Maqedonisht    English    sq-AL   
REEGJISTROHU     
MIRËSEERDHËT
DREJTORI I AGJENSIONIT PËR ADMINISTRIM ME PRONËN E KONFISKUAR
ORGANIZIMI DHE PËRGJEGJSITË
LISTA E INFROMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK
LIGJET DHE AKTET NËNLIGJORE
PYETJE DHE SUGJERIME
KONTAKTI
PËR NE
STRATEGJI
 
Mirëseerdhët
 

 

TË REJAT

20.05.2022

Lajmërim

Në bazë të nenit 37 paragrafi 2 dhe paragrafi 3 të Ligjit për menaxhim me pronë të konfiskuar, shfrytëzim pronësor dhe mjete të konfiskuara në procedurë penale dhe për kundërvajtje (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 148/15 dhe 64/18), ndërsa në lidhje me Vendimet për shitje të pronës së patundshme të konfiskuar të sjella nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 41-158/1, të datës 5 prill 2022 dhe nr. 41-154/1të dates 17 maj 2022, Agjencia e administrimit të pasurisë së konfiskuar në vijim publikon: SHPALLJE NUMËR 6/2022 KONKLUZION PËR SHITJE TË DY (2) PASURIVE TË PATUNDSHME NË ANKANDIN E PARË PUBLIK ELEKTRONI KONKLUZION 1 nr. 08- 2017/1 nga 19.05.2022 

Më shumë informata mund të lexoni në linkun Shpallje. 

 

 

16.03.2022

Lajmërim

Në bazë të nenit 27 dhe nenit 34 të Ligjit për administrimin e pasurisë së konfiskuar, pasurisë në shfrytëzim dhe sendeve të konfiskuara në procedurë penale dhe kundërvajtëse (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 98 / 08,145 / 10, 104/13, 13, , 43/14, 160/14, 148/15 dhe 64/18) dhe në lidhje me nenet 28, 29 dhe 30 të Rregullores për trajtimin e pasurisë së konfiskuar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 115/13 dhe 141/14), dhe në pajtim me Vendimin e miratuar për fillimin e procedurës për shitjen e sendeve të tundshme të konfiskuara numri  ark. 02-1155/4  datë 14.03.2022 të miratuar nga Bordi i Drejtorëve, Agjencia për Menaxhimin e Pasurive të Konfiskuara njofton: SHPALLJE NUMËR 5/2022 Shitja e sendeve të luajtshme të konfiskuara - mjeteve motorike, oferta e parë publike në mënyrë elektronike.

Më shumë informata mund të lexoni në linkun Shpallje. 

 

 

 

25.09.2017

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I DYTË I RRJETIT NDËR-AGJENCI I VENDEVE TË BALLKANIT PËR KONFISKIMIN E PASURISË SË FITUAR NË MËNYRË JO LEGALE ( BARIN )

Konfiskimi I pasurisë dhe pronës së fituar nga kryerja e një vepre penale është instrumenti më I fortë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korupsionit, e cila më së shumti godet kryersit e veprës penale se sa dënimi I caktuar për veprën penale te kryer. Në rajonin Ballkanik, vital kryesorë për parandalimin e aktiviteteve kriminale paraqet privimi I kryersëit të veprës penale nga mundësia e shijimit të fimitmeve në mënyrë joligjore të pasurisë. Hapi I parë është identifikimi, ngrirja dhe sekuestrimi I pasurisë së fituar në mënyrë të paligjëshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të kemi një sistem efektiv për menaxhimin e pasurisë së fituar në mënyrë joligjore përmes ruajtjes të vleeës së pasurisë (shtëpitë, kompanitë, automjetet, stolitë dhe gjësendet e tjera luksoze). Për arsye të natyrës teknike, kjo punë kërkonë qasje trans-nacionale. Ballkani I vëndoj theks të madh rolit të mardhënieve ndërkufitare në ndjekjen e pasurisë së fituar në mënyrë joligjore nën kontrollin e krimit të organizuar ndërkombëtar dhe nënpunsit publik të koruptuar.Si përgjigje të kësaj sfide, Rrjeti ndër-agjensi I vendeve të Ballkanit për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë jolegale (BARIN) organizuar nga Agjensioni për menaxhimin e pasurisë së konfiskuar së Kosovës (AMSCA) me mbështetje teknike nga projekti I finansuar nga Bashkimi Europian “ Mbështetje të mëtejshme të institucioneve të Kosovës në luftë kundër krimit të organizuar, korupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm (OKC-CBE), më 18 dhe 19 shtator 2017 është mbajtur takimi i dytë në Prishtinë, Kosovë. Tema e mbajtur në këtë konfernc ishte “Planifikimi para konfiskimit “ në të cilën pjesmarës nga Republika e Maqedonisë ishte u.d drejtori Faton Asani, si dhe përfaqësues nga Agjensioni për menaxhimin e pasurisë së konfiskuar si dhe nga Ministria e punëve të brendëshmë.

Antarsia e rrjetin BARIN përbëhet nga agjensione qeveritare nga 8 vendet e Ballkanit perendimorë edhe atë: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali I Zi, Sërbia dhe Sllovenia të cilat janë përgjegjëse për menaxhimin dhe posedimin e pasurisë dhe mjeteve të fituara në mënyr jolegale. Përveç përvojave nga ana e përfaqesuesëve nga vendet antare të rrjetit BARIN, përvojat e tyre I ndanë edhe ekspertët nga zyrat përmenaxhimin e pasurisë së konfiskuar të Holoandës dhe Belgjikës,si dhe komanitë private të angazhuara nga njësitë përsekuestrimin e pasurisë të Bitanisë së Madhe dhe Republika Irlandës. Deri në fund të vitit 2017 presidencën e rrjetit BARIN do ta ketëKosova. Presidencën e këtij rrjeti Republika e Maqedonisë do ta ketë në vitin 2018, Bosjna dhe Hercegovina në vitin 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 Претседател на Република Македонија
Собрание на РМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter