РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ПОЧЕТНА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Закони и подзаконски акти
 

Закони 

 

  1. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр. 64 од 11.04.2018 година
  2. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр. 148 од 31.08.2015 година
  3. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр. 97/15 од 12.06.2015 година 
  4. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр. 160/14 од 31.10.2014 година 
  5. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр. 43/14 од 04.03.2014 година 
  6. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр. 187 од 30.12.2013 година
  7.  Закон за управување со одземен имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (консолидиран текст)
  8. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр. 104 од 24.07.2013 година
  9. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр.145 од 05.11.2010
  10. Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, Службен весник на РМ бр.98, од 04.08.2008 година
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

2 .Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапување со одземен имот (Сл.Весник на РМ 141 од 24.09.2014)

3 .Правилник за постапување со одземен имот

4. Правилник за формата и содржината на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање и одземање на вработените во Агенцијата за управување со одземен имот

5. Правилник за начинот за водење евиденција на податоци

6. Правилник за начинот на отстапување на привремено одземен имот на државни органи, здруженија на граѓани и фондации

7. Правилник за изменување  и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во АУОИ (01-3817-1  од 17.08.2018)

8. Правилник за изменување  на Правилникот за систематизација на работните места во АУОИ (01-503-4  од 04.04.2016)

9. Правилник за формата и содржината на образецот на записникот за одземениот имот, имотна корист и одземени предмети на Агенцијата за управување со одземен имот

10. Правилник за изменување  и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во АУОИ (01-503-1  од 23.02.2016)

11. Правилник за изменување  на Правилникот за систематизација на работните места во АУОИ (01-4470-5  од 13.11.2015)

12. Правилник за систематизација на работни места во Агенцијата за управување со одземен имот 

13. Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за управување со одземен имот 

14. Кодекс за административни службеници

15. Упатство за користење на службени возила на Агенцијата за управување со одземен имот

16. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРАВЕЊЕ НА СИГУРНОСНА КОПИЈА, АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ, КАКО И ЗА ПОВТОРНО ВРАЌАЊЕ НА ЗАЧУВАНИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  арх.бр.03-2566/1 од 20.06.2019

17.Правилник за систематизација на работни места - Вон сила
18.Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за управување со одземен имот - Вон сила

 

 

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter