РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ПОЧЕТНА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Почетна
 

Почитувани посетители,

Добродојдовте на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот. Целта на оваа интернет страница е граѓаните и сите институции во државата, поблиску да се запознаат со делокругот на работата на Агенцијата, нејзините надлежности, организационата поставеност, како и постапката за продажба на одземените предмети по пат на јавно наддавање.

НОВОСТИ

 

13.02.2024

Врз основа на член  34, член 35  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, член 29  и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр. 148/15 и ‘‘Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.168/23), и согласно донесените Одлуки за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-253/3 од 24.01.2024 година и 02-609/2       од 12.02.2024 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 1/2024  за продажба на одземени подвижни предмети – моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

22.12.2023

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-9949/5 од 07 ноември 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 21.12.2023 година го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 18/2023, ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

13.12.2023

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-9529/6 од 14 ноември 2023 година, Агенцијата за управување со одземен имот на 13.12.2023 година го објавува  ОГЛАС БРОЈ 15/2023 ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА  НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

 

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

15.11.2023

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-9949/5 од 07 ноември 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 15.11.2023 година  објавува ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

13.11.2023

Соопштение

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила со третман на отпаден материјал бр. 02-4239/2 од 10.11.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 13/2023 за продажба на одземени подвижни предмети –310 хаварисани возила со третман на отпаден материјал, по пат на Второ јавно наддавање по електронски пат.

 Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

09.11.2023

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-1717/6, бр.41- 1710/5, бр.41- 1716/6 од 10 октомври 2023 год. и бр.41-1719/4 од 21 март 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот, на 09.11.2023 година, објавува ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧЕТИРИ (4) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

 

25.10.2023

Соопштение

Врз основа на член  34, член 35  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, член 29  и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр. 148/15 и ‘‘Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.168/23), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3455/2 од 20.09.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС Бр. 11/2023 за продажба на одземени подвижни предмети –7 моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

25.09.2023

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-5314/5, од 4 јули 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот го објавува  ОГЛАС БРОЈ 9/2023 ЗАКЛУЧОK бр.  08- 3471/1  од  21.09.2023 год. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

 

09.08.2023

Соопштение

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-1713/10, бр.41- 1715/7, бр.41- 1714/7 од 25 јули 2023 год. и бр.41-5314/5 од 04 јули 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 09.08.2023 година објавува ОГЛАС Бр 8/2023: ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧЕТИРИ (4) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

 

27.06.2023

Соопштение 

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) и член 18  од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), а во врска со Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот донесени од страна на Управниот Одбор на Агенцијата на седницата одржана на ден 31.03.2023 година и Одлуките за давање на согласност на Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата, донесени од Владата на Република Северна Македонија бр. 41-3733/6, 41-3733/7, 41-3733/8, 41-3733/9, 41-3733/10, 41-3733/11, 41-3733/12, 41-3733/13 од 06.06.2023 година, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:  ОГЛАС БР.7/202За продажба на обични акции во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

 

07.04.2023

Соопштение 

Врз основа на член  34, член 35  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-1155/2 од 28.03.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.04.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 5/2023 за продажба на одземени подвижни предмети –16 моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

27.02.2023

Соопштение 

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-728/2 од 21.02.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 4/2023 За продажба на одземени подвижни предмети –154 хаварисани возила со третман на отпаден материјал, по пат на електронско јавно наддавање

 

13.02.2023

 Соопштение 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-882/2 и бр.41-880/3  од 01 февруари 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 13.02.2023 година го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 3/2023 ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА 2 (ДВЕ) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи


07.02.2023 

Соопштение 

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-397/4 од 27.01.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.02.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 2/2023 За продажба на одземени подвижени предмети моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

07.02.2023 

Соопштение 

Врз основа на член  34, член 35 и член 43 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-397/3 од 27.01.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.02.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 1/2023 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на второ јавно наддавање  по пат на електронска продажба

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

 

29.12.2022 

Соопштение 

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4995/2 од 23.12.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 29.12.2022 година објавува: ОГЛАС БР. 10/2022 за продажба на одземени подвижени предмети минерална суровина – кварцен камен на прво јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

29.12.2022 

Соопштение 

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4396/2 од 18.11.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 29.12.2022 година објавува: ОГЛАС БР. 9/2022 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

 

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter