РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ПОЧЕТНА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Финансии
 

Преглед на Јавни набавки и Буџетот на Агенцијата за управување со одземен имот

Буџет:

- Биланс на приходи и расходи за 2017 -сметка 673

- Биланс на приходи и расходи за 2017 - сметка 696

Биланс на состојба за 2017 - сметка 637

Биланс на состојба за 2017 - сметка 696

 

Податоци за службени трошоци за период - декември 2014 до мај 2015

Податоци за службени трошоци за период - јуни  2015 до ноември 2015

Податоци за службени трошоци за период - декември 2017 до мај 2018

Податоци за службени трошоци за период - јуни 2018 до ноември 2018

 

Јавни набавки:

Годишен план за јавни набавки 2018

Годишен план за јавни набавки 2019

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter