Maqedonisht    sq-AL   
REEGJISTROHU     
MIRËSEERDHËT
DREJTORI I AGJENSIONIT PËR ADMINISTRIM ME PRONËN E KONFISKUAR
ORGANIZIMI DHE PËRGJEGJSITË
LISTA E INFROMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK
LIGJET DHE AKTET NËNLIGJORE
PYETJE DHE SUGJERIME
KONTAKTI
PËR NE
STRATEGJI
 
Për ne
 

Një ndër motivet më serioze të krimit të organizuar është fitimi financiar.Grupet kriminale të organizuara e investojnë fitimin e fituar ilegalisht në aktivitete të mëtutjeshme ose bëjnë pastrimin e parave për legalizimin dhe infiltrimin e tyre me qëllim që të arrihet ndikim ekonomik në shoqëri. Konfiskimi i të ardhurave të arritura me krim gjithnjë e më shumë njihet si një menyrë efektive për të luftuar krimin e organizuar.

Ngrirja dhe konfiskimi i të ardhurave të arritura në rrethana krimi është një qasje efektive në luftën kundër krimit të rëndë dhe të organizuar ku motivi kryesor është që të arrihet një dobi.

Republika e Maqedonisë si një ndër shtetet e para Ballkanike i zbatoi masat për konfiskim të të ardhurave të arritura nga krimi dhe e krijoi një bazë ligjore për konfiskimin e të ardhurave ku sfidë kryesore është zbatimi praktik i tij.

Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar e themeluar me Ligjin për administrim me mallin e konfiskuar, pronën e konfiskuar dhe sendet e sekuestruara në pjesën e konfiskimit marrin një spektër të gjërë  të masave me të cilat do të duhet të ruhet vlera e mallit nëpërmjet ndalimit të tjetërsimit, nëpërmjet vendosjes së tij në depot e duhura, shitjen ose menaxhimin me mallin e ngrirë. Masat nvaren nga natyra e pronës (para, Akcione, të mira, vetura, pasuri e luajtshme, kompani, patundshmëri dhe të tj.).

Nga ajo që e cekëm më lart mund të vim në përfundim se miratimi i ligjit si dhe formimi i Agjensionit në shtetin tonë për të siguruar një kuadër të qëndrueshëm ligjor, që e rregullon mënyrën e administrimit dhe trajtimin me mallin e konfiskuar dhe me sendet e sekuestruara, menaxhimi dhe trajtimi i autoriteteve vendore, të bazuara në parimet e ligjshmërisë, ekonomisë dhefektshmërisë. 

 

 

 Претседател на Република Македонија
Собрание на РМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter