Maqedonisht    sq-AL   
REEGJISTROHU     
MIRËSEERDHËT
DREJTORI I AGJENSIONIT PËR ADMINISTRIM ME PRONËN E KONFISKUAR
ORGANIZIMI DHE PËRGJEGJSITË
LISTA E INFROMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK
LIGJET DHE AKTET NËNLIGJORE
PYETJE DHE SUGJERIME
KONTAKTI
PËR NE
STRATEGJI
 
Shpallje
 

Lista e shpalljeve:

 

______________________________

Lista e shpalljeve tё perfundur 

05.09.2015 

Ne bazë te nenit  34   dhe nenit  20    të Ligjit për menaxhim me pronë të konfiskuar ,shfrytëzim të pronës dhe mjete  të  konfiskuara  ne procedurë penale dhe kundërvajtjeje (,, Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë,, nr.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/15 dhe 97/15), dhe  Regulloren për procedure  me   pronë të konfiskuar (,,Gazeta Zyrtare e Republikës se Maqedonisë nr.115/13 dhe 141/14), ndërsa  në pajtim me Vendimin e sjellë për fillimin e procedurës për shitje të mjeteve  të  tundshem të konfiskuar  nr.02-3961/2 te datës 01.09.2015, te sjellë nga Këshilli Drejtues, Agjencia për menaxhim me pronë te konfiskuar publikon: SHPALLJE  nr.4 për shitjen e mjeteve  të tundshme-makina ngarkuese  përmes ankandit publik elektronik  (Tmv-cisternë VOLVO, Tmv-cisternë  Mercedes Benz, Tmv-cisternë VOLVO, Tmv-tërheqes VOLVO, dhe Gjysmë rimorkio Cisternë UTVA) përmes ankandit publik elektronik. 

Shpallja mundë të meret drejtepërdrejte këtu.

_____________________________________________________________________


Ne bazë të nenit 34,48  dhe 49 të Ligjit për menaxhim me prone të konfiskuar, shfrytëzim të pronës dhe mjeteve të mara me procedure penale dhe kundërvajtjeje (,, Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë,, nr.98/08,145/10,104/13,187/13 dhe 43/14), dhe Regulloren për procedure  me   prone të konfiskuar(,,Gazeta Zyrtare e Republikës se Maqedonisë nr.115/13), ndërsa në pajtim me Vendimin e sjellë për fillimin e procedurës për shitje të mjeteve të tundshem të konfiskuar  nr.02-4806/12 të datës 30.10.2014, të sjellë nga Këshilli Drejtues, Agjencia për menaxhim me pronë të konfiskuar e publikon:

SHPALLJE 

Për shitjen e mjeteve të tundshme të konfiskuara përmes ankandit publik elektronik

 I. DIZPOZITA E PËRGJITHSHME

 1.Shitësi i mjeteve të tundshme është AGJENCIA PËR MENAXHIM ME PRONËN E KONFISKUAR me seli në rr. Makedonija pn 1000 Shkup

II.       LËNDA E SHITJES 

Bëhet shitja e lëndëve të tundshme:

-  Pe në makar(i bardhë) sasia 8,

-  Llastëk 350m sasia 7

-  Lidhëza 4mm 700m sasia 1

-  Lentë elastike 22m 100m sasia 1

-  Lëndë elastike 13mm 300m sasia 1

-  Kallëpe per baletanesasia 43

-  Qese tenajlonit (ambalazh)sasia 1500

-  Hekur Scarlet SC 1135 sasia 1

III. CMIMI DHE MËNYRA E PAGESËS 

1. Cmimi i pergjithshëm i shitjes së mjeteve të tundshme ështe 31.063,00 denarë.  

2. Blerësi është i obliguar që cmimin ta paguajë në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë dhe             mjetin ta marrë menjеherë pas përfundimit të ankandit publik elektronik.

3. Pas shitjes së mjeteve të marra të tundshme, blerësi është i obliguar mjetet e theksuara ti vendosë në një prej procedurave të lejuara doganore.

IV. KUSHTET E PËRGJITHSME 

 1. Mjetet janë të deponuara në depon në Idrizovë ndërsa të kontrolluarit e të njejtave bëhet me datën 22.12.2014 prej ora 11:00 deri në ora 13:00. Shitja e lendëve bëhet pas ekzaminimit të mëhershëm, sipsas parimit ,,e parë-e blerë,,.
 2. Shitja do të bëhet përmes ankandit publik elektronik përmes sistemit të ankandit publik elektronik Agjencia për menaxhim me pronë të konfiskuar www.odzemenimot.gov.mk.
 3. Të drejtë për pjesmarrje në ankandin publik për blerje të lëndëve të marra, kanë të gjithë subjektet juridike dhe fizike, përvec personit të dënuar ose personit kundër të cilit është shqiptuar procedura penale ose për kundërvjatje, të punsuarit në Agjencine per menaxhim me pronë të konfiskuar, si dhe subjekt tjetër i cili në mënyrë zyrtare ka marr pjesë në procedurën për shitje.
 4. Publikimi i kësaj shpallje zgjat 8 (tetë) ditë duke filluar prej 17.12.2014 deri më 24.12.2014
 5.  Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në ankandin publik është 24.12.2014
 6. Fletëparaqitja për pjësëmarrje në ankandin publik së bashku me fletëpagesën si vërtetim për garanci të paguar për pjesëmarrje dhe dokumentacioni i nevojshëm të dorëzohet përmes Arkivit të Agjencisë për menaxhim me pronë të konfiskuar, për cka paraprakisht është i nevojshëm regjistrimi elektronik në linkun në vijim http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx dhe fletëparaqitjes elektronike për lëndën për të cilin bëhet ankandi. (Fletëpraqitja mund të merret në arkivin e Agjencisë për menaxhim me pronë të konfiskuar ose të merret nga ueb faqja www.odzemenimot.gov.mk).
 7. Për shtruesit me dokumentacion të kompletuar Komisioni për shitje në afat prej tre ditëve pas kalimit të afatit për shtruarjen e fletparaqitjeve, do të informojë blerësit potencial, se kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik elektronik.
 8. Ankandi publik do të fillojë me datë 29.12.2014 me fillim nw ora 11 dhe do të zgjasë 15 min. deri ne ora 11.15
 9. Personat e interesuar për blerjen të mjeteve do të mund të marrin pjsë në ankandin publik elektronik nëse paguajnë garanci me shumë prej 10% të vlerës së përcaktuar e mjeteve (31.063,00 denarë) në llogarine buxhetore 100000000063095 pranw BPRM nënllogaria (llogaria shfrytëzuesit buxhetorë) 040136140969619, shifra hyrëse 722115 programi 20.  

       Ofertuesve oferta e të cilëve nuk është pranuar, garancioni u kthehet menjeherë pas përfundimit të ankandit publik

10. Ankandi publik nuk do të bëhet nësë paraqitet vetëm një ofertues

 11. Kushtet për shitje dhe procedurë për mënyrën e ankandit mund të shihen në http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx në pjesën Udhëzime për licitacion.

 12. Pas përfundimi të ankandit publik elektronik procesverbali për ecurinë e ankandit publik elektronik u dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve të cilët kanë marrë pjesë në ankandin publik elektronik.

 13.Ofertuesi i cili do të arrijë cmimin më të lartë bëhet pronar i mjeteve dhe është i obliguar që cmimin ta paguajë menjëherë pas përfudimit të ankandit publik, në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë në llogarinë buxhetore 100000000063095 pranë MPRM, nënllogaria (llogaria e shfrytwzuesit buxhetor) 040136140969619, shifra hyrëse 722115 programi 20. të ulur për garancinë e dhënë.

 Nëse blerësi nuk paguan cmimin në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga përfundimi i anakndit publik do të llogaritet se blerësi ka hequr dorë nga lënda e shitjes dhe garancia e dhënë do të shfrytëzohet për manipulimin e harxhimeve të ankandit publik.

Informata në lidhje me shitjen, blerësit e interesuar mund te marrin ne telefonin 02 3254-380.

 

 

__________________________________________________

Në bazë të nenit 34, 48 dhe 49 të Ligjit për menaxhim me prone të konfsikuar, shfrytëzim të pronës dhe mjeteve të marra në procedurë penale dhe kundërvajtje (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.98/08.145/10,104/13,187/13 dhe 43/14), ndërsa në lidhje me Rregulloren për trajnimin e pronës së konfiskuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.115/13), ndërsa në pajtim me Vendimin e sjellë për fillimin e procedurës për shitjen e mjetit të tundshëm te konfiskuar- duhan nr. 02-4588/7 të datës 20.10.2014, të sjellë nga Këshilli Drejtues, Agjencia për menaxhim me pronë të konfiskuar publikon:

 

                                                              SHPALLJE nr. 1

                              Për shitjen e duhanit të konfiskuar përmes ankandit publik elektronik

 

I. DIZPOZITA E PËRGJITHSHME

 1. Shitësi i duhanit është AGJENCIA PËR MENAXHIM ME PRONËN E KONFISKUAR me seli në rr. Makedonija pn 1000 Shkup.

II.       LËNDA E SHITJES

Bëhet shitje e pronës së tundshme:

 1. Duhan në sasi prej 300.061,00 kilogram nga revolta e vitit 2013, në pajitm me vlerësimin e Ministrisë së drejtësisë- Byrosë për ekspertizë gjyqësore të datës 13.06.2014.
 2. Sasia e saktë e DUHANIT do të përcaktohet në ditën e shitjes për shkak të mundësisë së tharrjes së të njëjtit.
 3. Vlera e duhanit është gjithsej 36.007.320,00 denarë në pajtim me vlerësimin e Ministrisë së drejtësisë- Byroja për ekspertiza gjyqësore të datës 13.06.2014.

 

III. CMIMI DHE MËNYRA E PAGESËS

 1. Cmimi fillestar i duhanit- lëndë e shitjes është 120,00 denarë për kilogram si cmim mesatar që është për të gjitha klasat e duhanit si tepricë që gjendet në depon e DPTU “Tomi –Mit Jaka Tobako” Radovish.
 2. Gjatë shitjes së duhanit në faturë nuk do të llogaritet TVSH.
 3. Mënyra e pagesës: Blerësi është i obliguar që cmimin ta paguajë menjëherë dhe ta marrë duhanin menjëherë pas përfundimit të ankandit publik.  

 

IV. KUSHTET E PËRGJITHSME

 1. Lëndë e shitjes është Duhani me sasi prej 300.061,00 kilogram.
 2. Duhani është i deponuar në lokalet e DPTU “Tomi –Mit Jaka Tobako” Radovish dhe kontrollimi i të njejtit do të bëhet më datë 28.10.2014 prej ora 11.00 deri në ora 13.00. Shitja e duhanit do të bëhet sipas shikimit të mëhershëm , sipas parimit “ e parë-e shitur”.
 3. Shitja do të realizohet përmes ankandit publik elektronik përmes sistemit për ankand publik elektronik të Agjencisë për menaxhim me pronë të konfiskuar www.odzemenimot.gov.mk
 4. Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik për blerjen e duhanit, kanë të gjitha subjektet juridike të cilat janë të regjistruara për kryerjen e veprimitarisë që ka të bëjë me duhanin dhe prodhime të duhanit në pajtim me Ligjin për duhan dhe prodhime të duhanit, përvec subjektit të dënuar ose subjektit kundër të cilit është inicuar procedurë penale ose kundërvajtjeje, të punësuarit në Agjencinë për menaxhimme pronë të konfiskuar, si dhe person i cili në mënyrë zyrtare ka marrë pjesë në procedurën për shitje.
 5. Publikimi i kësaj shpallje zgjatë 8 (tetë) ditë pune duke filluar nga 24.10.2014 deri më  04.11.2014.
 6. Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në ankandin publik 04.11.2014.
 7. Fletëparaqitja për pjësëmarrje në ankandin publik së bashku me fletëpagesën si vërtetim për garanci të paguar për pjesëmarrje dhe dokumentacioni i nevojshëm të dorëzohet përmes Arkivit të Agjencisë për menaxhim me pronë të konfiskuar, për cka paraprakisht është i nevojshëm regjistrimi elektronik në linkun në vijim http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx dhe fletëparaqitjes elektronike për lëndën për të cilin bëhet ankandi. (fletëpraqitja mund të merret në arkivin e Agjencisë për menaxhim me pronë të konfiskuar ose të merret nga ueb faqja www.odzemenimot.gov.mk).
 8. Për shtruesit me dokumentacion të kompletuar Komisioni për shitje në afat prej tre ditëve nga kalimi i afatit për shtrim të fletparaqitjeve, do të informojë blerësit potencial, se kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik elektronik.
 9. Ankandi publik do të fillojë me datë 13.11.2014 në ora 11 do të zgjasë 15 min. deri ne ora 11.15.

     10.  Subjektet juridike të interesuara për blerjen e duhanit do të mund të marrin pjsë në ankandin publik elektronik nëse paguajnë garanci me shumë prej 10% nga vlera e caktuar e duhanit (36.007.320,00 denarë) në llogarine buxhetore 100000000063095 pranw BPRM nënllogaria (llogaria shfrytëzuesit buxhetorë) 040136140969619, shifra hyrëse 722115 programi 20.

 Ofertuesve oferta e të cilëve nuk është pranuar, garancioni u kthehet menjeherë pas përfundimit të ankandit publik.

11.  Ankandi publik nuk do të bëhet nësë paraqitet vetëm një ofertues.

12.  Kushtet për shitje dhe procedurë për mënyrën e ankandit mund të shihen në http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx në pjesën Udhëzime për limitim.

13.  Pas përfundimi të ankandit publik elektronik procesverbali për ecurinë e ankandit publik elektronik u dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve të cilët kanë marrë pjesë në ankandin publik elektronik.

14.  Ofertuesi i cili do të arrijë cmimin më të lartë bëhet pronar i lëndëve dhe është i obliguar që cmimin ta paguajë menjëherë pas përfudimit të ankandit publik, në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë në llogarinë buxhetore 100000000063095 pranë MPRM, nënllogaria (llogaria e shfrytëzuesit buxhetor) 040136140969619, shifra hyrëse 722115 programi 20. të ulur për garancinë e dhënë.

Nëse blerësi nuk paguan cmimin në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga përfundimi i anakndit publik do të llogaritet se blerësi ka hequr dorë nga lënda e shitjes dhe garancia e dhënë do të shfrytëzohet për manipulimin e harxhimeve të ankandit publik.

Informata në lidhje me shitjen, blerësit e interesuar mund te marrin ne telefonin 3254-380.

 

 

_________________________________________

 

Lista e shpalljeve tё perfundur

24.09.2014

 Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10, 104/13, 187/13 dhe 43/14), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë nr. 42-5821/1 prej 01.08.2014 (Gazeta Zyrtare e R.M. nr.119) Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me datë 23.09.2014 solli

 

     K O N K L U Z Ë  

                         për shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik

               në mënyrë elektronike

  Licitimi numër 1

 1.  Bëhet shitja e patundshmërive, me anë të ankandit publik elektronik për patundshmëritë në vijim:

1. Shtëpi me sipërfaqe prej 56m2 dhe 49m2 si dhe objekt ndihmës me sipërfaqe prej 49m2, i shënuar në Listën e pronësisë nr. 26220 të PK br.3379, për KK Gostivar-1, në pronësi të Republikës së Maqedonisë;

2.Tokë-oborr me sipërfaqe totale prej 443m2, e shënuar në Listën e pronësisë me nr.3987 të PK nr. 3379 për KK Gostivar-1, në pronësi të Republikës së Maqedonisë dhe  

  3. Objekt me sipërfaqe prej 63 m2, e shënuar në Listën e pronësisë nr. 92289 të PK nr.3379, për KK Gostivar-1, në pronësi të Republikës së Maqedonisë të ½ pjesë ideale të patundshmërisë.

 Patundshmëritë ndodhen në rr. 18 Nëntori nr.60- Gostivar.

2. Nga patundshmëria e pikës së parë të kësaj konkluze nuk egziston e drejtë ligjore apo e drejtë e shkruar për disponim ose e drejtë e shkruar për banim, si dhe shërbime polake dhe shtëpiake.

3. Vlera e patundshmërisë e pikës 1 nga kjo konkluzë është e vërtetuar në shumë prej 2.107.944,00 denarë e dhënë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë-Byrosë për ekpertizë ligjore.

4. Çmimi fillestar  për shitjen të patudshmërisë së pikës 1 nga kjo konkluzë mund të shitet 2.107.944,00 denarë.

Në çmim të patundshmërisë nuk janë të përfshira pagesat dhe shpenzimet shtesë.

5.. Të drejtë për pjesëmarrje në këtë ankand publik me anë  elektronike kanë të gjithë personat fizik dhe juridik, përveç personit të gjykuar nga i cili është konfiskuar patundshmëria, të punësuarit në Agjensionin për administrim me mallin e konfiskuar, si dhe personat të tjerë të cilët zyrtarisht kanë marrë pjesë në procedurën e shitjes.

6. Shpallja zgjat 15 (pesëmbëdhjetë) ditë duke filluar nga data 24.09.2014 deri me 08.10.2014, kurse në afat prej 15 ditësh nga dita e shpalljes se konkluzës parashtruesit janë të detyruar të paraqesin dokumentacionin e kompletuar, aplikimin si dhe të paguajnë garancionin. Për parashtruesit me dokumentacion të kompletuar, Komisioni në afat prej 3 ditësh  nga dita e dorëzimit të aplikimit do t’i informojë se kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik. Parashtruesit formojnë një emërpërdorim dhe një fjalëkalim për pjesëmarrje në ankandin publik, parashtruesit e informojnë Agjensionin për emërpërdorimin dhe fjalëkalimin që do ta shfrytëzojnë për pjesëmarrje në ankandin publik

Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet faqen www.odzemenimot.gov.mk .

7. Ankandi publik do të fillojë me datë 15.10.2014  në ora 10 dhe do të zgjasë 15 minuta, gjegjësisht deri në ora 10:15.

8 Shikimi i objektit do të bëhet me datë 01.10.2014 prej në ora 11 deri në ora 13.

9. Personat e interesuar për blerjen e patundshmërisë do të mund të marrin pjesë në ankandin publik elektronik përderisa kalojnë garancion në shumën prej 10% të vlerës së përcaktuar të pronës nga pika 1 e kësaj konkluze, në llogarinë buxhetore 100000000063095 të BPRM nënllogari (llogari të përdoruesit buxhetor) 040136140969619 , shifra e të ardhurave 722115 programi 20. Ofertuesve oferta e të cilëve nuk është pranuar, garancioni do t’ju kthehet menjëherë pas mbylljes të ankandit publik.

10. Ankandi publik nuk do të mbahet në rast se merr pjesë vetëm një ofertues.

11. Ofertuesit  paraqesin aplikimin për pjesëmarrje në ankandin publik në formë të shkruar.

12. Në formular janë shënuar cilat dokumente duhet të dorëzohen si pjesë përbërëse e aplikimit.

13. Aplikuesit që paraqesin aplikacione të plota për pjesëmarrje në ankand publik sipas konkluzës, në ditën e realizimit të ankandit publik  regjistrohen  në faqen e internetit të përmendur në këtë konkluzë me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për të marrë pjesë në ankand, me çka kanë të drejtë për pjesëmarrje në ankand publik.

14.Aplikimi për ankandin publik si dhe Kushtet dhe udhëzimi për licitim mund të merren në arkivën e Agjesnionit për adminstrim me mallin e konfiskuar në rr. Maqedonia p.n., dhe të njëjtat janë pjesë e përpilimit të kësaj konkluze.

15. Pas përfundimit të ankandit publik përpilohet një proçes-verbal për realizimin ankandit publik  i cili ju dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve në ankand publik.

16. Ofertuesi më i favorshëm-blerësi është i detyruar të depozitojë çmimin brenda 15 ditëve pas përfundimit të ankandit publik në mënyrë elektronike në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë në llogarinë buxhetore 100000000063095 të BPRM, nënllogari (llogari të përdoruesit buxhetor) 040136140969619 , shifra e të ardhurave 722115 programi 20, e zvogëluar me garancionin e dhënë. Në qoftë se blerësi nuk e paguan çmimin në afatin e dhënë në këtë pikë, Agjensioni do të sjellë konkluzë se shitja është e pavlefshme, me çka do të vendoset shitje e re, dhe  me garancionin e dhënë do të mbulohen shpenzimet për shitjen e re.

17. Tatimi mbi shitjen e pronës bie në llogari të blerësit.

18. Pas pagesës së çmimit të pronës, Agjensioni në afat prej tre ditësh sjell konkluzë  për shitjen e kryer  e cila është bazë ligjore për fitimin e të drejtës së pronësisë.

19. Pas pagesës së çmimit nga blerësi, në afat prej tetë ditësh, Agjensioni do të sjellë  një konkluzë për të dorëzuar pronën në posedim të blerësit.

Kjo konkluzë do të  publikohet  në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", në të përditshmet Koha dhe Veçer  dhe në faqen e internetit të Agjensionit për adminstrim me pronën e konfiskuar.

_____________________________________________________________________

 

24.09.2014

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10, 104/13, 187/13 dhe 43/14), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë nr. 42-5821/1 prej 01.08.2014 (Gazeta Zyrtare e R.M. nr.119) Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me datë 23.09.2014 solli

 

K O N K L U Z Ë  

për shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik

               në mënyrë elektronike

  Licitimi numër 2

1.  Bëhet shitja e patundshmërisë, me anë të ankandit publik elektronik, për patundshmërinë:

              -banesë në rrugën T.Mitrovaçka 8-4/5 në Kumanovë me sipërfaqe prej 68 m2, dhe bodrum me sipërfaqe prej 6 m2, të cilat gjenden në PK 25051 të shënuara në  Listën e pronësisë nr.21612 për KK Kumanovë, në pronësi të Republikës së Maqedonisë të 40/100 pjesë ideale.

 

2. Nga patundshmëria e pikës së parë të kësaj konkluze nuk egziston e drejtë ligjore apo e drejtë e shkruar për disponim ose e drejtë e shkruar për banim, si dhe shërbime polake dhe shtëpiake.

3. Vlera e patundshmërisë e pikës 1 nga kjo konkluzë është e vërtetuar në shumë prej 561.175,00 denarë e dhënë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë-Byrosë për ekpertizë ligjore.

4. Çmimi fillestar  për shitjen të patudshmërisë së pikës 1 nga kjo konkluzë mund të shitet është 561.175,00 denarë .

Në çmim të patundshmërisë nuk janë të përfshira pagesat dhe shpenzimet shtesë.

5.. Të drejtë për pjesëmarrje në këtë ankand publik me anë  elektronike kanë të gjithë personat fizik dhe juridik, përveç personit të gjykuar nga i cili është konfiskuar patundshmëria, të punësuarit në Agjensionin për administrim me mallin e konfiskuar, si dhe personat të tjerë të cilët zyrtarisht kanë marrë pjesë në procedurën e shitjes.

6.Shpallja zgjat 15 (pesëmbëdhjetë) ditë duke filluar nga data24.09.2014 deri me 08.10.2014, kurse në afat prej 15 ditësh nga dita e shpalljes se konkluzës parashtruesit janë të detyruar të paraqesin dokumentacionin e kompletuar, aplikimin si dhe të paguajnë garancionin. Për parashtruesit me dokumentacion të kompletuar, Komisioni në afat prej 3 ditësh nga dita e dorëzimit të aplikimit do t’i informojë se kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik. Parashtruesit formojnë një emërpërdorim dhe një fjalëkalim për pjesëmarrje në ankandin publik, parashtruesit e informojnë Agjensionin për emërpërdorimin dhe fjalëkalimin që do ta shfrytëzojnë për pjesëmarrje në ankandin publik

Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet faqen www.odzemenimot.gov.mk .

 

7. Ankandi publik do të fillojë me datë 15.10.2014  në ora 11 dhe do të zgjasë 15 minuta, gjegjësisht deri në ora 11:15.

8 Shikimi i objektit do të bëhet me datë 02.10.2014 prej në ora 11 deri në ora 13.

9. Personat e interesuar për blerjen e patundshmërisë do të mund të marrin pjesë në ankandin publik elektronik përderisa kalojnë garancion në shumën prej 10% të vlerës së përcaktuar të pronës nga pika 1 e kësaj konkluze, në llogarinë buxhetore 100000000063095 të BPRM nënllogari (llogari të përdoruesit buxhetor) 040136140969619 , shifra e të ardhurave 722115 programi 20. Ofertuesve oferta e të cilëve nuk është pranuar, garancioni do t’ju kthehet menjëherë pas mbylljes të ankandit publik.

10. Ankandi publik nuk do të mbahet në rast se merr pjesë vetëm një ofertues.

11. Ofertuesit  paraqesin aplikimin për pjesëmarrje në ankandin publik në formë të shkruar.

12. Në formular janë shënuar cilat dokumente duhet të dorëzohen si pjesë përbërëse e aplikimit.

13. Aplikuesit që paraqesin aplikacione të plota për pjesëmarrje në ankand publik sipas konkluzës, në ditën e realizimit të ankandit publik  regjistrohen  në faqen e internetit të përmendur në këtë konkluzë me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për të marrë pjesë në ankand, me çka ka të drejtë për pjesëmarrje në ankand publik.

14.Aplikimi për ankand publik si dhe Kushtet dhe udhëzimi për licitim mund të merren në arkivën e Agjesnionit për adminstrim me mallin e konfiskuar në rr. Maqedonia p.n.,të njëjtat janë pjesë e përpilimit të kësaj konkluze.

15. Pas përfundimit të ankandit publik përpilohet një proçes-verbal për realizimin ankandit publik  i cili ju dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve në ankand publik.

16. Ofertuesi më i favorshëm-blerësi është i detyruar të depozitojë çmimin brenda 15 ditëve pas përfundimit të ankandit publik në mënyrë elektronike në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë në llogarinë buxhetore 100000000063095 të BPRM, nënllogari (llogari të përdoruesit buxhetor) 040136140969619 , shifra e të ardhurave 722115 programi 20, e zvogëluar me garancionin e dhënë. Në qoftë se blerësi nuk e paguan çmimin në afatin e dhënë në ketë pikë, Agjensioni do të sjellë konkluzë se shitja është e pavlefshme, me çka do të vendoset shitje e re, dhe  me garancionin e dhënë do të mbulohen shpenzimet për shitjen e re.

17. Tatimi mbi shitjen e pronës bie në llogari të blerësit.

18. Pas pagesës së çmimit të pronës, Agjensioni në afat prej tre ditësh sjell konkluzë  për shitjen e kryer  e cila është bazë ligjore për fitimin e të drejtës së pronësisë.

19. Pas pagesës së çmimit nga blerësi, në afat prej tetë ditësh, Agjensioni do të sjellë  një konkluzë për të dorëzuar pronën në posedim të blerësit.

Kjo konkluzë do të  publikohet  në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", në të përditshmet Koha dhe Veçer  dhe në faqen e internetit të Agjensionit për adminstrim me pronën e konfiskuar.

_____________________________________________________________________

 

24.09.2014

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10, 104/13, 187/13 dhe 43/14), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë nr. 42-5821/1 prej 01.08.2014 (Gazeta Zyrtare e R.M. nr.119) Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me datë 23.09.2014 solli

       K O N K L U Z Ë  

                      për shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik

               në mënyrë elektronike

  Licitimi numër 3

1.  Bëhet shitja e patundshmërisë, me anë të ankandit publik elektronik, për patundshmërinë-shtëpi në rrugën Rodna Iveva nr.95 në Veles me pjesët shtesë

          -lokal ndihmës me sipërfaqe prej 8 m2, banesë me sipërfaqe prej 76 m2; lokal ndihmës me sipërfaqe prej 11 m2, banesë me sipërfaqe prej 71 m2, banesë me sipërfaqe prej 43 m2 si dhe garazhë me sipërfaqe prej 20 m2, të cilat gjenden në PK 3085 të shënuara në  Listën e pronësisë nr.26015 për KK Veles, në pronësi të Republikës së Maqedonisë.

2. Nga patundshmëria e pikës së parë të kësaj konkluze nuk egziston e drejtë ligjore apo e drejtë e shkruar për disponim ose e drejtë e shkruar për banim, si dhe shërbime polake dhe shtëpiake.

3. Vlera e patundshmërisë e pikës 1 nga kjo konkluzë është e vërtetuar në shumë prej 3.496.147,00 denarë e dhënë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë-Byrosë për ekpertizë ligjore.

4. Çmimi fillestar  për shitjen të patudshmërisë së pikës 1 nga kjo konkluzë mund të shitet është 3.496.147,00 denarë.

Në çmim të patundshmërisë nuk janë të përfshira pagesat dhe shpenzimet shtesë.

5.. Të drejtë për pjesëmarrje në këtë ankand publik me anë  elektronike kanë të gjithë personat fizik dhe juridik, përveç personit të gjykuar nga i cili është konfiskuar patundshmëria, të punësuarit në Agjensionin për administrim me mallin e konfiskuar, si dhe personat të tjerë të cilët zyrtarisht kanë marrë pjesë në procedurën e shitjes.

6. Shpallja zgjat 15 (pesëmbëdhjetë) ditë duke filluar nga data24.09.2014 deri me 08.10.2014, kurse në afat prej 15 ditësh nga dita e shpalljes se konkluzës parashtruesit janë të detyruar të paraqesin dokumentacionin e kompletuar, aplikimin si dhe të paguajnë garancionin. Për parashtruesit me dokumentacion të kompletuar, Komisioni në afat prej 3 ditësh nga dita e dorëzimit të aplikimit do t’i informojë se kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik. Parashtruesit formojnë një emërpërdorim dhe një fjalëkalim për pjesëmarrje në ankandin publik, parashtruesit e informojnë Agjensionin për emërpërdorimin dhe fjalëkalimin që do ta shfrytëzojnë për pjesëmarrje në ankandin publik

Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet faqen www.odzemenimot.gov.mk .

7. Ankandi publik do të fillojë me datë 15.10.2014  në ora 12 dhe do të zgjasë 15 minuta, gjegjësisht deri në ora 12:15.

8 Shikimi i objektit do të bëhet me datë 03.10.2014 prej në ora 11 deri në ora 13.

9. Personat e interesuar për blerjen e patundshmërisë do të mund të marrin pjesë në ankandin publik elektronik përderisa kalojnë garancion në shumën prej 10% të vlerës së përcaktuar të pronës nga pika 1 e kësaj konkluze, në llogarinë buxhetore 100000000063095 të BPRM nënllogari (llogari të përdoruesit buxhetor) 040136140969619 , shifra e të ardhurave 722115 programi 20. Ofertuesve oferta e të cilëve nuk është pranuar, garancioni do t’ju kthehet menjëherë pas mbylljes të ankandit publik.

10. Ankandi publik nuk do të mbahet në rast se merr pjesë vetëm një ofertues.

11. Ofertuesit  paraqesin aplikimin për pjesëmarrje në ankandin publik në formë të shkruar.

12. Në formular janë shënuar cilat dokumente duhet të dorëzohen si pjesë përbërëse e aplikimit.

13. Aplikuesit që paraqesin aplikacione të plota për pjesëmarrje në ankand publik sipas konkluzës, në ditën e realizimit të ankandit publik  regjistrohen  në faqen e internetit të përmendur në këtë konkluzë me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për të marrë pjesë në ankand, me çka ka të drejtë për pjesëmarrje në ankand publik.

14.Aplikimi për ankand publik si dhe Kushtet dhe udhëzimi për licitim mund të merren në arkivën e Agjesnionit për adminstrim me mallin e konfiskuar në rr. Maqedonia p.n.,të njëjtat janë pjesë e përpilimit të kësaj konkluze.

15. Pas përfundimit të ankandit publik përpilohet një proçes-verbal për realizimin ankandit publik  i cili ju dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve në ankand publik.

16. Ofertuesi më i favorshëm-blerësi është i detyruar të depozitojë çmimin brenda 15 ditëve pas përfundimit të ankandit publik në mënyrë elektronike në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë në llogarinë buxhetore 100000000063095 të BPRM, nënllogari (llogari të përdoruesit buxhetor) 040136140969619 , shifra e të ardhurave 722115 programi 20, e zvogëluar me garancionin e dhënë. Në qoftë se blerësi nuk e paguan çmimin në afatin e dhënë në ketë pikë, Agjensioni do të sjellë konkluzë se shitja është e pavlefshme, me çka do të vendoset shitje e re, dhe  me garancionin e dhënë do të mbulohen shpenzimet për shitjen e re.

17. Tatimi mbi shitjen e pronës bie në llogari të blerësit.

18. Pas pagesës së çmimit të pronës, Agjensioni në afat prej tre ditësh sjell konkluzë  për shitjen e kryer  e cila është bazë ligjore për fitimin e të drejtës së pronësisë.

19. Pas pagesës së çmimit nga blerësi, në afat prej tetë ditësh, Agjensioni do të sjellë  një konkluzë për të dorëzuar pronën në posedim të blerësit.

Kjo konkluzë do të  publikohet  në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", në të përditshmet Koha dhe Veçer  dhe në faqen e internetit të Agjensionit për adminstrim me pronën e konfiskuar.

 

 

_________________________________________

 

Lista e shpalljeve tё perfundura:

24.09.2013

Në bazë të nenit 33 të Ligjit për administrim me mallin e konfiskuar, pronën e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 98/08, 145/10, 104/13), neni 18 i Rregullores për trajtimin e pronës së konfiskuar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.115/13), dhe në lidhje me Vendimin e Këshillit Drejtues të Agjensionit për administim me pronën e konfiskuar nr. 02-3299/2 e seancës së mbajtur me datë 10.09.2013 dhe në pajtim me konkluzionin nr.1 dhe nr.2 e seancës së njëqind e pesëdhjetë e gjashtë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë e mbajtur me datë 18.09.2012 e shpall :

Shitjen e akcioneve të zakonshme të botuara nga Banka Qendrore Kooperative ShA Shkup të cilat do të ofrohen për shitje në Bursën e Maqedonisë për letra me vlerë ShA Shkup me anë të akandit publik bursor

 

Agjensioni për administim me pronën e konfiskuar

Adresa

rr. Maqedonija p.n. Shkup

Veprimtaria

84.11Aktivitete të përgjithsme të administratës publike

Llogaria në Depozitën Qendrore

1003396189

 Akcione që shiten

Botues të akcioneve- Banka Qendrore Kooperative Sh.A Shkup me seli në Arenën Nacionale Fillipi II i Maqedonisë, Shkup stadioni i qytetit p.n.;  

Pronar i akcioneve për shitje:Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar rr. Maqedonija p.n. Shkup 

Vlera themelore i Bankës Qendrore Kooperative ShA Shkup: 1,397,967,480.00 ден; 

Vlera e kapitalit që shitet: vlera nominale 241.884,50 ЕУР;

Numri i akcioneve të zakonshme për shitje : 5.870

Pjesëmarrja e akcioneve të AAMK  në kapitalin e Baknës Qendrore Kooperative Sh.A. Shkup në % është:1,06%

Çmimi fillestar për shitjen e një akcioni në MKD: 615,00 den.

Modeli për shitje: Akcionet do të shiten në Bursën e Maqedonisë për letra me vlerë Sh.A. Shkup me anë të ankandit punlik bursor edhe atë:

-           1 pako prej 1,06% me çka paketi përmabn 5870 akcione të zakonshkme, dhe do të shiten me principin “gjithçka ose asgjë”

-           Ankandi publik bursor do të mbahet me datë 10,14,15,16 dhe 17 tetor të vitit 2013. Pagesa do të bëhet me para të gatshme në denarë. Marrëveshja do të duhet të bëhet në afat prej 3 ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik bursor.

                                                                                                                                                                                                           Agjensioni për administim me pronën e konfiskuar

                  

 

 

 Претседател на Република Македонија
Собрание на РМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter