Maqedonisht    sq-AL   
REEGJISTROHU     
MIRËSEERDHËT
DREJTORI I AGJENSIONIT PËR ADMINISTRIM ME PRONËN E KONFISKUAR
ORGANIZIMI DHE PËRGJEGJSITË
LISTA E INFROMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK
LIGJET DHE AKTET NËNLIGJORE
PYETJE DHE SUGJERIME
KONTAKTI
PËR NE
STRATEGJI
 
Lista e infromacioneve me karakter publik
 

Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lire në informata publike ( Gazeta Zyrtare e RM nr. 13/06) dhe nenit 3 për Udhëzime mbi metodën dhe procedurën e zbatimit të Ligjit për qasje të lirë në informata me karakter publik Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar e përgatiti këtë :

                         LISTË ME INFORMATA TË KARAKTERIT PUBLIK

Lista me informata të karakterit publik të Agjensionit për administrim me mallin e konfiskuar e përbëjnë këto grupe të informacioneve :

Të rejat

Ligjet

Aktet nënligjore

Dokumente

Formularë

Informacion

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë do të mund të marrin informacion me karakter publik të cilën e ka përgatit ose disponon Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me plotësimin  e – Kërkesë për qasje deri te informatat me karakter publik, të cilën do të mund ta marrin prej arhivës së Agjensionit ose do të mund t a zbresin këtu.

Kërkesa për infromacion do të mund të dorëzohet edhe në formë të shkruar në adresën e Agjensionit për administrim me mallin e konfiskuar në rr. “Maqedonija”p.n. , 1000 Shkup, dhe në e-mail: info@odzemenimot.gov.mk

Qytetarët gjithashtu mund të infromohen për të gjitha pyetjet në interest ë tyre të cilat janë të lidhura me të drejtat e tyre në qasje të lirë të informacionit të karakterit publik edhe në telefonin: (02) 3 254 380.

Agjensioni për  administrim me mallin e konfiskuar në përputhje me Ligjin për qasje të lirë të informacioneve me karakter publik për person zyrtar për ndërmjetësim me informacion e përcaktoi Arita Haxhievа.

 

 

 Претседател на Република Македонија
Собрание на РМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter