерството за правда-Бирото за судски вештачења од 13.06.2014 год, а точната количина на ТУТУНОТ ќе се утврди на денот на продажбата поради можноста од калирање на истиот.

Јавното наддавање по електронски пат  ќе започне  на ден 13.11.2014 година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

 

24.09.2014

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Република Македонија, бр.42-5821/1 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.119)  Агенцијата за управување со одземен имот на 23.09.2014 година  донесе З А К Л У Ч О К за продажба на недвижности со јавно наддавање по електронски пат:

1. Куќа  со површина од 56м2 и 49м2 и помошен објект со површина од 49м2, запишани во Имотен лист бр.26220 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија;

2. Земјиште-двор во вкупна површина од 443м2, запишани во Имотен лист бр.3987 на КП бр.3379 за КО Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија и                                           

 3. Објект со површина од 63 м2, запишани во Имотен лист бр.92289 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, сопственост на Република Македонија на 1/2 идеален дел од недвижноста.

Јавното наддавање по електронски пат  ќе започне  на ден 15.10.2014 година, во 10:00 часот и ќе трае 15 минути. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 


24.09.2014

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Репшублика Македонија, бр.42-5821/3 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.119)  Агенцијата за управување со одземен имот на 23.09.2014 година донесе  З А К Л У Ч О К за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат -Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со површина од 68м 2  и подрум со површина од 6м2, се наоѓа  на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 за КО Куманово, сопственост на Република Македонија  на 40/100 идеален дел. Јавното наддавање по електронски пат  ќе започне  на ден 15.10.2014 година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 


24.09.2014

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Република Македонија, бр.42-5821/2 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.119)  Агенцијата за управување со одземен имот на 23.09.2014 година  донесе  З А К Л У Ч О К за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат - куќа на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните делови: помошна просторија со површина од 8м2; стан со површина од 76м2; помошна просторија со површина од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина од 43м2 и гаража со површина од 20м2, што се  наоѓа на КП 3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, во сопственост на Република Македонија. Јавното наддавање по електронски пат  ќе започне  на ден 15.10.2014 година, во 12:00 часот и ќе трае 15 минути. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

 

09.07.2014 год

Јавно уништување на запленето оружје и наркотични дроги запленети со правосилни кривични и судски одлуки во погонот на ,,Југохром – Фероалоис” – Јегуновце 

По повод Светскиот ден за борба против малото и лесно оружје, Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Комисијата за уништување на одземено оружје, наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори формирана од Министерот за правда, како и во соработка со Министерството за внатрешни работи денес во 12:30 часот во ,,Југохром – Фероалоис” – Јегуновце ја спроведе акцијата за уништување на оружјето и на дрогата правосилно одземено во кривична и прекршочна постапка каде беа јавно уништени вкупно 265 парчиња оружје, од кои: 60 ловни пушки, 3 ловни карабини, 15 воздушни пушки, 92 сигнални пиштоли, 6 автоматски пушки, 51 пиштол, 15 парчиња ладно оружје како и: 46 кг хероин 187,322 кг марихуана, 930 парчиња дијазепам ампули, 62 парчиња таблети и 61 парче аналгетик – синтетички опијат.

На спроведеното јавно уништување, присуствуваа Министерот за внатрешни работи Гордана Јанкулоска,  директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Башким Амети, како и претставници од Министерството за внатрешни работи, медиуми и др.

 

16.04.2014 год

Регионален семинар за поддршка на Агенциите за управување со одземен или конфискуван имот

Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот г-дин Башким Амети, учествуваше на Регионален семинар за поддршка на Агенциите за управување со одземен или конфискуван имот кој се одржа во Приштина на 15-ти и 16-ти април, поддржан од Канцеларијата на ЕУ на Косово на кој земаа учество претставници на регионални агенции и јавни обвинители од: Албанија, Хрватска, Црна Гора, Словенија, Македонија и Косово, како и  високи претставници од Еuropol I Eulex. Целта на овој дводневен семинар беше да се дискутираат иницијативите за регионална соработка помеѓу овие агенции, споделување на своите искуства и практики во управување со конфискуван имот, зачувување на вредноста на средствата , како и можноста за повторна употреба на овие конфискувани средства, создавање на механизам за континуирана соработка како и размена на искуства и информации во иднина. 

 

10.04.2014 год

 Одржана Регионална конференција „Претставување на најдобрите практики во борбата против корупцијата на високо ниво и повраток на средства”

На покана од Министерството за правда на Романија организирана преку Националната канцеларија за спречување на криминалот и повраток на средства, во соработка со Британската амбасада во Букурешт, на 8- ми и 9-ти април 2014 година беше одржана Регионална конференција „Претставување на најдобрите практики во борбата против корупцијата на високо ниво и повраток на средства”, на која учество зема претседателот на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот г-дин Владимир Спиркоски.  На регионалната конференција учествуваа раковдните кадри на Антикорупцискуте агенции, Управите за повраток на имот  (ARO) како и искусни судии  во справувањето со случаите на високо ниво на корупција од: Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Молдавија, Бугарија, Хрватска,  Грција, Црна Гора, Србија, Словенија и Турција. Целта на одржаната конференција беше да се подигне свеста за предизвиците и приоритетите во борбата против корупцијата како и таргетирање на приноси стекнати од криминал  и презентирање на најдобрите практики помеѓу земјите-учеснички. 

 

04.01.2014 год

Околу 76 илјади парчиња  запленета стока, за празниците ќе усреќат над 10 илјади социјално ранливи семејства.

Денес (сабота, 04.01.2014 год), директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Башким Амети, директорот на Царинската управа Ванчо Каргов и министертот за труд и социјална политика Диме Спасов, на одржаната прес-конференција информираа за можноста на граѓаните од социјално ранлив карактер да добијат дел од одземената фалисификувана стока која наместо да биде уништена ќе им биде донирана. Околу 76 илјади парчиња  запленета царинска стока, за празниците ќе усреќат над 10 илјади социјално ранливи семејства. Станува збор за 4.000 парчиња текстил, 5.200 парчиња обувки и над 60.000 парчиња прибор и опрема за домаќинство.

Со измените во Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост,  се овозможи одземената фалисфикувана стока (обувки и облека) да биде донирана, за што претходно потребно е да се обезбедат неколку услови и тоа: согласност од претставниците чии трговски марки се злоупотребени, документи од надлежните органи дека производите се безбедни и здрави за употреба и дебрендирање на стоката, односно отстранување на брендовите од фалсификуваната стока. Согласно Законот и по донесената Одлука од Владата на Република Македонија за начинот на распределба на ваквата стока, Агенцијата за управување со одземен имот при преземањето на запленетата стока од ваков вид од Царинската управа,  ќе ја отстапува на Министерството за труд и социјална политика. Понатаму, Министерството за труд и социјална политика ќе се погрижи предметите да бидат правично распределени, а социјалните центри ќе ја имаат обврската .да ги известат граѓаните од социјално загрозените категории дека треба да поднесат барање за добивање помош во овој вид за членовите на нивните семејства, при тоа земајќи ги во предвид бројот на членови на домаќинствата и условите за живот. Како што извести на прес-конференецијата директорот на АУОИ Башким Амети, вториот бран распределба ќе опфати уште 11 илјади парчиња запленета стока од ваков вид.

 

 

13.12.2013 год

Информација за уништување на предмети со кои беа повредени правата од интелектуална сопственост

Вчера, на ден  12.12.2013 год. во 11 часот во депонијата “Дрисла”, од страна на Координативното тело за интелектуална сопственост на Владата на Република Македонија и Комисијата за уништување на одземен имот на Агенцијата за управување со одземен имот, беше извршено јавно уништување на одземените производи со кои беа повредени правата од интелектуална сопственост во тековната година (авторското право и сродните права и правата од индустриска сопственост). Предмет на уништувањето беа одземените предмети при координирани акции на Координативното тело за интелектуална сопственост кои се одземени од овластени лица на соодветните надлежни институции и од индивидуалните акции на државните инспекциски органи со кои беа повредени правата од интелектуална сопственост во тековната година, а за кои се донесени правосилни и извршни кривични и прекршочни одлуки на надлежните судови.

Во текот на спроведеното јавно ништење беа уништени вкупно 5 469 пиратски предмети,  од кои при своето дејствување во однос на превземените активности од страна на Агенцијата за управување со одземен имот, беа уништени 2 416 пиратски предмети (пиратски ДВД и ЦД-а) со кои е извршена повреда на индустриската сопственост.

Целта на спроведувањето на ова јавно уништување на предмети со кои се повредени правата од интелектуална сопственост е насочена кон јакнење на јавната свест за значењето на правата од интелектуална сопственост, односно превентивната улога во понатамошна повреда на правата. 

 

04.12.2013 год

Соопштение

Агенцијата за управување со одземен имот и понатаму активно се насочува кон интензивирање на меѓународната  соработка со другите држави 

Во поглед на пронаоѓањето на имотот стекнат по кривичен пат, Агенцијата за управување со одземен имот и понатаму активно се насочува кон интензивирање на меѓународната  соработка со другите држави. За таа цел, а на покана на Европската комисија, директорот на Агенцијата за управување со одземен имот г-дин Башким Амети зема учество на 8-от состанок на ЕУ Платформата за повраток на имот (Platform of Asset Recovery Offices –ARO) кој се одржува  на 4-ти и 5-ти декември 2013 год во Брисел. На конференцијата ќе бидат опфатени теми и дискусии во врска со идентификацијата и трасирањето  на криминалниот имот како и практиките за конфискација на земјите членки, преку обезбедени ефективни информации, координации и соработки кои ќе го олеснат следењето и идентификација на приносите од криминал и други поврзани имоти стекнати  со криминал што може да станат предмет на замрзнување, заплена или конфискација донесена од страна на надлежниот судски орган во текот на кривична постапка.

 

03.12.2013 год.

Соопштение

Одржана работна средба на директорот на Агенцијата за управување со одземен имот г-дин Башким Амети со експерти од Естонија

Во рамките на соработката на Агенцијата за управување со одземен имот  и Амбасадата на САД во Скопје, денес во просториите на Агенцијата за управување со одземен имот директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Башким Амети оствари работна средба со двајца експерти: г-ѓа Пиле Хамер – раководител на Бирото за запленет имот во Националната кривична полиција на Естонија и г-дин Џошуа Вајсман – офицер за регионална безбедност од Амбасадата на САД во Талин- Естонија кои се во тридневна посета на Агенцијата за управување со одземен имот, на поддршка и иницијатива на Амбасадата.

На работниот состанок беше разговарано за надлежностите и активностите на Агенцијата во поглед на управувањето со конфискуваниот имот, имотната корист и одземените предмети, нивното чување и складирање, вршењето на проценка, водењето евиденција на целокупниот одземен имот и продажбата. 

Одржаната средба беше остварена се со цел преку размена на взаемните искуства да се зајакнат капацитетите на Агенцијата за управување со одземен имот во насока на управувањето со конфискуваниот имот, неговото ефективно управување и продажба. 

 

25.11.2013

Одржан семнинар на тема: Зајакнување на казнено – правните институции во Средна и Југоисточна Европа

Претставник од  Агенцијата за управување со одземен имот во периодот од 17.11-22.11.2013 год., учествуваше на Семинар одржан во Дубровник – Р.Хрватска, на тема: “Зајакнување на казнено – правните институции во Средна и Југоисточна Европа” на покана од Министерството за правда на Р.Хрватска, а на заедничка иницијатива на Владата на Република Хрватска и Амбасадата на САД. Семинарот беше насочен кон примената на правната рамка во склад на ЕУстандардите и истражните инструменти за сузбивање на транснационалниот криминал. Исто така на одржаниот семинар беа разменети искуства во поглед на зајакнувањето на капацитетите на институциите кои се вклучени во борбата против организираниот криминал од страна на учесниците од  секоја земја меѓу кои и преставникот на АУОИ, преку презентирани примери во борбата против организираниот финансиски криминал, проблемите со кои се соочуваат во поглед на конфискацијата, докажувањето, па се до ефикасното менаџирање и одржување на вредноста и проджба на имотот .

Учесници на семнинарот беа полициски службеници, обвинители, службеници од финансиски истраги, претставници од управите за финансиско разузнавање и службеници претставници од агенциите за управување со одземениот имот од Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија. 

 

12.11.2013 

Одржан состанок помеѓу директорот на АУОИ во соработка со експерти од Германија како земја партнер за спроведување на проектот  Поддршка за ефикасно спречување и борба против корупцијата

Агенцијата за управување со одземен имот заедно со други институции како Царинската управа, Управата за јавни приходи, Јавното Обвинителство, Првостепениот Суд Скопје 1 Скопје итн., е вклучена како корисник на Tвининг Проектот “ИПА 2010 - “ Поддршка за ефикасно спречување и борба против корупцијата” во рамките на Секторот за правда, внатрешни работи и фундаментални права, каде носител на проектот е Државната комисија за спречување на корупција.

Целта и намената на проектот е да се обезбеди ефикасно спроведување на антикорупциската политика и понатамошно промовирање на доброто владеење и владеењето на правото во земјата, како и подобрување на имплементацијата на националната правна рамка за борба против корупцијата, зајакнување на националните механизми за спречување и борба против корупцијата и соработка помеѓу Агенцијата за управување со одземен имот, Државната комисија за спречување на корупција, судовите, и други институции.

Со цел за спроведување на  проектот, денес на ден 12.11.2013 год. во просториите на Агенцијата за управување со одземен имот беше одржан состанок помеѓу Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот г-дин Башким Амети во соработка со експерти од Германија како земја партнер за спроведување на проектот и претставници од Министерството за правда, Државната комисија за спречување корупција,, на кој состанок Директорот на Агенцијата ги запозна експертите, за надлежностите  и капацитетите на Агенцијата за управување со одземен имот и беше договорена понатамошна соработка и помош за Агенцијата во поглед на зајакнување на капацитетите на Агенцијата како една од институциите во борбата против корупцијата  во рамките на овој проект. 

 

18.10.2013

Извршена е продажба на 5.870 обични акции по пат на јавна берзанска аукција

Агенцијата за управување со одземен на  објавената - Продажба на 5.870 обични акции (во сопственост на АУОИ), издадени од Централна Кооперативна Банка АД-Скопје, кои беа понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција изврши продажба по принципот “се или ништо” со продажна цена на една акција 615,00 ден или вкупна постигната продажна цена 3.610.050,00 ден. 

 

24.09.2013

Продажба на обични акции издадени од Централна Кооперативна Банка АД-Скопје 

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10 и 104/13), членот 18 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13), а во врска со Одлуката на Управниот Одбор на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-3299/2 од седницата одржана на ден 10.09.2013 год. и согласноста дадена со заклучоците бр.1 и бр.2 од сто педесет и шестата седница на Владата на Република Македонија одржана на ден 18.09.2013 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува - Продажба на обични акции издадени од Централна Кооперативна Банка АД-Скопје, кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција која ќе се одржи на ден 10, 14, 15,16 и 17 октомври 2013 год. Повеќе информации можете да прочитате на линкот Огласи.

 

09.07.2013 

Уништено запленето оружје и наркотични дроги  во комбинатот “Југохром” - Јегуновце

Денес, во комбинатот “Југохром”- Јегуновце, по повод Светскиот ден  за борба против малото и лесно оружје, Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Комисијата за уништување на одземено оружје, наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори формирана од Министерот за правда, како и во соработка со Министерството за внатрешни работи, спроведе јавно уништување на запленетото оружје и дрога, потекнати од извршени кривични дела за кои се донесени правосилни одлуки.

Во печките на Југохром, јавно беа уништени: вкупно 265 парчиња оружје, од кои:  48 ловни пушки, 18 ловни карабини,  1 малокалибараска пушка, 6 автоматски пушки, 21 воздушна пушка,  76 сигнални пиштоли, 93 пиштоли, 2 воздушни пиштоли, како и 60 115 гр. Хероин, 1 465 гр. Кокаин, 226 952 гр. Марихуана и 15 266 парчиња таблети.                                      На спроведеното јавно уништување, присуствуваа Министерот за внатрешни работи Гордана Јанкулоска, Министерот за правда Блерим Беџети, директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Башким Амети како и претставници од Министерството за внатрешни работи, медиуми и др.

 

04.01.2013 

Врз основа на член 35 и 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлука за продажба на одземем недвижен имот  бр.41-8062/3 од 06.11.2012 година („Сл.весник на РМ„ 142/12) Агенцијата за управување со одземен имот на  02.01.2013 година  донесе ЗАКЛУЧОК  ЗА  ВТОРО НАДАВАЊЕ за продажба на  недвижност,  по пат на усно јавно надавање - Вила на улица „Питу Гули„бр.13 во Скопје со вкупна површина од 1800 м2 и тоа двор 1526м2, под зграда 251 м2 и помошни згради 23 м2 лоциран во Скопје , во сопственост на Република Македонија. Усното јавно надавање ќе се одржи на ден 21.01.2013 година во 10 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одземен имот. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

04.01.2013  

Врз основа на член 35 и 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка и  длуката за продажба на одземен недвижен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлуката за продажба на одземен имот бр.41-8062/1 од 06.11.2012 ( „Сл. Весник на РМ„ бр.142/12) Агенцијата за управување со одземен имот на 02.01.2013 година донесе  ЗАКЛУЧОК ЗА ВТОРОТО НАДАВАЊЕ за продажба на  недвижност,  по пат на усно јавно надавање - стан на ул.Климент Охридски бр.23 кат 4 стан 16 во Скопје со површина од 110 м 2  и подрум со површина од 9м2, лоцирани во Скопје, Центар ,во сопственост на Република Македонија. Усното јавно надавање ќе се одржи на 21.01.2013 година, во 13 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одземен имот. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

21.12.2012

Денес  во 12 часот во просториите на Агенцијата за управување со одземен имот беше одржана јавна           лицитација за продажба на недвижност - локал  на ул.  3- та Македонска Ударна Бригада бр.2 во Куманово со површина од 80 м  и дворно место со вкупна површина од 742 млоцирани во Куманово.        

На јавната лицитација се постигна цена од 4.727.000,00 денари и истите ќе бидат ставени на располагање  на буџетот на Република Македонија. Со ова се дава јасна порака дека најсилниот инструмент во борбата против криминалот, а особено против организираниот криминал и корупцијата е КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТОТ и одземање на имотната корист, како и одземањето на предметите со кои е извршено кривичното дело, кои се стекнати со извршеното кривично дело или се искористени за извршување на кривичното дело.

Во таа насока Агенцијата за управување со одземен имот и понатаму ќе продолжи со продажба на кривично стекнатиот имот со претходна согласност од Владата на РМ.

 

19.12.2012

Врз основа на член 34, 48 и 49 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и член 21, 22 и 23 од Правилникот за постапување со одземен имот, Агенцијата за управување со одземен имот објавува  ОГЛАС бр.01/2012 за продажба на подвижени предмети – ореви (во лушпа во количина од 3730 килограми и  Лупени ореви во количина од 670 килограми). Усното јавно надавање ќе се одржи на ден 27.12.2012 година, во 10 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одзмен имот на ул. “Македонија” бб во Скопје. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

04.12.2012

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10), Агенцијата за управување со одземен имот објави Оглас за продажба на акции издадени од АД Славија Скопје. Акциите ќе се продаваат на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје, преку јавна берзанска аукција.  Јавната берзанска аукција ќе се одржи на 19,20 и 21 декември 2012 година. Повеќе информации можете да прочитате на линкот Огласи.

 

04.12.2012

 Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлука за продажба на одземен недвижен имт бр.41-8062/2 од 11.06.2012 година („Сл.веснок на РМ„ бр.142/12)  Агенцијата за управување со одземен имот на 30.11.2012 година  донесе  З А К Л У Ч О К  за продажба на недвижност по пат на усно јавно надавање  - локал   на ул.3-та Македонска Ударна Бригада бр.2 во Куманово со површина од 80 м 2  и дворно место со вкупна површина од 742 м2 лоцирани во Куманово, на КП 17944,  КО Куманово запишан во Имотен лист бр.14328, сопственост на Република Македонија. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

04.12.2012

 Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлука за продажба на одземем недвижен имот  бр.41-8062/3 од 06.11.2012 година („Сл.весник на РМ„ 142/12) Агенцијата за управување со одземен имот на  30.11.2012 година  донесе  З А К Л У Ч О К  за продажба на недвижност по пат на усно јавно надавање - Вила на улица „Питу Гули„бр.13 во Скопје со вкупна површина од 1800 м2 и тоа двор 1526м2, под зграда 251 м2 и помошни згради 23 м2 лоциран во Скопје, запишани во Имотен лист бр.15753 КП бр.1676, КО Центар 2 во сопственост на Република Македонија. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.

 

04.12.2012

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка и  длуката за продажба на одземен недвижен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлуката за продажба на одземен имот бр.41-8062/1 од 06.11.2012 ( „Сл. Весник на РМ„ бр.142/12) Агенцијата за управување со одземен имот на 30.11.2012в година донесе              З А К Л У Ч О К  за продажба на недвижност по пат на усно јавно надавање  -  стан на ул.Климент Охридски бр.23 кат 4 стан 16 во Скопје со површина од 110 м 2  и подрум со површина од 9м2, лоцирани во Скопје, Центар на КП 11832/1 КО Центар 1 запишани во имотен лист бр.42365  во сопственост на Република Македонија. Повеќе информации  можете да прoчитате на линкот Огласи.                                                              

   

22.06.2012

Јавно уништување на запленето оружје и наркотични дроги запленети со правосилни кривични и судски одлуки во погонот на АД “Макстил“ - Скопје 

Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Министерството за внатрешни работи и Комисијата за уништување на одземен имот ја спроведе акцијата за уништување на оружјето и на дрогата правосилно одземено во кривична и  прекршочна постапка и истата беше изведена вчера во 19 часот во погонот на АД “Макстил“ - Скопје каде беа јавно уништени :212 парчиња различно огнено оружје, 373 кг наркотична дрога и поголемо количество лекарства.

 

09.02.2011

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2010 -Пречистен текст), Агенцијата за управување со одземен имот објави Оглас за засновање работен однос на неопределено време. Агенцијата за управување со одземен имот има потреба од 16 (шеснаесет) работници - извршители на работно место ,,Општ работник-чувар. Рокот за доставување на пријавата е 5 (пет) работни дена сметано од денот на објавување на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување). Повеќе информации можете да прочитате на линкот Огласи.

 

07.02.2011

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10), Агенцијата за управување со одземен имот објави Оглас за продажба на акции. Акциите ќе се продаваат на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје, преку јавна берзанска аукција. Јавната берзанска аукција ќе се одржи на 28 февруари, 1 и 2 март 2011 година. Повеќе информации можете да прочитате на линкот Огласи.


02.02.2011

Денес на 02.02.2011 год. во 14 часот во просторијата на Агенцијата за управување со одземен имот се одржа лицитација за продажба  на старо железо од одземени предмети – хаварисани возила  и делови од возила.

 

10.12.2010

Уништени фалсификувани производи на Депонијата Дрисла

Јавните извршители од Агенцијата за управување со одземен имот од судовите во Република Македонија извршија преземање на одземени фалсификувани производи за кои се донесени правосилни и извршни кривични и прекршочни одлуки и истите беа уништени на Депонијата Дрисла.  

Во текот на ништењето беа уништени 87.114 пиратски ДВД и ЦД-а, 31.560 штеки цигари, 150 литри алкохол, 300 парчиња лекови, 160 килограми сецкан тутун, 18 тони храна и 1420 парчиња козметика.

Јавното уништување на одземените производи имаше за цел да ја зајакне јавната свест за значењето на правата од интелектуалната сопственост, но и предупредување до оние кои ги повредуваат авторските и правата од индустриска сопственост.

 

 

27.08.2010

Уништени фалсификувани свински црева во саламура  со непознато потекло   во депонија  ,,Дрисла” 

Извршителите на Агенцијата за управување со одземен имот  денеска во депонијата Дрисла уништија 1 180  кг саламура од животинско потекло  кои и од страна на Царинската управа беа запленети и одземени при влез во Република Македонија .

По преземањето на запленетата роба и известувањето од Царинската управа  дека истата е од непознато потекло, запленетата роба   од причини што не смее да биде пуштена во промет на македонскиот пазар  беше веднаш уништена во депонијата ,,Дрисла”.  

 

 

10.08.2010

Агенцијата ќе запленува и конфискува и надвор од границите на Македонија

Агенцијата за управување со одземен имот започна координирана акција со сродни агенции во Европските држави согласно нејзините законски овластувања за координирање на активности за запленување, одземање и конфискација на нелегално стекнат паричен и непаричен имот на македонски физички и правни лица, правосилно одземен во кривична постапка.

 

12.07.2010

Запленети над два милиони евра од фирмата на Миодраг Марковиќ

Врз основа на правосилна пресуда на Основниот суд Скопје 1-Скопје, извршителите на Агенцијата за управување со одземен имот конфискуваа акции од правното лице СКОТИХА во вредност од 2.049.000 ЕУР поврзани со кривично дело перење пари.

            Централниот депозитар на хартии од вредност запленетите акции во :

-3.120 акции во ИК банка,

-12.778 акции во КИК АД Куманово,

-13.544 акции во “Југоопрема” А.Д. Скопје

- 921 акции во “Козјак” А.Д. Куманово,

-564 акции во ЗИК “Скачковци” Куманово

-23.970 акции во “Трготекстил Малопродажба” АД Скопје

-8.662 акции во Комерцијално Инвестициона банка АД Куманово (Статер банка а.д.),

ги префлри на сметка на Агенцијата и истите по добиена одлука од страна на Владата на Република Македонија ќе бидат ставени на располагање на буџетот на Република Македонија. Најголема вредност имаат акциите во ИК Банка АД Скопје, чиј износ е околу 500.000 ЕУР. Изјави на денешниот брифинг директорот на  Агенцијата за управување со одземен имот.

 

 

09.07.2010

 Уништени поголеми количини запленето оружје и наркотици во погонот Челичарница  при АД “Макстил“ 

 

По повод Светскиот ден за ништење на мало оружје 09 јули, Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Министерството за внатрешни работи ја спроведе акцијата за уништување на оружјето и на дрогата правосилно одземено во кривична и  прекршочна постапка и истата беше изведена во 14 часот во погонот на АД “Макстил“ - Скопје (погон Челичарница)   каде беа јавно уништени :694 парчиња огнено оружје , Марихуана   866.860,99 грама, Хероин   54.184,35 грама, Хашиш 6,2 грама, Кокаин   11,5 грама, Опиум   6,08 грама, Морфин   12.119     грама,  Марихуана    244 стебла.

Изминатите 2 месеца извршителите од Агенцијата извршија попис и преземање на сето оружје и дрога која досега се чуваше во Основните судови и полициски станици, со помош на Министерството за внатрешни работи, а посебно Единица за организиран криминал, оружјето и дрогата беа поединечно и успешно транспортирани.

На ништењето беа поканети  Министерот за внатрешни работи, Министерот за правда, Комисијата за уништување на одземено оружје, наркотични дроги и психотропни супстанции – прекузори, претставници од МВР, медиумите и други.

 

 

 

05.07.2010

Одземен недвижен имот од  Драган Даравелски  во корист  на Република Македонија 

Врз основа на правосилна пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Агенцијата за управување со одземен имот со решение до Агенцијата за катастар на недвижности на РМ изврши промена  на сопственост на  имотните листови на две парцели во КО Куманово и една во КО Центар – Скопје од лицето Драган Даравелски во корист на Република Македонија со истата пресуда имотот од поранешниот сопственик Киро Доцевски во КО Куманово со Решение е извршен пренос на сопственост на Република Македонија.

 

18.06.2010

Известување 

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот донесена на ден 17.06.2010 г се поништуваат објавените лицитации на веб страницата на Агенцијата .

 

10.06.2010 

Наплатени парични средства за случајот Бачило

Извршителите на Агенцијата за управување со одземен имот во рамките на своите законски овластувања имаа успешна акција во наплата на парични средства за дел од осудените лица во мега аферата Бачило.

Паричните средства што се наплатени се во висина од 57 000.000,оо денари и истите се наплатени во корист на Буџетот на РМ.

Акцијата за наплата на вкупната штета од околу 5.000.000,оо евра продолжува и во наредниот период со интензивно работење на терен на Извршителите преку пронаоѓања на дополнителен недвижен имот по кого по дадена согласност од Владата на РМ ќе се пристапи кон негова лицитација. 

 

02.06.2010

Наплатени парични средства за кривично дело перење пари

 Извршителите на Агенцијата за управување со одземен имот во рамките на своите законски овластувања имаа успешна акција во наплата на парични средства од лицето Борко Марковиќ правосилно осуден со пресуда на Основен суд  Скопје 1  Скопје за кривично дело перење пари.

Паричните средства што се наплатени од осудениот се во висина од 11 000 000,оо денари и истите се наплатени во корист на Буџетот на РМ.

 

 

31.05.2010

 Помош за Бигорскиот манастир 

 Агенцијата за управување со одземен имот во рамките на акцијата за помош за возобновување на манастирот ,,Свети Јован Бигорски" кој беше опожарен минатата година додели еднократна помош во вид на едно патничко возило за потребите на монашкиот ред во манастирот, 50 м3 огревно дрво, 5 плотни и облека, сите тие од запленетиот и конфискуван имот со кој што управува Агенцијата.

       Наведената помош е доделена преку овластениот државен орган Комисија за односи со верски заедници на Република Македонија.

 

 

Започна акцијата  за превземање на оружјето и наркотичната дрога кои се правосилно одземени во кривична постапка 

Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со МВР од почетокот на месец мај 2010 год. започна акција  за превземање на оружјето и наркотичната дрога кои се правосилно одземени во кривична постапка и се наоѓаа во Основните судови на РМ. Оваа акција е особено важна заради тоа што  огромно количество од оружје и дрога беше складирано во судските депоа и истата беше на товар на судовите. Со оваа заедничка акција судовите се растоварени од оружјето и наркотичната дрога и истата сега се складира и чува во посебни магацини на Министерството за внатрешни работи. 

 

 

26.04.2010

На депото ,,Дрислауништени фалсификувани производи запленети од државата 

Во депонијата Дрисла кај Скопје денеска беа уништени фалсификувани производи кои ги има запленето државните органи. Највеќе имаше цигари, алкохол и нелегален семенски материјал , големо количество на пиратски компакт дискови и банкноти.

Предметите кои беа уништени се одземени во заеднички акции на повеќе државни инспекторати, а за нивните сопственици судот има донесено право­силни и извршни кривични и прекршочни пресуди.

 

 

12.04.2010

Работилница „Проширена конфискација и одговорност на правни лица“

По повод измените на Кривичниот законик, во кој се внесе проширената конфискација како дел од казнено – правниот поредок, кои стапија на сила на 22 март 2010 година, а кои претставуваат чекор напред во процесот на реформата на казненото законодавство во насока на усогласување на домашните  закони со законите на ЕУ и со меѓународните конвенции за борба против организираниот криминал и корупција, во период од 6 до 8 април 2010 година се одржа тридневната работилница на тема “Проширена конфискација и одговорност на правните лице” на која земаа активно учество директорот заедно со  претсавници од Агенцијата за управување со одземен.

Со проширената конфискација се опфаќа не само имотот стекнат со кривичното дело за кое тој е обвинето лицето, туку и другиот имот стекнат најрано пет години пред да го стори делото за кое е обвинет, за кој судот треба да е уверен дека потекнува од криминална активност од такви или слични дела, а нема да биде понуден доказ за легално потекло. Кога лицето е обвинето и има такви формулирани обвиненија најпрво се замрзнува таквиот имот, а потоа на обвинетиот паѓа товарот за докажување на легалноста.  Доколку биде изрешена мерка за конфискација со тој имот ќе управува Агенцијата за управување со одземен имот, се до моментот не се донесе одлука дали тој ќе се даде на државен орган или ќе биде даден на лицитација.

 

15.03.2010

Претставници од Агенцијата за управување со одземен имот, предводени од директорот Ванчо Шехтански, како и претставник од Министерството за правда, земаа учество на семинар за мегународна соработка во областа на трасирањето и идентификувањето на криминалните дејствија во земјите од Балканскиот Регион, кој се одржа во Софија, од 10-11 март 2010 год.

На семинарот учествуваа високи претставници од земјите во регионот како и претставници од EUROPOL и CARIN мрежата, каде најголемо значење беше дадено на зајакнувањето на меѓународната соработка помеѓу Балканските земји во делот на конфискацијата како и пронаоѓањето на нелегално  стекнатиот имот. Во поглед на мегународната соработка од исклучително значење за Република Македонија е да стане членка на CARIN (Camden Assets Recovery Interagency Network), која претставува неформална мрежа за откривање и повратување имот помеѓу државите, каде членки се 55 земји вклучувајќи ги и повеќето земји од Балканскиот Регион, за што Агенцијата ќе превземе иницијатива и Република Македонија да стане членка во што поскоро време.

Презентацијата може директно да се превземе  тука.

 

 

 

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter