Maqedonisht    English    sq-AL   
REEGJISTROHU     
MIRËSEERDHËT
DREJTORI I AGJENSIONIT PËR ADMINISTRIM ME PRONËN E KONFISKUAR
ORGANIZIMI DHE PËRGJEGJSITË
LISTA E INFROMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK
LIGJET DHE AKTET NËNLIGJORE
PYETJE DHE SUGJERIME
KONTAKTI
PËR NE
STRATEGJI
 
Mirëseerdhët
 

 

TË REJAT

25.09.2017

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I DYTË I RRJETIT NDËR-AGJENCI I VENDEVE TË BALLKANIT PËR KONFISKIMIN E PASURISË SË FITUAR NË MËNYRË JO LEGALE ( BARIN )

Konfiskimi I pasurisë dhe pronës së fituar nga kryerja e një vepre penale është instrumenti më I fortë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korupsionit, e cila më së shumti godet kryersit e veprës penale se sa dënimi I caktuar për veprën penale te kryer. Në rajonin Ballkanik, vital kryesorë për parandalimin e aktiviteteve kriminale paraqet privimi I kryersëit të veprës penale nga mundësia e shijimit të fimitmeve në mënyrë joligjore të pasurisë. Hapi I parë është identifikimi, ngrirja dhe sekuestrimi I pasurisë së fituar në mënyrë të paligjëshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të kemi një sistem efektiv për menaxhimin e pasurisë së fituar në mënyrë joligjore përmes ruajtjes të vleeës së pasurisë (shtëpitë, kompanitë, automjetet, stolitë dhe gjësendet e tjera luksoze). Për arsye të natyrës teknike, kjo punë kërkonë qasje trans-nacionale. Ballkani I vëndoj theks të madh rolit të mardhënieve ndërkufitare në ndjekjen e pasurisë së fituar në mënyrë joligjore nën kontrollin e krimit të organizuar ndërkombëtar dhe nënpunsit publik të koruptuar.Si përgjigje të kësaj sfide, Rrjeti ndër-agjensi I vendeve të Ballkanit për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë jolegale (BARIN) organizuar nga Agjensioni për menaxhimin e pasurisë së konfiskuar së Kosovës (AMSCA) me mbështetje teknike nga projekti I finansuar nga Bashkimi Europian “ Mbështetje të mëtejshme të institucioneve të Kosovës në luftë kundër krimit të organizuar, korupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm (OKC-CBE), më 18 dhe 19 shtator 2017 është mbajtur takimi i dytë në Prishtinë, Kosovë. Tema e mbajtur në këtë konfernc ishte “Planifikimi para konfiskimit “ në të cilën pjesmarës nga Republika e Maqedonisë ishte u.d drejtori Faton Asani, si dhe përfaqësues nga Agjensioni për menaxhimin e pasurisë së konfiskuar si dhe nga Ministria e punëve të brendëshmë.

Antarsia e rrjetin BARIN përbëhet nga agjensione qeveritare nga 8 vendet e Ballkanit perendimorë edhe atë: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali I Zi, Sërbia dhe Sllovenia të cilat janë përgjegjëse për menaxhimin dhe posedimin e pasurisë dhe mjeteve të fituara në mënyr jolegale. Përveç përvojave nga ana e përfaqesuesëve nga vendet antare të rrjetit BARIN, përvojat e tyre I ndanë edhe ekspertët nga zyrat përmenaxhimin e pasurisë së konfiskuar të Holoandës dhe Belgjikës,si dhe komanitë private të angazhuara nga njësitë përsekuestrimin e pasurisë të Bitanisë së Madhe dhe Republika Irlandës. Deri në fund të vitit 2017 presidencën e rrjetit BARIN do ta ketëKosova. Presidencën e këtij rrjeti Republika e Maqedonisë do ta ketë në vitin 2018, Bosjna dhe Hercegovina në vitin 2019.

 

05.09.2015

Lajmërim

Ne bazë te nenit  34   dhe nenit  20    të Ligjit për menaxhim me pronë të konfiskuar ,shfrytëzim të pronës dhe mjete  të  konfiskuara  ne procedurë penale dhe kundërvajtjeje (,, Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë,, nr.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/15 dhe 97/15), dhe  Regulloren për procedure  me   pronë të konfiskuar (,,Gazeta Zyrtare e Republikës se Maqedonisë nr.115/13 dhe 141/14), ndërsa  në pajtim me Vendimin e sjellë për fillimin e procedurës për shitje të mjeteve  të  tundshem të konfiskuar  nr.02-3961/2 te datës 01.09.2015, te sjellë nga Këshilli Drejtues, Agjencia për menaxhim me pronë te konfiskuar publikon: SHPALLJE  nr.4 për shitjen e mjeteve  të tundshme-makina ngarkuese  përmes ankandit publik elektronik  (Tmv-cisternë VOLVO, Tmv-cisternë  Mercedes Benz, Tmv-cisternë VOLVO, Tmv-tërheqes VOLVO, dhe Gjysmë rimorkio Cisternë UTVA) përmes ankandit publik elektronik. Cmimi i përgjithshem i shitjes së mjetëve të tundshme –makina ngarkuese është 2.440.800,00 denarë  pa TVSH të perfshirë ne pajtim me vlerësimin nr.CB V 185/15 te datës 25.08.2015 te Ministrisë së drejtësisë – Byroja per ekspertiza ligjore .

Më shumë informata mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

17.12.2014

Lajmërim

Ne bazë te nenit 34,48  dhe 49 të Ligjit për menaxhim me pronë të konfiskuar, shfrytëzim të pronës dhe mjeteve te mara me procedurë penale dhe kundërvajtjeje (,, Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë”  nr.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 dhe 43/14), dhe  Regulloren për procedure  me   pronë të konfiskuar (,,Gazeta Zyrtare e Republikës se Maqedonisë nr.115/13”), ndërsa  në pajtim me Vendimin e sjellë për fillimin e procedurës për shitje të mjeteve  të  tundshem të konfiskuar  nr.02-4806/12 te datës 30.10.2014, te sjellë nga Këshilli Drejtues, Agjencia për menaxhim me pronë te konfiskuarë publikon: SHPALLJE  për shitjen e mjeteve  të tundshme të  konfiskuar përmes ankandit publik elektronik – Pe në makar (I bardhë) sasia 8,llastëk 350m sasia 7,lidhëza 4mm 700m sasia 1, lentë elastike 22m 100m sasia 1, lendë elastike 13mm 300m sasia 1, kallëpe per baletane sasia 43, qese të najlonit (ambalazh) sasia 1500, dhe hekur Scarlet SC 1135 sasia 1.  Cmimi i pergjithshëm i hitjes së mjeteve të tundshme – është 31.063,00 denarë. Mjetet janë të deponuara në depon në Idrizovë ndërsa të kontrolluarit e të njejtave bëhet me datën 22.12.2014 prej ora 11:00 deri në ora 13:00. Shitja e lendëve bëhet pas ekzaminimit të mëhershëm, sipse parimit  “e parë-e blerë”.

Ankandi publik do të filloj me datë 29.12.2014, me fillim në ora 11:00 dhe do të zgjasë 15 minuta deri në ora 11:15. Më shumë informata mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

24.10.2014

Lajmërim

Ne bazë te nenit 34,48  dhe 49 të Ligjit për menaxhim me pronë të konfiskuar, shfrytëzim të pronës dhe mjeteve te mara me procedurë penale dhe kundërvajtjeje (,, Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë ,,nr.98/08,145/10,104/13,187/13 dhe 43/14), ndërsa ne lidhje me Regulloren për trajnimin e pronës se konfiskuar (,,Gazeta Zyrtare e Republikës se Maqedonisë nr.115/13), ndërsa  ne pajtim me Vendimin e sjellë për fillimin e procedurës për shitjen e mjetit të  tundshem të konfiskuar duhan nr.02-4588/7 te datës 20.10.2014, të  sjellë nga Keshilli Drejtues, Agjencia për menaxhim me pronë të  konfiskuare publikon: SHPALLJE nr.1 për shitjen e duhanit të  konfiskuar përmes ankandit publik elektronik në sasi prej 300.061,00 kilogram nga revolta e vitit 2013. Vlera e duhanit është  gjithsej 36.007.320,00 denarë në  pajtim me vlerësimin e Ministrisë së drejtesisë –Byroja për ekspertiza gjyqësore të  datës 13.06.2014, sasia e saktë e duhanit do të  percaktohet në dit- ën e shitjes për shkakë të mundësisë së  tharjes së të njejtitë.

Ankandi publik do  fillojë me datën 13.11.2014, në ora 11:00 dhe do të  zgjasë 15 minuta, deri në  ora 11:15.  shumë  informata mundë  të lexoni  linkun Shpallje.

 

 

24.09.2014

Lajmërim

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10, 104/13, 187/13 dhe 43/14), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë nr. 42-5821/1 prej 01.08.2014 (Gazeta Zyrtare e R.M. nr.119) Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me datë 23.09.2014 solli K O N K L U Z Ë për shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik në mënyrë elektronike

1. Shtëpi me sipërfaqe prej 56m2 dhe 49m2 si dhe objekt ndihmës me sipërfaqe prej 49m2, i shënuar në Listën e pronësisë nr. 26220 të PK br.3379, për KK Gostivar-1, në pronësi të Republikës së Maqedonisë;

2.Tokë-oborr me sipërfaqe totale prej 443m2, e shënuar në Listën e pronësisë me nr.3987 të PK nr. 3379 për KK Gostivar-1, në pronësi të Republikës së Maqedonisë dhe

 3. Objekt me sipërfaqe prej 63 m2, e shënuar në Listën e pronësisë nr. 92289 të PK nr.3379, për KK Gostivar-1, në pronësi të Republikës së Maqedonisë të ½ pjesë ideale të patundshmërisë. 

Ankandi publik do të fillojë me datë 15.10.2014  në ora 10 dhe do të zgjasë 15 minuta, gjegjësisht deri në ora 10:15. Më shumë informata mund të lexoni në linkun Shpallje.

 


24.09.2014 

Lajmërim

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10, 104/13, 187/13 dhe 43/14), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë nr. 42-5821/1 prej 01.08.2014 (Gazeta Zyrtare e R.M. nr.119) Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me datë 23.09.2014 solli K O N K L U Z Ë r shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik në mënyrë elektronikebanesë në rrugën T.Mitrovaçka 8-4/5 në Kumanovë me sipërfaqe prej 68 m2, dhe bodrum me sipërfaqe prej 6 m2, të cilat gjenden në PK 25051 të shënuara në  Listën e pronësisë nr.21612 për KK Kumanovë, në pronësi të Republikës së Maqedonisë të 40/100 pjesë ideale. Ankandi publik do të fillojë me datë 15.10.2014në ora 11 dhe do të zgjasë 15 minuta, gjegjësisht deri në ora 11:15.Më shumë informata mund të lexoni në linkun Shpallje. 

 


24.09.2014

Lajmërim 

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10, 104/13, 187/13 dhe 43/14), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë nr. 42-5821/1 prej 01.08.2014 (Gazeta Zyrtare e R.M. nr.119) Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me datë 23.09.2014 solli K O N K L U Z Ë r shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik në mënyrë elektronike-shtëpi në rrugën Rodna Iveva nr.95 në Veles me pjesët shtesëlokal ndihmës me sipërfaqe prej 8 m2, banesë me sipërfaqe prej 76 m2; lokal ndihmës me sipërfaqe prej 11 m2, banesë me sipërfaqe prej 71 m2, banesë me sipërfaqe prej 43 m2 si dhe garazhë me sipërfaqe prej 20 m2, të cilat gjenden në PK 3085 të shënuara në  Listën e pronësisë nr.26015 për KK Veles, në pronësi të Republikës së Maqedonisë.Ankandi publik do të fillojë me datë 15.10.2014  në ora 12 dhe do të zgjasë 15 minuta, gjegjësisht deri në ora 12:15.Më shumë informata mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

 

09.07.2014

Shkatërrim publik i armëve të konfiskuara dhe të drogave të konfiskuara me vendime penale dhe gjyqësore në kombinatin,, Jugohrom - Feroalois "- Jegunovcë

Me rastin e Ditës Botërore të luftës kundër  armëve të vogla dhe të lehta, Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar në bashkëpunim me Komisionin për shkatërrimin armëve, drogave narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët të konfiskuara, e formuar nga Ministria e Drejtësisë, dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme , sot në ora 12:30 në kombinatin “Jugohrom-Feroalois”-Jegunovcë zbatoi akcionin për shkatërrimin e armëve dhe drogës të konfiskuar në procedurë penale dhe  kundërvajtëse të cilat u shkatërruan publikisht 265 armë prej të cilave: 60 pushkë gjahu, 3 karabina gjuetie , 15 pushka ajrore, 92 pistoleta sinjalizuese, 6 mitralozë, 51 armë, 15 copë armë të ftohta; si dhe nga droga  46 kg heroine,  187,322 kg marihuanë, 930 copë ampula diazepam, 62 copë tableta dhe 61 copë tableta analgetik - një narkotik sintetike.

Në shkatërrimin publik, morën pjesë Ministrja e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska, Drejtori i Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar  Bashkim Ahmeti, si dhe përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme, dhe media etj.

 

 

16.04.2014

Seminar rajonal për përkrahjen e Agjensioneve për menaxhimin me pronën e sekuestruar ose të konfiskuar

Drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar z.Bashkim  Ameti , mori pjesë në Seminarin rajonal për mbështetje të Agjensioneve për menaxhimin me pronën e sekuestruar  ose të konfiskuar e cila u mbajt në Prishtinë më 15 dhe 16 prill, e mbështetur nga Zyra e BE-së në Kosovë, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të Shqipërisë , Kroacisë , Malit të Zi , Sllovenisë , Maqedonisë dhe Kosovës, si dhe përfaqësues të lartë nga Europol dhe EULEX-i. Qëllimi i këtij seminari dyditor ka qenë diskutimi i inicijativave për bashkëpunim ndërmjet agjencive , shkëmbimi i përvojës dhe praktikës në menaxhimin e mallit të konfiskuar, ruajtjen e vlerave të mjeteve,si dhe mundësia për përdorimin e përsëritshëm të këtyre mjeteve të konfiskuara, krijimi i një mekanizmi për bashkëpunim të vazhdueshëm si dhe shkëmbimi I informacioneve dhe përvojave në të ardhmen. 

 

 

10.04.2014

U mbajt Konferenca  Rajonale "Njohja me praktikat më të mira në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe kthimin e mjeteve"

Me ftesë të Ministrisë së Drejtësisë së Rumanisë të organizuar nga Zyra Kombëtare për Parandalimin e Krimit dhe kthimit të mjeteve, në bashkëpunim me Ambasadën Britanike në Bukuresht, me datë 8 dhe 9 prill 2014 u mbajt  Konferenca rajonale  " Prezantimi i praktikave më të mira në  luftë kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe kthimin e mjeteve", ku morri pjesë Kryetari i Këshillit Drejtues të Agjencisë për Menaxhimin e Pronës Konfiskuar Z. Vladimir Spirkoski . Në Konferencën  rajonale morën pjesë kuadro udhëheqëse të Agjencive për Antikorrupsion, Drejtoritë për kthimin e mjeteve ( ARO ) si  dhe gjyqtarë me përvojë në trajtimin e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë prej: Shqipërie , Bosnje dhe Herzegovine, Maqedonie, Moldavie, Bullgarie, Kroacie, Greqie, Malit të Zi, Serbie, Sllovenie dhe Turqie. Qëllimi i konferencës ishte rritja e ndërgjegjësimit për sfidat dhe përparësitë në luftën kundër korrupsionit dhe synimeve të dhënësit të produkteve të krimit dhe prezantimin e praktikave më të mira midis vendeve pjesëmarrëse.

 

04.01.2014

Rreth 76 mijë copë mallra të konfiskuara për festat do t’i gëzojnë mbi 10 mijë familje të rrezikuara sociale

Sot (e shtunë, 04.01.2014), Drejtori i Agjensionit për administrim me mallin e konfiskuar Bashkim Ameti, Drejtori i Drejtorisë së Doganave Vanço Kargov dhe Ministri e Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov , në konferencën për shtyp informuan për mundësinë e qytetarëve të rasteve sociale për të marrë një pjesë të sendeve të sekuestruara të falsifikuara të cilat në vend se të shkatërrohen do të dhurohen. Rreth 76.000 copë mall i konfiskuar doganor për festat do t’i gëzojnë mbi 10 mijë familje të rrezikuara sociale. Bëhet fjalë për rreth 4.000 copë tekstil, 5.200 copë këpucë dhe mbi 60.000 copë të pajisjeve dhe aparateve shtëpiake.

Me ndryshimet e Ligjit për masa doganore për mbrojtjen e pronësisë intelektuale, u mundësua që mallrat e konfiskuara të falsifikuara (këpucë dhe veshje ) të mundet të jepen donacion, për të cilat më parë kërkohet që të sigurohen një numër i kushteve, duke përfshirë : pëlqimin e përfaqësuesve të brendeve tregtare të cilët janë abuzuar, dokumente nga autoritetet që produktet janë të markave të sigurta dhe të shëndetshme për të përdorur dhe debrendimin e mallrave ose heqja e brendit nga mallrat e falsifikuara. Sipas ligjit të miratuar pas vendimit të Qeverisë për mënyrën e shpërndarjes së këtyre mallrave, Agjencioni për administrim me pronën e konfiskuar në marrjen e mallrave të këtij lloji nga drejtoria e Doganave, do të devijojnë te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale . Për më tepër, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do të sigurojë që sendet të shpërndahen në mënyrë të drejtë dhe qendrat sociale do të kenë përgjegjësi që t’i njoftojnë qytetarët e kategorive të rrezikuara sociale që kanë nevojë për të aplikuar për ndihmë për anëtarët e familjeve të tyre , duke marrë parasysh numrin e anëtarëve të familjes dhe kushtet e jetesës. Siç është raportuar në konferencen për shtyp Drejtori i AAPK Bashkim Ameti ,vala e dytë e shpërndrajes do të përfshijë edhe 11 mijë copë të mallrave të konfiskuara të këtij lloji.

 

 

12.12.2013

Informatë për shkatërrimin e sendeve me të cilat janë prekur të drejtat e pronësisë intelektuale

Dje me datë 12.12.2013 në ora 11 në deponinë Drislla, nga ana e Trupit koordinues për pronësi intelektuale të Qeverisë së Maqedonisë dhe Komisionit për  shkatërrimin e pronës së konfiskuar të Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar është bërë shkatërrim publik i mallrave të konfiskuara me të cilat janë shkelur të drejtat e pronësisë intelektuale në vitin aktual  2013-të (e drejta e autorit dhe të drejtën e pronësisë idustriale). Lëndë shkatërrim ishin sende të konfiskuara në akcionet e koordinuara të trupit koordinues për pronësi intelektuale që janë konfiskuar nga persona të autorizuar të institucioneve kompetente dhe veprimeve individuale të organeve shtetërore të inspektimit me të cilat janë shkelur të drejtat e pronësisë intelektuale në vitin aktual dhe për të cilat janë sjellur vendime të poltfuqishme dhe  ekzekutive nga gjykatat kompetente në Republikën e Maqedonsië.

Gjatë shkatërrimit publik të kryer në deponinë Drislla  u shkatërruan  gjithsej 5469 sende piraterike, nga të cilat në operacionin e saj në lidhje me aktivitetet e ndërmarra nga Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar, të shkatërruara janë 2416 artikuj respektivisht pirate (DVD dhe CD) të përdorura për shkeljen e pronësisë industriale.

Qëllimi i kryerjes së shkatërrimit publik të mallrave me të cilat shkelen të drejtat e pronësisë intelektuale ka për qëllim rritjen e vetëdijes publike për rëndësinë e pronësisë intelektuale dhe rolin parandalues ​​në shkelje të mëtejshme të të drejtave.

 

04.12.2013 

 Kumtesë

 Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar edhe më tutje në mënyrë aktive qaset në bashkëpunimin ndërkombëtar me shtetet tjera

Për sa i përket gjetjes së pasurisë të fituar në mënyrë penale, Agjencioni përadministrim me pronën e konfiskuar edhe më tutje në mënyrë aktive qaset në bashkëpunimin ndërkombëtar me shtetet tjera. Për atë qellim, ndërsa në ftesë të Komisionit evropian, drejtori i Agjencionit për administrim me pronën e konfiskuar z. Bashkim Ameti morri pjesë në takimin e tetë me radhë të Unionit Evropian Platformë për kthimin e pronave (Platform of Asset Recovery Offices –ARO) i cili realizohet me 4 dhe 5 dhjetor të këtij viti në Bruksel. Në këtë konferencë do të jenë të përfshira tema dhe diskutime në lidhje me identifikimin dhe ndjekjen e pronës penale si dhe praktikat për konfiskim të shteteve anëtare, duke siguruar informacione efektive, koordinime dhe bashkëpunime të cilat do të mundësojnë lehtësim në ndjekjen dhe identifikimin e të ardhurave nga krimi dhe pronat të cilat janë arritur në mënyrë penale që mund të jenë lëndë e konfiskimit e sjellur nga ana e organit kompetent gjyqësor gjatë procedurës penale. 

 

03.12.2013

Kumtesë

U mbajt takim pune me drejtorin e Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar z-ri Bashkim Ameti dhe ekspertë nga Estonia

Me bashkëpunimin e Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar dhe Ambasadës së SHBA-ve në Shkup , sot në Agjensionin për administrim me pronën e konfiskuar, drejtori i Agjenisonit për administrim me pronën e konfiskuar z-ri Bashkim Ahmeti ka realizuar takim pune me dy ekspertët : Z-njën Pila Hamer – udhëheqëse në Byronë për pronën e konfiskuar  në Policinë Penale Kombëtare të Estonisë dhe Z. Joshua Wiseman - oficer për sigurinë rajonale nga ambasada e SHBA në Talin – Estoni, të cilët kanë ardhur për vizitë tre-ditore në Agjensionin për administrim me pronën e konfiskuar ,me mbështetje dhe iniciativë nga Ambasada e SHBA-ve.

 Në takim u diskutua për përgjegjësitë dhe aktivitetet e Agjensionit në lidhje me menaxhimin e pronës së konfiskuar, të ardhurat dhe sende të konfiskuara, ruajtjen e tyre dhe magazinimin, kryerjen e vlerësimit, evidentimin e mallit të përgjithshëm dhe shitjen e tij.

Ky takim u mbajt me qëllim që nëpërmjet shkëmbimit reciprok të përvojave të forcohen kapacitet e Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar në drejtim të menaxhimit të pronës së konfiskuar, menaxhimin e tij efektiv dhe shitjen.

 

25.11.2013

U mbajt seminari me temë: "Forcimi i institucioneve penalo - juridike në Evropën Qendrore dhe Evropën Juglindore"

Përfaqësues i Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar gjatë periudhës 17.11-22.11.2013 , morri pjesë në seminarin e mbajtur në Dubrovnik –R. e Kroacisë, me temë: "Forcimi i institucioneve penale - juridike në Evropën Qendrore dhe Evropën Juglindore", me ftesë të Ministrisë së drejtësisë të Republikës së Kroacisë, me iniciativë të përbashkët të Qeverisë së Republikës së Kroacisë dhe Ambasadës së SHBA-s. Seminari kishte për qëllim zbatimin e kuadrit ligjor sipas standarteve të BE dhe mjetet hetimore për të luftuar krimin transnacional. Gjithashtu në seminarin e mbajtur u shkëmbyen përvojat në drejtim të forcimit të kapaciteteve të institucioneve të përfshira në luftën kundër krimit të organizuar nga ana e pjesëmarrësve nga çdo vend duke përfshirë edhe përfaqësuesin e AUOI-së , të paraqitur nëpërmjet shembujve në luftën kundër krimit të financiar të organizuar, problemet me të cilat përballen në lidhje me konfiskimin, vërtetimin, deri te menaxhimi efikas dhe mirëmbajta e vlerës së pronës si dhe shitja e pronës .

Pjesëmarrës në semninar ishin nënpunës të policisë, prokurorë, nënpunës për hetime financiare, përfaqësues të drejtorive për zbulimin e krimit financiar dhe përfaqësues të agjencive për menaxhimin e pronave të konfiskuara nga Maqedonia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia.

 

12.11.2013

U mbajt një takim në mes të Drejtorit të AUOI-së në bashkëpunim me ekspertë nga Gjermania si vend partner për implementimin e projektit "Mbështetje për punë efektive për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit

Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar së bashku me istitucionet tjera si Drejtoria Doganore, Drejtoria për të ardhura publike, Prokuroria publike, Gjykata e shkallës së parë Shkup i 1 Shkup etj. është e kyqur si  një përfitues i projektit të binjakëzimit "Mbështetje në mënyrë efektive për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit", në kuadër të Departamentit të Drejtësisë, Punëve të Brendshme dhe të Drejtave Themelore të Njeriut, i cili është udhëheqës i projektit për Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

Synimi dhe qëllimi i projektit është të sigurojë zbatimin efektiv të anti-korrupsion të politikës dhe promovimi me qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit në vend, si dhe përmirësimin e zbatimit të kuadrit ligjor kombëtar për luftimin e korrupsionit, forcimin e mekanizmave kombëtare për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin dhe bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Menaxhim me pronës e konfiskuar, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, gjykatat dhe institucionet e tjera.

Në qëllim të zbatimit të  projektit , sot më datë 12.11.2013. në Agjencinë për мenaxhim me pronën e konfiskuar u mbajt takim  në mes të Drejtorit të Agjencisë për мenaxhimin me pronën e konfiskuar z. Bashkim Ameti si dhe ekspertë nga Gjermania si një partner për të zbatuar Projektin, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Komisionin shtetëror për parandalimin e korrupsionit ,në takim drejtori i Agjencisë i njoftoi ekspertët për kompetencën dhe kapacitetet e Agjencisë për menaxhimin e pronës së konfiskuar  dhe u  dakorduan për një  bashkëpunim dhe ndihmëpër Agjencinë në drejtim të forcimit të kapaciteteve të Agjencisë, si një prej institucioneve pjesëmarrëse në luftën kundër korrupsionit në kuadër të projektit.

 

18.10.2013

U zbatua shitja e 5870 aksioneve të zakonshme me anë të ankandit publik

Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar në shpalljen – Shitja e 5870 aksioneve të zakonshme (në pronësi të AUOI-së), të lëshuar nga Banka Qendrore Kooperative SHA Shkup, të cilat janë ofruar për shitje në Bursa e Maqedonisë për letra me vlerë ShA Shkup me anë të ankandit publik zbatohet shitja në bazë të principit "gjithçka ose asgjë", me çmimin e shitjes prej 615,00 denarë për një akcion ose shuma e totale e arritur prej shitjes është 3,610,050.00 denarë.

 

24.09.2013

Shitjen e akcioneve të zakonshme të botuara nga Banka Qendrore Kooperative Sh.A. Shkup 

Në bazë të nenit 33 të Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 98/08, 145/13), neni 18 i Rregullores për trajtimin e pronës së konfiskuar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.115/13), dhe në lidhje me Vendimin e Këshillit Drejtues të Agjensionit për administim me pronën e konfiskuar nr. 02-3299/2 e seancës së mbajtur me datë 10.09.2013 dhe në pajtim me konkluzionin nr.1 dhe nr.2 e seancës së njëqind e pesëdhjetë e gjashtë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë e mbajtur me datë 18.09.2013, Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar e shpall këtë: Shitjen e akcioneve të zakonshme të botuara nga Banka Qendrore Kooperative Sh.A. Shkup të cilat do të ofrohen për shitje në Bursën e Maqedonisë për letra me vlerë Sh.A. Shkup me anë të akandit publik bursor e cila do të mbahet më  10, 14, 15,16 dhe 17 tetor të vitit 2013. Për më shumë informacion mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

09.07.2013 

 Shkatërrimi i armëve dhe drogave narkotike të konfiskuara në kombinatin “Jugohrom”- Jegunovcë

Sot në kombinatin “Jugohrom”-Jegunovcë, me rastin e Ditës Botërore për luftë kundër armëve të vogla dhe të lehta, Agjensioni për adminstrim me pronën e konfiskuar e përfaqësuar nga ana e dretorit Bashkim Ameti, në bashkëpunim me Komisionin për shkatërrimin e armëve të konfiskuara, drogave narkotike, substancave psihotropike dhe prekursorëve e formuar nga ana e Ministrit të drejtësisë si dhe në bashkëpunim me Ministrinë e punëve të mbrendshme, kanë zbatuar një shkatërrim punblik të armëve dhe drogës të konfiskuar, që kanë qenë rrjedhojë e krimeve të kryera për të cilat janë sjellë vendime përfundimtare.

Në furrat e Jugohromit, publikisht janë shkatërruar: gjithsej 265 copë armë nga të cilat: 48 pushkë gjahu, 18 karabina gjahu, 1 pushkë e kalibrit të vogël, 6 mitrolezë, 21 pushkë ajrore, 76 pistoleta signaletike, 93 pistoleta, 2 pistoleta ajrore, si dhe 60 115 gr. Heroin, 1 465 gr. Kokain, 226 952 gr. Marihuanë dhe 15 266 copë tableta.

Në shkatërrimin publik të realizuar kanë marrë pjesë Ministri I punëve të mbrendshme Gordana Jankullovska, Ministri I drejtësisë Blerim Bexheti dhe dhe përfaqësues të tjerë te Ministrisë së punëve të mbrendshme, mediumet dhe të tj.

 

04.01.2013 

Në bazë të nenit 35 dhe 37 paragrafi 2 nga Ligji i administrimit me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara të marra në procedurë penale dhe të kundërvajtshme (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 98/08 dhe 145/10) dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nr. 41-8062/3 nga 06.11.2012 (Gazeta Zyrtare e R.M. 142/12) Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar më datë 02.01.2013 morri PËRFUNDIM PËR SHITJE TË PATUNDSHMËRISË NË ANKAND TË VAZHDUESHËM PËR SË DYTI, nëpërmjet ankandit publik verbal- Villë në rrugën “Pitu Guli” nr. 13 në Shkup me sipërfaqe totale prej 1800 m2 dhe atë me oborr prej 1526 m2, nën ndërtesë prej 251 m2 dhe ndërtesa ndihmëse prej 23 m2 të vendosura në Shkup, në pronësi të Republikës së Maqedonisë. Ankandi publik verbal do të mbahet me datë 21.01.2013 me fillim në ora 10, në lokacionet e Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar. Për më shumë informacion mund të lexoni në linkun SHPALLJE

 

21.12.2012

Sot në ora 12 në lokacionet e Agjensionit për administrim me mallin e konfiskuar  u mbajt ankandi publik për shitjen e patundshmërisë- lokal në rrugën “Brigada e tretë Sulmuese e Maqedonisë ” nr. 2 në Kumanovë me sipërfaqe prej 80 m2 dhe oborr me sipërfaqe totale prej 742 m2 të vendosura në Kumanovë.

Në ankandin publik u arrit çmimi prej 4.727.000,00 denarë dhe të njejtat do të duhet të vendosen në dispozicion të buxhetit të Republikës së Maqedonisë . Me këtë u dha një porosi e qartë se instrumenti më i fortë në luftë kundër krimit, e posaçërisht kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është KONFISKIMI I MALLIT, dhe marrja e të ardhurave, si dhe marrja e sendeve me të cilat është kryer krimi, të cilat janë arritur me krimin e kryer ose janë shfrytëzuar për të kryer krimin.

Në këtë drejtim Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar edhe më tej do të vazhdojë me shitjen e mallit të arritur në rrethana krimi në pajtim paraprak prej Qeverisë së R.M.-së

 

19.12.2012

Në bazë të nenit 34, 48 dhe 49 nga Ligji për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara të marra në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10) si dhe neni 21, 22 dhe 23 të Rregullores për trajtimin e mallit të konfiskuar, Agjensioni për mallin e konfiskuar shpalli SHPALLJE nr. 01/2012 për shitjen e pronave të luajtshme- arrave ( me lëvore në sasi prej 3730 kilogram dhe arrave të qëruara në sasi prej 670 kilogram ). Ankandi publik verbal do të mbahet më datë 27.12.21012 në ora 10 në lokacionet e Agjensionit për administim  me pronën e konfiskuar në rr. “Maqedonia” p.n. në Shkup. Për më shumë infromacion mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

04.12.2012

Në bazë të nenit 33 nga Ligji për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10), Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar shpalli SHPALLJE për  shitjen e aksioneve të lëshuara nga Sh. A. Sllavija Shkup. Akcionet do të shiten në bursën e Maqedonisë për letra me vlerë Sh.A. Shkup, nëpërmjet ankandit të tregut publik. Ankandi i tregut publik do të mbahet me datë 19,20 dhe 21 dhejtor të vitit 2012. Për më shumë informacione mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

04.12.2012

  Në bazë të nenit 33 paragrafi 2 nga Ligji për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nr. 41-8062/2 nga 11.06.2012 (Gazeta Zyrtare e R.M. 142/12) Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar me datë 30.11.2012 solli K O N K L U Z Ë për shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik verbal – lokal në rrugën “ Brigada e tretë sulmuese e Maqedonisë ” nr. 2 në Kumanovë, në PK 17944, KK Kumanovë e shkruar në Listën e pronës nr. 1438, pronësi e Republikës së Maqedonisë .Për më shumë informacion do të mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

04.12.2012

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nr. 41-8062/3 nga 06.11.2012 (Gazeta Zyrtare e R.M. 142/12) Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me datë 30.11.2012 solli K O N K L U Z Ë për shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik verbal- Villë në rr. “Pitu Guli” nr. 13 në Shkup me sipërfaqe totale prej 1800 m2 edhe atë me oborr prej 1526 m2, nën ndërtesë 251 m2 dhe ndërtesa ndihmëse 23 m2 të locuara në Shkup, e shkruar në Listën e pronësisë nr. 15753 PK nr. 1676 KK Qendër 2 në pronësi të Republikës së Maqedonisë.Për më shumë infromacion mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

04.12.2012

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10), dhe Vendimin për shitjen e mallit të patundshëm të konfiskuar nr. 41-8062/1 nga 06.11.2012 (Gazeta Zyrtare e R.M. 142/12) Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me datë 30.11.2012 solli K O N K L U Z Ë për shitjen e patundshmërisë me anë të ankandit publik verbal- banesë në rr.“Kliment Ohridski” nr. 23 kati i 4 banesa 16 në Shkup me sipërfaqe prej 110 m2 dhe podrum me sipërfaqe prej 9 m2, të locuara në Shkup, Qendër në PK nr. 11832/1 KK Qendër 1 të regjistruara në Listën e pronësisë me nr. 42365 në pronësi të Republikës së Maqedonisë.Për më shumë informacion mund të lexoni në linkun Shpallje. 

   

22.06.2012

Shkatërrim publik i armëve të konfiskuara dhe drogave narkotike të konfiskuara me vendime penale dhe vendime gjyqësore në uzinën e Sh. A. “Makstil”- Shkup

Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar në bashkëpunim me Ministrinë e punëve të mbrendshme dhe Komisionit për shaktërrimin e mallit të konfiskuar e zbatoi akcionin për shkatërrimin e armëve dhe drogave të marra me vendime penale dhe të kundërvajtshme dhe e njejta u zbatua dje në ora 19 në uzinën e ShA “Makstil”- Shkup ku publikisht ishin të shkatërruara: 212 copë armë të ndryshme zjarri, 373 kg drogë narkotike dhe sasi më e madhe e barnave.

 

09.02.2011

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 16/2010- Konsolidimi), Agjensionipër administrim me proën e konfiskuar ka nevojë për 16 (gjashtëmbëdhjetë) punëtorë- për vendin e punës “punëtor i përgjithshëm- rojtar”. Afati për dorëzimin e formularëve është 5(pesë) ditë pune duke filluar nga dita e shpalljes së shpalljes ( pa e konsideruar ditën e shpalljes).  Për më shumë infromacion mund të lexoni në linkun Shpallje.

 

07.02.2011

Në bazë të nenit 33 i Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, mallin e konfiskuar dhe sendet e konfiskuara me vendime penale dhe të kundërvajtshme ( “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08 dhe 145/10), Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar shpalli Shpallje për shitjen e akcioneve. Akcionet do të shiten në Bursën e Maqedonisë për letra me vlerë Sh.A Shkup, nëpërmjet ankandit të tregut publik: Ankandi i tregut publik do të mbahet me 28 shkurt, 1 dhe 2 mars të viti 2011. Për më shumë informacion do të mund të lexoni në linkun Shpallje.


02.02.2011

Sot me datë 02.02.2011 në ora 14 në lokacionet e Agjensionit për administrim me mallin e konfiskuar u mbajt ankandi për shitjen e hekurit të vjetër nga malli i konfiskuar- automjete të prishura si dhe autopjesë.

 

10.12.2010

Shkatërrimi i produkteve të falsifikuara në depon Drislla

Punonjësit publik të Agjensionit për administrim me mallin e konfiskuar dhe nga gjyqet në Republikën e Maqedonisë e kryen marrjen e sendeve të falsifikuara për të cilat janë sjellë vendime penale dhe të kundëvajshtme dhe të njejtat janë shaktërruar në depon Drislla

Gjatë shaktërrimit janë shaktërruar 87.114 DVD dhe CD pirate, 31.560 cigare, 150 litra alkohol, 300 copë barna, 160 kilogram duhan i coptuar, 18 ton ushqim dhe 1420 copë kozmetikë.

Shkatërrimi publik i sendeve të konfiskuara kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjshmërisë të publikut për rëndësinë e të drejtës së pronës intelektuale, por edhe paralajmërim deri te ata të cilët i shkelin të drejtat e autorit dhe të pronësisë industriale.

 

 

27.08.2010

Shkatërrimi i falsifikimit të zorrëve të derrit në salamur me prejardhje të panjohur në depon “Drislla”

Punonjësit e Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar sot në depon Drislla shkatërruan 1 180 kg zorrë kafshësh në sallamurë të cilat edhe nga ana e Doganës janë konfiskuar dhe të marrur në hyrje të Republikës së Maqedonisë. 

Pas marrjes së mallit të konfiskuar dhe lajmërimin nga Dongana se i njejti mall është nga prejardhja e panjohur, mall i konfiskuar për arsye se nuk mund të jetë i lëshuar në shitje në pazarin maqedonas e njejta menjëherë u shaktërrua në depon Drislla. 

 

 

10.08.2010

Agjensioni do të konfiskojë dhe do të sekuestrojë dhe jashtë kufive të Maqedonisë

Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar filloi akcion të koordinuar me agjensione amë në shtetet Evropjane në pajtim me juridiksionin ligjor për të koordinuar aktivitetet për konfiskim dhe sekuestrim të parave dhe mallit të fituar ilegalisht të personave fizik dhe juridik të maqedonisë, të sekuestruara në menyrë efektive në procedure penale.

 

12.07.2010

Konfiskim i mbi 2 milionë euro të firmës Miodrag Markoviq

Në bazë të vendimit përfundimtar  të Gjykatës Themelore Shkupi 1- Shkup, punonjësit e Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar kanë konfiskuar akcione të personit juridik SKOTIHA në vlerë prej 2.049.000 EUR të lidhura me aktin penal larje të parave.

Depozituesi qendror i letrave me vlerë janë konfiskuar akcione në:

- 3.120 akcione në IK Bankë,

- 12.778 akcione në KIK Sh.A. Kumanovë,

- 13.544 akcione në “Jugooprema” Sh.A Shkup,

- 921 akcione në “ Kozjak” Sh.A Kumanovë

- 564 akcione në ZIK “Skaçkovci” Kumanovë

- 23.970 akcione në “Tërgotekstil shitje me pakicë” Sh.A Shkup

- 8.662 akcione në Bankën Komercijale Investicione në Kumanovë (Stater Banka),

I transferoi në llogarinë e Agjensionit dhe të njejtat pas vendimit të arritur nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë do të vihen në dispozicion të buxhetit të Republikës së Maqedonisë. Vlerë më të madhe kanë akcionet në IK Banka ShA Shkup, vlera e të cilëve është rreth 500.000 EUR. Deklaroi në konferencën e sotme drejtori i Agjensionit për administrim me mallin e konfiskuar.

 

 

09.07.2010

Shkatërrimi i sasive më të mëdha të armëve dhe drogave narkotike të konfiskuar në uzinën “Çeliçarnica” tek ShA “Makstill”

Me rastin e ditës Botërore për shaktërrimin e armëve të vogla 9 korriku, Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar në bashkëpunim me Ministrinë e punëve të mbrenshme e zbatoi akcionin për shkatërrimin e armëve dhe drogave narkotike të marra me vendime përfundimtare penale dhe të kundërvajtshme dhe e njejta ishte e kryer në ora 14 në uzinën “Makstill”- Shkup (uzina Çeliçarnica) ku edhe publikisht u shkatërruan: 694 copë armë zjarri, 866.860,99 gram Marihuanë, 54.184,35 gram Heroinë, 6,2 gram Hashish, 11.5 gram Kokain, 6,08 gram Opium, 12,119 gram Morfin, 244 rrënjë Marihuanë.

2 muajt e kaluar punonjësit e Agjensionit kanë kryer regjistrim dhe marrje e gjithë armëve dhe drogës e cila deri më tani është ruajtur në Gjyqet Themelore dhe stacionet policore, në ndihmë me Ministrinë e punëve të mbrendshme, e posaçërisht me Njësinë e krimit të organizuar, armët dhe droga ishin veçmas dhe me sukses të transportuara.

Në shkatërrim ishin të ftuar edhe Ministri i punëve të mbrendshme, Ministri i drejtësisë, Komisioni për shkatërrimin e armëve të konfiskuara, drogave narkotike, substancave psihotropike- prekusorëve, përfaqësues të MPB-së, mediume e të tj.

 

 

05.07.2010

Konfiskimi i patundshmërisë i Dragan Daravelskit në shërbim të Republikës së Maqedonisë

Në bazë të vendimit përfundimtar të Gjukatës Themelore Shkupi 1- Shkup, Agjensioni për administrim me mallin e konfiskuar me vendim prej Agjensionit të katastarit për patundshmëri I RM-së kreu ndryshimin e pronësisë në letrat e pronësisë për dy parcela në KK Kumanovë dhe një parcelë në KK Qendër- Shkup të Dragan Daravelskit në shërbim të Republikës së Maqedonisë me të njejtin aktgjykim pronësia e pronarit të përparshëm Kiro Docevski në KK Kumanovë me Vendim është bërë mbartja e pronësisë në Republikën e Maqedonisë.

 

18.06.2010

 Lajmërim

Në bazë të Vendimit të Këshillit drejtues të Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar I sjellur me datë 17.06.2011 anulohen ankandet e shpallura në faqen e internetit të Agjensionit.

 

10.06.2010 

Mbledhja e fondeve për rastlin Baçilo

Punonjësit e Agjensionit për konfiskimin e pronës në kuadër të kompetencave të tyre ligjore kishin akcion të suksesshëm në mbledhjen e parave për disa të gjykuar në mega aferën Baçillo.

Fondet e mbledhura të cilat janë paguar në lartësi prej 57 000.000,00 denarë janë paguar në shërbim të Buxhetit të RM-së.

Akcioni për pagimin e dëmit të përgjithshëm prej rreth 5.000.000,00 euro vazhdon edhe në periudhën e ardhshme me punë intensive të punonjësve tonë në teren për gjetjen e patundshmërive shtesë  për të cilën pas dhënies së pëlqimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë do të bëhet licitimi i tyre.

 

02.06.2010

Mbledhja e fondeve për aktin penal pastrim parash

Punonjësit e Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar në kuadër të kompetencave të tyre ligjore kishin akcion të suksesshëm për pagimin e fondeve të Borko Markoviqit i gjykuar me aktvendim të plotfuqishëm  në Gjykatën Themelore Shkupi 1- Shkup për veprën penale pastrim parash.

Fondet e mbledhura që janë marrë nga i gjykuari janë në shumë prej 11 000 000,00 denarë dhe të njejtat do të paguhen në shërbim të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

 

 

31.05.2010

Ndihmë për Manastirin Bigorski

Agjensioni për administim me pronën e konfiskuar në kuadër të akcionit ndihmë për rindërtimin e manastirit “Shën Jovan Bigorski” i cili ishte i djegur vitin e kaluar ndau një ndihmë, një automjet për nevojat e murgorëve në manastir, 50 m3 dru për ngrohje, 5 gardhe dhe veshmbathje, që të gjitha nga mallrat e sekuestruara dhe konfiskuara me të cilët disponon Agjensioni.

 Ndihma e lartpërmendur është ndarë nga organi shtetëror i Komisionit për marëdhënie me bashkësitë fetare i Republikës së Maqedonisë.

 

 

Filloi akcioni i marrjes së armëve dhe drogave narkotike të cilat janë të marra me vendime përfundimtare në akte penale

Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar në bashkëpunim me  MPB-në prej fillimit të muajit maj të vitit 2012 filloi me akcionin për marrjen e armëve dhe drogave narkotike të cilat janë marrë me vendime penale dhe gjendeshin ne Gjyqet Themelore të RM-së. Ky akcion në veçanti është i rëndësishëm për shkak se një sasi e madhe e armëve dhe drogës ishin të ruajtur në depot e gjyqeve dhe të njejtat ishin në ngarkesë të gjyqeve. Me këtë akcion të përbashkët gjyqet u shkarkuan nga armët dhe drogat narkotike dhe të njejtat tash më janë të vendosura dhe të ruajtura në depot e veçanta në Ministrinë e punëve të mbrendshme.

 

 

26.04.2010

Në depon “Drislla” janë shkatërruar prodhime të falsifikuara të konfiskuara nga shteti

Në depon Drislla në Shkup sot janë shkatërruar prodhime të falsifikuara të cilat janë konfiskuar nga organet shtetërore. Më shumë ka pasur cigare, alkohol dhe farë ilegale, një sasi e madhe e disqeve pirate dhe banknote.

Malli që ka qenë i shkatërruar janë konfiskuar në akcione të përbashkëta të inspetkorateve të shumtë shtetëror, kurse për pronarët e tyre gjyqet ka sjellë vendime penale dhe të kundërvajtshme.

 

 

12.04.2010

Puntoria “ Konfiskimi i zgjeruar dhe përgjegjsia e personave juridik”

Me rastin e ndryshimeve të Ligjit penal, në të cilin u shtua edhe konfiskimi i zgjeruar si pjesë e rendit juridik penal, të cilët hynë në fuqi me date 22 mars të vitit 2010, dhe të cilat paraqesin një hap përpara në procesin e reformave të legjislacionit penal në drejtim të pajtimit me ligjet vendore dhe atyre të UE-së dhe me konventat ndështetrore në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në periudhën prej 6 deri më 8 prill të vitit 2010 u mbajt një puntori treditore me temën “Konfiskimi i zgjeruar dhe përgjegjsia e personave juridik” ku morrën pjesë drejtori bashkë përfaqësues të tjerë të Agjensionit për administim me pronën e konfiskuar.

Me konfiskimin e zgjeruar përfshihet jo vetëm malli i arritur në aktin penal me të cilën ai do të gjykohet, por edhe malli tjetër i arritur pesë vite më herët para se të kryhet akti penal , për të cilën gjyqi do të duhet të jetë i bindur se rrjedh nga akte penale ose akte të ngjajshme, kurse nuk ka asnjë lloj dëshmie për prejardhje legale të atij malli. Kur personi fajësohet dhe ka bindje të formuara për atë krim së pari i konfiskohet ai mall, e më pas fajtorit i takon të gjejë dëshmi për të vërtetuar legalitetin e atij malli. Përderisa mirret vendim për konfiskimin e mallit me atë mall do të administrojë Agjensioni për administrim me pronën e konfiskuar, deri në momentin e sjelljes së vendimit se ai mall a do t’i ipet ndonjë organi shtetëror ose do të ipet në licitim.

 

15.03.2010

Përfaqësues të Agjensionit për administrim me pronën e konfiskuar, të udhëhequr nga drejtori Vanço Shehtanski, si dhe përfaqësues të Ministrisë së drejtësisë, morrën pjesë në seminarin për bashkëpunim ndërkombëtar në lëmin e gjurmimit dhe identifikimit të aktiviteteve kriminale në vendet e Rajonit Ballkanik, i cili u mbajt në Sofje më 10-11 mars të vitit 2010.

Në seminar morrën pjesë përfaqësues të vendeve të rajonit si dhe përfaqësues nga EUROPOL dhe rrjeti CARIN, ku rëndësi më e madhe i është dhënë përforcimit të bashkëpunimit ndëkombëtar ndërmjet vendeve Ballkanike në pjesën e konfiskimit si dhe në gjetjen e pasurisë së fituar ilegalisht.Në aspektin e bashkëpunimit ndërkombëtarë të një rëndësie të madhe për Republikën e Maqedonisë është që të bëhet pjesë e CARIN ( Camden Assests Recovery Interagency Network), e cila paraqet një rrjet joformal në zbulimin dhe kthimin e mallit ndërmjet shteteve, ku anëtarë janë 55 shtete duke i përfshirë dhe një numër të madh të shteteve të Rajonit Ballkanik, për çka Agjensioni do të marrë iniciativë që edhe Republika e Maqedonisë të bëhet anëtare në afatin më të shkurtë të mundshëm.

Prezentimin direkt mund ta merrni këtu.

 

 

 

 

 

 Претседател на Република Македонија
Собрание на РМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter