РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Лицитации на добра
 

Лицитации на добра

Правила за лицитирање:

Прочитајте го Упатството според кој се вршат лицитациите.

За да се запознаете како да се пријавите и лицитирате материјални добра погледнете го Краткото корисничко упатство.

Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.

Образец - Пријава за продажба на подвижен предмет по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.

Производи за продажба
:
:
:
:
 - 
:
 - 
БројШифраСлики на производотОписПријавувањеПочеток на лицитацијатаЕдинечна мераКоличинаЦенаСтатусПрегледај и лицитирај
641546 Заклучок бр.08-730/1 од 19.02.2021 Реден бр.1   Недвижен имот на КП 1821/17, Имотен лист 42540, КО Карпош, план 17, скица 111, Кат.култура ГЗ, ГНЗ, класа 0, со површина од 57,05м2 22.02.2021 07:30 10.03.2021 09:00 11 770.175,00 ден. Пријавување
641550 Заклучок бр.08-732/1 од 19.02.2021 Реден број 1   -ГТЦ Локал 11 Д.Е. 584, број на зграда 5, намена на зграда Зграда во останато Стопанство, влез 1, кат 1, број 584, запишани во Имотен лист бр.53571, КО Центар 1, КП 12079, деловен простор во вкупна површина од 57 м2, -ГТЦ Локал 10 Д.Е. 580, број на зграда 5, намена на зграда Зграда во останато Стопанство, влез 1, кат 1, број 580, внатрешна површина 67м2, запишани во Имотен лист бр.48009, КО Центар 1, КП 12079 - ГТЦ заеднички ходник, со вкупна површина од 157 м2, запишани во Имотен лист бр.53572, КО Центар 1, КП 12079 , каде предмет на отуѓување се 4 м2, запишани како 4/157 22.02.2021 07:30 10.03.2021 10:00 11 11.618.260,00 ден. Пријавување
641555 Заклучок бр.08-733/1 од 19.02.2021 Реден број 2   - деловен простор кој се наоѓа на ул. Славејко Арсов бр.144 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, деловна зграда вон стопанство, влез 01, кат 01, број 05, со внатрешна површина од 86 м2, КП 2424, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.19058 22.02.2021 07:30 10.03.2021 11:00 11 5.292.360,00 ден. Пријавување
 

 

 

 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter