Македонски    sq-AL   
РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Огласи
 

Листа на огласи

11.01.2022

ОГЛАС БР. 3/2022

 

Врз основа на член  27 и член 34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-45/2 од 05.01.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 3/2022 за продажба на одземени подвижни предмети моторни возила на прво јавно наддавање по електронски пат.

 Oгласот може директно да се преземе тука.

 

_____________________________________

05.01.2022

ОГЛАС бр. 2/2022

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-5011/4 од 29.12.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:ОГЛАС БР. 2/2022 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал, по пат на електронско јавно наддавање. 

Oгласот може директно да се преземе тука.

Листа на детален опис 

 

____________________________________

05.01.2022

ОГЛАС бр. 1/2022

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-7837/1, од 5 август 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 1/2022 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ- З А К Л У Ч О К бр.  08-6/1   од  03.01.2022 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат.

Oгласот може директно да се преземе тука.

 

 

______________________________________________

10.12.2021

ОГЛАС БР.11/2021 

Врз основа на член 33 став (3) од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) и член 18  од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), а во врска со Одлуката за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот донесена од страна на Управниот Одбор на Агенцијата бр.02-3314/14 и Одлуката за давање на согласност на Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата, донесена од Владата на Република Северна Македонија бр. 40-11418/1 од 30.11.2021. Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР.11/2021 за продажба на обични акции во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција

Oгласот може директно да се преземе тука.

_______________________________________________

СООПШТЕНИЕ

07.12.2021

Согласно записникот за запирање на постапката за продажба бр.08-4382/2 од 06.12.2021 год. по објавениот Заклучок за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат бр.08-4382/1 од 24.11.2021 год. за реден бр.3, Агенцијата за управување со одземен имот на 06.12.2021 година:

Ја запира постапката за продажба по Заклучок бр.08-4382/1 од 24.11.2021 год. за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат за реден бр.3 “(стан кој се наоѓа  на ул. Охридска бр.84 Охрид, КП 15976, КО Охрид 3, број на зграда 1, намена на зграда, ССЗ, кат ПР, со внатрешна површина од 90 м2,  запишан во Имотен лист бр.450, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.)“, објавен на ден 27.11.2021 година во дневните весници “Слободен печат“ и “Коха“.

Во останатиот дел објавата на Заклучоците за продажба на три (3) недвижности на прво јавно наддавање останува непроменета.

 

                                                               Агенција за управување со одземен имот

 

 

27.11.2021

ОГЛАС БР.10/2021

 Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 40-7837/1, бр. 40-7836/1 од 5 август 2021 год., и бр. 40-10235/1 од 16 ноември 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 10/2021  ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА ТРИ (3) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Oгласот може директно да се преземе тука.

 

 

____________________________________________________

19.11.2021

ОГЛАС БР.9/2021

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) и член 18  од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), а во врска со Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот донесени од страна на Управниот Одбор на Агенцијата на седницата одржана на ден 17.11.2020 година и Одлуките за давање на согласност на Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата, донесени од Владата на Република Северна Македонија бр. 44-10118/1, 44-10118/2, 44-10118/3, 44-10118/4, 44-10118/5, 44-10118/6, 44-10118/7, 44-10118/8, 44-10118/9, 44-10118/10 од 29.12.2020. Агенцијата за управување со одземен имот на ден 19.11.2021 година објавува: ОГЛАС БР.9/2021 За продажба на обични акции во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција. 

Модел на продажба:Акциите ќе се продаваат на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција според моделот “се или ништо".

Јавната берзанска аукција ќе се одржи на ден 09,10,13,14 и 15 декември 2021 година.Плаќањето се врши во готово во денари.Порамнувањето треба да се изврши во рок од 3 дена од денот на одржувањето на јавната берзанска аукција.

Oгласот може директно да се преземе тука

 

___________________________________________

09.09.2021

ОГЛАС БР. 8/2021 - Завршен оглас

Врз основа на член 27, член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3296/3 од 06.09.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 09.09.2021 година објавува:ОГЛАС БР. 8/2021 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на трето јавно наддавање по електронски пат.

Oгласот може директно да се преземе тука.

 

 

________________________________________

17.08.2021

ОГЛАС БР. 7/202 - завршен оглас

Врз основа на член 27 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3164/2 од 13.08.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 17.08.2021 година објавува: ОГЛАС БР. 7/2021 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возилана второ јавно наддавање по електронски пат.

Oгласот може директно да се преземе тука


 

_________________________________________________________

21.07.2021

ОГЛАС БР. 6/202 - завршен оглас

 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила и работна машина на прво јавно наддавање по електронски пат.

Врз основа на член 27 и член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети (арх.бр. 02-2757/8 од 15.07.2021 година) донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 21.07.2021 година објавува:  ОГЛАС БР. 6/2021 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила и работна машина на прво јавно наддавање по електронски пат.

 Oгласот може директно да се преземе тука. 

 

____________________________________

12.05.2021

ОГЛАС Бр.5/2021 - завршен 

ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Врз основа на член 37 став 2 и став 3, член 43 став 4 и член 46 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-3993/1, од 20 април 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 12.05.2021 година објавува ОГЛАС БРОЈ 5/2021: ЗАКЛУЧОK (бр.  08-2001/1  од  11.05.2021 год.) ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Oгласот/Заклучокот може директно да се преземе тука. 

 

________________________________________

05.03.2021

ОГЛАС БРОЈ 4/2021 - завршен оглас

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-1833/1, бр.40-1834/1, бр.40-1835/1, бр.40-1531/1, бр.40-1529/1од 23 февруари 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот на ден 05.03.2021 година објавува ОГЛАС БРОЈ 4/2021 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ (5) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

 Oгласот/Заклучокот може директно да се преземе тука 

 

____________________________________________

22.02.2021

ОГЛАС БРОЈ 3/2021 - завршен оглас

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

 Врз основа на член 35 став 2, член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 4 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 40-536/1,  од 16 февруари 2021 год и 40-537/1,  од 16 февруари 2021 год, Агенцијата за управување со одземен имот на 22.02.2021 година oбјавува ОГЛАС БРОЈ 3/2021, ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Oгласот/Заклучокот може директно да се преземе тука 

 

 

 

 

22.02.2021

ОГЛАС БРОЈ 2/2021

ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-9516/1, од 17 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 22.02.2021 година  објавува ОГЛАС БРОЈ 2/2021, ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ. 

 Огласот/Заклучокот може директно да се преземе тука 

 

 

_______________________________________________

29.01.2021 

ОГЛАС БР. 01/2021 - завршен 

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-231/2 од 25.01.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 01/2021 За продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 7 (седум) денари за еден килограм старо железо без ДДВ, согласно Проценките на Министерство за правда -Бирото за судски вештачења.  

Огласот може директно да се преземе тука 

Листа на детален опис 

 

________________________________________________

27.01.2021 

Известување по ОГЛАС БР. 1/2021

Согласно записникот за запирање на постапката за продажба бр.08-25/2 од 25.01.2021 год. по објавениот Заклучок за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат бр.08-25/1 од 08.01.2021 год. за реден бр.6, Агенцијата за управување со одземен имот на 25.01.2021 година:

Ја запира постапката за продажба по Заклучок бр.08-25/1 од 08.01.2021 год. за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат за реден бр.6 “(стан, кој се наоѓа на ул. Питу Гули бр.13 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, ССЗ, влез 01, кат ПР, број 01, со внатрешна површина од 162 м2, помошни простории лоѓии, балкони и тераси на приземје со површина од 26 м2, помошни простории на сутерен број 1, со површина од 21 м2 и гаража на сутерен со површина од 27 м2, КП 1676, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.15753, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот)“, објавен на ден 11.01.2021 година (понеделник) во дневните весници “Слободен печат“ и “Лајм“.

Во останатиот дел објавата на Заклучоците за продажба на шест (6) недвижности на прво јавно наддавање останува непроменета.

                                                               Агенција за управување со одземен имот

 

______________________________________________________

11.01.2021 

 ОГЛАС БР. 1/2021 

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-9516/1, од 17 ноември 2020 год. бр.44- 11204/1, од 15 декември 2020 год., бр.44-11109/1, од 15 декември 2020 год., бр.44-11110/1 од 15 декември 2020 год., бр.44-11107/1 од 15 декември 2020 год., и бр.44-11201/1 од 15 декември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 11.01.2021 година објавува ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕСТ (6) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Огласот/Заклучокот може директно да се преземе тука 

 

_________________________________________________

31.12.2020 

 ИНТЕРЕН ОГЛАС  БРОЈ 01/2020  за унапредување на административни службеници

Пријава

О Д Л У К А за избор по Интерен оглас број 01/2020 за унапредување на 3 (три) административни службеници во Агенција за управување со одземен имот

 

 

 

_____________________________________________

11.12.2020 

Оглас бр.9/2020  - завршен оглас

Врз основа на член 35 став 2 и член 37 став 2 и став 3  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-7972/1,  од 13 октомври 2020 год., бр.44-9433/1, бр.44-9434/1 и бр.44-9517/1 од 03 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 11.12.2020 година ги објавува следните: ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧЕТИРИ (4) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Огласот/Заклучокот може директно да се преземе тука 

 

______________________________________________

11.12.2020 

ОГЛАС БР. 8/2020 - завршен оглас

Врз основа на член 27 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3473/2 од 09.12.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 11.12.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 8/2020 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на второ јавно наддавање по електронски пат.

Огласот може директно да се преземе тука 

 

______________________________________________

13.11.2020 

 ОГЛАС БР. 7/2020 - завршен оглас

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.44-7972/1, бр.44- 7971/1, од 13 октомври 2020 год., бр.44-9433/1, бр.44-9434/1 и бр.44-9517/1 од 03 ноември 2020 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 13.11.2020 година објавува ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ (5) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Огласот/Заклучокот може директно да се преземе тука 

 

 

______________________________________________

13.11.2020

ОГЛАС БР. 6/2020 - завршен оглас

Врз основа на член  34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-2864/4 од 06.10.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 13.11.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 6/2020 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање.

 Огласот може директно да се преземе тука 

 

 

 

_______________________________

29.07.2020

ОГЛАС БР. 5/2020 - завршен оглас

Врз основа на член 27 и член 35 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-2232/2 од 28.07.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 29.07.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 5/2020 за продажба на одземени подвижни предмети моторни возила  на второ јавно наддавање по електронски пат.

Огласот може директно да се преземе тука 

 

__________________________________

05.06.2020

ОГЛАС БР. 4/2020 - завршен оглас

Врз основа на член  34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-1727/4 од 04.06.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 05.06.2020 година објавува:  ОГЛАС БР. 4/2020 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање.  

Огласот може директно да се преземе тука

 

___________________________________________________________

 

16.05.2020

ОГЛАС бр.02/2020 - завршен оглас

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-1551/2 од 13.05.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 02/2020 за продажба на одземени подвижни предмети –336 хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

Огласот може директно да се преземе тука

Листа на детален опис 

 

 ________________________________________________

03.04.2020 година - завршен оглас

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.45-9475/1, бр.45- 9475/2, бр.45-9475/3, бр.45-9475/4, бр.45-9475/5 од 16 декември 2019 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 03.04.2020 година објавува: ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕТ (5) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

1. З А К Л У Ч О К  бр.08-1315/1   од 01.04.2020 год.  за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за Лицитација бр.1: Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа: -Недвижност-стан на ул. Бихачка бр.1 Скопје, број на зграда 1, влез 1 кат 01, број 3, во површина од 50м2, и лоѓии, балкони и тераси во површина од 8м2, КП 107, КО Кисела Вода1,запишани во Имотен лист бр.33931, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.

2. З А К Л У Ч О К бр.08-1316/1   од 01.04 .2020 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за Лицитација бр.2: Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа: - На недвижност-стан на ул.Желево 5/1-3 Скопје, број на зграда 1, намена 510, влез 001, кат ПР, број 003, внатрешна површина од 50 м2, и помошни простории со  површина од 8м2, КП 796,  КО Карпош, запишан во имотен лист бр.12399, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

3. З А К Л У Ч О К бр.08-1317/1    од  01.04.2020 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за Лицитација бр.3: Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа: - Стан на ул. В.Манџуковски бр.6 Скопје, број на зграда 1,влез 1,кат 02,број 5,внатрешна површина од 66 м2 и помошна просторја балкон со површина од 9 м2 , КП 617, КО Кисела Вода 2, запишан во Имотен лист бр.48368, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот. 

4. З А К Л У Ч О К бр.08-1318/1  од  01.04.2020 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за Лицитација бр.4: Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, кој се наоѓа на улица Самоилова бр.4 Скопје, КП 9493 дел 3, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр.43569, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот и тоа: - број на зграда 1, намена на зграда Б4,влез 1,кат ПО,број ДП4, намена на посебен / заеднички дел ДП, со внатрешна површина од 31 м2; - број на зграда 1, намена на зграда Б4,влез 1,кат ПР,број ДП4, намена на посебен / заеднички дел ДП, со внатрешна површина од 31 м2; - број на зграда 1, намена на зграда Б4,влез 1,кат ПО,број ДП5, намена на посебен / заеднички дел ДП, со внатрешна површина од 30 м2;- број на зграда 1, намена на зграда Б4,влез 1,кат ПР,број ДП5, намена на посебен / заеднички дел ДП, со внатрешна површина од 29 м2; - број на зграда 1, намена на зграда Б4,влез 1,кат 01,број ДП7, намена на посебен / заеднички дел ДП, со внатрешна површина од 105 м2;

5. З А К Л У Ч О К бр.08-1319/1   од   01.04.2020 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за Лицитација бр.5: Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа: - Стан на ул. Леринска Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 01,кат 02,број 06, намена на зграда СТ, со внатрешна површина од 111 м2 и помошна просторја со површина од 7 м2 , КП 6899, дел 2, КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.55181, сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

Огласот/Заклучокот може директно да се преземе тука

 

 

__________________________________________

03.04.2020 година

ОГЛАС БР. 2/2020

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-900/5 од 02.03.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 03.04.2020 година објавува: ОГЛАС БР. 2/2020 за продажба на одземен подвижен предмет –моторно возило/мотоцикл Harley Davidson на второ јавно наддавање по електронски пат

Огласот може директно да се преземе тука

 

 

_________________________________________

20.02.2020 година

О Г Л А С  бр. 01/2020 - завршен оглас

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-660/2 од 14.02.2020 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 01/2020 (арх.бр. 09-662/3 од 14.02.2020)  за продажба на 98  одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо ,  по пат на електронско јавно наддавање.

Огласот може директно да се преземе тука

Листа на детален опис 

 

29.01.2020

 Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 1/2020 - завршен оглас

 за вработување на 2 (две) лица во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2020).

 

 

18.12.2019-завршен оглас

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-5234/16 од 03.12.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 7/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила на прво јавно наддавање по електронски пат.

Огласот може директно да се преземе тука

 

18.12.2019-завршен оглас

Врз основа на член 35 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-5324/15 од 03.12.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 6/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила на трето јавно наддавање по електронски пат.

Огласот може директно да се преземе тука

 

 

11.12.2019 - завршен оглас

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо бр. 02-5234/11 од 03.12.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 5/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

Огласот може директно да се преземе тука

Листа на детален опис 

 

 

________________________________________________________

 

07.11.2019 - завршен оглас

Врз основа на член 35 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4770/2 од 05.11.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 4/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –13 моторни возила  на второ јавно наддавање по електронски пат .

Огласот може директно да се преземе тука: ОГЛАС БР. 4/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила  на второ јавно наддавање по електронски пат .

 

________________________________

01.10.2019 - завршен оглас

ИСПРАВКА НА ОГЛАС БР. 3/2019
за продажба на одземени подвижни предмети –моторни  возила
по пат на електронско јавно наддавање


Агенцијата за  управување со одземен имот објавува исправка на Огласот бр.3/2019 објавен во весникот ,, Нова Македонија” и ,,Лајм” на ден 27.09.2019 година за  продажба на одземени подвижни предмети –моторни  возила по пат на електронско јавно наддавање.

 Во глава III од Огласот: ПОЧЕТНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ, точка 3: Начин на плаќање,  се додава редниот број 10 односно истиот гласи:  “Начин на плаќање: Купувачот е должен по завршувањето на електронското јавно наддавање, постигнатата цена да ја уплати веднаш со преметани давачки ДДВ, а за моторните возила содржани во табелата под реден број: 3,6,8,9,10,14,15 и 16 потребно е да се спроведе царинска постапка заради наплата на   царински давачки. Возилото се презема веднаш по заклучувањето на јавното електронско наддавање и спроведувањето на наведената постапка.“

                                                           Агенција за управување со одземен имот

 

 

27.09.2019-завршен оглас

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3453/2 од 01.08.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 3/2019 за продажба на одземени подвижни предмети 20–моторни  возила по пат на електронско јавно наддавање.

Огласот може директно да се преземе тука:ОГЛАС БР. 3/2019 за продажба на одземени подвижни предмети 20–моторни  возила по пат на електронско јавно наддавање

 

 

_____________________________________

23.07.2019 - завршен оглас

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 1/2019
за вработување на 3 (три) лица во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2019)

 

 

__________________________________________________________

15.07.2019

ОГЛАС бр.2/2019- завршен оглас

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-2989/4 од 10.07.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 2/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо,  по пат на електронско јавно наддавање. Предмет на продажба се одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо кои се продаваат заедно и тоа: 267 патнички, комби и товарни моторни возила и 117 запрежни коли. 

Огласот може директно да се преземе тука

Листа на детален опис 

 

 

 

 

____________________________________________

Листа на завршени огласи:

08.02.2019

ОГЛАС бр.1/2019

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-530/2  од 05.02.2019 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 1/2019 за продажба на одземени подвижни предмети –251 хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.

Огласот може директно да се преземе тука

Листа на детален опис 

 

 


 

12.12.2018 год. 

ОГЛАС бр.2/2018

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-4993/2  од 23.11.2018 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БР. 2/2018 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање. 

Огласот може директно да се преземе тука.

Листа на детален опис 

 

__________________________________________________

05.10.2018 год

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо бр. 02-3590/3  од 19.07.2018 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 1/2018 за продажба на одземени подвижни предмети –118 хаварисани возила како старо железо, по пат на електронско јавно наддавање.  

Огласот може директно да се преземе  тука.

Листа на детален опис

 

 

 

__________________________________________________

12.12.2016

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14,97/15  и 148/15) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 I 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –хаварисани возила како старо железо, бр. 02-3447/2 од 17.10.2016 година донесена од страна на Управниот Одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, објавува: ОГЛАС БР. 5 за продажба на одземени подвижни предмети  по пат на електронско јавно наддавање

Огласот може директно да се преземе  тука.

Листа на детален опис

 

 

12.12.2016

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот , имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (службен весник на Р.македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15) а во врска со чл.ен 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (службен весник на Република македонија  бр. 115/13), а согласно денсената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет –машини за производство на цигари бр. 02-3434/2 од 14.10.2016 година донесена од страна на Управниот Одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, објавува: ОГЛАС БР. 4 за продажба на одземени подвижни предмети  по пат на електронско јавно наддавање.

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

 

 

14.11.2016 год.

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр. 98/08, 145/10, 104/13,187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), а во врска со член 28, член 29 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14),a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-3447/2 од 17.10.2016 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:ОГЛАС бр.3 за продажба на одземени подвижни предмети-хаварисани возила како старо железо по пат на електронско јавно наддавање.

 Огласот може директно да се преземе  тука. - Поништен

_____________________________________

14.11.2016 год.

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ( “Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10,104/13,187/13, 43/14,160/14 и 148/15), а во врска со член 28, член 29 и член 30 од  Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13),a согласно донесената Одлука за продажба на одземен подвижен предмет-машини за производство на цигари  бр. 02-3434/2 од 14.10.2016 година донесена од Управниот Одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, Агенцијата за управување со одземен имот  објавува: ОГЛАС бр.2за продажба на одземени подвижни предмети-машини за производство на цигари по пат на електронско јавно наддавање.

 Огласот може директно да се преземе  тука. - Поништен

__________________________________________

10.11.2016 год.

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,104/13, 187/13, 160/14, 97/15 и 148/15), и член 18 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14) , а во врска со Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот донесени од страна  на Управниот Одбор на Агенцијата на седницата одржана на ден 21.12.2015 год. и  Одлуките за давање на согласност на Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата, донесени од Владата на Република Македонија бр.42-149/1, бр.42-149/2, бр.42-149/3, бр.42-149/4,  бр.42-149/5, бр.42-149/6, бр.42-149/7, бр.42-149/8,  бр.42-149/9, бр.42-149/10, бр.42-149/11, бр. 42-149/13, бр. 42-149/14, бр. 42-149/15 од 02.02.2016 год. се објавува:Продажба на обични акции во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот  кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција. 

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

___________________________

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр. 98/08, 145/10, 104/13,187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), а во врска со член 28, член 29 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14), a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-5376/24 од 21.12.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС бр.1 за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани моторни возила за старо железо по пат на електронско јавно надавање. 

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

 


19.12.2015 година -  завршен оглас

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14,97/15 и 148/15), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Македонија бр.42-11562/1, бр.42-11562/2, бр.42-11562/3,  од 7 декември 2015 год. („Сл.весник на РМ„ бр.217/15), Агенцијата за управување со одземен имот на 19.12.2015 година   објавуваЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТРИ  (3) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

Огласот може директно да се преземе  тука.

____________________________________________________________

 

05.09.2015 - завршен оглас

Врз основа на член 34 и член 20 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14, 160/14 и 97/15), а во врска со член 28 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14),a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-3961/2 од 01.09.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС бр.4 за продажба на одземени подвижени  предмети –товарни моторни возила (Тмв-цистерна VOLVO, Тмв-цистерна Mercedes Benz, Тмв-цистерна VOLVO, Тмв-влекач  VOLVO, Полуприколка Цистерна UTVA) по пат на електронско јавно надавање. 

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

 

_____________________________________________________________________

Врз основа на член 34 и член 20 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14, 160/14 и 97/15), а во врска со член 28 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14),a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-3694/4 од 04.08.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

ОГЛАС бр.3

за продажба на одземен подвижен  предмет –моторно возило

по пат на

електронско јавно надавање

I.              ОПШТИ ОДРЕДБИ
 

1.   Продавач на подвижен  предмет – моторно возило е АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ со седиште на Ул. Македонија б.б. 1000 Скопје.

II.            ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

  1. Предмет на продажба е одземен подвижен предмет моторно возило, одземено со правосилна пресуда на Основен суд Скопје 1 Скопје  со следниот опис:

Опис на предметот

год.на производство

Регистарски број

Број на шасија

Зафатнина на мотор

Поминати километри

Пмв Маserati  Granturismo

2008

КА-0323-NB

ZAMHH45B000055586

 

4244 cc

 

18227/км

 

 2. Вредноста на одземеното моторно возило изнесува 2.337.419  без вклучен ДДВ согласно проценката бр.CB V 172/15 од 29.07.2015 на Министерство за правда – Биро за судски вештачења.

 III.        ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

  1. Почетната цена за продажба на моторното возило по пат на  електронско  јавно наддавање изнесува 2.337.419 денари согласно проценката бр. CB V 6/15 од 25.02.2015 година на Министерство за правда – Биро за судски вештачења без пресметан  ДДВ.

  2.    Начин на плаќање: Купувачот е должен  цената да ја уплати веднаш со пресметани давачки ДДВ и да го превземе возилото  веднаш по заклучувањето на јавното  наддавање

3. Сите трошоци во врска со превземањето  на возилото  од плацот на Агенцијата за управување со одземен имот паѓаат на товар на купувачот.

IV.       ПРАВО НА УЧЕСТВО

  1. Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на движните ствари на територијата на Р.Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата, освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2. Заинтересираните правни лица поднесуваат образец пријава со потребна документација за учество на јавното наддавање.Образец пријавата за учество со потребна документација се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што претходно задолжителна е електронска регистрација и електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето на следниот линк  http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната www.odzemenimot.gov.mk)

3. Со пријавата за учество за јавно наддавање потребно е да се приложи следната дукументација

3.1 Доказ за платен депозит(оргинал или заверена на нотар)

3.2 Доказ за идентитет:

-лична карта или патна исправа за физички лица

-тековна состојба од Централен регистар на Р.М за домашни правни лица

-извод од регистрација од соодветен регистар за странски правни лица

V.         ОПШТИ УСЛОВИ

  1. Моторното  возило кое е предмет на продажба  е сместено на плацот Идризово на Агенцијата за управување со одземен имот и разгледувањето на истото ќе се врши на 03.09.2015 и 04.09.2015 година од 10:00 до 14:00 часот. Продажбата на моторното возило се врши по претходен преглед, по принципот “видено-продадено”.

2. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

3. Објавата на овој оглас трае 8 (осум) дена  почнувајки од 31.08.2015 год. заклучно со 07.09.2015 год.

4. Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање 07.09.2015 година.

5. Јавното надавање ќе започне  на ден 16.09.2015  година, во 11,00 часот и ќе трае 15 минути до 11,00 часот и 15 минути.

6. Правните лица заинтересирани за купување на моторното  возило ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  уплатат гаранција  во висина од 10 % од утврдената вредност на возилото 2.337.419 денари на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка  (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 , приходна шифра 722115 програма 20.

7. Гаранцијата  која треба да се уплати изнесува вкупно 233.742 денари.

8 . На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање.

9. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

10. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

11.По завршување на електронското јавно надавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници кои учествувале на  електронското јавно надавање.

12.Понудувачот  кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на предметите и е должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање,  во Буџетот на Република Македонија на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека  купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 02 3209-920.

____________________________________________________________________

 

 

11.07.2015

Врз основа на член 34 и член 35 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14,160/14и 97/15), а во врска со член 34 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14), a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предметина второ јавно наддавањепо електронски  пат бр.02-3332/14 од 02.07.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС бр.2 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила за старо железо на второ јавно наддавање по електронски  пат.

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

 

______________________________________________________________

13.06.2015 год

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија”бр.98/08, 145/10,104/13,187/13,43/14 и 160/14), а во врска со член 28, член 29 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13), a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-1228/2 од 11.03.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС бр.1 за продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила за старо железо по пат на електронско јавно наддавање.

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

 

 

Листа на завршени огласи:____________________________________

Врз основа на член 43 став 2 и став 3 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Македонија бр.42-3922/1, бр.42-3922/2, бр.42-3922/3, бр.42-3922/4, бр.42-3922/5, бр.42-3922/6 од 28 април  2015 год. („Сл.весник на РМ„ бр.72/15)  Агенцијата за управување со одземен имот на 15.05.2015 година  ги објавува следните: 

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕСТ  (6) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.З А К Л УЧ О К  бр.1839/11 од 15.05.2015 год.  за продажба на недвижност  на второ на второ јавно наддавање по  електронски пат за

Лицитација бр.1. 

1)    Се врши продажба на Недвижен имот на второ јавно наддавање по електронски пат,- Стан на ул. К.Асенов број 20/3-14 приземје, со станбена површина од 53 м2 и подрум 2 м2, се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр. 6667 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија.

2)   Вредноста на недвижноста од точка 1 од овој заклучок , намалена за ¼ од проценетата вредност изнесува 1.677.675,00 денари,која претходно била утврдена од страна на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.

3) Почетна продажна цена по која недвижноста од овој заклучок може да се продава е 1.677.675,00 денари.

4) Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден  03.06.2015 год. со почеток во  10 часот и ќе трае 15 минути

5)Разгледување на објектот ќе се врши на ден  19.05.2015 година од 10:30 до 13:30 часот.

6) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет)  дена  почнувајќи од 16.05.2015 год. заклучно со 30.05.2015 год. а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 30.05. 2015 год.

2.      З А К Л У Ч О К  бр.1839/12 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ  јавно наддавање по  електронски пат за

Лицитација бр.2

1)    Се врши продажба на недвижен имот на второ јавно наддавање по електронски пат   - Стан на ул. В.Мачуковски број 6 број на зграда 1 влез 1 кат-02, број 5 во површина од 66 м2 и помоша просторија балкон со површина од 9 м2, се наоѓа на КП 617, запишано во Имотен лист бр. 48368 за КО Кисела Вода 2 Скопје, во сопственост на Република Македонија.

2)   Вредноста на недвижноста од точка 1 од овој заклучок , намалена за ¼ од проценетата вредност изнесува 2.642.385,00 денари, која претходно била утврдена од страна на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.

3) Почетна продажна цена по која недвижноста од овој заклучок може да се продава е 2.642.385,00 денари.

4) Јавното наддавање за недвижноста од овој заклучок ќе се изврши електронски на 04.06.2015 год. со почеток во 10 часот и ќе трае 15 минути  ,односно до 10.15 часот.

5)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  20.05.2015 година од 11:00 до 13:00 часот.

6) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена,  почнувајќи од 16.05.2015 год. заклучно со 30.05.2015 год. а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 30.05. 2015 год.

3.     З А К Л У Ч О К  бр.1839/13 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по  електронски пат за

Лицитација бр.3 

1)    Се врши продажба на недвижен имот на второ јавно надавање - Стан на ул. К.Асенов број 24/2-5, со станбена површина од 35 м2 и помошни простории од 4 м2, се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр. 6461 за КО Чаир,  во сопственост на Република Македонија.

2)   Вредноста на недвижноста од овој заклучок, намалена за ¼ од износот на проценетата вредност и изнесува 875.129,00 денари,која претходно била утврдена од страна на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.

3) Почетна продажна цена по која недвижноста од овој заклучок може да се продава е 875.129,00 денари.

4) Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден  03.06.2015 год. со почеток во 10.30 часот и ќе трае 15 минути, односно до 10.45 часот.

5)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  19.05.2015 година од 10:30 до 13:30 часот.

6) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет)  дена,  почнувајќи од 16.05.2015 год. заклучно со 30.05.2015 год. а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 30.05.2015 год.

4.     З А К Л У Ч О К   бр.1839/14 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по  електронски пат за  

Лицитација бр.4  - ЗАПРЕНА ПОСТАПКА

1)    Се врши продажба на недвижен имот, на второ јавно наддавање по електронски пат  - Стан на ул. “Багдатска 26” број на зграда 13 влез 1 кат-04, број 13 во површина 111м2 и помоша просторија балкон со површина од 16 м2, се наоѓа на КП 2526, запишано во Имотен лист бр.52663 за КО Карпош, во сопственост на Република Македонија.

2)   Вредноста на недвижноста на недвижниот имот од овој заклучок, намалена за ¼ од износот на проценетата вредност изнесува 4.840,173,00 денари,која претходно била утврдена од страна на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.

3) Почетна продажна цена по која недвижноста од овој заклучок може да се продава е 4.840,173,00 денари.

4) Јавното наддавање за недвижноста од овој заклучок ќе се изврши електронски на 04.06.2015год. со почеток во 10.30 часот и ќе трае 15 минути ,односно до 10.45 часот.

5)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  20.05.2015 година од 11:00 до 13:00 часот.

6) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет)  дена,  почнувајќи од 16.05.2015 год. заклучно со 30.05.2015 год. а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 30.05.2015 год.

5. З А К Л У Ч О К  бр.1839/15 од 15.05.2015 год за продажба на недвижност на второ  јавно наддавање по  електронски пат за

 Лицитација бр.5 

1)     Се врши продажба на недвижен имот,на второ јавно наддавање - Стан на ул. Х.Т Карпош 92 А/1, стан со број 1 влез 1 на приземје, со станбена површина од 111 м2 и помошни простории тераси 13 м2, се наоѓа на КП 540, запишано во Имотен лист бр. 92689 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија. 

2)   Вредноста на недвижниот имот од овој Заклучок ,намалена за ¼ од износот од проценетата вредност изнесува 4.589.160,00 денари,која претходно била утврдена од страна на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.

3) Почетна продажна цена по која недвижноста од овој заклучок може да се продава е 4.589.160,00 денари.

4) Јавното наддавање за недвижноста од овој заклучок ќе се изврши електронски на ден  03.06.2015год.со почеток во 11 часот  и ќе трае 15 минути  ,односно до 11.15 часот.

5) Разгледување на објектот ќе се врши на ден  19.05.2015 година од 10:30 до 13:30 часот.

6) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет)  дена,  почнувајќи од 16.05.2015 год. заклучно со 30.05.2015 год. а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 30.05.2015 год.

6.   З А К Л У Ч О К  бр.1839/16 од 15.05.2015 год. за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по  електронски пат за

Лицитација бр.6 

1) Се врши продажба на недвижен имот,на второ јавно наддавање по електронски пат- Стан на ул.В.Ѓорѓов број 18/78, број на зграда 1, намена А-2, влез 1, кат 12, број 78, во станбена површина од 79 м2 и балкони 10 м2, се наоѓа на КП 82, запишано во Имотен лист бр. 16792 за КО Центар 2, во сопственост на Република Македонија.

2)   Вредноста на недвижниот имот од овој заклучок ,намалена за ¼ од износот проценетата вредност изнесува 3.758.172,00 денари,која претходно била утврдена од страна на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.

3) Почетна продажна цена по која недвижноста од овој заклучок може да се продава е 3.758.172,00 денари.

4) Јавното наддавање за недвижноста од овој заклучок ќе се изврши електронски на ден 04.06.2015 год. со почеток во 11 часот и ќе трае 15 минути,односно до 11.15 часот.

5)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  20.05.2015 година од 11:00 до 13:00 часот.

6) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет)  дена,  почнувајќи од 16.05.2015 год. заклучно со 30.05.2015 год. а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 30.05.2015 год. 

 

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА

  1. Право на учество на  јавното наддавање по  електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.
  2. Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет)  дена,  почнувајќи од 16.05.2015 год. заклучно со 30.05.2015 год.

 5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање 30.05.2015 год.

6.Пријавата  за учество на јавното наддавање заедно со уплатницата како потврда за уплатена гаранција за учество и потребната документација да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк  http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx и електронска пријава за предметот за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната www.odzemenimot.gov.mk).    (Образец - Пријава за продажба на подвижен предмет по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.)

7.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

8. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на некоја од недвижностите од точките 1), 2), 3), 4), 5) и 6) на овој заклучок, на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање.

9. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

10. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат наhttp://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx  во делот Упатство за лицитирање.

11.По завршување на електронското јавно надавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници кои учествувале на  електронското јавно наддавање.

12. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена  по заклучувањето на  јавно надавање по електронски пат,  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека  купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

 13. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

14. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

15. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

16. На недвижностите од точка 1), 2), 3), 4), 5) и 6) од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености.

Овој заклучок се објавува во “Службен Весник на Република Македонија”, во дневните весници „Вечер„  и „Коха„ и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот .  

Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 

 

Врз основа на член 43 став 2 и 3 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 И 160/14) и Одлукате за продажба на одземени недвижности донесени од страна  на Владата на Република Македонија, бр.42-9652/1 и бр.42-9652/1 од 18.11.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.173/14),  Агенцијата за управување со одземен имот на 10.02.2015 година врши објавување на следните:

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 1.     З А К Л У Ч О К    за продажба на недвижност на второ јавно наддавање по електронски пат бр.09-601/1 од 10.02.2015 година за 

Лицитација број 1

1) Се  врши продажба на  недвижност,  на второ јавно наддавање по електронски пат,  на недвижен имот-куќа на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните делови:  

-помошна просторија со површина од 8м2; стан со површина од 76м2; помошна просторија со површина од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина од 43м2 и гаража со површина од 20м2, што се  наоѓа на КП 3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, во сопственост на Република Македонија.  

2)Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е намалена за ¼ од износот од првата продажба и изнесува  2.622.110,00 денари,  која претходно била  утврдена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.                                                                                                            

3)Почетна продажна цена по која недвижноста од овој заклучок  може да се продава е 2.622.110,00 денари. 

4)Објавата на овој огалас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од  12.02.2015 година  заклучно со 26.02.2015 година.  

5) Јавно надавање ќе започне  на  05.03.2015 година,  во 10:00 часот и ќе трае 15 минути, односно до 10:15 часот.

Рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е 26.02.2015 година. 

6). Разгледување на објектот ќе се врши на ден  17.02.2015 година од 11:00 часот до 13:00 часот.

2. З А К Л У Ч О К   за продажба на недвижност на второ  јавно наддавање по електронски пат бр.09-602/1 од 10.02.2015 година  за

 Лицитација број 2

 1)Се врши продажба на  недвижност,  на второ јавно наддавање по електронски пат,  на недвижен имот и тоа: 

-Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со површина од 68м 2  и подрум со површина од 6м2, се наоѓа  на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 за КО Куманово, сопственост на Република Македонија  на 40/100 идеален дел.

2)Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е намалена за ¼ од износот од првата продажба и изнесува  420.881,00 денари,  која претходно била  утврдена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења.                                                                                                      

3)Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 420.881,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

4)Објавата на овој огалас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од  12.02.2015 година  заклучно со 26.02.2015 година.

Рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 26.02.2015 година.

5)Јавно надавање ќе започне  на 05.03.2015 година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути, односно до 11:15 часот.

6). Разгледување на објектот ќе се врши на ден  18.02.2015 година од 11:00 часот до 13:00 часот.

 ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА

 1.Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

 2. Право на учество на јавното наддавање по  електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба. 

3.Пријавара за учество на јавното наддавање заедно со уплатницата како потврда за уплатената гаранција за учество и потребната документација да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одзенен имот, за што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк  http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx и електронска пријава за предметот за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната www.odzemenimot.gov.mk). 

4.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи, дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

5.Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вреднос т на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање. 

6. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач. 

7.Понудувачите поднесуваат пријава  за учество на јавното наддавање во писмена форма. 

8.Во пријавата се наведени кои документи треба да се достават како составен дел од пријавата. 

9.Подносителите на пријавата кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното надавање согласно заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното надавање се регистрираат на интернет страницата  наведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата на учество на јавното надаваењe, со што има право на учество на јавното надавање. 

10.Пријавата за јавното надавање, Упатството за условите и постапката за учество на електронското јавно наддавање и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот со седиште на ул.Македонија бб Скопје, истите се составен дел на овој заклучок. 

11.По завршување на јавното надавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници на јавното надавањето. 

12.Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена  по заклучувањето на  јавно надавање по електронски пат  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба. 

13. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот. 

14. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост. 

15. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.Овој заклучок се објавува во “Службен Весник на Република Македонија”, и во 2(два) дневни весници во Вечер и Коха  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот .

    

 

 

_____________________________________________________________________

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Македонија бр.42-9483/1, бр.42-9483/2, бр.42-9483/3, бр.42-9483/4, бр.42-9483/5, бр.42-9483/6 од 18 ноември 2014 год. („Сл.весник на РМ„ бр.172/14)  Агенцијата за управување со одземен имот на 09.02.2015 година  ги објавува следните: 

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕСТ  (6) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

 1.З А К Л У Ч О К   бр.09-586/1 од 09.02.2015 год.

 за продажба на недвижност  со јавно наддавање по  електронски пат за

 

Лицитација бр.1. 

1)    Се врши продажба на Недвижен имот- Стан на ул. К.Асенов број 20/3-14 приземје, со станбена површина од 53 м2 и подрум 2 м2, се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр. 6667 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија.

2)    Почетната продажна цена на недвижниот имот од Заклучокот 1,  согласно проценката направена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења изнесува 2.236.901,00 денари.

3)    Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден 02.03.2015 год. со почеток во 10 часот и ќе трае 15 минути.

4)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  13.02.2015 година од 11:00 до 13:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) работни  дена  почнувајки од 10.02. 2015 год. заклучно со 24.02.2015 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 24.02. 2015 год.

2.      З А К Л У Ч О К  бр.09-587/1 од 09.02.2015 год

за продажба на недвижност  со јавно наддавање по  електронски пат за

 

Лицитација бр.2

1)    Се врши продажба на недвижен имот - Стан на ул. В.Мачуковски број 6 број на зграда 1 влез 1 кат-02, број 5 во површина од 66 м2 и помоша просторија балкон со површина од 9 м2, се наоѓа на КП 617, запишано во Имотен лист бр. 48368 за КО Кисела Вода 2 Скопје, во сопственост на Република Македонија.

2)    Почетната продажна цена на недвижниот имот од Заклучокот 2,  согласно проценката направена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења изнесува 3.523.181,25 денари.

3)    Јавното наддавање за недвижната ствар од Заклучокот 2 ќе се изврши електронски на ден 02.03.2015 год. со почеток во 11 часот и ќе трае 15 минути.

4)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  16.02.2015 година од 11:00 до 13:00 часот.

5)     Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) работни  дена  почнувајки од 10.02. 2015 год. заклучно со 24.02. 2015 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 24.02. 2015 год.

 

3.     З А К Л У Ч О К  бр.09-588/1 од 09.02.2015 год

за продажба на недвижност со јавно наддавање по  електронски пат за Лицитација бр.3 

1)    Се врши продажба на недвижен имот- Стан на ул. К.Асенов број 24/2-5, со станбена површина од 35 м2 и помошни простории од 4 м2, се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен лист бр. 6461 за КО Чаир,  во сопственост на Република Македонија.

2)     Почетната продажна цена на недвижниот имот од Заклучокот бр.3,  согласно проценката направена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења изнесува 1.166.839, 50 денари.

3)    Јавното наддавање за недвижната ствар од Заклучокот 3 ќе се изврши електронски на ден 02.03.2015 год. со почеток во 12 часот и ќе трае 15 минути.

4)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  17.02.2015 година од 11:00 до 13:00 часот.

5)    Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) работни  дена  почнувајки од 10.02. 2015 год. заклучно со 24.02.2015 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 24.02. 2015 год.

 

4.     З А К Л У Ч О К   бр. 09-589/1 од 09.02.2015 год.

за продажба на недвижност со јавно наддавање по  електронски пат за  

Лицитација бр.4

1)    Се врши продажба на недвижен имот - Стан на ул. “Багдатска 26” број на зграда 1 влез 1 кат-04, број 13 во површина 111м2 и помоша просторија балкон со површина од 16 м2, се наоѓа на КП 2526, запишано во Имотен лист бр.52663 за КО Карпош, во сопственост на Република Македонија.

2)    Почетната продажна цена на недвижниот имот од Заклучокот 4 согласно проценката направена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења изнесува 6.453.564,00 денари.

3)    Јавното наддавање за недвижната ствар од Заклучокот 4  ќе се изврши електронски на ден 03.03.2015 год. со почеток во 10 часот и ќе трае 15 минути.

4)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  18.02.2015 година од 11,00 до 13:00 часот.

5)    Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) работни  дена  почнувајки од 10.02. 2015 год. заклучно со 24.02. 2015 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 24.02. 2015 год. 

5.     З А К Л У Ч О К  бр.09-590/1 од 09.02.2015 год

за продажба на недвижност со јавно наддавање по  електронски пат за

 Лицитација бр.5 

1)     Се врши продажба на недвижен имот - Стан на ул. Х.Т Карпош 92 А/1, стан со број 1 влез 1 на приземје, со станбена површина од 111 м2 и помошни простории тераси 13 м2, се наоѓа на КП 540, запишано во Имотен лист бр. 92689 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија. 

2)     Почетната продажна цена на недвижниот имот од Заклучокот бр.5,  согласно проценката направена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења изнесува 6.118.881,00 денари.

3)    Јавното наддавање за недвижната ствар од Заклучокот 5 ќе се изврши електронски на ден 03.03.2015 год. со почеток во 11 часот и ќе трае 15 минути.

4)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден 19.02.2015 година од 11:00 до 13:00 часот.

5)    Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) работни  дена  почнувајки од 10.02. 2015 год. заклучно со 24.02.2015 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 24.02. 2015 год.

 

6.   З А К Л У Ч О К  бр. 09-591/1 од 09.02.2015 год

за продажба на недвижност со јавно наддавање по  електронски пат за

Лицитација бр.6 

1)    Се врши продажба на недвижен имот - Стан на ул.В.Ѓорѓов број 18/78, број на зграда 1, намена А-2, влез 1, кат 12, број 78, во станбена површина од 79 м2 и балкони 10 м2, се наоѓа на КП 82, запишано во Имотен лист бр. 16792 за КО Центар 2, во сопственост на Република Македонија.

2)     Почетната продажна цена на недвижниот имот од Заклучокот 6  согласно проценката направена од страна  на Министерството за правда - Биро за судски вештачења изнесува 5.010.897,00 денари.

3)    Јавното наддавање за недвижната ствар од Заклучокот 6  ќе се изврши електронски на ден 03.03.2015 год. со почеток во 12 часот и ќе трае 15 минути.

4)    Разгледување на објектот ќе се врши на ден  20.02.2015 година од 11:00 до 13:00 часот .

5)    Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) работни  дена  почнувајќи од 10.02. 2015 год. заклучно со 24.02. 2015 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 24.02.2015 год.

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА

  1. Право на учество на  јавното наддавање по  електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.
  2. Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) работни  дена  почнувајки од 10.02. 2015 год. заклучно со 24.02. 2015 год.

5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање 24.02.2015 год.

6.Пријавата  за учество на јавното наддавање заедно со уплатницата како потврда за уплатена гаранција за учество и потребната документација да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк  http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx и електронска пријава за предметот за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната www.odzemenimot.gov.mk).    (Образец - Пријава за продажба на подвижен предмет по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.)

7.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

8. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на некоја од недвижностите од точките 1), 2), 3), 4), 5) и 6) на овој заклучок, на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање.

9. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

10. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx  во делот Упатство за лицитирање.

10.По завршување на електронското јавно надавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници кои учествувале на  електронското јавно наддавање.

11. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена  по заклучувањето на  јавно надавање по електронски пат,  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека  купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

 12. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

13. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

14. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

15. На недвижностите од точка 1), 2), 3), 4), 5) и 6) од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености.

Овој заклучок се објавува во “Службен Весник на Република Македонија”, во дневните весници „Вечер„  и „Коха„  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот .  

Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 

 

 

 

Листа на завршени огласи:

Врз основа на член 34, 48 и 49 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на РМ” бр. 98/08, 145/10,104/13,187/13 и 43/14), и Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на РМ” бр.115/13), a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени  подвижени предмети бр.02-4806/12 од 30.10.2014 година донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

ОГЛАС

за продажба на одземени подвижни предмети по пат на електронско јавно наддавање


 I.                   ОПШТИ ОДРЕДБИ

 1.    Продавач на подвижни предмети  е АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ со седиште на Ул. Македонија бб. 1000 Скопје.

 II.                ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

    Се врши продажба на подвижени предмети:

-          Конец во котури ( бел )  количина 8

-          Ластик 350 m количина 7

-          Врвка 4 mm 700m количина 1

-          Лента еластична 22 m 100 m количина 1

-          Лента еластична 13 mm 300 m количина 1

-          Калапи за балетанки количина 43

-          Најлонски ќеси ( амбалажа ) количина 1500

-          Пегла Scarlett SC 1135 количина 1

 

 III.             ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

 1.    Вкупната почетна продажна цена на подвижните предмети – изнесува 31.063,00  денари.

2.      Купувачот е должен цената да ја уплати во Буџетот на Република Македонија и предметот да го превземе веднаш по заклучувањето на електронското јавно наддавање.

 3.       По продажбата на одземените подвижни предмети, купувачот  задолжително наведените предмети  ќе ги стави во една од дозволените царински постапки.

 IV.              ОПШТИ УСЛОВИ

 1.      Предметите се  складирани во депото во Идризово, а разгледувањето на истите ќе се врши на 22.12.2014  год од 11:00 до 13:00 часот. Продажбата на предметите се врши по претходен преглед, по принципот “видено-продадено”.

 2.      Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

 3.   Право на учество на јавното наддавање за купување на одземените предмети, имаат сите   правни лица и физички лица, освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

 4.      Објавата на овој оглас трае 8 (осум)  дена  почнувајки од 17.12.2014 год. заклучно со 24.12.2014 год.

 5.      Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е 24.12.2014 година.

 6.      Пријавата  за учество на јавното наддавање заедно со уплатницата како потврда за уплатена гаранција за учество и потребната документација да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк  http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx и електронска пријава за предметот за кој ќе се врши наддавањето. ( Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната www.odzemenimot.gov.mk ) 

 7.      За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи, дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

 8.      Јавното наддавање ќе започне  на ден 29.12.2014  година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути до 11:00 часот и 15 минути.

 9.      Лица заинтересирани за купување на предметите  ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  уплатат гаранција  во висина од 10 % од  утврдената вредност на предметите (31.063,00 денари) на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 , приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по      заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

11. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

12. По завршување на електронското јавно наддавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

 13. Понудувачот  кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на предметите и е должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање,  во Буџетот на Република Македонија на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција со пресметан ДДВ.

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека  купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 02 3254-380.

 

__________________________________________________________

 


Врз основа на член 34, 48 и 49 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ( “Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10,104/13,187/13 и 43/14), а во врска со Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13),a согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземен подвижен предмет-тутун бр. 02-4588/7 од 20.10.2014 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

                                                                     ОГЛАС бр.1
 
за продажба на одземен тутун по пат на електронско јавно надавање

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1.    Продавач на тутунот е АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ со седиште на Ул. Македонија б.б. 1000 Скопје.


II.   ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА
 
Се врши продажба на подвижен предмет:

1.ТУТУН во количина од 300.061,00 килограми од реколтата 2013 година, согласно проценката на Министерството за правда-Бирото за судски вештачења од 13.06.2014 год.

2.Точната количина на ТУТУНОТ ќе се утврди на денот на продажбата поради можноста од калирање на истиот.

3.Вредноста на тутунот изнесува вкупно 36.007.320,00 денари согласно проценката на Министерството за правда-Бирото за судски вештачења од 13.06.2014 год.

III.             ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

1.Почетната цена на тутунот – предмет на продажба изнесува 120,00 денари по килограм, како просечна цена која се однесува на сите класи на тутун на залиха кои се наоѓаат во магацинот на ДПТУ “Томи-Мит Јака Тобако”- Радовиш.
 
2.При продажбата на  тутунот во фактурата нема да се пресметува ДДВ.


3.Начин на плаќање: Купувачот е должен  цената да ја уплати веднаш и да го превземе тутунот веднаш по заклучувањето на јавното  наддавање.
 
 
IV.              ОПШТИ УСЛОВИ
 
 1. Предмет на продажба е Тутун во количина 300.061,00 килограми.

2.Тутунот е складиран во просториите на ДПТУ “Томи-Мит Јака Тобако”- Радовиш и разгледувањето на истиот ќе се врши на 28.10.2014 год. од 11,00 до 13,00 часот. Продажбата на тутунот се врши по претходен преглед, по принципот “видено-продадено”.
 
3.Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.


4.Право на учество на јавното наддавање за купување на тутун, имаат сите правни лица кои се регистрирани за вршење дејности поврзани со тутун и тутунски производи согласно Законот за тутун и тутунски производи , освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

5.Објавата на овој оглас трае 8 (осум) работни  дена  почнувајки од 24.10. 2014 год. заклучно со 04.11. 2014 год.

6.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање 04.11.2014.

7.Пријавата  за учество на јавното наддавање заедно со уплатницата како потврда за уплатена гаранција за учество и потребната документација да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк  http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx и електронска пријава за предметот за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната www.odzemenimot.gov.mk).    (Образец - Пријава за продажба на подвижен предмет по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.)

8.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.
 

9.Јавното надавање ќе започне  на ден 13.11.2014 година, во 11,00 часот и ќе трае 15 минути до 11,00 часот и 15 минути.
 

10.Правните лица заинтересирани за купување на тутунот  ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  уплатат гаранција  во висина од 10 % од  утврдената вредност на тутунот  (36.007.320,00 денари) на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка  (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 , приходна шифра 722115 програма 20.
На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање.
   

11. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.
   

12. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.
 

13.По завршување на електронското јавно надавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници кои учествувале на  електронското јавно надавање.
 

14.Понудувачот  кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на предметите и е должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање,  во Буџетот на Република Македонија на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.
 

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15(петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека  купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.
 

Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 

 

 

________________________________________________

                                                                                                                          

24.09.2014

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Република Македонија, бр.42-5821/1 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.119)  Агенцијата за управување со одземен имот на 23.09.2014 година  донесе

 

                                                     З А К Л У Ч О К

                       за продажба на недвижности со јавно наддавање по

                                                        електронски пат

Лицитација број 1

1. Се  врши продажба на  недвижности,  со јавно наддавање по електронски пат,  на следните недвижености:

1.Куќа  со површина од 56м2 и 49м2 и помошен објект со површина од 49м2, запишани во Имотен лист бр.26220 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија;

2.Земјиште-двор во вкупна површина од 443м2, запишани во Имотен лист бр.3987 на КП бр.3379 за КО Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија и

 3.Објект со површина од 63 м2, запишани во Имотен лист бр.92289 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, сопственост на Република Македонија на 1/2 идеален дел од недвижноста.

Недвижностите се наоѓаат на ул.18 Ноември бр.60-Гостивар.

2. На недвижностите од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

3. Вредноста на недвижностите  од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од  2.107.944,00 денари  направена од страна  на Минитсрството за правда - Биро за судски вештачења.

4. Почетна продажна цена по која недвижностите  од точка 1 на овој заклучок  може да се продава е 2.107.944,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

5. Право на учество на јавно наддавање по  електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 24.09.2014 година  заклучно со 08.10.2014 година, а во кој рок од 15 дена од денот на објавување на заклучокот подносителите се должни да ја поднесат пополнетата документација, пријавата и да уплатат гаранција. За подносителите со комплетна документација,  Комисијата во рок од 3 дена од денот на доставувањето на пријавата ќе ги извести дека имаат право да учествуваат на јавното надавање, подносителите формираат корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање.

Подносителите ја известуваат Агенцијата за корисничкото име и шифрата што ќе ја користат при учеството во јавното надавање. 

Јавното надавање ќе се оддржи електонски на следната интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.  

7. Јавно надавање ќе започне  на ден 15.10.2014 година, во 10,00 часот и ќе трае 15 минути, односно до 10,00 часот и 15 минути.

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден  01.10.2014 година од 11,00 часот до 13,00 часот.

9.Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

11.Понудувачите поднесуваат пријава  за учество на јавното наддавање во писмена форма. (Образец - Пријава)

12.Во пријавата се наведени кои документи треба да се достават како составен дел од пријавата.

13.Подносителите на пријавата кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното надавање согласно заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното надавање се регистрираат на интернет страницата  наведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата на учество на јавното надаваењe, со што има право на учество на јавното надавање.

14.Пријавата за јавното надавање, Условите и постапката за учество на електронското јавно наддавање и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот со седиште на ул.Македонија бб Скопје, истите се составен дел на овој заклучок.

15.По завршување на јавното надавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници на јавното надавање.

16.Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена  по заклучувањето на  јавно надавање по електронски пат  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

19. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

Овој заклучок се објавува во “Службен Весник на Република Македонија”, во дневните весници „Вечер„  и „Коха„  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот .  

_____________________________________________________________________

 

24.09.2014

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Репшублика Македонија, бр.42-5821/3 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.119)  Агенцијата за управување со одземен имот на 23.09.2014 година донесе 

 

                                                            З А К Л У Ч О К

                       за продажба на недвижност со јавно наддавање по

                                                        електронски пат

Лицитација број 2

1. Се  врши продажба на  недвижност,  со јавно наддавање по електронски пат,  на недвижен имот: 

-Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со површина од 68м 2  и подрум со површина од 6м2, се наоѓа  на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 за КО Куманово, сопственост на Република Македонија  на 40/100 идеален дел.  

2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од  561.175,00 денари  од страна  на Минитсрството за правда - Биро за судски вештачења.

4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 561.175,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

5. Право на учество на јавно наддавање по  електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 24.09.2014 година  заклучно со 08.10.2014 година, а во кој рок од 15 дена од денот на објавување на заклучокот подносителите се должни да ја поднесат пополнетата документација, пријавата и да уплатат гаранција. За подносителите со комплетна документација,  Комисијата во рок од 3 дена од денот на доставувањето на пријавата ќе ги извести дека имаат право да учествуваат на јавното надавање, подносителите формираат корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање.

Подносителите ја известуваат Агенцијата за корисничкото име и шифрата што ќе ја користат при учеството во јавното надавање. 

Јавното надавање ќе се оддржи електонски на следната интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.

7. Јавно надавање ќе започне  на ден 15.10.2014 година, во 11,00 часот и ќе трае 15 минути до 11,00 часот и 15 минути.

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден  02.10.2014  година од 11,00 часот до 13,00 часот.

9.Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

11.Понудувачите поднесуваат пријава  за учество на јавното наддавање во писмена форма. (Образец - Пријава)

12.Во пријавата се наведени кои документи треба да се достават како составен дел од пријавата.

13.Подносителите на пријавата кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното надавање согласно заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното надавање се регистрираат на интернет страницата  наведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата на учество на јавното надаваењe, со што има право на учество на јавното надавање.

14.Пријавата за јавното надавање, Условите и постапката за учество на електронското јавно наддавање и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот со седиште на ул.Македонија бб Скопје, истите се составен дел на овој заклучок.

15.По завршување на јавното надавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници на јавното надавање.

16.Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена  по заклучувањето на  јавно надавање по електронски пат  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

19. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

Овој заклучок се објавува во Службен Весник на Република Македонија, во дневните весници  „Вечер„ и „ Коха„  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот .

_____________________________________________________________________

 

24.09.2014

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на Владата на Република Македонија, бр.42-5821/2 од 01.08.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.119)  Агенцијата за управување со одземен имот на 23.09.2014 година  донесе 

 

                                                            З А К Л У Ч О К

                       за продажба на недвижност со јавно наддавање по  

                                                        електронски пат

Лицитација број 3

1. Се  врши продажба на  недвижност,  со јавно наддавање по електронски пат,  на недвижен имот-куќа на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните делови:  

-помошна просторија со површина од 8м2; стан со површина од 76м2; помошна просторија со површина од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина од 43м2 и гаража со површина од 20м2, што се  наоѓа на КП 3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, во сопственост на Република Македонија.  

2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од  3.496.147,00 денари    направена од страна  на Минитсрството за правда - Биро за судски вештачења.

4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 3.496.147,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

5. Право на учество на јавно наддавање по  електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 24.09.2014 година  заклучно со 08.10.2014 година, а во кој рок од 15 дена од денот на објавување на заклучокот подносителите се должни да ја поднесат пополнетата документација, пријавата и да уплатат гаранција. За подносителите со комплетна документација,  Комисијата во рок од 3 дена од денот на доставувањето на пријавата ќе ги извести дека имаат право да учествуваат на јавното надавање, подносителите формираат корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање.

Подносителите ја известуваат Агенцијата за корисничкото име и шифрата што ќе ја користат при учеството во јавното надавање. 

Јавното надавање ќе се оддржи електонски на следната интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.

7. Јавно надавање ќе започне  на ден 15.10.2014 година, во 12,00 часот и ќе трае 15 минути, односно до 12,00 часот и 15 минути.

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден  03.10.2014 година од 11,00 часот до 13,00 часот.

9.Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вреднос т на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

11.Понудувачите поднесуваат пријава  за учество на јавното наддавање во писмена форма. (Образец - Пријава)

12.Во пријавата се наведени кои документи треба да се достават како составен дел од пријавата.

13.Подносителите на пријавата кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното надавање согласно заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното надавање се регистрираат на интернет страницата  наведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата на учество на јавното надаваењe, со што има право на учество на јавното надавање.

14.Пријавата за јавното надавање, Условите и постапката за учество на елек завршување на јавното надавање  записникот за спроведеното јавно надавање  се доставува до сите учесници на јавното надавање.

16.Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена  по заклучувањето на  јавно надавање по електронски пат  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

19. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

Овој заклучок се објавува во Службен Весник на Република Македонија, во дневните весници  „Вечер„ и „Коха„  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот .

 


______________________________________

 

 

24.09.2013- завршен оглас

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10 и 104/13), член 18 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13), а во врска со Одлуката на Управниот Одбор на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-3299/2 од седницата одржана на ден 10.09.2013 год. и согласноста дадена со заклучоците бр.1 и бр.2 од сто педесет и шестата седница на Владата на Република Македонија одржана на ден 18.09.2013 год. се објавува:

Продажба на обични акции издадени од Централна Кооперативна Банка АД-Скопје кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција 

 

Агенција за управување со одземен имот

Адреса

Ул.Македонија бб Скопје

Дејност

84.11 Општи дејности на јавна управа

Сметка во Централниот Депозитар

1003396189

Акции за продажба

Издавач на акции- Централна Кооперативна Банка АД-Скопје со седиште на Национална Арена Филип II Македонски (Градски стадион бб);

Сопственик на акциите за продажба: Агенција за управување со одземен имот ул. Македонија бб Скопје

Основна главнина на Централна Кооперативна Банка АД-Скопје: 1,397,967,480.00 ден;

Вредност на капиталот што се продава: номинална вредност 241.884,50 ЕУР;

Број на обични акции за продажба: 5.870

Учество на акциите на АУОИ во главнината на Централна Кооперативна Банка АД-Скопје во %: 1,06 %

Почетна продажна цена на една акција во МКД:615,00 ден. 

Модел на продажба:Акциите ќе се продаваат на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција  и тоа:

-          1 пакет по 1,06% при што пакетот се состои од 5870  обични акции, а ќе се продава по принципот “се или ништо”.

-          Јавната берзанска аукција ќе се одржи на ден 10, 14, 15,16 и 17 октомври 2013 год. Плаќањето се врши во готово во денари. Порамнувањето треба да се изврши во рок од 3 дена од денот на одржувањето на јавната берзанска аукција.

                                                               Агенција за управување со одземен имот                                                                                                                                         

 

 

 

 

04.01.2013 - Завршен оглас

Врз основа на член 35 и 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлука за продажба на одземем недвижен имот  бр.41-8062/3 од 06.11.2012 година („Сл.весник на РМ„ 142/12) Агенцијата за управување со одземен имот на  02.01.2013 година  донесе 

                                    ЗАКЛУЧОК  ЗА  ВТОРО НАДАВАЊЕ

                за продажба на недвижност по пат на усно јавно надавање

  1. Се врши продажба на  недвижност,  по пат на усно јавно надавање означена како недвиженост - Вила на улица „Питу Гули„бр.13 во Скопје со вкупна површина од 1800 м2 и тоа двор 1526м2, под зграда 251 м2 и помошни згради 23 м2 лоциран во Скопје, запишани во Имотен лист бр.15753 КП бр.1676, КО Центар 2 во сопственост на Република Македонија.

 2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

 3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок  е намалена за ¼ од износот на првата продажба и изнесува 61.960.981,00 денари, која е утврдена  од страна Минитсрството за правда - Биро за судски вештачења.

 4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 61.960.981,00 денари

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

 5. Право на учество на усното јавно надавање имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одзмен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

6. Усното јавно надавање ќе се одржи на ден 21.01.2013 година, во 10 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одзмен имот на ул. “Македонија” бб во Скопје.

 7. Разгледување на објектот ќе се врши на ден 15.01.2013 година од 10 до 13 часот.

8. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на усното јавно надавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, најдоцна еден ден пред одржувањето на усното јавно надавање на  буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното надавање.

 9. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

 10. Надавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по истакнувањето на најповолната понуда.

 11. Купувачот е должен цената да ја положи во рок од осум дена  по заклучувањето на усното јавно надавање  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот од став 1 на оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

 12. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

 13. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

 14. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот

 Овој заклучок се објавува во “Службен Весник на Република Македонија” и во дневниот весник  “Вечер”  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот .

 Подетални информаци на тел.3254-380

 

04.01.2013 - Завршен оглас

Врз основа на член 35 и 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка и  длуката за продажба на одземен недвижен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлуката за продажба на одземен имот бр.41-8062/1 од 06.11.2012 ( „Сл. Весник на РМ„ бр.142/12) Агенцијата за управување со одземен имот на 02.01.2013 година донесе 

 

                                    ЗАКЛУЧОК ЗА ВТОРОТО НАДАВАЊЕ

                за продажба на недвижност по пат на усно јавно надавање

 1. Се  врши продажба на  недвижност,  по пат на усно јавно надавање означена како недвиженост -   стан на ул.Климент Охридски бр.23 кат 4 стан 16 во Скопје со површина од 110 м 2  и подрум со површина од 9м2, лоцирани во Скопје, Центар на КП 11832/1 КО Центар 1 запишани во имотен лист бр.42365  во сопственост на Република Македонија.

 2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

 3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е намалена ¼ од износот на првата продажба и изнесува 6.296.155,00 денари, која е утврдена од срана на  Минитсрството за правда - Биро за судски вештачења.

 4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 6.296.155,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци

 5. Право на учество на усното јавно надавање имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одзмен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

 6. Усното јавно надавање ќе се одржи на 21.01.2013 година, во 13 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одзмен имот на ул. “Македонија” бб во Скопје.

 7. Разгледување на објектот ќе се врши на ден 15.01.2013 година  од 10 до 13 часот.

 8. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на усното јавно надавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, најдоцна еден ден пред одржувањето на усното јавно надавање на  буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното надавање.

 9. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

 10. Надавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по истакнувањето на најповолната понуда.

 11. Купувачот е должен цената да ја положи во рок од осум дена  по заклучувањето на усното јавно надавање  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот од став 1 на оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

 12. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

 13. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

 14. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

 Овој заклучок се објавува во “Службен Весник на Република Македонија” и во дневниот весник  “Вечер”  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот.

 Подетални информации на тел. (02) 3 254-380


 

____________________________________________

19.12.2012 - ЗАВРШЕН ОГЛАС

Врз основа на член 34, 48 и 49 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и член 21, 22 и 23 од Правилникот за постапување со одземен имот, Агенцијата за управување со одземен имот на 18.12.2012 година  објавува 

 

ОГЛАС бр.01/2012

за продажба на подвижени предмети-ореви

 

1.Предмет на продажбата:

1.Ореви во лушпа во количина од 3730 килограми и 

2.Лупени ореви во количина од 670 килограми. Истите се сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот.

2.Почетната цена по 1 килограм изнесува: за оревите во лушпа 70 денари за 1 килограм , а за лупените ореви 210 денари за еден килограм, купувачот на може да приговара за недостатоците на  купениот предмет.Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

3. Право на учество на усното јавно надавање имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одзмен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

4. Усното јавно надавање ќе се одржи на ден 27.12.2012 година, во 10 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одзмен имот на ул. “Македонија” бб во Скопје.

5. Лицата заинтересирани за купување на предметите  ќе може да учествуваат на усното јавно надавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, најдоцна еден ден пред одржувањето на усното јавно надавање на  буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното надавање.

6. Надавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по истакнувањето на најповолната понуда.

7. Купувачот е должен да ја положи цената во рок од осум дена на сметка на Агенцијата која ќе му биде посечена  по заклучувањето на усното јавно надавање, намалена за положената гаранција и со што може веднаш да ги превземе предметите.

                                                               Влада на Република Македонија

                                                      Агенција за управување со одземен имот

 

 

04.12.2012 - ЗАВРШЕН ОГЛАС

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10), Агенцијата за управување со одземен имот објавува 

О Г Л А С

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ 

Предмет на продажба: обични акции издадени од АД Славија Скопје

Адреса

Ул. Македонија бб

Дејност

84.11 Општи дејности на јавна управа

Сметка во Централниот Депозитар

1003396189

 

Агенција за управување со одземен имот

Акции за продажба

 

Издавач на акции

Сопственик на

Акциите за продажба

Број на обични акции за продажба

Почетна продажна цена

на една акција во денари

Славија АД Скопје

Агенција за управување

 со одземен имот

4 285

105.473,00 денари

 

Акциите ќе се продаваат на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје, преку јавна берзанска аукција согласно Анекс 2 од правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје  и тоа:

-1 пакет акции од 97,9% од вкупниот број на издадени акции (4 285  обични акции), а ќе се продава по принципот “се или ништо”.

Јавната берзанска аукција ќе се одржи на 19,20 и 21 декември 2012 година. 

Акциите понудени за продажба се плаќаат во готово.

Порамнувањето треба да се изврши во рок од 3 дена од денот на одржувањето на јавната берзанска аукција.

Учесници во јавната берзанска аукција од куповна страна можат да бидат сите заинтересирани домашни и странски , физички и правни лица, согласно законските прописи на Република Македонија кои ги застапуваат членките на берзата, учесници во тргувањето.

                                                                Агенција за управување со одземен имот

 

 

04.12.2012 - ЗАВРШЕН ОГЛАС

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлука за продажба на одземен недвижен имт бр.41-8062/2 од 11.06.2012 година („Сл.веснок на РМ„ бр.142/12)  Агенцијата за управување со одземен имот на 30.11.2012 година  донесе 

 

                                                              З А К Л У Ч О К

       за продажба на недвижност по пат на усно јавно надавање

1. Се  врши продажба на  недвижност,  по пат на усно јавно надавање означена како недвиженост - локал  на ул.3-та Македонска Ударна Бригада бр.2 во Куманово со површина од 80 м 2  и дворно место со вкупна површина од 742 м2 лоцирани во Куманово, на КП 17944,  КО Куманово запишан во Имотен лист бр.14328, сопственост на Република Македонија.

 2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

 3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од  4.670.643,00 денари од страна Минитсрството за правда - Биро за судски вештачења.

 4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 4.670.643,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

 5. Право на учество на усното јавно надавање имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одзмен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

 6. Усното јавно надавање ќе се одржи на ден 21.12.2012 година, во 12 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одзмен имот на ул. Македонија бб во Скопје.

 7. Разгледување на објектот ќе се врши на ден 14.12.2012 година од 10  до 13 часот.

 8. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на усното јавно надавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, најдоцна еден ден пред одржувањето на усното јавно надавање на  буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното надавање.

 9. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

10. Надавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по истакнувањето на најповолната понуда.

11. Купувачот е должен цената да ја положи во рок од осум дена  по заклучувањето на усното јавно надавање  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот од став 1 на оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

12. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

13. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

14. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

 Овој заклучок е објавен во “Службен Весник на Република Македонија” , во дневниот весник  “Вечер”  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот. 

 

 

04.12.2012 - ЗАВРШЕН ОГЛАС

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлука за продажба на одземем недвижен имот  бр.41-8062/3 од 06.11.2012 година („Сл.весник на РМ„ 142/12) Агенцијата за управување со одземен имот на  30.11.2012 година  донесе 

                                                                  З А К Л У Ч О К

                        за продажба на недвижност по пат на усно јавно надавање

1. Се врши продажба на  недвижност,  по пат на усно јавно надавање означена како недвиженост - Вила на улица „Питу Гули„бр.13 во Скопје со вкупна површина од 1800 м2 и тоа двор 1526м2, под зграда 251 м2 и помошни згради 23 м2 лоциран во Скопје, запишани во Имотен лист бр.15753 КП бр.1676, КО Центар 2 во сопственост на Република Македонија.

 2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

 3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од   82.614.641,00 денри од страна Минитсрството за правда - Биро за судски вештачења.

 4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 82.614.641,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци.

 5. Право на учество на усното јавно надавање имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одзмен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

 6. Усното јавно надавање ќе се одржи на ден 20.12.2012 година, во 10 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одзмен имот на ул. “Македонија” бб во Скопје.

 7. Разгледување на објектот ќе се врши на ден 12.12.2012 година од 10 до 13 часот.

 8. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на усното јавно надавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, најдоцна еден ден пред одржувањето на усното јавно надавање на  буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното надавање.

 9. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

10. Надавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по истакнувањето на најповолната понуда.

11. Купувачот е должен цената да ја положи во рок од осум дена  по заклучувањето на усното јавно надавање  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот од став 1 на оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

12. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

13. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

14. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот

 Овој заклучок е објавен во “Службен Весник на Република Македонија” , во дневниот весник  “Вечер”  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот..

 

 

04.12.2012 - ЗАВРШЕН ОГЛАС

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка и  длуката за продажба на одземен недвижен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10) и Одлуката за продажба на одземен имот бр.41-8062/1 од 06.11.2012 ( „Сл. Весник на РМ„ бр.142/12) Агенцијата за управување со одземен имот на 30.11.2012в година донесе 

                                                              З А К Л У Ч О К

                      за продажба на недвижност по пат на усно јавно надавање                                                                                                                         

1. Се  врши продажба на  недвижност,  по пат на усно јавно надавање означена како недвиженост -  стан на ул.Климент Охридски бр.23 кат 4 стан 16 во Скопје со површина од 110 м 2  и подрум со површина од 9м2, лоцирани во Скопје, Центар на КП 11832/1 КО Центар 1 запишани во имотен лист бр.42365  во сопственост на Република Македонија.

2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување(домување), како и полски и куќни службености.

3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој заклучок е утврдена на износ од  8.394.873,00  денари од страна Минитсрството за правда - Биро за судски вештачења.

4. Почетна продажна цена по која недвижноста од точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 8.394.873,00 денари.

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните давачки и трошоци

5. Право на учество на усното јавно надавање имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одзмен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

6. Усното јавно надавање ќе се одржи на 21.12.2012 година, во 10 часот, во просториите на Агенцијата за управување со одзмен имот на ул. “Македонија” бб во Скопје.

7. Разгледување на објектот ќе се врши на ден 13.12.2012 година  од 10 до 13 часот.

8. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  ќе може да учествуваат на усното јавно надавање доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, најдоцна еден ден пред одржувањето на усното јавно надавање на  буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното надавање.

9. Јавното надавање нема да се одржи доколку присуствува само еден понудувач.

10. Надавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по истакнувањето на најповолната понуда.

11. Купувачот е должен цената да ја положи во рок од осум дена  по заклучувањето на усното јавно надавање  во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот од став 1 на оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огласи дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците за новата продажба.

12. Данокот на промет на недвижности паѓа на товар на купувачот.

13. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

14. По извршената уплата на цената од страна на купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

Овој заклучок е објавуван во “Службен Весник на Република Македонија” ,  во дневниот весник  “Вечер”  и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одзмен имот.

 

 

 

_____________________________________________

09.09.2011 - завршен оглас

Врз основ на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/2010), Агенцијата за управување со одземен имот објавува: 

                                                

О Г Л А С бр. 02/2011
за продажба на одземени предмети по пат на усно јавно наддавање

 I.                        Предмет на продажба: Отпад (старо железо) добиен од моторни возила.

   II.   Продажбата на предметите ќе се изврши по пат на усно јавно наддавање(лицитација).

 III .   Договорен орган

Договорен орган е Агенција за управување со одземен имот, со седиште на адреса: ул.Никола Вапцаров бр.7, 1000 Скопје, телефон 02/3240061, веб-страна www.odzemenimot.gov.mk.

 IV.            Времетраење на договорот

Продажбата ќе се извршува сукцесивно за период од 1(една) година и по налог од Договорниот орган за преземање на возилата. Плаќањето ќе биде во рок од 5 дена од преземањето на возилата.  

V.             Критериум за доделување на договорот

Критериум за доделување на договорот е највисока цена.

VI.           Критериуми за утврдување на способност на понудувачите:

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност, при што ќе достават доказ за истите:

-                      изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

-                      потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

-                      потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

-                      потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган;

-                      уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

-                      Понудувачот треба да е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот (ДРД Образец).

-                      Дозвола за складирање на отпад од Министерството за животна средина;

-                      Дозвола за трговија со неопасен отпад од Министерството за животна средина;

-                      Дозвола за транспортирање на комунален и неопасен отпад од Министерството за животна средина;

-                      Лиценца за внатрешен транспорт од Министерството за транспорт и врски;

-                      Правните лица да имаат склучено договор со депонија или да имааат дозвола за управување со депонија, за отпадот кој не е искористлив и треба да се одложи на депонија(копија во прилог);

-                      Понудувачот да поседува минимум 2(две) возила(камиони-автодигалки) со грајфер и минимум 1(една) подвижна преса за балирање, потребно е за сите возила да приложи доказ за сопственост.  

 

Нецелосна и некомплетна документација ќе биде отфрлена.

 VII.                         Цена на понудата

Лицитацијата ќе започне од почетно утврдената цена, која е 10,5 денари по килограм.

За купените возила на постигнатиот износ на наддавањето се пресметува ДДВ од 18%.

Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци за преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата.

 VIII.                        Период на важност на понудата:

Понудите треба да важат најмалку 60 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудата што важи за пократок период од предвидениот, договорниот орган ја отфрла како понуда што не одговара на условите.

 IX.                        Гаранција за учество:

Како дел од понудата понудувачот задолжително обезбедува гаранција за учество во износ од 5.000 ЕВРА во денарска противредност.

Гаранцијата е во форма на банкарска гаранција, издадена од реномирана банкарска институција избрана од понудувачот. За договорниот орган се прифатливи сите банки.  

Гаранцијата треба да е поднесена во оригиналната форма. Копии не се прифаќаат. Гаранцијата мора да има рок на важност најмалку 21 ден од денот на истекот на важноста на понудата. Секоја понуда што не содржи гаранција за учество, или содржи гаранција за учество која не е во согласност со условите во огласот, ќе биде отфрлена од страна на договорниот орган како неприфатлива.

 X.            Гаранција за квалитетно извршување на договорот

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од 5.000 ЕВРА во денарска противредност.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор.  

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот.

Во случај на неисполнување на некоја од обврските од договорот согласно договореното, договорниот орган писмено ќе ја извести договорната страна дека ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.

Доколку договорот е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на договорната страна во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

 XI         Посета на локација

Во оваа постапка е предвидена посета на локација која ќе се реализира по барање на Понудувачот.

 XII        Краен рок и место за поднесување на понудите

Краен рок за доставување на понудите е 19.09.2011 година, во 10.00 часот.

Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Агенција за управување со одземен имот  ул.Никола Вапцаров бр.7, 1000 Скопје, со назнака "За Оглас бр.01/2011".

Понудата која поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на понудувачот неотворена.

 XIII.            Спроведување на лицитацијата (усно јавно наддавање)

Лицитацијата (усно јавно наддавање) ќе се спроведе на 19.09.2011 година, во 10.00 часот, во просториите на Агенцијата на ул.Никола Вапцаров бр.7, 1000 Скопје.

Учесниците на лицитацијата потребно е со себе да носат документ за идентификација и Полномошно од правното лице за учество на лицитацијата.

 XIV.            Применливи прописи

Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, објавен во Службен весник на Република Македонија број 98/2008 и 145/2010.

При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид Законот за управување со отпад и донесените подзаконски акти и сите важечките прописи од областа на управување со отпад.

Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерство за транспорт и врски(од областа за внатрешен транспорт).

 За подетални информации сите заинтересирани кандидати можат да се обратат во Агенцијата на тел.02 3240 061.

 

 

 

25.03.2011 - завршен оглас

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2010 -Пречистен текст), Агенцијата за управување со одземен имот објавува

О Г Л А С

за засновање работен однос на неопределено време

 

Агенцијата за управување со одземен имот има потреба од 7 работници-извршители за следното работно место:

-        7 (седум) работници - извршители на работно место “Општ работни” во Агенцијата за управување со одземен имот, со минимум основно образование, без работно искуство и тоа:

-   4 (четири) работници - извршители на работно место “Општ работник” во Петровец

- 1 (еден) работник - извршители на работно место “Општ работник” во Гевгелија

- 2 (два) работници - извршители на работно место “Општ работник” во Идризово

 

Заинтересираните кандидати треба да достават кратка биографија (CV) во писмена форма и следните документи во фотокопија:

- диплома за завршено образование;

- уверение за државјанство;

- фотокопија од лична карта.

 

Целосната документација кандидатите може да ја достават лично во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или преку пошта на на следната адреса:

 

Агенција за управување со одземен имот

Ул. ,, Никола Вапцаров” бр.7, 1000 Скопје

 (со назнака за Оглас број 002)

 

 

Рокот за доставување на пријавата е 5(пет) работни дена сметано од денот на објавување на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување). 

 

Ненавремената и некомплетна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за избор на Агенцијата за управување со одземен имот.

По спроведувањето на изборот по јавниот оглас, избраниот кандидат ќе биде повикан во Агенцијата за управување со одземен имот, со обврска да достави докази за исполнување на условите за работното место за кое се пријавиле во оригинал или копија заверена на нотар

 

 

 


09.02.2011 - Завршен оглас

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2010 -Пречистен текст), Агенцијата за управување со одземен имот објавува

 

О Г Л А С бр. 01

за засновање работен однос на неопределено време

 

Агенцијата за управување со одземен имот има потреба од 16 (шеснаесет) работници-извршители за следното работно место:

 

-        16 (шеснаесет) работници - извршители на работно место “Општ работник-чувар”, со минимум основно образование, без работно искуство и тоа:

 

- 6 (шест) работници - извршители на работно место “Општ работник-чувар” во Петровец

- 5 (пет) работници - извршители на работно место “Општ работник-чувар” во Гевгелија

- 5 (пет) работници - извршители на работно место “Општ работник-чувар” во Идризово

 

Заинтересираните кандидати треба да достават кратка биографија (CV) во писмена форма и следните документи во фотокопија:

- диплома за завршено образование;

- уверение за државјанство;

- фотокопија од лична карта.

 

Целосната документација кандидатите може да ја достават лично во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или преку пошта на  следната адреса: 

Агенција за управување со одземен имот

Ул. ,, Никола Вапцаров” бр.7, 1000 Скопје

 (со назнака за Оглас бр. 01)

 

Рокот за доставување на пријавата е 5 (пет) работни дена сметано од денот на објавување на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување). 

 

Ненавремената и некомплетна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за избор на Агенцијата за управување со одземен имот.

По спроведувањето на изборот по јавниот оглас, избраниот кандидат ќе биде повикан во Агенцијата за управување со одземен имот, со обврска да достави докази за исполнување на условите за работното место за кое се пријавиле во оригинал или копија заверена на нотар.

 

 

 

07.02.2011 - завршен оглас

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10), Агенцијата за управување со одземен имот објавува

 

О Г Л А С

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ

 

Предмет на продажба: обични акции издадени од АД ИК Банка

 

Адреса

Ул.Никола Вапцаров бр.7

Дејност

84.11 Општи дејности на јавна управа

Сметка во Централниот Депозитар

1003396189

 

Агенција за управување со одземен имот

 

Акции за продажба

 

Издавач на акции

Сопственикна

акциитезапродажба

Број на обични акции за продажба

Почетна продажна цена

на една акција во денари

ИК Банка АДСкопје

Агенција за управување

 со одземен имот

3120

50.000,00 денари

Акциите ќе се продаваат на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје, преку јавна берзанска аукција  и тоа:

-1 пакет акции од 7,45% од вкупниот број на издадени акции (3120  обични акции), а ќе се продава по принципот “се или ништо”.

 

Јавната берзанска аукција ќе се одржи на 28 февруари, 1 и 2 март 2011 година.

 

Акциите понудени за продажба се плаќаат во готово.

 

Порамнувањето треба да се изврши во рок од 3 дена од денот на одржувањето на јавната берзанска аукција.

 

На јавната берзанска аукција ќе може да учествуваат само лица кои од Гувернерот на Народна Банка на Република Македонија ќе добијат претходна согласност за исполнување на условите потребни за стекнување својство на акционер во банка и кои до Народна Банка на Република Македонија ќе поднесат писмена изјава дека ќе ги уплатат средствата во рокот определен во оваа Објава.

Агенција за управување со одземен имот

 

 

 

21.01.2011 - завршен оглас

Врз основ на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/2010) и член 21, 22 и 23 од Правилникот за постапување со одземен имот, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: 

                                               

 

О Г Л А С бр. 01/2011
за продажба на одземени предмети по пат на усно јавно наддавање

 

  I.    Предмет на продажба: Отпад (старо железо) добиен од моторни возила.

  

 II.    Продажбата на предметите ќе се изврши по пат на усно јавно наддавање(лицитација).

 III. Договорен орган

Договорен орган е Агенција за управување со одземен имот, со седиште на адреса: ул.Никола Вапцаров бр.7, 1000 Скопје, телефон 02/3240061, веб-страна www.odzemenimot.gov.mk.

IV.  Времетраење на договорот

Продажбата ќе се извршува сукцесивно за период од 4 месеци и по налог од Договорниот орган за преземање на возилата. Плаќањето ќе биде во рок од 5 дена од преземањето на возилата.  

 V  .Критериум за доделување на договорот е највисока цена.

 VI. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите:

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност, при што ќе достават доказ за истите:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган;

-  уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

-   Понудувачот треба да е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот (ДРД Образец).

-  Дозвола за складирање на отпад од Министерството за животна средина;

-  Дозвола за трговија со неопасен отпад од Министерството за животна средина;

-  Дозвола за транспортирање на комунален и неопасен отпад од Министерството за животна средина;

-   Лиценца за внатрешен транспорт од Министерството за транспорт и врски;

-   Правните лица да имаат склучено договор со депонија или да имааат дозвола за управување со депонија, за отпадот кој не е искористлив и треба да се одложи на депонија(копија во прилог);

-   Понудувачот да поседува минимум 3(три) возила(камиони-автодигалки) со грајфер, потребно е да приложи доказ за сопственост.  

 

Нецелосна и некомплетна документација ќе биде отфрлена.

VII.  Цена на понудата

Лицитацијата ќе започне од почетно утврдената цена, која е 9 денари по килограм.

За купените возила на постигнатиот износ на наддавањето се пресметува ДДВ од 18%.

Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци за преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата.

 VIII.    Период на важност на понудата:

Понудите треба да важат најмалку 60 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудата што важи за пократок период од предвидениот, договорниот орган ја отфрла како понуда што не одговара на условите.

IX.    Гаранција за учество:

Како дел од понудата понудувачот задолжително обезбедува гаранција за учество во износ од 7.000 ЕВРА во денарска противредност.

Гаранцијата е во форма на банкарска гаранција, издадена од реномирана банкарска институција избрана од понудувачот. За договорниот орган се прифатливи сите банки.  

Гаранцијата треба да е поднесена во оригиналната форма. Копии не се прифаќаат. Гаранцијата мора да има рок на важност најмалку 21 ден од денот на истекот на важноста на понудата. Секоја понуда што не содржи гаранција за учество, или содржи гаранција за учество која не е во согласност со условите во огласот, ќе биде отфрлена од страна на договорниот орган како неприфатлива.

X.            Гаранција за квалитетно извршување на договорот

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од 10.000 ЕВРА во денарска противредност.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор.  

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот.

Во случај на неисполнување на некоја од обврските од договорот согласно договореното, договорниот орган писмено ќе ја извести договорната страна дека ќе пристапи кон наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.

Доколку договорот е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на договорната страна во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

XI.  Посета на локација

Во оваа постапка е предвидена посета на локација која ќе се реализира по барање на Понудувачот.

XII.  Краен рок и место за поднесување на понудите

Краен рок за доставување на понудите е 02.02.2011 година, во 10.00 часот.

Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Агенција за управување со одземен имот  ул.Никола Вапцаров бр.7, 1000 Скопје, со назнака "За Оглас бр.01/2011".

Понудата која поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на понудувачот неотворена.

XIII.            Спроведување на лицитацијата (усно јавно наддавање)

Лицитацијата (усно јавно наддавање) ќе се спроведе на 02.02.2011 година, во 14.00 часот, во просториите на Агенцијата на ул.Никола Вапцаров бр.7, 1000 Скопје.

Учесниците на лицитацијата потребно е со себе да носат документ за идентификација и Полномошно од правното лице за учество на лицитацијата.

XIV.            Применливи прописи

Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, објавен во Службен весник на Република Македонија број 98/2008 и 145/2010 и донесените подзаконски акти.

При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид Законот за управување со отпад и донесените подзаконски акти и сите важечките прописи од областа на управување со отпад.

Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерство за транспорт и врски(од областа за внатрешен транспорт).За подетални информации сите заинтересирани кандидати можат да се обратат во Агенцијата на тел.02 3240 061.

 

 

 

 

 

18.06.2010

Известување 

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот донесена на ден 17.06.2010 г се поништуваат објавените лицитации на веб страницата на Агенцијата .

 

 

07.06.2010

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08) и член 21, 22 и 23 од Правилникот за постапување со одземен имот Агенцијата за управување со одземен имот  објавува: 

 

 

                                                  

О Г Л А С бр. 01/10
за продажба на одземени предмети по пат на електронско јавно наддавање
 

I.Предмет на продажба: моторни возила, товарни моторни возила и пловни објекти

 

II. Огласот заедно со листата со детален опис на предметите  за продажба е објавен на web страницата на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk каде во Правилникот за лицитирање и краткото корисничко упатство детално се пропишани правилата и условите за учество на електронското јавно надавање ( право  на учество, почетна цена, депозит, постапката за електронско јавно наддавање).

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter