РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ПОЧЕТНА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Листа на информации од јавен карактер
 

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” бр.13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Агенцијата за управување со одземен имот  ја изготви следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Агенцијата за управување со одземен имот ја сочинуваат следните групи на информации:


Новости

Закони

Подзаконски акти

Документи

Формулари

Информации

            

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Агенцијата за управување со одземен имот  со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Агенцијатаили да го симнат тука.


Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Агенцијата за управување со одземен имот - ул. „Македонија“ бр.5, 1000 Скопје,  на  e-mail: info@odzemenimot.gov.mk


Граѓаните може да се информираат за  сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02)  3 254 380.


Агенцијата за управување со одземен имот согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации го определи: 

-Неџмедин Фејзула - Помошник раководител на Сектор за правни работи

 

 

 

 

 

 

 

( Образец ПП……)

До -----------------------------------------------------------------------------

(имател на информацијата)

Б А Р А Њ Е

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид

- б) препис

- в) фотокопија

- г) електронски запис

- д) друго----------------------------------------------------------------------

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта

- б) телефон

- в) факс

- г) е-маил

- д) друго-----------------------------------------------------------------------

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

(назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во--------------------- Датум-------------200---година

 

 

 

 

Потврда за прием на барање

Барање број:.................................................................................

Примено на ден........................година во................................................

од службеното лице.....................................................................................

(име, презиме, функција)

Барањето се проследува до.........................................................................

(име на службеникот/службата)

Се одредуваат трошоци во износ.......................денари.

Примил:..........................................................

(потпис на службеникот)

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter