РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Лицитации на добра
 

Лицитации на добра

Правила за лицитирање:

Прочитајте го Упатството според кој се вршат лицитациите.

За да се запознаете како да се пријавите и лицитирате материјални добра погледнете го Краткото корисничко упатство.

Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.

Образец - Пријава за продажба на подвижен предмет по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.

Производи за продажба
:
:
:
:
 - 
:
 - 
БројШифраСлики на производотОписПријавувањеПочеток на лицитацијатаЕдинечна мераКоличинаЦенаСтатусПрегледај и лицитирај
641239 Заклучок бр.08-20/1 од 08.01.2021 Реден бр.1   Недвижен имот на КП 1821/17, Имотен лист 42540, КО Карпош, план 17, скица 111, Кат.култура ГЗ, ГНЗ, класа 0, со површина од 57,05м2 11.01.2021 07:30 28.01.2021 09:00 11 1.026.900,00 ден. Пријавување
641244 Заклучок бр.08-21/1 од 08.01.2021 Реден бр.2   -стан на ул. Васил Ѓоргов бр.18/78 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А-2, влез 01, кат 12, број 78, со внатрешна површина од 79 м2, и помошни површини (лоѓии, балкони, тераси) ПП, со површина од 10 м2, КП 82, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.16792 11.01.2021 07:30 28.01.2021 10:00 11 3.820.380,00 ден. Пријавување
641252 Заклучок бр.08-22/1 од 08.01.2021 Реден бр.3   деловен простор на ул. Ј.Мишиќ ББ Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, зграда во останато стопанство, влез 01, кат ПР, со внатрешна површина од 61 м2, КП 10896, КО Драчево 1, запишан во Имотен лист бр.11582 11.01.2021 07:30 28.01.2021 11:00 11 1.251.648,00 ден. Пријавување
641257 Заклучок бр.08-23/1 од 08.01.2021 Реден бр.4 НЕМА СЛИКИ стан, кој се наоѓа на ул. Леринска Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 01, кат 02, број 06, намена на зграда СТ, со внатрешна површина од 111 м2 и помошни простории (лоѓии, балкони, тераси) ПП со површина од 7 м2 , КП 6899, КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.55181 11.01.2021 07:30 28.01.2021 12:00 11 6.057.873,00 ден. Пријавување
641259 Заклучок бр.08-24/1 од 08.01.2021 Реден бр.5   стан кој се наоѓа на ул. Х.Т.Карпош бр.92 А/1-1 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 01, кат 01, број 1, со внатрешна површина од 111 м2, и помошни простории лоѓии, балкони и тераси со површина од 13 м2, КП 540, КО Чаир, запишани во Имотен лист бр.92689 11.01.2021 07:30 28.01.2021 13:00 11 4.692.441,00 ден. Пријавување
641264 Заклучок бр.08-25/1 од 08.01.2021 Реден бр.6   стан, кој се наоѓа на ул. Питу Гули бр.13 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, ССЗ, влез 01, кат ПР, број 01, со внатрешна површина од 162 м2, помошни простории лоѓии, балкони и тераси на приземје со површина од 26 м2, помошни простории на сутерен број 1, со површина од 21 м2 и гаража на сутерен со површина од 27 м2, КП 1676, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.15753 11.01.2021 07:30 28.01.2021 14:00 11 6.975.404,00 ден. Пријавување
 

 

 

 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter