РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Добредојдовте
 

 

НОВОСТИ

27.02.2023

Соопштение 

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-728/2 од 21.02.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 4/2023 За продажба на одземени подвижни предмети –154 хаварисани возила со третман на отпаден материјал, по пат на електронско јавно наддавање

 

13.02.2023

Соопштение 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-882/2 и бр.41-880/3  од 01 февруари 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 13.02.2023 година го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 3/2023 ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА 2 (ДВЕ) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи


07.02.2023 

Соопштение 

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-397/4 од 27.01.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.02.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 2/2023 За продажба на одземени подвижени предмети моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

07.02.2023 

Соопштение 

Врз основа на член  34, член 35 и член 43 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-397/3 од 27.01.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.02.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 1/2023 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на второ јавно наддавање  по пат на електронска продажба

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

 

29.12.2022 

Соопштение 

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4995/2 од 23.12.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 29.12.2022 година објавува: ОГЛАС БР. 10/2022 за продажба на одземени подвижени предмети минерална суровина – кварцен камен на прво јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи

 

29.12.2022 

Соопштение 

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4396/2 од 18.11.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 29.12.2022 година објавува: ОГЛАС БР. 9/2022 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

 

09.08.2022 

Соопштение 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3, член 43 став 4 и член 46 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за давање на согласност за продажба на одземен недвижен имот на трето јавно наддавање донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-6359/1, од 03 август 2022 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 8/2022 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

Соопштение 

14.06.2022 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-158/1, од 19 април 2022 год., и бр. 41-154/1 од 17 мај 2022 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 7/2022, ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

Соопштение 

 20.05.2022 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-158/1, од 19 април 2022 год., и бр. 41-154/1 од 17 мај 2022 год., Агенцијата за управување со одземен имот го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 6/2022 ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

Соопштение 

16.03.2022 

Врз основа на член  27 член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети-моторни возила арх.бр. 02-1155/4 од 14.03.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 5/2022 За продажба на одземени подвижени предмети моторни возила на трето јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

Соопштение 

17.02.2022 

Врз основа на член  27 член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети-моторни возила арх.бр. 02-585/3 од 15.02.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 4/2022 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на второ јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

 

Соопштение 

11.01.2022 

Врз основа на член  27 и член 34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-45/2 од 05.01.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 3/2022 за продажба на одземени подвижни предмети моторни возила на прво јавно наддавање по електронски пат.

 Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

Соопштение 

05.01.2022 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-7837/1, од 5 август 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 1/2022 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ- З А К Л У Ч О К бр.  08-6/1   од  03.01.2022 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

 

Соопштение 

10.12.2021 

Врз основа на член 33 став (3) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) и член 18  од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), а во врска со Одлуката за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот донесена од страна на Управниот Одбор на Агенцијата бр.02-3314/14 и Одлуката за давање на согласност на Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата, донесена од Владата на Република Северна Македонија бр. 40-11418/1 од 30.11.2021. Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР.11/2021 за продажба на обични акции во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

Соопштение 

07.12.2021 

Согласно записникот за запирање на постапката за продажба бр.08-4382/2 од 06.12.2021 год. по објавениот Заклучок за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат бр.08-4382/1 од 24.11.2021 год. за реден бр.3, Агенцијата за управување со одземен имот на 06.12.2021 година:

Ја запира постапката за продажба по Заклучок бр.08-4382/1 од 24.11.2021 год. за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат за реден бр.3 “(стан кој се наоѓа  на ул. Охридска бр.84 Охрид, КП 15976, КО Охрид 3, број на зграда 1, намена на зграда, ССЗ, кат ПР, со внатрешна површина од 90 м2,  запишан во Имотен лист бр.450, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.)“, објавен на ден 27.11.2021 година во дневните весници “Слободен печат“ и “Коха“.

Во останатиот дел објавата на Заклучоците за продажба на три (3) недвижности на прво јавно наддавање останува непроменета.

                                                                Агенција за управување со одземен имот

 

 

Соопштение 

27.11.2021

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 40-7837/1, бр. 40-7836/1 од 5 август 2021 год., и бр. 40-10235/1 од 16 ноември 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 10/2021  ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА ТРИ (3) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

Соопштение 

19.11.2021

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) и член 18  од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), а во врска со Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот донесени од страна на Управниот Одбор на Агенцијата на седницата одржана на ден 17.11.2020 година и Одлуките за давање на согласност на Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата, донесени од Владата на Република Северна Македонија бр. 44-10118/1, 44-10118/2, 44-10118/3, 44-10118/4, 44-10118/5, 44-10118/6, 44-10118/7, 44-10118/8, 44-10118/9, 44-10118/10 од 29.12.2020. Агенцијата за управување со одземен имот на ден 19.11.2021 година објавува: ОГЛАС БР.9/2021 За продажба на обични акции во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција. 

Модел на продажба:Акциите ќе се продаваат на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција според моделот “се или ништо".

Јавната берзанска аукција ќе се одржи на ден 09,10,13,14 и 15 декември 2021 година.Плаќањето се врши во готово во денари.Порамнувањето треба да се изврши во рок од 3 дена од денот на одржувањето на јавната берзанска аукција.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

Соопштение 

09.09.2021

Врз основа на член 27, член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3296/3 од 06.09.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 09.09.2021 година објавува:ОГЛАС БР. 8/2021 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на трето јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.

 

 

Соопштение 

17.08.2021

Врз основа на член 27 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3164/2 од 13.08.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 17.08.2021 година објавува: ОГЛАС БР. 7/2021 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возилана второ јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение 

21.07.2021

Врз основа на член 27 и член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети (арх.бр. 02-2757/8 од 15.07.2021 година) донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 21.07.2021 година објавува:  ОГЛАС БР. 6/2021 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила и работна машина на прво јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение 

12.05.2021

Врз основа на член 37 став 2 и став 3, член 43 став 4 и член 46 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-3993/1, од 20 април 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 12.05.2021 година објавува ОГЛАС БРОЈ 5/2021: ЗАКЛУЧОK (бр.  08-2001/1  од  11.05.2021 год.) ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

Соопштение 

05.03.2021

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-1833/1, бр.40-1834/1, бр.40-1835/1, бр.40-1531/1, бр.40-1529/1од 23 февруари 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот на ден 05.03.2021 година објавува ОГЛАС БРОЈ 4/2021 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ (5) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

 Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

22.02.2021

Врз основа на член 35 став 2, член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 4 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 40-536/1,  од 16 февруари 2021 год и 40-537/1,  од 16 февруари 2021 год, Агенцијата за управување со одземен имот на 22.02.2021 година oбјавува ОГЛАС БРОЈ 3/2021, ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение 

22.02.2021

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-9516/1, од 17 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 22.02.2021 година  објавува ОГЛАС БРОЈ 2/2021, ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи.  

 

 

Соопштение

29.01.2021 

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-231/2 од 25.01.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 01/2021 За продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 7 (седум) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценките на Министерство за правда -Бирото за судски вештачења.  

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

27.01.2021 

Известување 

Согласно записникот за запирање на постапката за продажба бр.08-25/2 од 25.01.2021 год. по објавениот Заклучок за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат бр.08-25/1 од 08.01.2021 год. за реден бр.6, Агенцијата за управување со одземен имот на 25.01.2021 година:

Ја запира постапката за продажба по Заклучок бр.08-25/1 од 08.01.2021 год. за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат за реден бр.6 “(стан, кој се наоѓа на ул. Питу Гули бр.13 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, ССЗ, влез 01, кат ПР, број 01, со внатрешна површина од 162 м2, помошни простории лоѓии, балкони и тераси на приземје со површина од 26 м2, помошни простории на сутерен број 1, со површина од 21 м2 и гаража на сутерен со површина од 27 м2, КП 1676, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.15753, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот)“, објавен на ден 11.01.2021 година (понеделник) во дневните весници “Слободен печат“ и “Лајм“.

Во останатиот дел објавата на Заклучоците за продажба на шест (6) недвижности на прво јавно наддавање останува непроменета.  

Агенција за управување со одземен имот

 

Соопштение

11.01.2021 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-9516/1, од 17 ноември 2020 год. бр.44- 11204/1, од 15 декември 2020 год., бр.44-11109/1, од 15 декември 2020 год., бр.44-11110/1 од 15 декември 2020 год., бр.44-11107/1 од 15 декември 2020 год., и бр.44-11201/1 од 15 декември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 11.01.2021 година објавува ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕСТ (6) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

 

Соопштение

11.12.2020 

Врз основа на член 35 став 2 и член 37 став 2 и став 3  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-7972/1,  од 13 октомври 2020 год., бр.44-9433/1, бр.44-9434/1 и бр.44-9517/1 од 03 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 11.12.2020 година ги објавува следните: ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧЕТИРИ (4) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение

11.12.2020 

 

Врз основа на член 27 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3473/2 од 09.12.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 11.12.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 8/2020 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на второ јавно наддавање по електронски пат.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение

13.11.2020

ОГЛАС БР. 7/2020

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-7972/1, бр.44- 7971/1, од 13 октомври 2020 год., бр.44-9433/1, бр.44-9434/1 и бр.44-9517/1 од 03 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 13.11.2020 година објавува ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ (5) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение

13.11.2020

ОГЛАС БР. 6/2020

Врз основа на член  34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-2864/4 од 06.10.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 13.11.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 6/2020 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации можете да прoчитате во рубриката Огласи. 

 

Соопштение

06.11.2020

Вицепремиерот за броба против корупција Љупчо Николовски, денес во работна посета на “Агенцијата за управување со одземен имот”

Зајакнувње на процесот на дигитализација, екипираност со човечки ресурси и ефикасно извршување надлежности беа дел од темите за коишто денеска разговарaa  Вицепремиерот за броба против корупција Љупчо Николовски и директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фатон Асани.

Воедно, разговараа и за целокупниот начин на управување со конфискуваниот имот во кривична и прекршочна постапка.

Меѓуинституционалната соработка е клучен фактор со цел да се обезбеди целосна грижа за конфискуваниот имот и предмети.

Јавноста и транспарентноста на постапките за управување со имотот се главна цел за успешно работење на оваа институцијата, којашто има важна улога во целокупниот процес на функционирање на државата.

 

 

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter