РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ПОЧЕТНА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Огласи
 

Листа на огласи

 

 

 

 

13.02.2024

Врз основа на член  34, член 35  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, член 29  и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр. 148/15 и ‘‘Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.168/23), и согласно донесените Одлуки за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-253/3 од 24.01.2024 година и 02-609/2       од 12.02.2024 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

ОГЛАС БР. 1/2024

За продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.Продавач на одземени подвижени предмети –моторни возила е Агенција за управување со одземен имот со седиште на ул. Kеј Димитар Влахов бр. 4, 1000 Скопје.

II ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

1.Предмет на продажба се одземени подвижени предмети–моторни возила  со следниот опис, датум и време на спроведување на продажбата по пат на прво електронско јавно наддавање:

Ред Бр.

Име и тип на возило

Локација

Сила на мотор

kw

Зафатнина кубици

Година на производство

Почетна цена/денари

10%

депозит/де нари

Датум и час на продажба

 

1.

ТМВ FORD TRANZIT

Миладиновци

 

 

2007

169.125.00

16.913,00

21.02.2024год. од 09:00 до 09:15 час

2.

ТМВ MERCEDES-BENZ Atego 815

Полициска станица Матејче

 

 

2001

184.500,00

18.450,00

21.02.2024год. од 10:00 до 10:15 час

3.

ТМВ DAF

депо Миладиновци

340

12900

2006

202.950,00

20.295,00

21.02.2024год. од 11:00 до 11:15 час

4.

ТМВ Полуприколка KRONE

депо Миладиновци

 

 

2002

107.625,00

10.763,00

21.02.2024год. од 12:00 до 12:15 час

5.

ТМВ MERCEDES-BENZ

депо Миладиновци

206

14618

1986

361.700,00

36.170,00

21.02.2024год. од 13:00 до 13:15 час

6.

ПМВ WOLKSVAGEN TUAREG V10 TDI

Камп Гевгелија

100

1998

2004

240.000,00

24.000,00

21.02.2024год. од 14:00 до 14:15 час

7.

ПМВ NISSAN TERANO 2.7TDI

ПС Богданци

 

 

1996

48.000,00

  4.800,00

21.02.2024год. од 15:00 до 15:15 час

III ПОЧЕТНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

1. Почетната цена за продажба на моторните возила по пат на електронско јавно наддавање е содржана во горната табела согласно следните проценки: CB/EL V3/24 од 22.01.2024 год., CB/EL V10/22-40 од 06.02.2024 год. и  CB/EL V10/22-37 од 06.02.2024 год., изготвени од страна на Министерство за правда-Биро за процени, и истите се без пресметан ДДВ.

2. Депозитот за учество на електронското јавно наддавање изнесува 10 %, кој се уплаќа на образец ПП50 :буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20 (со назнака во цел на дознака: по Оглас бр.1/2024 и се наведува редниот број на предметното возило од табелата).

3. Начин на плаќање: Купувачот е должен по завршувањето на електронското јавно наддавање, постигнатата цена да ја уплати веднаш,а  правните лица (фирми) доколку се купувачи на определена ствар им се пресметува дополнително ДДВ на вкупната цена на која го купиле предметот.

4.   Возилото се презема веднаш по заклучувањето на јавното електронско наддавање и уплатата на постигнатата цена.

     4. Сите трошоци во врска со преземањето на возилото од плацевите наведени во табелата, паѓаат на товар на купувачот.

IV ПРАВО НА УЧЕСТВО:

1. Право на учество на јавното електронско наддавање имаат сите заинтересирани физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на подвижните ствари на територија на Р.С. Македонија согласно закон и кои ги исполнуваат условите дадени во Огласот број 1/2024, освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2. Заинтересираните правни лица доставуваат и образец тековна состојба од Централниот регистар но не постара од шест месеци и уплатница за платен депозит од 10% од почетната цена. Физичките лица доставуваат уплатница за платен депозит од 10% од почетната цена.

 

Потребната документација со пријавата за учество на електронското јавно наддавање се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што потребна е претходна електронска регистрација на следниот линк: http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот под реден број за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне во Агенцијата или истата да се симне од интернет страницата www.odzemenimot.gov.mk).

V. Документација која учесниците на електронското јавно наддавање се должни да ја достават за учество на огласот (оригинал или препис заверен на Нотар):

За учество на пријавените лица во јавното наддавање потребна е задолжителна претходна електронска регистрација на следниот линк: http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето.

Пријавата за учество со потребната документација во хартиена форма се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

Потребна документација со пријавата која учесниците се должни да ја поднесат е следнава:

V.1 Доказ за платен депозит (оригинал или заверен на нотар)

V.2 Доказ за идентитет – копија од лична карта или патна исправа за физички лица

V.3 Доказ од Централен регистар за правни лица- тековна состојба не постара од 6 месеци (оригинал или заверен на  нотар).

VI. Рок за доставување на документацијата:

Рок за поднесување на пријавите за учество на електронското јавното наддавање е од 13.02.2024 година до 19.02.2024 година, заклучно до 14:00 часот.

VII. ОПШТИ УСЛОВИ

1.Моторните возила  кои се предмет на продажба и се сместени на  локација во ПС Матејче и депо Миладиновци на Агенција за управување со одземен имот и истите се наведени во табелата на објавата. Разгледувањето на истите ќе се врши на ден 14.02.2024 година од 10:00 до 12:00 часот, моторните возила  кои се предмет на продажба и се сместени на  локација во камп Гевгелија и ПС Богданци, и истите се наведени во табелата на објавата. Разгледувањето на истите ќе се врши на ден 15.02.2024 година од 13:00 до 15:00 часот.

2.Продажбата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот, www.odzemenimot.gov.mk по принципот видено-понудено-купено.

3. Понудувачите заинтересирани за купување на предметните возила може да учествуваат на електронското јавно наддавање само доколку: достават пријава со потребната документација, имаат електронска регистрација и електронско пријавување за предметот под реден број за кој ќе се врши наддавањето и уплатат депозит на Образец ПП50 за учество во висина од 10% од утврдената почетната цена на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20 (со назнака во цел на дознака: по Оглас бр.1/2024 и се наведува редниот број на предметното возило од табелата).

4. По завршувањето на електронското јавно наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно надавање. Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката за јавното наддавање.

5. На понудувачите чија понуда не е прифатена, депозитот им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање;

6. За најповолен понудувач ќе се смета учесникот кој последен ја наддал почетната цена и која претставува највисока цена.

7. Јавното наддавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

8. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавањето можат да се видат на линкот http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, во делот Упатство за лицитирање.

9.По завршување на електронското јавно наддавање, записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

10. Понудувачот кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на моторното возило и е должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање намалена за положената гаранција: на    буџетска   сметка   100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20, правните лица се должни да уплатат дополнително ДДВ на постигнатата цена.

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 дена од заклучувањето на јавното електронско наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и уплатената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

11. Сите трошоци во врска со преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот, како и од останатите локации каде што истите се сместени паѓаат на товар на купувачот.

12. Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон (02) 3 254-380 или (02) 3209-087,

13. Овој оглас се објавува во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

14. Објавата на овој оглас трае 7 дена, почнувајќи од 13.02. 2024 година, заклучно со 19.02.2024 година до 14:00 часот.

         

 Агенција за управување со одземен имот

   в.д Директор

   Driton Nebiu

 

______________________________________________________

29.01.2024                                                        

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2, и став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14 и 27/16 и 35/2018),  член 22 став (1) алинеја 1 и член  23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и ,,Службен Весник на Република Северна Македонијаброј 110/19, 267/20 и 151/21), Агенцијата за управување со одземен имот објавува:  

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 01/2024
за вработување на
5 (пет) лица во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2024)

 1.       Соработник- преведувач на албански и англиски јазик, во Одделение за нормативни и правни работи, во Сектор за правни работи- со локација на работно место во Скопје,- 1 извршител

 Општи услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен;
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

-ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, (наука за книжевноста)

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
-најмалку една година работно искуство во струката.
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време:

Работни часови во неделата: 40,
Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.

Паричен нето износ на основната плата : 28,600 денари

2.       Помлад соработник за материјално – финансиско работење во Одделение за сметководство и плаќање при Секторот за финансиски прашања со локација на работно место во Скопје,- 1 извршител

Општи услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен;
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

-ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, (Економски науки или Организациони науки и управување (менаџмент))

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
-со или без работно искуство во струката.
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време:
Работни часови во неделата: 40,
Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.

Паричен нето износ на основната плата : 25.400,00 денари

3.       Самостоен референт за евиденција на одземен имот, шифра УПР 0101Г01000   во Одделение за преземање и евиденција на одземен имот при Секторот за оперативно работење со локација на работно место во Скопје, 1 извршител

Општи услови:
-да е државјанин на Република  Македонија;
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен;
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- најмалку три години работно искуство во струката,
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)


Распоред на работно време:
Работни часови во неделата: 40,
Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.
Паричен нето износ на основната плата : 23.000,00 денари

4.       Помошно – техничко лице – ВОЗАЧ III,  шифра УПР0403А03001, ниво А3  во Одделение за општи работи при Секторот за оперативно работење, со локација на работно место во Скопје, -1 извршител.

Општи услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен;
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

-          Да има завршено средно образование со стекнати 180/240 кредити според ЕЦВЕТ/МКС00

-          Возачка дозвола Б категорија

Распоред на работно време:
Работни часови во неделата: 40,
Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.

Паричен нето износ на основната плата : 22.100,00 денари

5.       Помошно – техничко лице  (Чувар Портир II) во Одделение за преземање и евиденција на одземен имот при Секторот за оперативно работење, со локација на работно место во Гевгелија, -1 извршител.

Општи услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен;
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

-          Средно гимназиско образование или средно стручно образование

Распоред на работно време:
Работно време во две смени: 1-ва смена од 07,00 до 19,00 часот и 2-ра смена од 19,00 до 07,00 часот наредниот ден или неделно работно време 40 работни часа
Паричен нето износ на основната плата : 22.100,00 денари

Кандидатите за работната позиција, потребно е со пријавата да ги достават следните документи во оригинална форма или копија заверена на нотар, и тоа:

-Доказ за државјанство;
-Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
-Доказ за општа здраствена состојба за работното место;
-Уверение / диплома за завршен степен на образование;

-Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
-Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски јазик);       
-Кратка биографија (со задолжителен контакт телефон и адреса);
-Писмо за мотивација

Кандидатите за работната позиција под реден број 1 и реден број 3 покрај горе наведените, потребно е да достават и документ: -Доказ за работен стаж

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите и посебните услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за управување со одземен имот. Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија  кои ги исполнуваат условите за конкурирање.

Рокот за доставување на Пријавaта со потребните документи изнесува 3 работни денa сметано од наредниот ден од објавување на огласот во дневниот печат. Условите наведени во огласот кандидатот треба да ги исполнува во моментот на пријавувањето.

По истекот на рокот за пријавување, изборот на кандидатот ќе се изврши најдоцна во рок од 3 дена.

Kандидатите се должни да поднесат Пријава за вработување, како и докази за исполнување на општите и посебните услови во оригинал или заверени на нотар, и кратка биографија со задолжителен контакт  телефон, адреса на живеење и електронска адреса.

Пријавата за Огласот може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се преземе од веб страната на Агенцијата: www.odzemenimot.gov.mk

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава нема да биде предмет на разгледување.  

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошната постапка по овој оглас.

Постапката ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на директорот на Агенцијата за управување со одземен имот.

Јавниот Оглас ќе биде објавен на ВЕБ страната на Агенцијата за управување со одземен имот и во најмалку 2 (два) дневни весници од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Бараните документи се доставуваат во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот согласно рокот најдоцна до 01.02.2024 година до 15:00 часот, во затворен плик со напомена “ Да не се отвара” на следната адреса:

Агенцијата за управување со одземен имот

Кеј Димитар Влахов бр.4/4, 1000 Скопје, Р.С. Македонија,

 (со назнака: “ За Јавен оглас бр. 01/2024”)

 

Контакт за информации: 02 3  209 087

 

                                                                Агенција за управување со одземен имот

                                                                                          В.Д Директор

                                                                                        M-r  Driton Nebiu 

 

 

Образец - Пријава 

 

_____________________________________________

22.12.2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-9949/5 од 07 ноември 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 21.12.2023 година го објавува следниот:

ОГЛАС БРОЈ 18/2023

ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

 

1.З А К Л У Ч О К бр.08- 4744 /1 од  21.12.2023 год.  

           за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

1). Се врши продажба на недвижен имот, кој се наоѓа на ул. „Питу Гули“ бр. 13 во Скопје, на КП 1676/1, КО ЦЕНТАР 2, запишан во Имотен лист бр. 15753, сопственост на Република Северна Македонија - Агенција за управување со одземен имот, и тоа:

- план 9, скица 38, кат. култура двор,  со површина од 1517,31 м2,

- зграда бр. 1, план 9, скица 38, кат. култура зпз, земјиште под зграда,  со површина од 257,82 м2,

- зграда бр. 2, план 9, скица 38, кат. култура помошни згради,  со површина од 23 м2,

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти гаража, влез 1, кат СУ, со внатрешна површина од 27 м2,

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти стан во семејна зграда, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 162 м2,

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти помошни простории, влез 1, кат СУ, со внатрешна површина од 21 м2 и

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти лоѓии, балкони и тераси, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 26 м2.

2) Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од овој Заклучок ќе се изврши со јавно наддавање по електронски пат,со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 60.247.919,00 денари.

3) Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден ­­­­­­12.01.2024 год., со почеток во 10 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден  25.12.2023  година од 10:00 до 11:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од 22.12.2023 год. заклучно со 05.01.2024  год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 05.01.2024 год. до 14:00 часот.

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА  

1)Право на учество на јавното наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2)Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 22.12.2023 год. заклучно со 05.01. 2024 год

5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 05.01.2024 год. до 14:00 часот.

6. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со потребната документација
да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за
што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx

и задолжително електронско пријавање за предметот за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната http://www.odzemenimot.gov.mk). (Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат..)

7.  Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација ((- Доказ
за платен депозит- уплатница (оргинал или заверена на нотар), - Доказ за
идентитет: копија од лична карта или патна исправа за физички лица, - тековна
состојба од Централен регистар на Р.С.М за  правни лица (оргинал или заверена на нотар))преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува возатворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат соцелосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешенплик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот наогласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

8.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на некоја од недвижностите од точка 1), на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

11. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

12.По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

13. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат, во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

14. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

15. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

16. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

17. На недвижностите од точка 1), од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености. Овие заклучоци се објавуваат во ‘‘Службен Весник на Република Северна Македонија’’, во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот .

18.Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 

                                                                    Агенција за управување со одземен имот

                                                                    

                                             В.Д Директор

                                                                                M-r Driton Nebiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

14.12.2023

ОГЛАС БР. 17/2023

Врз основа на член  34, член 35  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, член 29  и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр. 148/15 и ‘‘Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.168/23), и согласно донесените Одлуки за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4385/2 од 24.11.2023 година и 02-4529/2       од 12.12.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

ОГЛАС БР. 17/2023

За продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

 I  ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.Продавач на одземени подвижени предмети –моторни возила е Агенција за управување со одземен имот со седиште на ул. Kеј Димитар Влахов бр. 4, 1000 Скопје.

II  ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

1.Предмет на продажба се одземени подвижени предмети–моторни возила  со следниот опис, датум и време на спроведување на продажбата по пат на прво електронско јавно наддавање:

Ред Бр.

Име и тип на возило

Локација

Сила на мотор

kw

Зафатнина кубици

Година на производство

Почетна цена/денари

10%

депозит/де нари

Датум и час на продажба

 

1.

ПМВ Автобус MERCEDES-BENZ

Депо Тетово

260

11967

2012

2.398.500,00

239.850,00

22.12.2023год. од 10:00 до 10:15 час

2.

ТМВ  MERCEDES-BENZ 1420

ЈП Македонски шуми-Расадник Куманово

 

 

1978

105.000,00

10.500,00

22.12.2023год. од 11:00 до 11:15 час

III  ПОЧЕТНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

1.       Почетната цена за продажба на моторните возила по пат на електронско јавно наддавање е содржана во горната табела согласно следните проценки: CB/EL V18/23-19 од 21.11.2023 год., и CB/EL V18/23-5 од 05.12.2023 год., изготвени од страна на Министерство за правда-Биро за процени, и истите се без пресметан ДДВ.

 2.         Депозитот за учество на електронското јавно наддавање изнесува 10 %, кој се уплаќа на образец ПП50 :буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20 (со назнака во цел на дознака: по Оглас бр.17/2023 и се наведува редниот број на предметното возило од табелата).

 3.       Начин на плаќање: Купувачот е должен по завршувањето на електронското јавно наддавање, постигнатата цена да ја уплати веднаш,а  правните лица (фирми) доколку се купувачи на определена ствар им се пресметува дополнително ДДВ на вкупната цена на која го купиле предметот, а додека за моторното  возило содржано во табелата под реден број:1, потребно е и да се спроведе царинска постапка заради наплата на царински давачки.

 4.         Возилото се презема веднаш по заклучувањето на јавното електронско наддавање и уплатата на постигнатата цена,а додека за моторното  возило содржано во табелата под реден број 1се превзема по спроведувањето на царинската постапка.

5. Сите трошоци во врска со преземањето на возилото од плацевите наведени во табелата, паѓаат на товар на купувачот.

 IV ПРАВО НА УЧЕСТВО:

 1.Право на учество на јавното електронско наддавање имаат сите заинтересирани физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на подвижните ствари на територија на Р.С. Македонија согласно закон и кои ги исполнуваат условите дадени во Огласот број 17/2023, освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2.  Заинтересираните правни лица доставуваат и образец тековна состојба од Централниот регистар но не постара од шест месеци и уплатница за платен депозит од 10% од почетната цена. Физичките лица доставуваат уплатница за платен депозит од 10% од почетната цена.

Потребната документација со пријавата за учество на електронското јавно наддавање се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што потребна е претходна електронска регистрација на следниот линк: http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот под реден број за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне во Агенцијата или истата да се симне од интернет страницата www.odzemenimot.gov.mk).

 

V.  Документација која учесниците на електронското јавно наддавање се должни да ја достават за учество на огласот (оригинал или препис заверен на Нотар):

За учество на пријавените лица во јавното наддавање потребна е задолжителна претходна електронска регистрација на следниот линк: http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето.

Пријавата за учество со потребната документација во хартиена форма се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

Потребна документација со пријавата која учесниците се должни да ја поднесат е следнава:

V.1  Доказ за платен депозит (оригинал или заверен на нотар)

V.2  Доказ за идентитет – копија од лична карта или патна исправа за физички лица

V.3   Доказ од Централен регистар за правни лица- тековна состојба не постара од 6 месеци (оригинал или заверен на  нотар).

 

VI.  Рок за доставување на документацијата:

Рок за поднесување на пријавите за учество на електронското јавното наддавање е од 14.12.2023 година до 20.12.2023 година, заклучно до 14:00 часот.

 

VII.           ОПШТИ УСЛОВИ

 

1.Моторните возила  кои се предмет на продажба и се сместени на  локација во Магацин Тетово на Агенција за управување со одземен имот и истите се наведени во табелата на објавата. Разгледувањето на истите ќе се врши на ден 15.12.2023 година од 10:00 до 12:00 часот, моторните возила  кои се предмет на продажба и се сместени на  локација во ЈП Македонски шуми-Расадник Куманово, и истите се наведени во табелата на објавата. Разгледувањето на истите ќе се врши на ден 15.12.2023 година од 13:00 до 15:00 часот.

2.Продажбата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот, www.odzemenimot.gov.mk по принципот видено-понудено-купено.

3.     Понудувачите заинтересирани за купување на предметните возила може да учествуваат на електронското јавно наддавање само доколку: достават пријава со потребната документација, имаат електронска регистрација и електронско пријавување за предметот под реден број за кој ќе се врши наддавањето и уплатат депозит на Образец ПП50 за учество во висина од 10% од утврдената почетната цена на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20 (со назнака во цел на дознака: по Оглас бр.17/2023 и се наведува редниот број на предметното возило од табелата).

4.  По завршувањето на електронското јавно наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно надавање. Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката за јавното наддавање.

5.   На понудувачите чија понуда не е прифатена, депозитот им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање;

 6.    За најповолен понудувач ќе се смета учесникот кој последен ја наддал почетната цена и која претставува највисока цена.

7.  Јавното наддавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

8.    Условите за продажба и постапката за начинот на наддавањето можат да се видат на линкот http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, во делот Упатство за лицитирање.

9.По завршување на електронското јавно наддавање, записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

10.   Понудувачот кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на моторното возило и е должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање намалена за положената гаранција: на    буџетска   сметка   100000000063095        при НБРМ подсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20, правните лица се должни да уплатат дополнително ДДВ на постигнатата цена, а додека за моторното  возило содржано во табелата под реден број:1, потребно е и да се спроведе царинска постапка заради наплата на царински давачки.

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 дена од заклучувањето на јавното електронско наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и уплатената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

11.  Сите трошоци во врска со преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот, како и од останатите локации каде што истите се сместени паѓаат на товар на купувачот.

12.  Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон (02) 3 254-380 или (02) 3209-087,

13.    Овој оглас се објавува во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

14.  Објавата на овој оглас трае 7 дена, почнувајќи од 14.12. 2023 година, заклучно со 20.12.2023 година до 14:00 часот.

НАПОМЕНА: -Моторното  возило  кое е предмет на продажба,  содржано во табелата под реден број 2, при извршениот увид е констатирано дека возилото е одстоено долг временски период, нерегистрирана, невозена и во директни атмосферски влијанија,состојбата на возилото е целосно запоставена, истечено улје од погонскиот агрегат, оштетени витални делови по каросеријата, има истрошени пневматици.

Агенција за управување со одземен имот      

В.Д Директор

                                                                                M-r Driton Nebiu

___________________________________________________________

14.12.2023

ОГЛАС БР. 16/2023

Врз основа на член  34 и член 35 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, член 29  и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр. 148/15 и ‘‘Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.168/23), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4239/5 од 10.11.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

ОГЛАС БР. 16/2023

За продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

I  ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.Продавач на одземени подвижени предмети –моторни возила е Агенција за управување со одземен имот со седиште на ул. Kеј Димитар Влахов бр. 4, 1000 Скопје.

II  ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

1.Предмет на продажба се одземени подвижени предмети–моторни возила  со следниот опис, датум и време на спроведување на продажбата по пат на второ електронско јавно наддавање:

Ред Бр.

Име и тип на возило

Локација

Сила на мотор

kw

Зафатнина кубици

Година на производство

Почетна цена/денари

10%

депозит/де нари

Датум и час на продажба

 

1.

ПМВ BMW X6

Депо Идризово

210

2993

2009

645.750,00

64.575,00

22.12.2023год. од 09:00 до 09:15 час

III  ПОЧЕТНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

1.       Почетната цена за продажба на моторното возило по пат на електронско јавно наддавање е содржана во горната табела согласно следната процена: CB/EL V18/23-16 од 21.08.2023 год.,  изготвена од страна на Министерство за правда-Биро за процени, каде согласно член 35 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), намалена за ¼ од првично проценетата вредност и истата е без пресметан ДДВ.

 2.         Депозитот за учество на електронското јавно наддавање изнесува 10 %, кој се уплаќа на образец ПП50 :буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20 (со назнака во цел на дознака: по Оглас бр.16/2023 и се наведува редниот број на предметното возило од табелата).

 3.       Начин на плаќање: Купувачот е должен по завршувањето на електронското јавно наддавање, постигнатата цена да ја уплати веднаш,а  правните лица (фирми) доколку се купувачи на определена ствар им се пресметува дополнително ДДВ на вкупната цена на која го купиле предметот.

 4.         Возилото се презема веднаш по заклучувањето на јавното електронско наддавање и уплатата на постигнатата цена.

 5. Сите трошоци во врска со преземањето на возилото од плацевите наведени во табелата, паѓаат на товар на купувачот.

IV ПРАВО НА УЧЕСТВО:

 1. Право на учество на јавното електронско наддавање имаат сите заинтересирани физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на подвижните ствари на територија на Р.С. Македонија согласно закон и кои ги исполнуваат условите дадени во Огласот број 16/2023, освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2.  Заинтересираните правни лица доставуваат и образец тековна состојба од Централниот регистар но не постара од шест месеци и уплатница за платен депозит од 10% од почетната цена. Физичките лица доставуваат уплатница за платен депозит од 10% од почетната цена.

Потребната документација со пријавата за учество на електронското јавно наддавање се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што потребна е претходна електронска регистрација на следниот линк: http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот под реден број за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне во Агенцијата или истата да се симне од интернет страницата www.odzemenimot.gov.mk).

V.  Документација која учесниците на електронското јавно наддавање се должни да ја достават за учество на огласот (оригинал или препис заверен на Нотар):

За учество на пријавените лица во јавното наддавање потребна е задолжителна претходна електронска регистрација на следниот линк: http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето.

Пријавата за учество со потребната документација во хартиена форма се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

Потребна документација со пријавата која учесниците се должни да ја поднесат е следнава:

V.1  Доказ за платен депозит (оригинал или заверен на нотар)

V.2  Доказ за идентитет – копија од лична карта или патна исправа за физички лица

V.3   Доказ од Централен регистар за правни лица- тековна состојба не постара од 6 месеци (оригинал или заверен на  нотар).

 VI.  Рок за доставување на документацијата:

Рок за поднесување на пријавите за учество на електронското јавното наддавање е од 14.12.2023 година до 20.12.2023 година, заклучно до 14:00 часот.

VII.           ОПШТИ УСЛОВИ

1.Моторното возило  кое е предмет на продажба и е сместени на  локација во Магацин Идризово на Агенција за управување со одземен имот и истото е наведено во табелата на објавата. Разгледувањето на истото ќе се врши на ден 15.12.2023 година од 10:00 до 12:00 часот.

2.Продажбата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот, www.odzemenimot.gov.mk по принципот видено-понудено-купено.

3.     Понудувачите заинтересирани за купување на предметното возило може да учествуваат на електронското јавно наддавање само доколку: достават пријава со потребната документација, имаат електронска регистрација и електронско пријавување за предметот под реден број за кој ќе се врши наддавањето и уплатат депозит на Образец ПП50 за учество во висина од 10% од утврдената почетната цена на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20 (со назнака во цел на дознака: по Оглас бр.16/2023 и се наведува редниот број на предметното возило од табелата).

4.  По завршувањето на електронското јавно наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно надавање. Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката за јавното наддавање.

5.   На понудувачите чија понуда не е прифатена, депозитот им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање;

 6.    За најповолен понудувач ќе се смета учесникот кој последен ја наддал почетната цена и која претставува највисока цена.

7.  Јавното наддавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

8.    Условите за продажба и постапката за начинот на наддавањето можат да се видат на линкот http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, во делот Упатство за лицитирање.

9.По завршување на електронското јавно наддавање, записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

10.   Понудувачот кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на моторното возило и е должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање намалена за положената гаранција: на    буџетска   сметка   100000000063095        при НБРМ подсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20, правните лица се должни да уплатат дополнително ДДВ на постигнатата цена.

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 дена од заклучувањето на јавното електронско наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и уплатената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

11.  Сите трошоци во врска со преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот, како и од останатите локации каде што истите се сместени паѓаат на товар на купувачот.

12.  Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон (02) 3 254-380 или (02) 3209-087,

13.    Овој оглас се објавува во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

14.  Објавата на овој оглас трае 7 дена, почнувајќи од 14.12. 2023 година, заклучно со 20.12.2023 година до 14:00 часот.

Агенција за управување со одземен имот

 

 

              Агенција за управување со одземен имот                           

  В.Д Директор

                                                                                M-r Driton Nebiu

 

 

 

___________________________________________________

13.12.2023

ОГЛАС БРОЈ 15/2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-9529/6 од 14 ноември 2023 година, Агенцијата за управување со одземен имот на 13.12.2023 година го објавува следниот:

 

 

ОГЛАС БРОЈ 15/2023

ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА  НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

  

 1. 1.      З А К Л У Ч О К бр.08-  4527 /1 од  12.12.2023 год.  

           за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за 

1). Се врши продажба недвижен имот, кој се наоѓа во место викано „Г. Курило“, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр. 56312, сопственост  на Република Северна Македонија - Агенција за управување со одземен имот, и тоа:

- КП 1309/13, скица 40, кат. култура ГЗ, ГНЗ, со површина од 3880,15 м2 и

- КП 1309/16, скица 40, кат. култура Ш, Ш, класа 3, со површина од 634,38 м2 

2) Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од овој Заклучок ќе се изврши со јавно наддавање по електронски пат,со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за процени, во износ од 126.638.882,00 денари.

3) Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден ­­­­­­29.12.2023 год., со почеток во 09 часот и ќе трае 15 минути.

 

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден  18.12.2023  година од 10:00 до 11:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од 13.12.2023 год. заклучно со 27.12.2023  год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 27.12.2023 год. до 14:00 часот.

 ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА

 

1)Право на учество на јавното наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2)Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 13.12.2023 год. заклучно со 27.12. 2023 год

5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 27.12.2023 год. до 14:00 часот.

6. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со потребната документација
да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за
што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx

и задолжително електронско пријавање за предметот за кој ќе се врши
наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за
управување со одземен имот или да се симне на web страната http://www.odzemenimot.gov.mk
). (Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно
наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.)

7.  Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација ((- Доказ
за платен депозит- уплатница (оргинал или заверена на нотар), - Доказ за
идентитет: копија од лична карта или патна исправа за физички лица, - тековна
состојба од Централен регистар на Р.С.М за  правни лица (оргинал или заверена на
нотар))
преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува во
затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со
целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен
плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на
огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред
времето и датумот за отворањето.

8.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на недвижноста од точка 1)  на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

11. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

12.По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

13. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат, во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

14. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

15. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

16. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

17. На недвижностите од точка 1)    од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености. Овoj заклучок се објавува во ‘‘Службен Весник на Република Северна Македонија’’, во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот .

18.Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 

                                                                    Агенција за управување со одземен имот

 

 

                                            В.Д Директор

                                                                                M-r Driton Nebiu

 

 

 

_________________________________________

 

16.11.2023

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016,11/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/19 и 14/20), како и Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за управување со одземен имот (бр. 01-4470/2 од 07.10.2015, 01-4470/5 од 13.11.2015, 01-503/1 од 23.02.2016, 01-503/4 од 04.04.2016, 01-3817/1 од 17.08.2018, 01-5471/1 од 19.12.2019 година, 01-3472/1 од 09.12.2020 година, 01-2840/1 од 20.07.2021, 01-4184/1 од 04.11.2021 и 01-4820/1 од 07.12.2022 год.) објавува: 

ИНТЕРЕН ОГЛАС – 03/2023

за унапредување на административни службеници во  Агенција за управување со одземен имот

Агенцијата за управување со одземен имот објавува Интерен оглас за унапредување на 4 (четири) административни службеници за следните работни места:

 

 1. УПР0101В02000 Виш соработник за изготвување на акти за извршување на одлуки на судот и други надлежни органи во Одделение за извршување одлуки во Сектор за правни работи, ...............................................1 извршител 

Општи услови:

-          да е државјанин на Република Северна Македонија

-          активно да го користи македонскиот јазик

-          да е полнолетен

-          да има општа здравствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

-          ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;: Oпштествени науки, право и други општествени науки 

-          Работно искуство

-          најмалку две години работно искуство во струката,

Посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-          Дневното и неделното работно време е од 07:30/08:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок. 

Платата за работното место е во паричен нето износ од 28.035,00 денари

 1. УПР0101В01000 Советник  за соработка и комуникација со судските органи и други надлежни органи во Одделение за извршување одлуки во Сектор за правни работи ......................................................................1 извршител

Општи услови:

-          да е државјанин на Република Северна Македонија

-          активно да го користи македонскиот јазик

-          да е полнолетен

-          да има општа здравствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

-          ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен: Правни науки 

-          Работно искуство

-          најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-          Дневното и неделното работно време е од 07:30/08:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок. 

Платата за работното место е во паричен нето износ од 31.524,00 денари  

 3. УПР0101В01000 Советник  за нормативни и правни работи во Одделение за нормативни и правни работи во Сектор за правни работи ......................................................................1 извршител

Општи услови:

-          да е државјанин на Република Северна Македонија

-          активно да го користи македонскиот јазик

-          да е полнолетен

-          да има општа здравствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

-          ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен: Правни науки 

-          Работно искуство

-          најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-          Дневното и неделното работно време е од 07:30/08:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок. 

Платата за работното место е во паричен нето износ од 31.524,00 денари денари

4. УПР0101В01000 Советник  за управување и спроведување на постапка за продажба на одземениот имот во Одделение за продажба и управување со одземен имот во Сектор за оперативно работење ......................................................................1 извршител

Општи услови:

-          да е државјанин на Република Северна Македонија

-          активно да го користи македонскиот јазик

-          да е полнолетен

-          да има општа здравствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

-          ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен: Правни науки,  Економски науки  или организациони науки и управување (менаџмент) 

Работно искуство

-          најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време:

-          Дневното и неделното работно време е од 07:30/08:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок. 

Платата за работното место е во паричен нето износ од 31.524,00 денари 

 На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Агенција за управување со одземен имот кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за управување со одземен имот (бр. 01-4470/2 од 07.10.2015, 01-4470/5 од 13.11.2015, 01-503/1 од 23.02.2016, 01-503/4 од 04.04.2016, 01-3817/1 од 17.08.2018 , 01-5471/1 од 19.12.2019 и 01-3472/1 од 09.12.2020 година), при ова административниот службеник треба да ги исполнува и следниве услови:

- да е оценет со оцена ,,А“ или ,,Б“ при последното оценување,

- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки

  на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас               

- да поминал најмалку две години на тековното работно место и

- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред

  објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересираните административни службеници, поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот до Одделението за управување со човечки ресурси како и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси: arita@odzemenimot.gov.mk

 Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следните докази во скенирана форма:

- потврди за успешно реализирани обуки и/или

- потврди за успешно реализирани менторства

 Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 ( пет) дена од денот на објавување на веб страната на Агенцијата за управување со одземен имот и веб страната на Агенција за администрација. 

 

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

 

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.                                                   

В.Д ДИРЕКТОР,

M-r Driton Nebiu

 

Образец - Пријава

ОДЛУКИ за избор - 12.12.2023

 

 

15.11.2023

ОГЛАС 14/2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-9949/5 од 07 ноември 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 15.11.2023 година го објавува следниот:

ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

 1. 1.      З А К Л У Ч О К бр.08- 4270/1 од  14.11.2023 год.  

           за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за  

 1). Се врши продажба на недвижен имот, кој се наоѓа на ул. „Питу Гули“ бр. 13 во Скопје, на КП 1676/1, КО ЦЕНТАР 2, запишан во Имотен лист бр. 15753, сопственост на Република Северна Македонија - Агенција за управување со одземен имот, и тоа:

- план 9, скица 38, кат. култура двор,  со површина од 1517,31 м2,

- зграда бр. 1, план 9, скица 38, кат. култура зпз, земјиште под зграда,  со површина од 257,82 м2,

- зграда бр. 2, план 9, скица 38, кат. култура помошни згради,  со површина од 23 м2,

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти гаража, влез 1, кат СУ, со внатрешна површина од 27 м2,

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти стан во семејна зграда, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 162 м2,

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти помошни простории, влез 1, кат СУ, со внатрешна површина од 21 м2 и

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти лоѓии, балкони и тераси, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 26 м2.

2) Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од овој Заклучок ќе се изврши со јавно наддавање по електронски пат,со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 60.247.919,00 денари.

 3) Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден ­­­­­­05.12.2023 год., со почеток во 09 часот и ќе трае 15 минути.

 4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден  16.11.2023  година од 10:00 до 11:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од 15.11.2023 год. заклучно со 29.11.2023  год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 29.11.2023 год. до 14:00 часот.

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА

 

1)Право на учество на јавното наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2)Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 15.11.2023 год. заклучно со 29.11. 2023 год

5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 29.11.2023 год. до 14:00 часот.

6. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со потребната документација
да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за
што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx

и задолжително електронско пријавање за предметот за кој ќе се врши
наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за
управување со одземен имот или да се симне на web страната http://www.odzemenimot.gov.mk). (Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.)

7.  Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација ((- Доказ
за платен депозит- уплатница (оргинал или заверена на нотар), - Доказ за
идентитет: копија од лична карта или патна исправа за физички лица, - тековна
состојба од Централен регистар на Р.С.М за  правни лица (оргинал или заверена нанотар))преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува возатворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат соцелосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешенплик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот наогласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара предвремето и датумот за отворањето.

8.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на недвижноста од точка 1), на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

11. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

12.По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

13. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат, во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

14. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

15. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

16. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

17. На недвижноста од точка 1),   од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености. Овие заклучоци се објавуваат во ‘‘Службен Весник на Република Северна Македонија’’, во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот .

18.Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 

Агенција за управување со одземен имот                  

                    В.Д. Директор

                   M-r Driton Nebiu      

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

13.11.2023

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила со третман на отпаден материјал бр. 02-4239/2 од 10.11.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: 

ОГЛАС БР. 13/2023

За продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал,

 по пат на Второ јавно наддавање по електронски пат

I ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.Продавач на одземените подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал е Република Северна Македонија-Агенција за управување со одземен имот со седиште на Ул. Кеј Димитар Влахов бр.4, зграда 2, влез 1, кат 4, 1000 Скопје.

II ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

1. Предмет на продажба се правосилно одземени во кривична и прекршочна постапка во корист на државата, подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал кои се продаваат заедно и тоа: вкупно 310 возила (патнички и товарни моторни возила, мотоцикли, трактори, приколки). Листа на детален опис на предметите што се продаваат е објавена на веб страната на Агенцијата во делот “Огласи”, http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx

III ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ, ПОЧЕТНА ЦЕНА, ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕСТВО И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

1. Проценета на возилата е извршена согласно Проценките на Министерство за правда-Бирото за судски вештачења со бр: СВ V 18/23-13 од 21.07.2023 година; СВ V 18/23-2 од 01.03.2023 година; СВ V 18/23-1 од 01.03.2023 година; СВ V 18/23-14 од 21.07.2023 година; СВ V 18/23-11 од 21.07.2023 година; СВ V 1/23-15 од 21.07.2023 година; СВ V 18/23-12 од 21.07.2023 година.

2. Проценети се 310 возила на кои им е даден третман на отпаден материјал. Точната количина во килограми на возилата за старо железо ќе се утврди на денот на мерењето и документира со кантарски белешки по што ќе се изврши фактурирање со точните количини.

3. За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 12 (дванаесет) денари за еден килограм старо железо без ДДВ.

4. Депозитот за учество на електронското јавно наддавање изнесува 372.000,оо денари, кој се уплаќа на буџетска сметка 100000000063095 при НБРСМ потсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20.

5. Понудувачот-купувачот во рок од 15 дена од заклучувањето на постапката за електронското јавно наддавање должен е да склучи на Договор за продажба, по што ќе се пристапи кон преземање на подвижните предмети.

6. Купувачот-превземачот се обврзува дека со преземените возила ќе постапи согласно Законот за управување со отпад, односно нивно расклопување, сечење, дробење, преработка или подготовка за отстранување на издробениот отпад и секоја друга операција извршена заради преработка и/или отстранување на отпадното возило и неговите делови. 

IV ДАТУМ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ:

1. Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страница www.odzemenimot.gov.mk преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот.

2. Јавното наддавање ќе се одржи на ден 24.11.2023 година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути, до 11 часот и 15 минути.

V ПРАВО НА УЧЕСТВО:

1. Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани правни лица кои ги исполнуваат условите од Огласот и кои поседуваат Дозвола за собирање, третман и преработка на отпадни возила согласно Законот за управување со отпад со впишана шифра 16.01.04 кои се однесувaат на искористени возила согласно Листата на видови на отпад (Сл. Весник на РМ бр.100/05) и Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги преземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористени возила, нивните компоненти, материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата (Службен весник на Република Македонија "бр.108/2009 и 164/2010).

2. Право на учество немаат осудените лица или лицата против кои се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

VI Документација која учесниците на електронското јавно наддавање се должни да ја достават за учество на огласот (оригинал или препис заверен на Нотар):

За учество на пријавените правни лица во јавното наддавање потребна е претходна електронска регистрација на следниот линк:  http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето.

Пријавата за учество со потребната документација во хартиена форма се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот. (Пријавата може да се подигне во Агенцијата или да се преземе од интернет страницата www.odzemenimot.gov.mk). Потребна документација која учесниците се должни да ја поднесат е следнава: 

1. Доказ за платен депозит за учество во електронското јавно наддавање;

2. Критериум за утврдување на способност на понудувачот:

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

3.Техничка опременост на правните лица:

-  Доказ за поседување на минимум 2 (две) возила, (камиони - авто дигалки со Грејфер),

-  Доказ за поседување на 1 (една) подвижна преса за балирање на старо железо.

4.Доказ за идентитет:

- Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија

5.Дозволи од надлежен орган кои треба да се приложат:

- Дозвола за вршење на дејност складирање, третман и/или преработка на отпад опишана во точка V од оваа објава,

- Дозвола за вршење на дејноста за собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад,

- Лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај (за сопствени потреби).

Документите од оваа глава не смеат да бидат постари од 6 месеци.  

Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

VII Рок за доставување на документацијата:

Рок за поднесување на пријавите за учество на електронското јавното наддавање е до 22.11.2023 година, заклучно до 14:00 часот.

VIII Начин и постапка за спроведување на наддавањето:

1. Јавното електронско наддавање се спроведува во согласност со одредбите во член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) и Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14).

2. Продажбата на подвижните предмети- хаварисани возила како старо железо ќе се изврши за сите возила во пакет, вкупно 310 возила кои се сместени на повеќе локации и тоа: депоата на Агенцијата во Скопје: депо Миладиновци и депо Идризово, во Куманово: ЈП Македонски шуми ШС Куманово, Основен суд Куманово и ПС Матејче; во Делчево МВР ПС Делчево, во Струмица МВР ПС Струмица. Разгледувањето на истите ќе се врши во следниве термини: Во Скопје: АУОИ депо Миладиновци и депо Идризово на ден 14.11.2023 од 10:00 до 12:30 часот, во Куманово: ЈП Македонски шуми ШС Куманово, Основен суд Куманово и ПС Матејче на ден 15.11.2023 од 10:00 до 12:30 часот, во Делчево-МВР ПС Делчево на ден 16.11.2023 од 11:00 до 11:30 часот и во Струмица-МВР ПС Струмица на ден 17.11.2023 од 11:00 до 11:30 часот.

3. Продажбата се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот, www.odzemenimot.gov.mk по принципот видено-понудено-купено.

4. Понудувачите заинтересирани за купување на хаварисаните возила како старо железо се стекнуваат со право на учество на електронското јавно наддавање само доколку уплатат депозит за учество во висина од 372.000,оо денари и ги исполнуваат предвидените услови.

5. Јавното наддавање ќе се одржи само доколку учествуваат најмалку двајца понудувачи.

6. По завршувањето на електронското наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно надавање. Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката за јавното наддавање.

7. На понудувачите чија понуда не е прифатена, депозитот им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

8. За најповолен понудувач ќе се смета учесникот кој последен ја наддал почетната цена и која претставува највисока цена за еден килограм старо железо без ДДВ и со него Агенцијата склучува Договор за продажба.

9. Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција за квалитетно извршување на договорот во износ од 600.000,oo денари. Се прифаќа банкарска гаранција во писмена форма или гаранција во уплатени парични средства. Доставата на гаранцијата или уплатата на паричните средства се извршува непосредно пред потпишување на Договорот за продажба.

10. Рокот за подигање на предметите изнесува 40 дена од потпишување на договорот за купопродажба. Доколку во наведениот рок не се преземат возилата ќе се смета дека купувачот се откажал од предметите на продажбата и уплатениот депозит за учество и гаранцијата за квалитетно извршување на договорот нема да му се врати.  

11. Сите трошоци во врска со преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот паѓаат на товар на купувачот.

12. Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон (02) 3209-087,

13. Овој оглас се објавува во дневните весници „Нова Македонија” и ,,Коха” како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

14. Објавата на овој оглас трае 10 дена, почнувајќи од 13.11.2023 година, заклучно со 22.11.2023 година.                   

 

   Агенција за управување со одземен имот                  

                                                     В.Д. Директор

                                                    M-r Driton Nebiu                                              

 

aДЕТАЛНА ЛИСТА НА ВОЗИЛА

Р.бр. 

Опис

Регистерски број

Шасија број

Акт за одземање

Локација

Број на процена од Биро за судско вештачење

1                

Пмв OPEL VEKTRA

 

WOLOOOO87L5309537

Прк.бр.1204/08 од 15.04.2009 извршно царинска управа

депо Миладиновци 136/05

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.2

2               

Пмв OPEL CALIBRA

BE-573284-2

WOLOOOO85M1300282

Прк.бр.400/09 од 05.11.2011 извршно царинска управа

депо Миладиновци записник од 21.12.2012

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.1

3               

prikolka za transport na chamec

 

4L2FPRJ12C200392

Прк.бр.512/09 од 05.01.2014 извршно царинска управа

депо Миладиновци

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.7

4               

Пмв ISUZU TROPER

bez

 

Прк.бр.19/14 од 31.10.2014 правосилна основен суд куманово

депо Миладиновци записник 54/14 од 07.03.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.34

5               

Пмв MITSUBISHI PAJERO

 

 

Прк.бр.1183/14 од 10.12.2014 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 80/14 од 11.06.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.139

6               

Пмв MERCEDES 190 D

TE-701-BU

WDB2011221F209330

КОК.бр.98/14 од 06.05.2015 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци записник 181/14 од 09.12.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.35

7               

Комби CITROEN JUMPER

KU-536-CL-zadni, KU-719-CG-predni

 

КОК.бр.10/17 од 08.01.2019 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 199/14 од 24.12.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.33

8               

Трактор IMT 533

 

 

Прк.бр.323/18 од 20.10.2018 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 58/18 од 25.04.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.24

9               

Трактор TAFE 42

SK-856-OD

 

Прк.бр.4001/14 од 21.05.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци записник 162/14 од 11.10.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.26

10              

Троколка точак

 

 

Прк.бр.85/17 од 01.07.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 04/17 од 24.01.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.23

11              

Пмв NISSAN (patrol/pajero)

 

62500-C8201

Прк.бр.370/21 од 27.05.2021 основен суд скопје 1

депо Миладиновци 23/21 од 13.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.49

12              

Тмв

MERCEDES

 

 

Прк.бр.372/21 од 27.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 24/21 од 13.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.55

13              

Пмв JUGO TEMPO 1,1

SK-007-IM

VX1145A0001059045

Прк.бр.2393/20 од 14.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 130/20 од 15.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.17

14              

Комби PIAGGIO PORTER

SK-321-UR

ZAPS85V0000012530

Прк.бр.1738/20 од 24.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 14/21 од 18.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.41

15              

Пмв GOLF 2

SK-264-GA

WVWZZZ1GZMW311367

Прк.бр.469/20 од 02.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 76/20 од 01.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.13

16              

Пмв DAEWOO NEXIA GL

SK-106-JU

KLATF68Y1SB614112

Прк.бр.922/19 од 29.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 184/19 од 12.11.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.14

17              

IMT 509 motokultivator so zelena prikolka, crvena prednica

 

2150571

Прк.бр.175/18 од 12.02.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 22/18 од 07.03.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.18

18              

Пмв JUGO 45

SK-019-OB

 

Прк.бр.865/18 од 23.12.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 123/18 од 17.12.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.16

19              

Пмв TOYOTA RUNNER

 

 

Прк.бр.266/20 од 21.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 34/20 од 05.03.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.49

20              

Пмв GOLF 2

SK-468-LZ

WVWZZZ192GW334542

Прк.бр.585/19 од 13.01.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 119/19 од 30.08.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.15

21              

Пмв OPEL FRONTERA

SK-0712-AE, samo predna

SED512MWL4WV611883

Прк.бр.458/21 од 07.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 33/21 од 02.06.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.51

22              

Пмв SUBARU LIBERO

SK-9077-AS

JF3A8AL0ED002089

Прк.бр.1978/20 од 28.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 07/21 од 20.01.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.53

23              

Пмв RENAULT ESPACE

CO-513-PC, во пресудата стои C-0513-PC bugarski

VF8J117080R395810

Прк.бр.366/20 од 01.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 13/21 од 18.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.52

24              

Тмв

MERCEDES 813

SK-895-MR

31805110724810

Прк.бр.308/20 од 18.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 45/20 од 19.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.50

25              

Пмв MITSUBISHI LANCER GLX

SK-764-NP

JMBSNC62AMU000612

Прк.бр.303/17 од 01.03.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 11/17 од 20.02.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.21

26              

Пмв RENAULT 18

SK-851-NK

VF1134000G0202504

Прк.бр.2394/20 од 03.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 10/21 од 01.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.45

27              

Пмв FIAT TIPO

SK-766-LV

ZFA16000004701726

Прк.бр.2117/20 од 28.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 118/20 од 12.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.44

28              

Тмв

MERCEDESLP 1113 B

SK-567-NG

35809114194853

Прк.бр.2264/14 од 20.12.2017 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци записник 117/14 од 22.09.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.20

29              

Пмв GOLF 3 1,9 sdi karavan

KU-118-CR

WVWZZZ1HZWW036554

Прк.бр.48/19 од 16.10.2020 правосилна Основен суд Куманово

депо Миладиновци 52/19 од 03.04.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.46

30              

Комби FORD TRANZIT

TE-618-BU

VKAG890790

Прк.бр.878/19 од 22.02.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 144/19 од 26.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.58

31              

Комби

KIA BESTA 7 patnicko

SK-0173-AD

KNHTP7352RS326079

Прк.бр.97/19 од 05.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 11/19 од 02.02.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.47

32              

Пмв OPEL ASKONA (ASTRA vo presudata)

SK-107-KV

W0L000087D6042784

Прк.бр.1594/20 од 05.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 107/20 од 28.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.57

33              

Пмв TOYOTA PICNIC

SK-370-KP

JT172SM1007084418

Прк.бр.171/21 од 21.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 11/21 од 16.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.56

34              

Тмв IVECO TURBO RIVAL 49.10 HN

SK-302-KU

ZCFC497000Z013563

Прк.бр.881/18 од 24.02.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 112/18 од 07.11.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.54

35              

Пмв DAEWOO ESPERO

SK-558-GM

KLAJF19W1TB425561

Прк.бр.192/18 од 06.04.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 21/18 од 06.03.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.43

36              

Пмв DAEWOO RACER

SK-2143-AM

KLATE19T1SB569653

Прк.бр.111/18 од 29.01.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 13/18 од 09.02.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.42

37              

Пмв OPEL FRONTERA

CA-8738-BK

 

Прк.бр.276/20 од 02.12.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 54/20 од 15.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.10

38              

Пмв DAEWOO NUBIRA

SK-6037-AM

KLAJF696EXK285417

Прк.бр.310/20 од 14.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 47/20 од 22.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.70

39              

Пмв JEEP CHEROKEE

 

1JEBL773AKT540435

Прк.бр.003/21 од 16.05.2021 извршно Царинска управа

депо Миладиновци 129/20 од 11.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.97

40              

Комби

VOLKSWAGEN 253

SK-334-NM

WV2ZZZ25ZLH109945

Прк.бр.746/19 од 14.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 134/19 од 19.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.77

41              

Пмв FIAT TEMPRA karavan

SK-050-MJ

ZFA15900007618673

Прк.бр.59/20 од 22.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 01/20 од 08.01.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.76

42              

Пмв JUGO 45

 

VX1145A00007531924

Прк.бр.426/21 основен суд скопје 1

депо Миладиновци 27/21 од 29.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.75

43              

Трактор

RAKOVICA 60

 

 

Прк.бр.371/21 од 22.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 21/21 од 13.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.74

44              

Пмв GOLF 2

SK-283-PU

WVWZZZ19ZGW577279

Прк.бр.359/20 од 17.05.2021 основен суд скопје 1

депо Миладиновци 58/20 од 22.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.73

45              

Тмв TAM

SK-309-PR

 

Прк.бр.466/16 од 10.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци записник од 22.01.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.72

46              

Тмв IVECO 35-8H

SK-443-NM

 

Прк.бр.526/18 од 15.09.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 76/18 од 03.08.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.84

47              

Пмв FIAT TIPO

VE-0514-AB

ZFA16000004716726

Прк.бр.22/19 од 24.09.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 127/18 од 28.12.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.78

48              

Пмв GOLF karavan

SK-9787-AC

WVWZZZ1HZ5W112097

Прк.бр.215/21 од 08.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 12/21 од 26.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.96

49              

Пмв AUDI A4 1,9 TDI

KU-636-DF

WAUZZZ8DZVA270228

КОК:ПП.бр.411/21 од 28.10.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 57/21 од 29.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.95

50              

Тмв

ZASTAVA TURBO ZETA 83-12A

 

 

Прк.бр.820/21 од 05.10.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 49/21 од 06.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.79

51              

Пмв VW VENTO

 

WVWZZZ1HZOW542038

Прк.бр.13445/21 од 24.01.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 63/21 од 17.11.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.107

52              

Пмв LADA karavan

SK-399-CZ

502084

Прк.бр.138/20 од 10.01.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 122/19 од 06.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.106

53              

Пмв GOLF 1

SK-368-JT

WVWZZZ17ZFW204568

Прк.бр.80/19 од 01.12.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 07/19 од 28.01.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.104

54              

Пмв GOLF 1

SK-0917-AF

WVWZZZ17ZDW379724

Прк.бр.584/19 од 08.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 120/19 од 30.08.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.111

55              

Пмв GOLF 2

SK-6458-AB

WVWZZZ1GZLW086182

Прк.бр.79/19 од 17.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 06/19 од 28.01.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.108

56              

Комби RENAULT TRAFIC

SK-724-OP

VF1T5W30510606674

Прк.бр.335/17 од 15.12.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 41/17 од 11.04.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.113

57              

Комби MERCEDES 410D

SK-0297-BB

WDB6114671P328080

Прк.бр.853/21 од 18.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 44/21 од 26.08.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.105

58              

Пмв LADA 1200

SK-120-RL

 

К.бр.790/21 од 13.12.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 99/20 од 16.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.110

59              

Пмв FORD MONDEO

SK-884-MB

WF0AXXGBBARY17237

Прк.бр.323/20 од 17.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 50/20 од 28.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.109

60              

Пмв OPEL CORSA

KA-9645-AB

 

Прк.бр.292/20 од 22.03.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 43/20 од 19.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.38

61              

Пмв LADA NIVA 1,6

KU-231-CO

XTA212100K0692538

Прк.бр.1131/17 од 10.11.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 147/17 од 03.10.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.37

62              

Пмв SSANGYOUNG MUSSO

KU-7541-AC

KPTE0B19SVP110422

Прк.бр.827/19 од 10.02.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 165/19 од 18.10.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.60

63              

Тмв

MERCEDES

SK-715-MM (MN)

 

Прк.бр.1017/19 од 01.02.021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 192/19 од 02.12.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.39

64              

Пмв RENAULT LAGUNA

SK-5099-AD

VF1B56VL219273999

КОК.бр.16/21 од 17.03.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 115/20 од 10.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.61

65              

Пмв VW SHARAN

 

WVWZZZ7MZWV004881

Прк.бр.230/22 од 10.06.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 04/22 од 10.02.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.63 08/2022

66              

Пмв OPEL ASTRA karavan

 

W0L000052R2624119

Прк.бр.468/22 од 01.06.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 29/22 од 14.04.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.62

67              

Пмв ZASTAVA 1500

 

 

Прк.бр.672/22 од 08.08.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 41/22 од 24.06.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.66

68              

Пмв GOLF 3 TD CL 1,9

SK-878-MC

WVWZZZ1HZTW395126

Прк.бр.1383/21 од 08.08.2022 основен суд скопје 1

депо Миладиновци 66/21 од 26.11.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.67

69              

Пмв OPEL FRONTERA

 

SED53MWL4SY709661

Прк.бр.649/22 од 08.08.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 38/22 од 13.06.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.64

70              

Пмв VW SHARAN

SK-496-AJ (SK-469-AJ по пресуда)

WVWZZZ7MZXV052584

Прк.бр.615/22 од 15.07.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 33/22 од 30.05.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.65

71              

Пмв GOLF 2

GV-7142-AC

WVWZZZ19ZHW216811

Прк.бр.748/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 82/20 од 11.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележено со бр.361

72              

Пмв ZASTAVA JUGO

KU-187-BO

VX1145A0001042796

Прк.бр.160/22 од 15.06.2022 правосилна

Депо Миладиновци 09/21 од 01.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.482

73              

Пмв SKODA FAVORIT pick up

PN-988-AN

TMDDEG200PS025106

Прк.бр.35/08 од 02.10.2015 извршно

Депо Миладиновци 353/06

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.447

74              

Пмв FORD ESCORT cabriolet

E-9521-BM

WF0LXXGKALNK90981

Прк.бр.345/08 од 01.05.2013 извршно

Депо Миладиновци 315/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.427

75              

Пмв TOYOTA 3.0 turbo

PP-596-BP

JT1LBMA7000138609

Прк.бр.109/09 од 08.06.2016 извршно

Депо Миладиновци 92/05

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.429

76              

Пмв CHRYSLER CHEROKEE

 

1J4FJ28B8PL584420

Прк.бр.1230/08 од 04.12.2015 извршно

Депо Миладиновци 308/06

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.428

77              

Пмв OPEL OMEGA

SK-9583-AF

 

Прк.бр.710/17 од 10.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 127/17 од 21.08.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.374

78              

Тмв ZASTAVA 83-10

SK-4798-AC

87043047

К.бр.3030/20 од 11.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 108/19 од 09.08.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.449

79              

Тмв TAM 80T

SK-671-AC

403972450119

Прк.бр.409/16 од 23.06.2020 правосилна

Депо Миладиновци 183/14 од 09.12.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.463

80              

Трактор IMT 539

 

401080092

Прк.бр.234/07 од 22.12.2014 извршно

Депо Миладиновци 290/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.439

81              

Пмв LADA RIVA 2107

SK-184-NE

XTA210700T0978410

Прк.бр.753/20 од 04.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 80/20 од 11.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.455

82              

Пмв CHRYSLER VOYAGER

SK-4761-AJ

1C4GYN2M6VU134497

Прк.бр.759/20 од 22.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 83/20 од 11.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.456

83              

Пмв JUGO 45

 

VX1145A0001009149

Прк.бр.211/19 од 16.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 18/19 од 25.02.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.452

84              

Пмв JUGO

 

 

Прк.бр.78/19 од 13.03.2019 правосилна

Депо Миладиновци 05/19 од 28.01.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.355

85              

Пмв GOLF 1

 

WVWZZZ17ZFW219254

Прк.бр.34/20 од 24.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 193/19 од 17.12.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.373

86              

Пмв GOLF 1

SK-740-NP

SK176150/04

Прк.бр.270/20 од 04.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 37/20 од 22.04.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.450

87              

Пмв VW PASSAT

 

 

Прк.бр.227/20 од 25.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 24/20 од 28.02.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.363

88              

Тмв MERCEDES BENZ

AA-256-AR

WDB66806210753981

КОК.бр.155/21 од 22.06.2022 правосилна

Депо Миладиновци 167/16 од 04.10.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.435

89              

Пмв FIAT TIPO 1,7 D

SK-622-DR

ZFA16000004761752

Прк.бр.396/19 од 13.12.2021 правосилна

Депо Миладиновци 58/19 од 23.05.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.349

90              

Пмв OPEL FRONTERA

 

W0L0GB0VFXV625913

Прк.бр.904/22 од 21.11.2022 правосилна

Депо Миладиновци 49/22 од 29.08.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.477

91              

Пмв OPEL FRONTERA

NAI MC-810

 

Прк.бр.1217/21 од 07.03.2022 правосилна

Депо Миладиновци 58/21 од 03.11.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.484

92              

Пмв OPEL FRONTERA

 

W0L06BG762V504029

Прк.бр.1735/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 34/21 од 06.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.372

93              

Пмв FORD ESCORT

 

 

Прк.бр.960/21 од 12.07.2022 правосилна

Депо Миладиновци 47/21 од 28.09.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.483

94              

Пмв REXON

 

 

Прк.бр.1043/22 од 16.11.2022 правосилно

Депо Миладиновци 57/22 од 22.09.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.474

95              

Пмв LADA NIVA

 

 

Прк.бр.407/21 од 20.10.2021 извршно

Депо Миладиновци 31/21 од 27.05.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.402

96              

Тмв ZASTAVA 650 AN

SK-328-RI

01019643

Прк.бр.1022/13 од 06.10.2021 правосилна

Депо Миладиновци 58/13 од 23.10.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.365

97              

Тмв ZASTAVA 83.12 AD

VE-0113-AC

87044054

Прк.бр.402/16 од 02.02.2022 правосилна

Депо Миладиновци 57/16 од 11.05.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.370

98              

Пмв SKODA FELICIA LX

TE-751-DP

TMBEEA613T0302787

Прк.бр.609/19 од 01.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 125/19 од 10.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.465

99              

Пмв FORD ESCORT (focus)

SK-437-MK

WF0AXXGCAART34336

К.бр.229/21 од 26.05.2022 правосилна

Депо Миладиновци 95/20 од 13.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.396

100             

Пмв VW VENTO

SK-7402-BC

WVWZZZ1HZRW533119

Прк.бр.1206/21 од 07.03.2022 правосилна

Депо Миладиновци 52/21 од 21.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.396

101             

Пмв LADA SAMARA

 

XTA210900M0986944

Прк.бр.367/20 од 16.11.2021 правосилна

Депо Миладиновци 62/20 од 29.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.347

102             

Пмв KIA SEPHIA

SK-319-FF

KNAFA2222R603860

Прк.бр.464/16 од 30.06.2021 правосилна

Депо Миладиновци 85/16 од 09.06.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.367

103             

Пмв GOLF 3

SK-9180-AC

WVWZZZ1HZSW204293

К.бр.475/20 од 02.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 143/19 од 25.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.470

104             

Пмв MAZDA 626

 

JMZGF15P201115692

РО.бр.2460/20 од 28.12.2020 наредба, Прк.бр.307/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 06/21 од 20.01.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.362

105             

Пмв VW PASSAT 1,9 D

SK-844-LZ

WVWZZZ31ZPE167395

Прк.бр.232/20 од 24.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 28/20 од 10.03.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.460

106             

Пмв LADA NIVA

SK-878-LU

 

Прк.бр.3859/14 од 03.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 125/14 од 21.10.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.453

107             

Тмв TAM 60T

SK-580-EJ

790000002

К.бр.537/21 од 19.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 173/19 од 25.10.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.434

108             

Пмв OPEL FRONTERA

 

 

Прк.бр.1197/20 од 26.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 97/20 од 13.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.343

109             

Тмв TAM 75T5B3/2

SK-0346-AG

411985450080

Прк.бр.809/17 од 16.02.2022 правосилна

Депо Миладиновци 141/17 од 19.09.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.401

110             

Пмв SKODA FELICIA

SK-704-FU

TMBEEA413S5119821

Прк.бр.879/19 од 21.09.2022 правосилна

Депо Миладиновци 175/19 од 01.11.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.481

111             

Пмв OPEL ASTRA 16 16 v

SK-1703-AE

W0L0TFF35W2072226

Прк.бр.347/20 од 27.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 53/20 од 08.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.346

112             

Пмв VW SHARAN

SK-8731-AD

WVWZZZ7MZ1V007307

Прк.бр.982/17 од 28.10.2020 правосилна

Депо Миладиновци 162/17 од 14.11.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.471

113             

Пмв SKODA FELICIA

SK-032-VI

TMBEEA413S0088483

Прк.бр.752/20 од 12.01.2022

Депо Миладиновци 79/20 од 11.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.368

114             

Комби FORD TRANZIT

SK-9012-AS (AL)

WF0HXXGBVHVA06978

Прк.бр.309/20 од 10.02.2022 правосилна

Депо Миладиновци 49/20 од 22.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.392

115             

Тмв MAN

SK-5552-AH

22419851984

Прк.бр.616/21 од 13.12.2021 правосилна

Депо Миладиновци 36/21 од 14.06.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.475

116             

Пмв OPEL FRONTERA

 

 

Прк.бр.755/19 од 07.10.2022 правосилна

Депо Миладиновци 137/19 од 23.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.476

117             

Пмв DAEWOO RACER

 

KLATF19T1SB575211

Прк.бр.466/20 од 08.10.2021 правосилна

Депо Миладиновци 77/20 од 01.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.348

118             

Пмв MOSKVICH ALEKO 2141

SK-493-EB

XTB214100M0178980

Прк.бр.1084/15 потврдена со Пркж.бр.1328/20 од 03.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 177/15 од 28.09.2015

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.350

119             

Пмв GOLF 2

SK-590-KS

WVWZZZ19ZJW081430

Прк.бр.340/17 од 27.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 21/17 од 01.03.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.457

120             

Пмв TOFAS

 

NM4131B0000984575

Прк.бр.120/18 од 19.02.2020 правосилна

Депо Миладиновци 53/18 од 17.04.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.357

121             

Пмв VW VENTO

 

 

Прк.бр.848/20 од 04.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 105/20 од 21.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.454

122             

Комби FIAT DUCATO 2,8

SK-249-LG

ZFA23000006211888

КОК-ПП.бр.28/21 од 23.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 17/20 од 13.02.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.468

123             

Тмв AUDI

SK-2754-AK

WAUZZZ8DZVA176824

КОК.бр.126/20 од 18.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 111/20 од 05.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.469

124             

Тмв ZASTAVA 640 AB

BT-813-CA

1608966410029

Прк.бр.348/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 55/20 од 17.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.364

125             

Тмв ZASTAVA 640 ad keson

BT-351-DA

003073

Прк.бр.362/20 од 29.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 63/20 од 29.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.360

126             

Пмв JUGO FLORIDA

 

VX1103A0000009475

Прк.бр.1593/20 од 21.03.2022 правосилна

Депо Миладиновци 29/20 од 10.03.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.400

127             

Бус NEOPLAN AUVERTER N216H

OH-049-IG

795243

К.бр.136/13 од 19.06.2013 правосилна

Депо Миладиновци записник од 28.01.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.340

128             

Пмв OPEL VECTRA

SK-0701-AT

W0L000089P7584273

Прк.бр.675/21 од 29.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 39/21 од 08.07.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.410

129             

Пмв DAEWOO NUBIRA

SK-368-II

 

Прк.бр.844/19 од 30.06.2021 правосилна

Депо Миладиновци 169/19 од 18.10.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.448

130             

Пмв GRAND CHEROKEE

SK-2132-AL

1J8G2E8A03Y537825

Прк.бр.363/21 од 29.12.2021 извршно

Депо Миладиновци 123/20 од 03.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.436

131             

Трактор FERGUSON IMT 533

 

901174210

Прк.бр.832/17 од 17.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 174/16 од 14.10.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

132             

Пмв FORD ESCORT 1,8

SK-295-HL

WF0NXXGCANRG04060

Прк.бр.442/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 73/20 од 14.08.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.358

133             

Пмв ZIL ruski armiski

 

 

Прк.бр.33/17 од 01.12.2021 правосилна

Депо Миладиновци 17/17 од 23.02.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.403

134             

Пмв FIAT MULTIPLA

RV-EK-639

ZFA18600002142321

Прк.бр.292/14 од 22.11.2016 извршно

Депо Миладиновци 55/16 од 11.05.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.478

135             

Пмв GOLF 3 CL 1,9

SK-3854-AF

WVWZZZ1HZSB080762

Прк.бр.1384/21 од 25.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 70/21 од 01.12.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.398

136             

Пмв VW PASSAT karavan

SK-373-SC

WVWZZZ31ZPE153998

Прк.бр.1048/21 од 18.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 51/21 од 20.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.397

137             

Комби ZASTAVA IVECO New Turbo Rival

RU-818-16

ZCFC497000ZD14790

Прк.бр.389/10 од 22.01.2016 извршно

Депо Миладиновци записник од 21.12.2012

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.432

138             

Пмв SANGYONG MUSSO

 

KPTE0B1BSTP096075

Прк.бр.1337/20 од 26.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 100/20 од 20.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.344

139             

Тмв DEUTZ 5500

 

 

Прк.бр.351/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 57/20 од 22.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.359

140             

Пмв SEAT LEON (TOLEDO)

SK-155-MH

VSSZZZ1LZZD323134

Прк.бр.1353/21 од 13.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 65/21 од 25.11.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.399

141             

Пмв ZASTAVA FIAT AR 55 kampanjola

SK-807-JD

00010004 od soobracajna, 1101AZ0001004 na lice mesto

Прк.бр.737/18 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 110/18 од 29.10.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.377

142             

Пмв NISSAN TERANO

 

JDA000F8000002290

Прк.бр.793/19 од 18.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 150/19 од 03.10.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.462

143             

Пмв FORD MONDEO

SK-200-LC

WF04XXGBB4121141

КОК.бр.53/22 од 24.03.2022 правосилна

Депо Миладиновци 12/22 од 16.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.387

144             

Трактор RAKOVICA 65

 

5025162

Прк.бр.443/19 од 10.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 100/19 од 09.07.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

145             

Пмв VW VENTO 1,9 tdi

 

WVWZZZ1HZTW401914

КОК.бр.35/21 од 18.05.2022 правосилна

Депо Миладиновци 119/20 од 18.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.391

146             

Пмв VW GOLF

 

WVWZZZ1GZNP088544

Прк.бр.3363/08 од 02.04.2013 извршно

Депо Миладиновци 239/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.446

147             

Пмв FIAT REGATA

BR-240-43

ZFA138A0007024276

Прк.бр.1761/08 од 21.03.2013 извршно

Депо Миладиновци 188/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.441

148             

Пмв OPEL ASTRA

 

W0L000053T5024903

Прк.бр.1594/08 од 08.08.2016 извршно

Депо Миладиновци 180/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.440

149             

Пмв OPEL OMEGA

 

W0L0000I7J1064831

Прк.бр.1323/08 од 01.06.2011 извршно

Депо Миладиновци 428/05

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.425

150             

Пмв FORD ESCORT

 

WF0BXXGCABFP11308

Прк.бр.233/07 од 17.06.2011 извршно

Депо Миладиновци 140/06

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.442

151             

Тмв MERCEDES LF 608

SK-461-LV

31405210616272

Прк.бр.60/20 од 05.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 197/19 од 26.12.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.353

152             

Пмв VW VENTO 1,9

SK-572-AZ (SK-5728-AZ)

WVWZZZ1HZPW534281

Прк.бр.394/20 од 11.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 71/20 од 20.07.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.375

153             

Пмв OPEL CORSA

SK-3116-AS

W0L0SBF08W4106440

КОК.бр.146/20 од 03.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 116/20 од 10.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

154             

Комби OPEL COMBO C 1.7 D pickup

513-KS-934

W0L000071S3027636

Прк.бр.796/09 од 13.12.2019 извршно

Депо Миладиновци 89/18 од 31.08.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

155             

Тмв MERCEDES 813

VE-670-CE

 

Прк.бр.160/19 од 07.09.2022 правосилна

Депо Миладиновци 20/19 од 05.03.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

156             

Пмв OPEL ASTRA

SK-526-MJ

W0L00005852552508

Прк.бр.352/22 од 24.11.2022 правосилна

Депо Миладиновци 26/22 од 25.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

157             

Пмв GOLF 2 JXD

SK-252-AB

WVWZZZ1GZKW656390

Прк.бр.1508/21 од 04.08.2022 правосилна

Депо Миладиновци 82/21 од 28.12.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

158             

Пмв HYUNDAI ACCENT

SK-367-TZ

KMHV021LPWU316100

Прк.бр.935/22 од 23.12.2022 правосилна

Депо Миладиновци 50/22 од 01.09.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

159             

Пмв GOLF 2

SK-055-EE

WVWZZZ161MW050282

Прк.бр.1420/21 од 06.07.2022 правосилна

Депо Миладиновци 72/21 од 03.12.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

160             

Мотоцикл KAVASAKI Z500

bez

KZ500V-009810

прк.бр.2018/08 од 30.06.2010 извршно царинска управа

депо Идризово 162/08 од 17.04.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.094             

161             

Пмв BMW 320

 

WBAAD510402600834

Прк.бр.1626/08 од 10.01.2011 извршно царинска управа

депо Идризово 50 од 2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.013

162             

Пмв LADA UAZ Tolati 2001

SK-869-FS

 

Прк.бр.4088/09-0 од 23.02.2011 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово со Прк.бр.4088/09 од 23.02.2009 од отсек за прекршоци

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.068

163             

Пмв LADA

SK-818-AE

 

Прк.бр.2177/11-0 од 20.06.2011 Основен суд Скопје 1

депо Идризово Записник 5 од 03.05.2011

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.069

164             

Пмв FOLKSVAGEN TAURE pikap

 

WVWZZZ7AZMH001536

прк.бр.920/09 од 05.11.2011 извршно Царинска управа

депо Идризово 279 од 08.08.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.004

165             

Пмв MOSKVICH

SK-504-LI

2A8986

Прк.бр.2027/11 од 29.07.2011 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 00002 14.03.2011

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.047

166             

Пмв LADA 2103 specijal

SK-774-EP

 

Прк.бр.4530/10-0 од 17.02.2012 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово записник на судот прк.бр.4530/10 од 27.08.2010

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.042

167             

Пмв OPEL ASKONA 1,6 i

151-KS-203

WOLOOOO81H6105813

Прк.бр.3539/08 од 30.12.2011 извршно Царинска управа

депо Идризово 448 од 2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.030

168             

Пмв MERCEDES 190

SK-631-SC

WDB2011221A058228

К.бр.311/12 од 23.07.2012 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово потврда на НК КР ПС Кисела Вода од 23.09.2010

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.035

169             

Пмв GOLF 2

косовски рег.бр.172-KS-985

WVWZZZ197JW192698

прк.бр.1623/08 од 09.01.2012 од 25.06.2012 извршно, Прк.бр.3522/08 од 17.04.2012 извршно Царинска управа

депо Идризово 39 од 31.01.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.008

170             

Пмв ZASTAVA 750

ШТ-812-АД

 

Прк.бр.4824/09-0 од 09.11.2012 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово со записник на судот прк.бр.4824/09-0 од 17.03.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.063

171             

Пмв GOLF 2

TE-514-CJ

WVWZZZ1GZMW805989

Прк.бр.750/10 од 17.01.2013 од 14.03.2013 извршно Царинска управа

депо Идризово 206 од 21.07.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.019

172             

Пмв GOLF 2

без рег.бр

WVWZZZ19ZGW009398

Прк.бр.399/08 од 10.05.2013 извршно Царинска управа

депо Идризово 95/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.010

173             

Пмв ALFA ROMEO 156

италијански рег.ознаки BD-193-GG

ZAR93200000076915

К.бр.112/13 од 09.07.2013 од 18.11.2013 правосилна основен суд струга

депо Идризово 64 од 13.05.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.088

174             

Пмв ZASTAVA 850

SK-108-LВ

 

Прк.бр.693/13 од 21.12.2013 правосилна основен суд скопје 1

депо Идризово 17 од 24.07.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.129

175             

Пмв FORD ESCORT 1,8 TD GHIA

A-SE-458-CB

WFOFXXGCAFTC60310

Прк.бр.351/09 од 05.08.2013 извршно царинска управа

депо Идризово 133/09

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.025

176             

Пмв BMW 320I

STAA-932

WBACB51010AN15881

Прк.бр.116/09 од 22.10.2014 извршно царинска управа

депо Идризово 502/08

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.092

177             

Автобус   FAP S-314/VO

TE-341-CU

S-314/VO12938

Прк.бр.162/10 од 09.08.2013 извршно царинска управа

депо Идризово 180/08

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.099

178             

Пмв OPEL ASKONA

 

KV86CD146579/07(најверојатно втиснат од овластен сервис), WOLOOOO86C5146579 ИД.бр. Од занитнувана метална плочка

Прк.бр.922/13 од 16.12.2015 извршно царинска управа

депо Идризово 099/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.032

179             

Мотоцикл HONDA

 

JX2PC35GX1M204402

Прк.бр.579/15 од 18.01.2016 извршно царинска управа

депо Идризово 118/17

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.118

180             

Пмв OPEL VEKTRA

KH-8069-AB

WOL000089L5215133

Прк.бр.1682/08 од 23.12.2015 извршно царинска управа

депо Идризово 34/08

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.011

181             

Комби IVECO furgon tovarno

SK-804-PT

ZCFC5980105125349

КОК.бр.111/16 од 16.02.2017 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 008/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.001

182             

Пмв AUDI A8 quattro 2,5 tdi

AA-703-FD

WAUZZZ4DZWN007881 fals, WAUZZZ4DZWN014475 original

К.бр.287/17 од 31.05.2017 правосилна основен суд куманово

депо Идризово 086/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.114

183             

Пмв RENAULT CLIO 1,4

BA-704-EJ

VF1CBOCOF18267936

К.бр.6/17 од 17.10.2017 правосилна Основен суд Струга

депо Идризово 130/16

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.087

184             

Пмв BMW 524

EH-0238-BB

WBAHA61060BB00934 fals

К.бр.75/2017 од 04.08.2017 извршна основен суд крива паланка

депо Идризово 063/19

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.060

185             

Пмв MERCEDES E200

BG-548-YC

WDB2100351A173042

Прк.бр.160/16 од 29.03.2016 извршно Царинска управа

депо Идризово 15/16

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.006

186             

Пмв RENAULT MEGANE

 

VF1JA0G0515678725

Прк.бр.098/16 од 17.06.2016 извршно Царинска управа

депо Идризово 097/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.015

187             

Пмв BMW 3

BG-1304-SA

fals WBACB310X0FD64656

К.бр.453/18 од 30.07.2018 правосилна Основен суд Куманово

депо Идризово 020/19

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.058

188             

Пмв MERCEDES

 

WDB1680331J728647

Прк.бр.478/16 од 29.01.2017 извршно Царинска управа

депо Идризово 002/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.128

189             

Пмв BMW 3

 

WBACA91090KA02072

Прк.бр.323/16 од 05.03.2017 извршно Царинска управа

депо Идризово 18/16

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.086

190             

Пмв FIAT FIORINO

 

ZFA1460008640704

Прк.бр.663/16 од 27.03.2017 извршно Царинска управа

депо Идризово 004/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.018

191             

Пмв VW VENTO

SG-197620

WVWZZZ1HZPW731897

Прк.бр.425/09 од 23.11.2016 извршно Царинска управа

депо Идризово 135/09

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.028

192             

Пмв OPEL ASTRA

KU-928-CV

W0L000051R2611711

Прк.бр.13/19 од 07.10.2019 правосилна Основен суд Куманово

депо Идризово 101/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.010

193             

Пмв MERCEDES 190

C-4316-MX

WDB2011221F138813

Прк.бр.1895/08 од 14.02.2020 извршно Царинска управа

депо Идризово 51/08

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.103

194             

Пмв ISUZU

03-168-DU

JACUBS55FM7104110

Прк.бр.287/20 од 07.06.2021 извршно Царинска управа

депо Идризово 044/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.083

195             

Пмв CITROEN ZX 1,9 D

SK-256-UH

VF7N2C30020C398

КОК.бр.53/19 од 11.02.2021 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 008/19

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.020

196             

Пмв MERCEDES 190 D

SR-523-BF

WDB2011221A594578

КОК.бр.102/15 од 21.01.2016 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 145/14

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.048

197             

Пмв ALFA ROMEO

SK-9230-AE

ZAR93700003153549

КОК.бр.66/21 од 03.03.2022 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 114/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.127

198             

Пмв VW GOLF 3

SK-588-VU

WVWZZZ1HZVW148911

КОК.бр.161/21 од 04.07.2022 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 160/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.126

199             

Пмв ALFA ROMEO

CR-730-AK

ZAR93700003248219

Прк.бр.551/18 од 08.06.2018 извршно Царинска управа

депо Идризово од ПС БПС Гостивар потврда за пр.одз.предмети 290 од 23.10.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.006/1

200             

Комби IVECO

SK-1429-BA

ZCFC65C0005585839

КОК.бр.24/20 од 05.03.2020 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 017/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.008/1

201             

Пмв OPEL ASTRA 1,7 DTI

AA-572-FZ

W0L0TGF4816014747

КОК.бр.53/19 од 11.02.2021 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 009/19

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.007/1

202             

Пмв VW PASSAT

KH-0246-BM

WVWZZZ3BZWP050696

Прк.бр.220/18 од 09.12.2019 извршно Царинска управа

депо Идризово 149/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.004/1

203             

Пмв ALFA ROMEO 156

SK-3760-AM

ZAR93200000068412

КОК.бр.107/18 од 16.04.2019 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 47/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.002/1

204             

Мотоцикл YUMP 50cc

 

VA4B24007CB835034

Прк.бр.633/19 од 31.03.2020 извршно

Депо Идризово 086/21 од 04.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.279

205             

Мотоцикл PIAGGIO M24

 

ZAPM2400000002264

Прк.бр.109/19 од 15.07.2020 извршно

Депо Идризово 003/20 од 21.01.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.280

206             

Пмв JEEP CHEROKEE 2.5

 

1J4HJN8PZRL178570

Прк.бр.119/07 од 22.01.2016 извршно

Депо Идризово 20/07 од 03.10.2007

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.351

207             

Пмв RENAULT  CLIO

AP-446016

VF1C57BO509448044

Прк.бр.606/09 од 12.09.2014 извршно

Депо Идризово 65/09 од 05.09.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.343

208             

Пмв VW VENTO

SK-1250-AD

WVWZZZ1HZWW137724

КОК.ПП.бр.289/22 од 18.05.2022 правосилна

Депо Идризово 020/22 од 10.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.310

209             

Пмв JEEP CHEROKEE

 

IJ4FJ78S5ML569365

Прк.бр.544/19 од 14.12.2019 извршно

Депо Идризово 001/21 од 14.01.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.342

210             

Пмв SKODA OKTAVIA

BA-610-MS

TMBGS21Z362129218

Прк.бр.572/09 од 28.06.2015 извршно

Депо Идризово 157/17 од 05.11.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.345

211             

Пмв DAEWOO NEXIA GL

 

KLATF19Y1TB678678

Прк.бр.3216/08 од 28.11.2013 извршно

Депо Идризово 22/09 од 20.11.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.350

212             

Пмв AUDI A6

 

WAUZZZ4BZYN079799

Прк.бр.013/15 од 05.09.2019 извршно

Депо Идризово 103/20 од 18.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.286

213             

Пмв RENAULT 5 Campus

TE-496-AM

VF1B4010506336900

Прк.бр.230/09 од 11.02.2014 извршно

Депо Идризово 11/09 од 18.01.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.359

214             

Пмв VW JETA

KU-493-CN

WVWZZZ16ZGW289036

Прк.бр.779/09 од 17.10.2014 извршно

Депо Идризово 70/09 од 05.02.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.337

215             

Пмв BMW 3 C

312-KS-773

WBACA91020C631361

Прк.бр.797/08 од 28.02.2014 извршно

Депо Идризово 29 од 05.02.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.320

216             

Пмв MAZDA 323 1.6

BE-553873

JMZBG141E500821889

Прк.бр.813/08 од 08.02.2014 извршно

Депо Идризово 27/08 од 31.01.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.331

217             

Пмв OPEL ASTRA

 

WOLOOOO53N2627446

Прк.бр.636/09 од 08.06.2016 извршно

Депо Идризово 16/08 од 20.01.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.321

218             

Пмв BMW 316

KH-2722-AK

WBACA11080EL01159

Прк.бр.737/09 од 16.07.2014 извршно

Депо Идризово 52/08 од 25.02.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.322

219             

Пмв MAZDA 323

 

JMZBF129200430039

Прк.бр.1892/08 од 15.04.2015 извршно

Депо Идризово 41/08 од 14.02.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.346

220             

Пмв NISSAN SUNNY

E-4135-BK

JN100SN13V0404888

Прк.бр.214/08 од 26.10.2013 извршно

Депо Идризово 36/08 од 12.02.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.352

221             

Пмв FORD ESCORT

C-1671-XC

EFONXXBBANXL65200

Прк.бр.2112/08 од 03.07.2013 извршно

Депо Идризово 166/08 од 24.04.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.332

222             

Пмв FORD ESCORT CLX

OH-799-IF

WVOAXXGCAARU55282

КОК.бр.123/20 од 05.01.2021 правосилна

Депо Идризово 60/10 од 04.03.2010, врска ОЈО ГОКК ко.бр.11/10 од 19.05.2010

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.304

223             

Пмв FORD MONDEO

 

WFONXXGBBNTD53685

КОК.бр.56/20 од 13.01.2021 правосилна

Депо Идризово 87 од 19.11.2015

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.305

224             

Пмв MERCEDES E200 (480 C)

ST-060-IH фалс

WDB21004S1AZ258340 фалс

Прк.бр.2750/08 од 07.02.2014 извршно

Депо Идризово 239/08 од 25.07.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.325

225             

Пмв HONDA ACORD 2.0

CA-2252-CA

SHHCC76600U004938

Прк.бр.2504/08 од 18.10.2013 извршно

Депо Идризово 212/08 од 04.07.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.355

226             

Пмв MITSUBISHI ECLIPSE

BO-G-19104

4MBMND2ZANE005935

Прк.бр.2779/08 од 01.19.2013 извршно

Депо Идризово 252/08 од 20.08.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.347

227             

Пмв VW VENTO

KH-8612-AC

WVWZZZ1HZPW642315

Прк.бр.3367/08 од 16.07.2014 извршно

Депо Идризово 388/08 од 04.11.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.327

228             

Пмв OPEL CADET 1,3

BP-AB-862

4406022957

Прк.бр.3426/08 од 11.09.2014 извршно

Депо Идризово 356/08 од 28.10.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.363

229             

Пмв BMW 525

450-KS-294

WBAHA01070BK44325

Прк.бр.605/09 од 20.09.2014 извршно

Депо Идризово 77/09 од 12.02.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.330

230             

Пмв FIAT TIPO

542-KS-055

ZFA16000004859870

Прк.бр.800/09 од 03.10.2014 извршно

Депо Идризово 232 од 23.07.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.339

231             

Пмв OPEL KADET 1,6

 

WOLOOOO33M2706899

Прк.бр.1165/09 од 18.12.2014 извршно

Депо Идризово 253/09 од 27.07.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.364

232             

Пмв CITROEN SAXO

SK-242-LC

VF7S1VJXB57734906

Прк.бр.125/19 од 24.11.2020 правосилна

Депо Идризово записник 020 од 11.11.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.369

233             

Пмв OPEL ASTRA

 

WOLOOOO59N2772752

Прк.бр.849/09 од 13.05.2015 извршно

Депо Идризово 24/09 од 23.11.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.348

234             

Пмв VW GOLF 3

E-6341-BK

WVWZZZ1HZPB032722

Прк.бр.270/09 од 28.09.2013 извршно

Депо Идризово 109/10 од 16.06.2010

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.361

235             

Пмв OPEL ASKONA

171-KS-962

WOLOOOO87J6017200

Прк.бр.120/09 од 14.05.2015 извршно

Депо Идризово 500/08 од 17.12.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.328

236             

Пмв RENAULT 5

 

VF1C4070511818049

Прк.бр.1788/08 од 02.05.2013 извршно

Депо Идризово 468/08 од 29.11.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.324

237             

Пмв OPEL ASTRA

E-1673-BK

WOLOTGF35H8086160

Прк.бр.719/08 од 11.10.2013 извршно

Депо Идризово 402/08 од 11.11.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.326

238             

Пмв OPEL TIGRA

AY-455-PD

WOLOSAFO7W4288404

Прк.бр.3163/08 од 23.01.2015 извршно

Депо Идризово 489/08 од 13.12.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.360

239             

Мотоцикл YAMAHA (SYM-po presuda)

 

RFRSMNAFY2M060827

Прк.бр.1010/09 од 07.12.2014 извршно

Депо Идризово 381/08 од 01.11.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.334

240             

Пмв MERCEDES A170 CDI

SK-5893-AN

WDB1681091J707095

К.бр.1870/22 од 10.11.2022 правосилна

Депо Идризово 71/17 од 09.08.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.367

241             

Пмв VW GOLF 2

 

WVWZZZ1GZMW599469

Прк.бр.845/09 од 17.10.2012 извршно

Депо Идризово 41/09 од 01.02.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.338

242             

Пмв FORD COURIER pickup

CA-1897-KP

WFO3XXBAJ3WL33701

Прк.бр.3253/08 од 29.01.2015 извршно

Депо Идризово 482/08 од 03.12.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.349

243             

Комби VW TRANSPORTER

 

WVWZZZ25ZJN015904

Прк.бр.326/09 од 01.05.2014 извршно

Депо Идризово 275/09 од 04.08.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.333

244             

Пмв NISSAN SUNNY

 

JN100PN13U0012515

Прк.бр.3239/08 од 08.07.2014 извршно

Депо Идризово 26/09 од 23.11.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023

245             

Пмв VW GOLF 3

KR-2087-AB

WVWZZZ1HZTP423155

КОК.бр.204/22 од 28.12.2022 правосилна

Депо Идризово 061/22 од 15.12.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.

246             

Пмв SHEVROLET KALOS

SK-784-OV

KL1SF69A15B452682

КОК.бр.116/22 од 12.12.2022 правосилна

Депо Идризово 006/22 од 07.02.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.

247             

Пмв CITROEN XSARA 1,9 D

SN-6537-AB

VF7N1DJYF36326391

КОК.бр.198/22 од 16.02.2023 правосилна

Депо Идризово 130/21 од 27.05.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.

248             

Пмв LADA RIVA

KU-221-AP

 

Прк.бр.95/22 од 27.07.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-83 од 01.04.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.55

249             

Пмв OPEL FRONTERA

 

W0L06B1VEYV602737

Прк.бр.188/21 од 17.10.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-255 од 22.09.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.57

250             

Пмв HYUNDAI

GV-789-BM

KMHVA3INPWU311063

Прк.бр.14/21 од 04.06.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми Куманово, ШПС Куманово барање за прекршок 140.02-290 од 16.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.37

251             

Пмв LADA RIVA

KU-114-CJ

XTA210720M0627997

Прк.бр.86/22 од 14.07.2022  правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-84 од 01.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.61

252             

Пмв OPEL ASTRA

KU-9281-AF

W0L000051P2761141

Прк.бр.122/22 од 21.09.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-87 од 06.04.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.52

253             

Пмв CITROEN ZX

KU-542-DC

VF7N2A90019A96232

Прк.бр.429/20 од 25.05.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска ШПС куманово барање за прекршок бр.140.02-264 од 25.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.33

254             

Пмв VW JETA

SK-1542-AB

WVWZZZ16ZEW710513

Прк.бр.419/20 од 20.05.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска ШПС куманово барање за прекршок бр.140.02-215 од 01.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.32

255             

Комби MERCEDES

KU-817-CJ

10846539

Прк.бр.161/19 од 26.08.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово бр.80, 80/1, 80/2 од 20.10.2019 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.42

256             

Пмв SKODA FELICIA

KU-440-BB

TMBEEA653T0232719

прк.бр.135/18 од 17.05.2019 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска ШПС Куманово барање за прекршок 21-332/2 од 18.12.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.26

257             

Пмв UAZ

KU-7853-AC

781056

Прк.бр.63/17 од 25.11.2020 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска ШПС Куманово 21-77 од 20.03.2017 барање за прекршок

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.50

258             

Пмв AUDI 80

KU-479-CN

1ZFA133425

Прк.бр.200/16 од 12.10.2018 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска бр.38 од 19.07.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.22

259             

Пмв FIAT

KU-8402-AD

ZFA17800002095741

Прк.бр.47/22 од 27.05.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово ШПС Куманово 140.02-19 од 25.01.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.49

260             

Пмв PEUGEOT 306

KU-633-CO

VF37DB9B230510313

Прк.бр.73/22 од 09.06.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-70 од 22.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.59

261             

Пмв OPEL ASTRA

KU-7327-AD

W0L0TFF35W2072692

Прк.бр.92/21 од 10.10.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-49 од 01.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.60

262             

Тмв TAM

SK-957-FI

780001738

Прк.бр.87/22 од 14.07.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-79 од 31.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.62

263             

Пмв OPEL ASTRA

KU-667-DB

W0L000051T2514210

Прк.бр.55/18 од 02.07.2020 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, ШПС Куманово барање за прекршок 21-168/8 од 11.06.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.30

264             

Тмв ZASTAVA

KU-4043-AF

3532

Прк.бр.120/22 од 21.09.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-118/9 од 08.06.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.53

265             

Тмв ZASTAVA

KU-4599-AF

48114

Прк.бр.94/22 од 14.07.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-105/8 од 09.05.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.54

266             

Пмв FORD ESCORT karavan

KU-161-BV

WF0NXXGCANGT10145

Прк.бр.50/19 од 04.11.2020 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска 140.02-108 од 22.04.2019 на ШПС Куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.46

267             

Тмв MERCEDES

KU-6679-AC

KMHAB51GPXU215042

Прк.бр.242/15 од 22.12.2020 правосилна Основен суд Куманово

СВР Куманово ПС Матејче, врска шпс куманово барање за прекршок 15-324 од 11.11.2015

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.36

268             

Пмв VOLKSWAGEN

SK-439-US

WDB2021211A406093

Прк.бр.97/18 од 12.18.2019 правосилна Основен суд Куманово

СВР Куманово ПС Матејче, ШПС Куманово барање за прекршок 21-268 од 26.09.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.29

269             

Комби FORD TRANZIT

KU-251-SK

 

Прк.бр.921/12 од 16.06.2014 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска прекршок на ШПС Куманово бр.15-368 од 24.11.2012

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.10

270             

Комби FORD TRANZIT

KU-018-CA

998825

Прк.бр.785/12 од 26.01.2017 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, ШПС Куманово потврда за пр.одз.предмети бр.09-1 од 18.08.2012

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.14

271             

Комби MERCEDES

KU-857-CM

60136218083742

Прк-0-757/12 од 18.02.2013 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска потврда бр.19/1 I 19/2 од 14.06.2012 на шпс куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.3

272             

Комби MERCEDES

KU-802-AF

7610781462

Прк.бр.55/21 од 27.10.2021 правосилна Основен суд Куманово

Основен суд Куманово, ШПС Куманово 15-110/7 од 30.03.2015 барање за прекршок

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.45

273             

Комби FORD TRANZIT

KU-310-CZ

BVKEB36726

Прк.бр.269/14 од 28.06.2017 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска потврда за одз.предмети бр.34 од 25.04.2014 на ШПС Куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.18

274             

Тмв TAM-80 T-3

SK-748-KL

850004654

Прк.бр.71/17 од 03.03.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска ШПС куманово барање за прекршок бр.15-184 од 30.05.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.34

275             

Тмв TAM

KU-0474-AC

880003517

Прк.бр.69/18 од 17.02.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово барање за прекршок 21-231 од 10.08.2018 на ШПС Куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.40

276             

Тмв TAM MD

KU-758-DA

4020178

Прк.бр.73/20 од 16.02.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово ШПС Куманово 15-250/9 од 02.12.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.48

277             

Тмв PEUGEOT 806

 

VF3221RB212239578

Прк.бр.121/22 од 26.09.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-120 од 08.06.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.51

278             

Пмв GOLF 3

KU-610-CB

WVWZZZ1HZSB113887

Прк.бр.52/21 од 01.06.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска ШПС куманово барање за прекршок бр.140.02-12 од 18.01.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.31

279             

Пмв GOLF 3

KU-9817-AE

WVWZZZ1HZPW604232

Прк.бр.114/21 од 01.11.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово 140.02-182 од 21.06.2021 барање за прекршок на ШПС Куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.44

280             

Тмв UAZ furgon

KU-951-BR

ZTA21053011889652

Прк.бр.201/16 од 27.10.2020 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска барање за прекршок 21-215 од 19.07.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.39

281             

Пмв JUGO SKALA 55

KU-8148-AO

1007739

Прк.бр.163/19 од 07.09.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска 89/1 од 04.10.2019 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.43

282             

Пмв FORD ESCORT karavan

KU-530-CC

WF0NXXGCANPB69119

Прк.бр.65/17 од 14.02.2019 правосилна Основен суд Куманово

Основен суд Куманово, ШПС Куманово барање за прекршок 21-71 од 13.03.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.25

283             

Пмв

ALFA ROMEO 155

 

ZAR16700000009292

Прк.бр.282/14 од 28.01.2015 извршно

ПС Делчево, врска потврда за одземени предмети бр.107/1721 од 11.10.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023 Реден број 1

284             

Пмв

AUDI 80

SK-7475-AH

WAUZZZ8CZNA181265

Прк.бр.58/18 од 10.07.2018 извршно

ПС ОН Делчево потврда за привремено одземени предмети бр.107/2574 од 28.12.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 2

285             

Пмв

AUDI A4

E-7047-BC

 

Прк.бр.897/14 од 28.06.2016 извршно

ПО БПС Делчево потврда за привремено одземени предмети 2489/181 од 18.01.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 3

286             

Пмв

GOLF

E-2348-KH

WVWZZZ1HZRW636330

Прк.бр.749/15 од 17.04.2017 извршно

ПС Македонска Каменица, МВР ПО БПС Делчево потврда за привремено одземени предмети 37.5.8.1-8/294 од 19.04.2015

 

 

 

 

 

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 4

287             

Мотоцикл

KAWASAKI ZX600FE

AH-30509

JKAZX600GGA037795

Прк.бр.1479/09 од 14.01.2014 извршно

ПС Делчево, врска потврда за одземени предмети бр.60/1033 од 21.09.2009

 

 

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023

Реден број 5

288             

Мотоцикл KAWASAKI 250

 

JKAKX250TTA004370

Прк.бр.799/20 од 25.03.2020 извршно

СВР ПС ОН Делчево потврда за привремено одземени предмети 49/1516 од 27.07.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 6

289             

Пмв PEUGEOT 206

 

VF32AWJZT40150217

Прк.бр.276/14 од 06.04.2015 извршно

ПС Делчево потврда за привремено одземени предмети бр.2/18 од 04.01.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 7

290             

Пмв FIAT PUNTO

E-0457-BH

ZFA17600004118363

Прк.бр.484/15 од 30.09.2016 извршно

ПО за БПС Делчево 39/403 од 27.02.2015 потврда за привремено одземени предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 8

291             

Пмв

FIAT PUNTO

E-5418-BX

ZFA17600004745997

Прк.бр.483/15 од 11.09.2019 извршно

МВР ПО БПС Делчево потврда за привремено одземени предмети 42/449 од 05.02.2015

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 9

292             

Пмв

FORD MONDEO

E-6558-KM

 

Прк.бр.674/19 од 16.05.2020 извршно

ПО Македонска Каменица, ПС ОН Делчево потврда за пр. одз.предмети 53/1319 од 07.07.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 10

293             

Пмв ALFA ROMEO 156

E-0036-MB

ZAR93200000233487

Прк.бр.176/22 од 12.12.2022 правосилна

СВР Струмица 22.26.5.2-239-1327 од 28.04.2022 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 1

294             

Пмв BMW 524 diesel

861-Т-288

WBAHA610803535963

Прк.бр.3488/08 од 20.06.2011, извршно од 25.07.2011

СВР ПС Струмица  потврда за привр.одз.предмети 364 од 21.09.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 2

295             

Пмв BMW

E-8945-MA

WBABJ31040ER06643

прк.бр.243/21 од 19.05.2022 правосилна

СВР Струмица 389-2518 од 08.08.2021 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 3

296             

Пмв OLTCIT CLUB

SR-043-BM

UU2TA0B4N090B6602

КСМ.бр.3/2022 од 10.11.2022 правосилно решение

СВР Струмица КУ.бр.22.26.4.2-22/669 од 22.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 4

297             

Пмв FIAT BRAVA

 

ZFA18200004356918

Прк.бр.536/21 од 16.02.2022 извршно

ПС БПС Струмица бр.77-336 од 07.02.2021 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 5

298             

Пмв FIAT SCUDO

754-Н-763

ZFA22000012365781

Прк.бр.186/21 од 07.12.2021

СВР Струмица 210/1243 од 20.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 6

299             

Пмв HYUNDAI SONATA

KA-R-2979

 

Прк.бр.769/09 од 09.11.2014 извршно

ПС БПС Струмица потврда за привр.одз.предмети од 12.04.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 7

300             

Пмв CADILLAC DEVILLE

BSTR-426

1G6KD54YU286656

Прк.бр.321/21 од 20.01.2022 правосилна

ПС БПС Струмица 543 од 22.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 8

301             

Пмв MERCEDES E270

E-0452-MA

 

Прк.бр.297/22 од 04.03.2023 правосилна

СВР Струмица

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 9

302             

Пмв NISSAN X-Trail

CB-9142-MC

JN1TENT30U0036322

Прк.бр.365/21 од 30.09.2021 извршно

СВР Струмица, ПС ОН Штип потврда за привр.одз.предмети бр.203 од 14.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 10

303             

Пмв VW PASSAT

CB-2204-KM

 

Прк.бр.190/22 од 17.11.2022 правосилна

СВР Струмица

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 11

304             

Пмв VW PASSAT

E-8262-KM

 

Прк.бр.150/21 од 05.01.2022 извршно

СВР Струмица потврда за привр.одз.предмети бр.113 од 28.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 12

305             

Пмв PEUGEOT 307

E-6046-BT

VF33ERHSB82475152

Прк.бр.263/21 од 17.06.2022 правосилна

СВР Струмица потврда за привр.одз.предмети бр.445 од 14.09.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 13

306             

Пмв PEUGEOT 309

KH-2664-AP

VF310AB1202358516

Прк.бр.761/10 од 08.06.2016 извршно

бр.24 од 21.01.2010 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 14

307             

Пмв PEUGEOT 407

E-7079-HA

VF36D9HZC21474498

прк.бр.212/22 од 10.12.2022 правосилна

СВР Струмица, врска потврда за привр.одз.предмети 358-2194 од 09.07.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 15

308             

Тмв ZASTAVA

SR-094-BL

 

К.бр.76/22 од 15.04.2022 правосилна

ШПС Струмица потврда за привр.одз.предмети бр.617 и 618 од 08.12.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 16

309             

Комби VW TRANSPORTER

Fals SR-479-AD

 

КОК.бр.101/21 од 10.12.2021 правосилна

ОЈО ГОКК КО.бр.105/19 од 22.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 17

310             

Комби FIAT DUCATO

Fals KU-017-AL

ZFA23000005615399

РО.бр.298/2019 од 01.04.2022 Основно јавно обвинителство Струмица

ОЈО Струмица со записник за предавање бр.33.2-5/60 од 01.10.2019 на СВР Струмица

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 18

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

09.11.2023

ОГЛАС БР.12/2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-1717/6, бр.41- 1710/5, бр.41- 1716/6 од 10 октомври 2023 год. и бр.41-1719/4 од 21 март 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 09.11.2023 година ги објавува следните:

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧЕТИРИ (4) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

 1. 1.      З А К Л У Ч О К бр.08- 4134/1  од  07.11.2023 год.  

           за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден  бр.1.

1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

-недвижен имот-стан, број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А4-7, влез 01, кат ПР, број 4, намена на посебен/заеднички дел од А, со внатрешна површина од 73 м2, кој се наоѓа на ул.Славејко Арсов бр.138 Скопје, КП 2424 дел 23, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.16375,  во сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

 2) Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат,со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 6.244.647,89 денари.

3) Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден ­­­­­­27.11.2023 год., со почеток во 09 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден  13.11.2023  година од 10:00 до 11:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од 09.11.2023 год. заклучно со 23.11.2023  год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.11.2023 год. до 14:00 часот.

                        2. З А К Л У Ч О К бр.08-  4135/1  од 07.11.2023 год.  

         за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден бр.2.

1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

-недвижен имот-стан, број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А4-7, влез 01, кат ПР, број 3, намена на посебен/заеднички дел од А, со внатрешна површина од 73 м2, кој се наоѓа на ул.Славејко Арсов бр.138 Скопје, КП 2424 дел 23, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.16375,  во сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

2). Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од оваа одлука, да се изврши заедно со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 6.244.647,89 денари.

3). Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 2 ќе се изврши електронски на ден 27.11.2023 год. со почеток во 10 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден 13.11.2023 година од 11:00 до 12:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 09.11.2023 год. заклучно со 23.11. 2023 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.11. 2023 год. до 14:00 часот.

 

3. З А К Л У Ч О К бр. 08-  4136/1  од  07.11.2023  год.

         за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден бр.3.

1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

-недвижен имот-стан, број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А4-7, влез 01, кат 1, број 6, намена на посебен/заеднички дел од А, со внатрешна површина од 78 м2, кој се наоѓа на ул.Славејко Арсов бр.138 Скопје, КП 2424 дел 23, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.16375,  во сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

2). Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од оваа одлука, да се изврши заедно со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 6.571.810,67 денари.

3). Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 3 ќе се изврши електронски на ден 27.11.2023 год. со почеток во 11 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден 13.11.2023 година од 12:00 до 13:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 09.11.2023 год. заклучно со 23.11. 2023 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.11. 2023 год. до 14:00 часот.

4. З А К Л У Ч О К бр. 08- 4137/1 од 07.11.2023  год.

         за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден  бр.4.

1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

-недвижен имот-гаража, број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А4-7, влез 01, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од Г, со внатрешна површина од 30 м2, кој се наоѓа на ул.Славејко Арсов бр.138 Скопје, КП 2424 дел 23, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.16375,  во сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

2). Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од оваа одлука, да се изврши заедно со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 1.255.559,40 денари.

3). Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 4 ќе се изврши електронски на ден 27.11.2023 год. со почеток во 12 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден 13.11.2023 година од 13:00 до 14:00 часот.

 5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 09.11.2023 год. заклучно со 23.11. 2023 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.11. 2023 год. до 14:00 часот.

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА  

1)Право на учество на јавното наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2)Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 09.11.2023 год. заклучно со 23.11. 2023 год

5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.11.2023 год. до 14:00 часот.

6. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со потребната документација
да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за
што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx и задолжително електронско пријавање за предметот за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната http://www.odzemenimot.gov.mk). (Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.)

7.  Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација ((- Доказ
за платен депозит- уплатница (оргинал или заверена на нотар), - Доказ за
идентитет: копија од лична карта или патна исправа за физички лица, - тековна
состојба од Централен регистар на Р.С.М за  правни лица (оргинал или заверена на нотар)) преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

8.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на некоја од недвижностите од точките 1), 2), 3) и 4)   ,на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

11. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

12.По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

13. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат, во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

14. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

15. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

16. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

17. На недвижностите од точка 1), 2), 3) и 4)   од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености. Овие заклучоци се објавуваат во ‘‘Службен Весник на Република Северна Македонија’’, во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот. 

18.Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 

                                                                    Агенција за управување со одземен имот

 

____________________________________________________________

ЗАВРШЕНИ ОГЛАСИ:

25.10.2023

Врз основа на член  34, член 35  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, член 29  и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр. 148/15 и ‘‘Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.168/23), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-3455/2 од 20.09.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

                                          ОГЛАС БР. 11/2023

За продажба на одземени подвижни предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

 

I  ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.Продавач на одземени подвижени предмети –моторни возила е Агенција за управување со одземен имот со седиште на ул. Kеј Димитар Влахов бр. 4, 1000 Скопје.

II  ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

1.Предмет на продажба се одземени подвижени предмети–моторни возила  со следниот опис, датум и време на спроведување на продажбата по пат на прво електронско јавно наддавање:

 

Ред Бр.

Име и тип на возило

Локација

Сила на мотор

kw

Зафатнина кубици

Година на производство

Почетна цена/денари

10%

депозит/де нари

Датум и час на продажба

 

1.

ТМВ IVECO STRALIS 420

Плац Тетово

309

10308

2007

239.850,00

23.985,00

02.11.2023год. од 09:00 до 09:15 час

2.

TМВ Приколка SCHMITZ

Плац Тетово

 

 

2003

166.050,00

16.605,00

02.11.2023год. од 10:00 до 10:15 час

3.

ПМВ AUDI A8

Винојуг Гевгелија

258

4134

2012

224.900,00

22.490,00

02.11.2023год. од 11:00 до 11:15 час

4.

ПМВ BMW X 6

Идризово

210

2993

2009

861.000.00

86.100,00

02.11.2023год. од 12:00 до 12:15 час

5.

ПМВ Автобус MERCEDES-BENZ 403

Терминал Скопје ЦИ Скопје 4

315

 

2006

1.306.875,00

130.688,00

03.11.2023год. од 09:00 до 09:15 час

6.

ТМВ VOLVO

Плац Гевгелија

324

12800

2008

473.550,00

47.355,00

03.11.2023год. од 10:00 до 10:15 час

7.

TМВ Приколка SCHMITZ

Плац Гевгелија

 

 

2013

619.920,00

61.992,00

03.11.2023год. од 11:00 до 11:15 час

 

 

III  ПОЧЕТНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

 1. 1.       Почетната цена за продажба на моторните возила по пат на електронско јавно наддавање е содржана во горната табела согласно следните проценки: CB/EL V18/23-3 од 18.08.2023 год., CB/EL V10/22-41 од 15.08.2023 год., CB/EL V18/23-16 од 21.08.2023 год. и  CB/EL V18/23-9 од 15.08.2023 год  .,изготвени од страна на Министерство за правда-Биро за судски вештачења, и истите се без пресметан ДДВ.
 2. 2.         Депозитот за учество на електронското јавно наддавање изнесува 10 %, кој се уплаќа на образец ПП50 :буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20 (со назнака во цел на дознака: по Оглас бр.11/2023 и се наведува редниот број на предметното возило од табелата).
 3. 3.       Начин на плаќање: Купувачот е должен по завршувањето на електронското јавно наддавање, постигнатата цена да ја уплати веднаш,а  правните лица (фирми) доколку се купувачи на определена ствар им се пресметува дополнително ДДВ на вкупната цена на која го купиле предметот. Возилото се презема веднаш по заклучувањето на јавното електронско наддавање и уплатата на постигнатата цена.

     4. Сите трошоци во врска со преземањето на возилото од плацевите наведени во табелата, паѓаат на товар на купувачот.

 

IV ПРАВО НА УЧЕСТВО:

 1. Право на учество на јавното електронско наддавање имаат сите заинтересирани физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на подвижните ствари на територија на Р.С. Македонија согласно закон и кои ги исполнуваат условите дадени во Огласот број 11/2023, освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2.  Заинтересираните правни лица доставуваат и образец тековна состојба од Централниот регистар но не постара од шест месеци и уплатница за платен депозит од 10% од почетната цена. Физичките лица доставуваат уплатница за платен депозит од 10% од почетната цена.

Потребната документација со пријавата за учество на електронското јавно наддавање се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што потребна е претходна електронска регистрација на следниот линк: http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот под реден број за кој ќе се врши наддавањето. (Пријавата може да се подигне во Агенцијата или истата да се симне од интернет страницата www.odzemenimot.gov.mk).

V.  Документација која учесниците на електронското јавно наддавање се должни да ја достават за учество на огласот (оригинал или препис заверен на Нотар):

За учество на пријавените лица во јавното наддавање потребна е задолжителна претходна електронска регистрација на следниот линк: http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето.

Пријавата за учество со потребната документација во хартиена форма се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

Потребна документација со пријавата која учесниците се должни да ја поднесат е следнава:

V.1  Доказ за платен депозит (оригинал или заверен на нотар)

V.2  Доказ за идентитет – копија од лична карта или патна исправа за физички лица

V.3   Доказ од Централен регистар за правни лица- тековна состојба не постара од 6 месеци (оригинал или заверен на  нотар).

VI.  Рок за доставување на документацијата:

Рок за поднесување на пријавите за учество на електронското јавното наддавање е од 25.10.2023 година до 31.10.2023 година, заклучно до 14:00 часот.

VII.           ОПШТИ УСЛОВИ

1.Моторните возила  кои се предмет на продажба и се сместени на  локација во Магацин Идризово на Агенција за управување со одземен имот и Терминал Скопје ЦИ Скопје 4 и истите се наведени во табелата на објавата. Разгледувањето на истите ќе се врши на ден 25.10.2023 година од 10:00 до 15:00 часот, моторните возила  кои се предмет на продажба и се сместени на  локација во магацин Тетово на Агенција за управување со одземен имот, и истите се наведени во табелата на објавата. Разгледувањето на истите ќе се врши на ден 26.10.2023 година од 10:00 до 15:00 часот, моторните возила  кои се предмет на продажба и се сместени на  локација во камп Гевгелија, наведени во табелата на објавата. Разгледувањето на истите ќе се врши на ден 27.10.2023 година од 10:00 до 15:00 часот.

2.Продажбата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот, www.odzemenimot.gov.mk по принципот видено-понудено-купено.

 1. 3.     Понудувачите заинтересирани за купување на предметните возила може да учествуваат на електронското јавно наддавање само доколку: достават пријава со потребната документација, имаат електронска регистрација и електронско пријавување за предметот под реден број за кој ќе се врши наддавањето и уплатат депозит на Образец ПП50 за учество во висина од 10% од утврдената почетната цена на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20 (со назнака во цел на дознака: по Оглас бр.11/2023 и се наведува редниот број на предметното возило од табелата).

4.  По завршувањето на електронското јавно наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно надавање. Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката за јавното наддавање.

 1. 5.   На понудувачите чија понуда не е прифатена, депозитот им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање;
 2. 6.    За најповолен понудувач ќе се смета учесникот кој последен ја наддал почетната цена и која претставува највисока цена.

7.  Јавното наддавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

 1. 8.    Условите за продажба и постапката за начинот на наддавањето можат да се видат на линкот http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, во делот Упатство за лицитирање.

9.По завршување на електронското јавно наддавање, записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

 1. 10.   Понудувачот кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на моторното возило и е должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање намалена за положената гаранција: на    буџетска   сметка   100000000063095        при НБРМ подсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20, правните лица се должни да уплатат дополнително ДДВ на постигнатата цена.

Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 дена од заклучувањето на јавното електронско наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и уплатената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

11.  Сите трошоци во врска со преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот, како и од останатите локации каде што истите се сместени паѓаат на товар на купувачот.

12.  Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон (02) 3 254-380 или (02) 3209-087,

 1. 13.    Овој оглас се објавува во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

14.  Објавата на овој оглас трае 7 дена, почнувајќи од 25.10. 2023 година, заклучно со 31.10.2023 година до 14:00 часот.

НАПОМЕНА: -Моторното  возило  кое е предмет на продажба,  содржано во табелата под реден број 3, при извршениот увид е констатирано дека возилото не е во возна состојба, хаварисана, оштетени витални делови по каросеријата, има истрошени пневматици и е нерегистрирана подолг временски период

Агенција за управување со одземен имот                  

                                                      В.Д. Директор

                                                    m-r Driton Nebiu     

 

__________________________________________________

12.10.2023

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-3195/2 од 30.08.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: 

ОГЛАС БР.  10/2023

За продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал,

 по пат на електронско јавно наддавање

I ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.Продавач на одземените подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал е Република Северна Македонија-Агенција за управување со одземен имот со седиште на Ул. Кеј Димитар Влахов бр.4, зграда 2, влез 1, кат 4, 1000 Скопје.

II ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА:

1. Предмет на продажба се правосилно одземени во кривична и прекршочна постапка во корист на државата, подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал кои се продаваат заедно и тоа: вкупно 310 возила (патнички и товарни моторни возила, мотоцикли, трактори, приколки). Листа на детален опис на предметите што се продаваат е објавена на веб страната на Агенцијата во делот “Огласи”, http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx

III ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ, ПОЧЕТНА ЦЕНА, ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕСТВО И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

1. Проценета на возилата е извршена согласно Проценките на Министерство за правда-Бирото за судски вештачења со бр: СВ V 18/23-13 од 21.07.2023 година; СВ V 18/23-2 од 01.03.2023 година; СВ V 18/23-1 од 01.03.2023 година; СВ V 18/23-14 од 21.07.2023 година; СВ V 18/23-11 од 21.07.2023 година; СВ V 1/23-15 од 21.07.2023 година; СВ V 18/23-12 од 21.07.2023 година.

2. Проценети се 310 возила на кои им е даден третман на отпаден материјал. Точната количина во килограми на возилата за старо железо ќе се утврди на денот на мерењето и документира со кантарски белешки по што ќе се изврши фактурирање со точните количини.

3. За сите возила заедно, почетната цена за продажба на електронското јавно наддавање изнесува 12 (дванаесет) денари за еден килограм старо железо без ДДВ.

4. Депозитот за учество на електронското јавно наддавање изнесува 372.000,оо денари, кој се уплаќа на буџетска сметка 100000000063095 при НБРСМ потсметка (сметка буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115, програма 20.

5. Понудувачот-купувачот во рок од 15 дена од заклучувањето на постапката за електронското јавно наддавање должен е да склучи на Договор за продажба, по што ќе се пристапи кон преземање на подвижните предмети.

6. Купувачот-превземачот се обврзува дека со преземените возила ќе постапи согласно Законот за управување со отпад, односно нивно расклопување, сечење, дробење, преработка или подготовка за отстранување на издробениот отпад и секоја друга операција извршена заради преработка и/или отстранување на отпадното возило и неговите делови. 

IV ДАТУМ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ:

1. Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страница www.odzemenimot.gov.mk преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот.

2. Јавното наддавање ќе се одржи на ден 27.10.2023 година, во 11:00 часот и ќе трае 15 минути, до 11 часот и 15 минути.

V ПРАВО НА УЧЕСТВО:

1. Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани правни лица кои ги исполнуваат условите од Огласот и кои поседуваат Дозвола за собирање, третман и преработка на отпадни возила согласно Законот за управување со отпад со впишана шифра 16.01.04 кои се однесувaат на искористени возила согласно Листата на видови на отпад (Сл. Весник на РМ бр.100/05) и Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги преземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористени возила, нивните компоненти, материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата (Службен весник на Република Македонија "бр.108/2009 и 164/2010).

2. Право на учество немаат осудените лица или лицата против кои се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

VI Документација која учесниците на електронското јавно наддавање се должни да ја достават за учество на огласот (оригинал или препис заверен на Нотар):

За учество на пријавените правни лица во јавното наддавање потребна е претходна електронска регистрација на следниот линк:  http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx, како и задолжително електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето.

Пријавата за учество со потребната документација во хартиена форма се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот. (Пријавата може да се подигне во Агенцијата или да се преземе од интернет страницата www.odzemenimot.gov.mk). Потребна документација која учесниците се должни да ја поднесат е следнава: 

1. Доказ за платен депозит за учество во електронското јавно наддавање;

2. Критериум за утврдување на способност на понудувачот:

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

3.Техничка опременост на правните лица:

-  Доказ за поседување на минимум 2 (две) возила, (камиони - авто дигалки со Грејфер),

-  Доказ за поседување на 1 (една) подвижна преса за балирање на старо железо.

4.Доказ за идентитет:

- Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија

5.Дозволи од надлежен орган кои треба да се приложат:

- Дозвола за вршење на дејност складирање, третман и/или преработка на отпад опишана во точка V од оваа објава,

- Дозвола за вршење на дејноста за собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад,

- Лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај (за сопствени потреби).

Документите од оваа глава не смеат да бидат постари од 6 месеци.  

Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

VII Рок за доставување на документацијата:

Рок за поднесување на пријавите за учество на електронското јавното наддавање е до 24.10.2023 година, заклучно до 14:00 часот.

VIII Начин и постапка за спроведување на наддавањето:

1. Јавното електронско наддавање се спроведува во согласност со одредбите во член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) и Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14).

2. Продажбата на подвижните предмети- хаварисани возила како старо железо ќе се изврши за сите возила во пакет, вкупно 310 возила кои се сместени на повеќе локации и тоа: депоата на Агенцијата во Скопје: депо Миладиновци и депо Идризово, во Куманово: ЈП Македонски шуми ШС Куманово, Основен суд Куманово и ПС Матејче; во Делчево МВР ПС Делчево, во Струмица МВР ПС Струмица. Разгледувањето на истите ќе се врши во следниве термини: Во Скопје: АУОИ депо Миладиновци и депо Идризово на ден 13.10.2023 од 10:00 до 12:30 часот, во Куманово: ЈП Македонски шуми ШС Куманово, Основен суд Куманово и ПС Матејче на ден 16.10.2023 од 10:00 до 12:30 часот, во Делчево -  МВР ПС Делчево на ден 17.10.2023 од 11:00 до 11:30 часот и во Струмица-МВР ПС Струмица на ден 18.10.2023 од 11:00 до 11:30 часот.

3. Продажбата се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот, www.odzemenimot.gov.mk по принципот видено-понудено-купено.

4. Понудувачите заинтересирани за купување на хаварисаните возила како старо железо се стекнуваат со право на учество на електронското јавно наддавање само доколку уплатат депозит за учество во висина од 372.000,оо денари и ги исполнуваат предвидените услови.

5. Јавното наддавање ќе се одржи само доколку учествуваат најмалку двајца понудувачи.

6. По завршувањето на електронското наддавање записникот за спроведеното јавно наддавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно надавање. Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката за јавното наддавање.

7. На понудувачите чија понуда не е прифатена, депозитот им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

8. За најповолен понудувач ќе се смета учесникот кој последен ја наддал почетната цена и која претставува највисока цена за еден килограм старо железо без ДДВ и со него Агенцијата склучува Договор за продажба.

9. Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција за квалитетно извршување на договорот во износ од 600.000,oo денари. Се прифаќа банкарска гаранција во писмена форма или гаранција во уплатени парични средства. Доставата на гаранцијата или уплатата на паричните средства се извршува непосредно пред потпишување на Договорот за продажба.

10. Рокот за подигање на предметите изнесува 40 дена од потпишување на договорот за купопродажба. Доколку во наведениот рок не се преземат возилата ќе се смета дека купувачот се откажал од предметите на продажбата и уплатениот депозит за учество и гаранцијата за квалитетно извршување на договорот нема да му се врати.  

11. Сите трошоци во врска со преземањето на возилата од плацовите на Агенцијата за управување со одземен имот паѓаат на товар на купувачот.

12. Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон (02) 3209-087,

13. Овој оглас се објавува во дневните весници „Нова Македонија” и ,,Коха” како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

14. Објавата на овој оглас трае 12 дена, почнувајќи од 12.10.2023 година, заклучно со 24.10.2023 година.                   

 

                        Агенција за управување со одземен имот                  

                                                      В.Д. Директор

                                                    m-r Driton Nebiu                                              

----------------------------------------------------------------

ДЕТАЛНА ЛИСТА НА ВОЗИЛА

Р.бр. 

Опис

Регистерски број

Шасија број

Акт за одземање

Локација

Број на процена од Биро за судско вештачење

1                

Пмв OPEL VEKTRA

 

WOLOOOO87L5309537

Прк.бр.1204/08 од 15.04.2009 извршно царинска управа

депо Миладиновци 136/05

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.2

2                

Пмв OPEL CALIBRA

BE-573284-2

WOLOOOO85M1300282

Прк.бр.400/09 од 05.11.2011 извршно царинска управа

депо Миладиновци записник од 21.12.2012

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.1

3                

prikolka za transport na chamec

 

4L2FPRJ12C200392

Прк.бр.512/09 од 05.01.2014 извршно царинска управа

депо Миладиновци

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.7

4                

Пмв ISUZU TROPER

bez

 

Прк.бр.19/14 од 31.10.2014 правосилна основен суд куманово

депо Миладиновци записник 54/14 од 07.03.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.34

5                

Пмв MITSUBISHI PAJERO

 

 

Прк.бр.1183/14 од 10.12.2014 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 80/14 од 11.06.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.139

6                

Пмв MERCEDES 190 D

TE-701-BU

WDB2011221F209330

КОК.бр.98/14 од 06.05.2015 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци записник 181/14 од 09.12.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.35

7                

Комби CITROEN JUMPER

KU-536-CL-zadni, KU-719-CG-predni

 

КОК.бр.10/17 од 08.01.2019 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 199/14 од 24.12.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.33

8                

Трактор IMT 533

 

 

Прк.бр.323/18 од 20.10.2018 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 58/18 од 25.04.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.24

9                

Трактор TAFE 42

SK-856-OD

 

Прк.бр.4001/14 од 21.05.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци записник 162/14 од 11.10.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.26

10               

Троколка точак

 

 

Прк.бр.85/17 од 01.07.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 04/17 од 24.01.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.23

11               

Пмв NISSAN (patrol/pajero)

 

62500-C8201

Прк.бр.370/21 од 27.05.2021 основен суд скопје 1

депо Миладиновци 23/21 од 13.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.49

12               

Тмв

MERCEDES

 

 

Прк.бр.372/21 од 27.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 24/21 од 13.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.55

13               

Пмв JUGO TEMPO 1,1

SK-007-IM

VX1145A0001059045

Прк.бр.2393/20 од 14.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 130/20 од 15.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.17

14               

Комби PIAGGIO PORTER

SK-321-UR

ZAPS85V0000012530

Прк.бр.1738/20 од 24.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 14/21 од 18.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.41

15               

Пмв GOLF 2

SK-264-GA

WVWZZZ1GZMW311367

Прк.бр.469/20 од 02.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 76/20 од 01.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.13

16               

Пмв DAEWOO NEXIA GL

SK-106-JU

KLATF68Y1SB614112

Прк.бр.922/19 од 29.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 184/19 од 12.11.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.14

17               

IMT 509 motokultivator so zelena prikolka, crvena prednica

 

2150571

Прк.бр.175/18 од 12.02.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 22/18 од 07.03.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.18

18               

Пмв JUGO 45

SK-019-OB

 

Прк.бр.865/18 од 23.12.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 123/18 од 17.12.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.16

19               

Пмв TOYOTA RUNNER

 

 

Прк.бр.266/20 од 21.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 34/20 од 05.03.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.49

20               

Пмв GOLF 2

SK-468-LZ

WVWZZZ192GW334542

Прк.бр.585/19 од 13.01.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 119/19 од 30.08.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.15

21               

Пмв OPEL FRONTERA

SK-0712-AE, samo predna

SED512MWL4WV611883

Прк.бр.458/21 од 07.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 33/21 од 02.06.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.51

22               

Пмв SUBARU LIBERO

SK-9077-AS

JF3A8AL0ED002089

Прк.бр.1978/20 од 28.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 07/21 од 20.01.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.53

23               

Пмв RENAULT ESPACE

CO-513-PC, во пресудата стои C-0513-PC bugarski

VF8J117080R395810

Прк.бр.366/20 од 01.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 13/21 од 18.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.52

24               

Тмв

MERCEDES 813

SK-895-MR

31805110724810

Прк.бр.308/20 од 18.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 45/20 од 19.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.50

25               

Пмв MITSUBISHI LANCER GLX

SK-764-NP

JMBSNC62AMU000612

Прк.бр.303/17 од 01.03.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 11/17 од 20.02.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.21

26               

Пмв RENAULT 18

SK-851-NK

VF1134000G0202504

Прк.бр.2394/20 од 03.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 10/21 од 01.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.45

27               

Пмв FIAT TIPO

SK-766-LV

ZFA16000004701726

Прк.бр.2117/20 од 28.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 118/20 од 12.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.44

28               

Тмв

MERCEDESLP 1113 B

SK-567-NG

35809114194853

Прк.бр.2264/14 од 20.12.2017 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци записник 117/14 од 22.09.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.20

29               

Пмв GOLF 3 1,9 sdi karavan

KU-118-CR

WVWZZZ1HZWW036554

Прк.бр.48/19 од 16.10.2020 правосилна Основен суд Куманово

депо Миладиновци 52/19 од 03.04.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.46

30               

Комби FORD TRANZIT

TE-618-BU

VKAG890790

Прк.бр.878/19 од 22.02.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 144/19 од 26.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.58

31               

Комби

KIA BESTA 7 patnicko

SK-0173-AD

KNHTP7352RS326079

Прк.бр.97/19 од 05.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 11/19 од 02.02.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.47

32               

Пмв OPEL ASKONA (ASTRA vo presudata)

SK-107-KV

W0L000087D6042784

Прк.бр.1594/20 од 05.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 107/20 од 28.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.57

33               

Пмв TOYOTA PICNIC

SK-370-KP

JT172SM1007084418

Прк.бр.171/21 од 21.05.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 11/21 од 16.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.56

34               

Тмв IVECO TURBO RIVAL 49.10 HN

SK-302-KU

ZCFC497000Z013563

Прк.бр.881/18 од 24.02.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 112/18 од 07.11.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.54

35               

Пмв DAEWOO ESPERO

SK-558-GM

KLAJF19W1TB425561

Прк.бр.192/18 од 06.04.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 21/18 од 06.03.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.43

36               

Пмв DAEWOO RACER

SK-2143-AM

KLATE19T1SB569653

Прк.бр.111/18 од 29.01.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 13/18 од 09.02.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.42

37               

Пмв OPEL FRONTERA

CA-8738-BK

 

Прк.бр.276/20 од 02.12.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 54/20 од 15.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.10

38               

Пмв DAEWOO NUBIRA

SK-6037-AM

KLAJF696EXK285417

Прк.бр.310/20 од 14.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 47/20 од 22.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.70

39               

Пмв JEEP CHEROKEE

 

1JEBL773AKT540435

Прк.бр.003/21 од 16.05.2021 извршно Царинска управа

депо Миладиновци 129/20 од 11.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.97

40               

Комби

VOLKSWAGEN 253

SK-334-NM

WV2ZZZ25ZLH109945

Прк.бр.746/19 од 14.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 134/19 од 19.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.77

41               

Пмв FIAT TEMPRA karavan

SK-050-MJ

ZFA15900007618673

Прк.бр.59/20 од 22.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 01/20 од 08.01.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.76

42               

Пмв JUGO 45

 

VX1145A00007531924

Прк.бр.426/21 основен суд скопје 1

депо Миладиновци 27/21 од 29.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.75

43               

Трактор

RAKOVICA 60

 

 

Прк.бр.371/21 од 22.07.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 21/21 од 13.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.74

44               

Пмв GOLF 2

SK-283-PU

WVWZZZ19ZGW577279

Прк.бр.359/20 од 17.05.2021 основен суд скопје 1

депо Миладиновци 58/20 од 22.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.73

45               

Тмв TAM

SK-309-PR

 

Прк.бр.466/16 од 10.06.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци записник од 22.01.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.72

46               

Тмв IVECO 35-8H

SK-443-NM

 

Прк.бр.526/18 од 15.09.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 76/18 од 03.08.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.84

47               

Пмв FIAT TIPO

VE-0514-AB

ZFA16000004716726

Прк.бр.22/19 од 24.09.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 127/18 од 28.12.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.78

48               

Пмв GOLF karavan

SK-9787-AC

WVWZZZ1HZ5W112097

Прк.бр.215/21 од 08.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 12/21 од 26.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.96

49               

Пмв AUDI A4 1,9 TDI

KU-636-DF

WAUZZZ8DZVA270228

КОК:ПП.бр.411/21 од 28.10.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 57/21 од 29.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.95

50               

Тмв

ZASTAVA TURBO ZETA 83-12A

 

 

Прк.бр.820/21 од 05.10.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 49/21 од 06.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.79

51               

Пмв VW VENTO

 

WVWZZZ1HZOW542038

Прк.бр.13445/21 од 24.01.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 63/21 од 17.11.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.107

52               

Пмв LADA karavan

SK-399-CZ

502084

Прк.бр.138/20 од 10.01.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 122/19 од 06.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.106

53               

Пмв GOLF 1

SK-368-JT

WVWZZZ17ZFW204568

Прк.бр.80/19 од 01.12.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 07/19 од 28.01.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.104

54               

Пмв GOLF 1

SK-0917-AF

WVWZZZ17ZDW379724

Прк.бр.584/19 од 08.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 120/19 од 30.08.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.111

55               

Пмв GOLF 2

SK-6458-AB

WVWZZZ1GZLW086182

Прк.бр.79/19 од 17.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 06/19 од 28.01.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.108

56               

Комби RENAULT TRAFIC

SK-724-OP

VF1T5W30510606674

Прк.бр.335/17 од 15.12.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 41/17 од 11.04.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.113

57               

Комби MERCEDES 410D

SK-0297-BB

WDB6114671P328080

Прк.бр.853/21 од 18.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 44/21 од 26.08.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.105

58               

Пмв LADA 1200

SK-120-RL

 

К.бр.790/21 од 13.12.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 99/20 од 16.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.110

59               

Пмв FORD MONDEO

SK-884-MB

WF0AXXGBBARY17237

Прк.бр.323/20 од 17.11.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 50/20 од 28.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.109

60               

Пмв OPEL CORSA

KA-9645-AB

 

Прк.бр.292/20 од 22.03.2021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 43/20 од 19.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.38

61               

Пмв LADA NIVA 1,6

KU-231-CO

XTA212100K0692538

Прк.бр.1131/17 од 10.11.2020 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 147/17 од 03.10.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.37

62               

Пмв SSANGYOUNG MUSSO

KU-7541-AC

KPTE0B19SVP110422

Прк.бр.827/19 од 10.02.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 165/19 од 18.10.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.60

63               

Тмв

MERCEDES

SK-715-MM (MN)

 

Прк.бр.1017/19 од 01.02.021 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 192/19 од 02.12.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.39

64               

Пмв RENAULT LAGUNA

SK-5099-AD

VF1B56VL219273999

КОК.бр.16/21 од 17.03.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 115/20 од 10.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.61

65               

Пмв VW SHARAN

 

WVWZZZ7MZWV004881

Прк.бр.230/22 од 10.06.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 04/22 од 10.02.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.63 08/2022

66               

Пмв OPEL ASTRA karavan

 

W0L000052R2624119

Прк.бр.468/22 од 01.06.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 29/22 од 14.04.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.62

67               

Пмв ZASTAVA 1500

 

 

Прк.бр.672/22 од 08.08.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 41/22 од 24.06.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.66

68               

Пмв GOLF 3 TD CL 1,9

SK-878-MC

WVWZZZ1HZTW395126

Прк.бр.1383/21 од 08.08.2022 основен суд скопје 1

депо Миладиновци 66/21 од 26.11.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.67

69               

Пмв OPEL FRONTERA

 

SED53MWL4SY709661

Прк.бр.649/22 од 08.08.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 38/22 од 13.06.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.64

70               

Пмв VW SHARAN

SK-496-AJ (SK-469-AJ по пресуда)

WVWZZZ7MZXV052584

Прк.бр.615/22 од 15.07.2022 правосилна основен суд скопје 1

депо Миладиновци 33/22 од 30.05.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-2 од 28.02.2023 Обележано со бр.65

71               

Пмв GOLF 2

GV-7142-AC

WVWZZZ19ZHW216811

Прк.бр.748/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 82/20 од 11.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележено со бр.361

72               

Пмв ZASTAVA JUGO

KU-187-BO

VX1145A0001042796

Прк.бр.160/22 од 15.06.2022 правосилна

Депо Миладиновци 09/21 од 01.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.482

73               

Пмв SKODA FAVORIT pick up

PN-988-AN

TMDDEG200PS025106

Прк.бр.35/08 од 02.10.2015 извршно

Депо Миладиновци 353/06

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.447

74               

Пмв FORD ESCORT cabriolet

E-9521-BM

WF0LXXGKALNK90981

Прк.бр.345/08 од 01.05.2013 извршно

Депо Миладиновци 315/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.427

75               

Пмв TOYOTA 3.0 turbo

PP-596-BP

JT1LBMA7000138609

Прк.бр.109/09 од 08.06.2016 извршно

Депо Миладиновци 92/05

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.429

76               

Пмв CHRYSLER CHEROKEE

 

1J4FJ28B8PL584420

Прк.бр.1230/08 од 04.12.2015 извршно

Депо Миладиновци 308/06

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.428

77               

Пмв OPEL OMEGA

SK-9583-AF

 

Прк.бр.710/17 од 10.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 127/17 од 21.08.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.374

78               

Тмв ZASTAVA 83-10

SK-4798-AC

87043047

К.бр.3030/20 од 11.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 108/19 од 09.08.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.449

79               

Тмв TAM 80T

SK-671-AC

403972450119

Прк.бр.409/16 од 23.06.2020 правосилна

Депо Миладиновци 183/14 од 09.12.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.463

80               

Трактор IMT 539

 

401080092

Прк.бр.234/07 од 22.12.2014 извршно

Депо Миладиновци 290/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.439

81               

Пмв LADA RIVA 2107

SK-184-NE

XTA210700T0978410

Прк.бр.753/20 од 04.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 80/20 од 11.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.455

82               

Пмв CHRYSLER VOYAGER

SK-4761-AJ

1C4GYN2M6VU134497

Прк.бр.759/20 од 22.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 83/20 од 11.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.456

83               

Пмв JUGO 45

 

VX1145A0001009149

Прк.бр.211/19 од 16.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 18/19 од 25.02.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.452

84               

Пмв JUGO

 

 

Прк.бр.78/19 од 13.03.2019 правосилна

Депо Миладиновци 05/19 од 28.01.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.355

85               

Пмв GOLF 1

 

WVWZZZ17ZFW219254

Прк.бр.34/20 од 24.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 193/19 од 17.12.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.373

86               

Пмв GOLF 1

SK-740-NP

SK176150/04

Прк.бр.270/20 од 04.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 37/20 од 22.04.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.450

87               

Пмв VW PASSAT

 

 

Прк.бр.227/20 од 25.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 24/20 од 28.02.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.363

88               

Тмв MERCEDES BENZ

AA-256-AR

WDB66806210753981

КОК.бр.155/21 од 22.06.2022 правосилна

Депо Миладиновци 167/16 од 04.10.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.435

89               

Пмв FIAT TIPO 1,7 D

SK-622-DR

ZFA16000004761752

Прк.бр.396/19 од 13.12.2021 правосилна

Депо Миладиновци 58/19 од 23.05.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.349

90               

Пмв OPEL FRONTERA

 

W0L0GB0VFXV625913

Прк.бр.904/22 од 21.11.2022 правосилна

Депо Миладиновци 49/22 од 29.08.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.477

91               

Пмв OPEL FRONTERA

NAI MC-810

 

Прк.бр.1217/21 од 07.03.2022 правосилна

Депо Миладиновци 58/21 од 03.11.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.484

92               

Пмв OPEL FRONTERA

 

W0L06BG762V504029

Прк.бр.1735/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 34/21 од 06.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.372

93               

Пмв FORD ESCORT

 

 

Прк.бр.960/21 од 12.07.2022 правосилна

Депо Миладиновци 47/21 од 28.09.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.483

94               

Пмв REXON

 

 

Прк.бр.1043/22 од 16.11.2022 правосилно

Депо Миладиновци 57/22 од 22.09.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.474

95               

Пмв LADA NIVA

 

 

Прк.бр.407/21 од 20.10.2021 извршно

Депо Миладиновци 31/21 од 27.05.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.402

96               

Тмв ZASTAVA 650 AN

SK-328-RI

01019643

Прк.бр.1022/13 од 06.10.2021 правосилна

Депо Миладиновци 58/13 од 23.10.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.365

97               

Тмв ZASTAVA 83.12 AD

VE-0113-AC

87044054

Прк.бр.402/16 од 02.02.2022 правосилна

Депо Миладиновци 57/16 од 11.05.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.370

98               

Пмв SKODA FELICIA LX

TE-751-DP

TMBEEA613T0302787

Прк.бр.609/19 од 01.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 125/19 од 10.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.465

99               

Пмв FORD ESCORT (focus)

SK-437-MK

WF0AXXGCAART34336

К.бр.229/21 од 26.05.2022 правосилна

Депо Миладиновци 95/20 од 13.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.396

100             

Пмв VW VENTO

SK-7402-BC

WVWZZZ1HZRW533119

Прк.бр.1206/21 од 07.03.2022 правосилна

Депо Миладиновци 52/21 од 21.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.396

101             

Пмв LADA SAMARA

 

XTA210900M0986944

Прк.бр.367/20 од 16.11.2021 правосилна

Депо Миладиновци 62/20 од 29.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.347

102             

Пмв KIA SEPHIA

SK-319-FF

KNAFA2222R603860

Прк.бр.464/16 од 30.06.2021 правосилна

Депо Миладиновци 85/16 од 09.06.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.367

103             

Пмв GOLF 3

SK-9180-AC

WVWZZZ1HZSW204293

К.бр.475/20 од 02.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 143/19 од 25.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.470

104             

Пмв MAZDA 626

 

JMZGF15P201115692

РО.бр.2460/20 од 28.12.2020 наредба, Прк.бр.307/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 06/21 од 20.01.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.362

105             

Пмв VW PASSAT 1,9 D

SK-844-LZ

WVWZZZ31ZPE167395

Прк.бр.232/20 од 24.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 28/20 од 10.03.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.460

106             

Пмв LADA NIVA

SK-878-LU

 

Прк.бр.3859/14 од 03.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 125/14 од 21.10.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.453

107             

Тмв TAM 60T

SK-580-EJ

790000002

К.бр.537/21 од 19.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 173/19 од 25.10.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.434

108             

Пмв OPEL FRONTERA

 

 

Прк.бр.1197/20 од 26.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 97/20 од 13.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.343

109             

Тмв TAM 75T5B3/2

SK-0346-AG

411985450080

Прк.бр.809/17 од 16.02.2022 правосилна

Депо Миладиновци 141/17 од 19.09.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.401

110             

Пмв SKODA FELICIA

SK-704-FU

TMBEEA413S5119821

Прк.бр.879/19 од 21.09.2022 правосилна

Депо Миладиновци 175/19 од 01.11.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.481

111             

Пмв OPEL ASTRA 16 16 v

SK-1703-AE

W0L0TFF35W2072226

Прк.бр.347/20 од 27.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 53/20 од 08.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.346

112             

Пмв VW SHARAN

SK-8731-AD

WVWZZZ7MZ1V007307

Прк.бр.982/17 од 28.10.2020 правосилна

Депо Миладиновци 162/17 од 14.11.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.471

113             

Пмв SKODA FELICIA

SK-032-VI

TMBEEA413S0088483

Прк.бр.752/20 од 12.01.2022

Депо Миладиновци 79/20 од 11.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.368

114             

Комби FORD TRANZIT

SK-9012-AS (AL)

WF0HXXGBVHVA06978

Прк.бр.309/20 од 10.02.2022 правосилна

Депо Миладиновци 49/20 од 22.05.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.392

115             

Тмв MAN

SK-5552-AH

22419851984

Прк.бр.616/21 од 13.12.2021 правосилна

Депо Миладиновци 36/21 од 14.06.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.475

116             

Пмв OPEL FRONTERA

 

 

Прк.бр.755/19 од 07.10.2022 правосилна

Депо Миладиновци 137/19 од 23.09.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.476

117             

Пмв DAEWOO RACER

 

KLATF19T1SB575211

Прк.бр.466/20 од 08.10.2021 правосилна

Депо Миладиновци 77/20 од 01.09.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.348

118             

Пмв MOSKVICH ALEKO 2141

SK-493-EB

XTB214100M0178980

Прк.бр.1084/15 потврдена со Пркж.бр.1328/20 од 03.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 177/15 од 28.09.2015

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.350

119             

Пмв GOLF 2

SK-590-KS

WVWZZZ19ZJW081430

Прк.бр.340/17 од 27.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 21/17 од 01.03.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.457

120             

Пмв TOFAS

 

NM4131B0000984575

Прк.бр.120/18 од 19.02.2020 правосилна

Депо Миладиновци 53/18 од 17.04.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.357

121             

Пмв VW VENTO

 

 

Прк.бр.848/20 од 04.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 105/20 од 21.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.454

122             

Комби FIAT DUCATO 2,8

SK-249-LG

ZFA23000006211888

КОК-ПП.бр.28/21 од 23.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 17/20 од 13.02.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.468

123             

Тмв AUDI

SK-2754-AK

WAUZZZ8DZVA176824

КОК.бр.126/20 од 18.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 111/20 од 05.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.469

124             

Тмв ZASTAVA 640 AB

BT-813-CA

1608966410029

Прк.бр.348/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 55/20 од 17.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.364

125             

Тмв ZASTAVA 640 ad keson

BT-351-DA

003073

Прк.бр.362/20 од 29.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 63/20 од 29.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.360

126             

Пмв JUGO FLORIDA

 

VX1103A0000009475

Прк.бр.1593/20 од 21.03.2022 правосилна

Депо Миладиновци 29/20 од 10.03.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.400

127             

Бус NEOPLAN AUVERTER N216H

OH-049-IG

795243

К.бр.136/13 од 19.06.2013 правосилна

Депо Миладиновци записник од 28.01.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.340

128             

Пмв OPEL VECTRA

SK-0701-AT

W0L000089P7584273

Прк.бр.675/21 од 29.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 39/21 од 08.07.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.410

129             

Пмв DAEWOO NUBIRA

SK-368-II

 

Прк.бр.844/19 од 30.06.2021 правосилна

Депо Миладиновци 169/19 од 18.10.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.448

130             

Пмв GRAND CHEROKEE

SK-2132-AL

1J8G2E8A03Y537825

Прк.бр.363/21 од 29.12.2021 извршно

Депо Миладиновци 123/20 од 03.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.436

131             

Трактор FERGUSON IMT 533

 

901174210

Прк.бр.832/17 од 17.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 174/16 од 14.10.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

132             

Пмв FORD ESCORT 1,8

SK-295-HL

WF0NXXGCANRG04060

Прк.бр.442/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 73/20 од 14.08.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.358

133             

Пмв ZIL ruski armiski

 

 

Прк.бр.33/17 од 01.12.2021 правосилна

Депо Миладиновци 17/17 од 23.02.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.403

134             

Пмв FIAT MULTIPLA

RV-EK-639

ZFA18600002142321

Прк.бр.292/14 од 22.11.2016 извршно

Депо Миладиновци 55/16 од 11.05.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.478

135             

Пмв GOLF 3 CL 1,9

SK-3854-AF

WVWZZZ1HZSB080762

Прк.бр.1384/21 од 25.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 70/21 од 01.12.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.398

136             

Пмв VW PASSAT karavan

SK-373-SC

WVWZZZ31ZPE153998

Прк.бр.1048/21 од 18.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 51/21 од 20.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.397

137             

Комби ZASTAVA IVECO New Turbo Rival

RU-818-16

ZCFC497000ZD14790

Прк.бр.389/10 од 22.01.2016 извршно

Депо Миладиновци записник од 21.12.2012

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.432

138             

Пмв SANGYONG MUSSO

 

KPTE0B1BSTP096075

Прк.бр.1337/20 од 26.11.2020 правосилна

Депо Миладиновци 100/20 од 20.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.344

139             

Тмв DEUTZ 5500

 

 

Прк.бр.351/20 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 57/20 од 22.06.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.359

140             

Пмв SEAT LEON (TOLEDO)

SK-155-MH

VSSZZZ1LZZD323134

Прк.бр.1353/21 од 13.04.2022 правосилна

Депо Миладиновци 65/21 од 25.11.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.399

141             

Пмв ZASTAVA FIAT AR 55 kampanjola

SK-807-JD

00010004 od soobracajna, 1101AZ0001004 na lice mesto

Прк.бр.737/18 од 23.12.2020 правосилна

Депо Миладиновци 110/18 од 29.10.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.377

142             

Пмв NISSAN TERANO

 

JDA000F8000002290

Прк.бр.793/19 од 18.02.2021 правосилна

Депо Миладиновци 150/19 од 03.10.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.462

143             

Пмв FORD MONDEO

SK-200-LC

WF04XXGBB4121141

КОК.бр.53/22 од 24.03.2022 правосилна

Депо Миладиновци 12/22 од 16.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.387

144             

Трактор RAKOVICA 65

 

5025162

Прк.бр.443/19 од 10.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 100/19 од 09.07.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

145             

Пмв VW VENTO 1,9 tdi

 

WVWZZZ1HZTW401914

КОК.бр.35/21 од 18.05.2022 правосилна

Депо Миладиновци 119/20 од 18.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.391

146             

Пмв VW GOLF

 

WVWZZZ1GZNP088544

Прк.бр.3363/08 од 02.04.2013 извршно

Депо Миладиновци 239/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.446

147             

Пмв FIAT REGATA

BR-240-43

ZFA138A0007024276

Прк.бр.1761/08 од 21.03.2013 извршно

Депо Миладиновци 188/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.441

148             

Пмв OPEL ASTRA

 

W0L000053T5024903

Прк.бр.1594/08 од 08.08.2016 извршно

Депо Миладиновци 180/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.440

149             

Пмв OPEL OMEGA

 

W0L0000I7J1064831

Прк.бр.1323/08 од 01.06.2011 извршно

Депо Миладиновци 428/05

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.425

150             

Пмв FORD ESCORT

 

WF0BXXGCABFP11308

Прк.бр.233/07 од 17.06.2011 извршно

Депо Миладиновци 140/06

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.442

151             

Тмв MERCEDES LF 608

SK-461-LV

31405210616272

Прк.бр.60/20 од 05.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 197/19 од 26.12.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.353

152             

Пмв VW VENTO 1,9

SK-572-AZ (SK-5728-AZ)

WVWZZZ1HZPW534281

Прк.бр.394/20 од 11.01.2021 правосилна

Депо Миладиновци 71/20 од 20.07.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.375

153             

Пмв OPEL CORSA

SK-3116-AS

W0L0SBF08W4106440

КОК.бр.146/20 од 03.03.2021 правосилна

Депо Миладиновци 116/20 од 10.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

154             

Комби OPEL COMBO C 1.7 D pickup

513-KS-934

W0L000071S3027636

Прк.бр.796/09 од 13.12.2019 извршно

Депо Миладиновци 89/18 од 31.08.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

155             

Тмв MERCEDES 813

VE-670-CE

 

Прк.бр.160/19 од 07.09.2022 правосилна

Депо Миладиновци 20/19 од 05.03.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

156             

Пмв OPEL ASTRA

SK-526-MJ

W0L00005852552508

Прк.бр.352/22 од 24.11.2022 правосилна

Депо Миладиновци 26/22 од 25.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

157             

Пмв GOLF 2 JXD

SK-252-AB

WVWZZZ1GZKW656390

Прк.бр.1508/21 од 04.08.2022 правосилна

Депо Миладиновци 82/21 од 28.12.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

158             

Пмв HYUNDAI ACCENT

SK-367-TZ

KMHV021LPWU316100

Прк.бр.935/22 од 23.12.2022 правосилна

Депо Миладиновци 50/22 од 01.09.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

159             

Пмв GOLF 2

SK-055-EE

WVWZZZ161MW050282

Прк.бр.1420/21 од 06.07.2022 правосилна

Депо Миладиновци 72/21 од 03.12.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-13 од 21.07.2023 обележано со бр.

160             

Мотоцикл KAVASAKI Z500

bez

KZ500V-009810

прк.бр.2018/08 од 30.06.2010 извршно царинска управа

депо Идризово 162/08 од 17.04.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.094             

161             

Пмв BMW 320

 

WBAAD510402600834

Прк.бр.1626/08 од 10.01.2011 извршно царинска управа

депо Идризово 50 од 2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.013

162             

Пмв LADA UAZ Tolati 2001

SK-869-FS

 

Прк.бр.4088/09-0 од 23.02.2011 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово со Прк.бр.4088/09 од 23.02.2009 од отсек за прекршоци

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.068

163             

Пмв LADA

SK-818-AE

 

Прк.бр.2177/11-0 од 20.06.2011 Основен суд Скопје 1

депо Идризово Записник 5 од 03.05.2011

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.069

164             

Пмв FOLKSVAGEN TAURE pikap

 

WVWZZZ7AZMH001536

прк.бр.920/09 од 05.11.2011 извршно Царинска управа

депо Идризово 279 од 08.08.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.004

165             

Пмв MOSKVICH

SK-504-LI

2A8986

Прк.бр.2027/11 од 29.07.2011 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 00002 14.03.2011

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.047

166             

Пмв LADA 2103 specijal

SK-774-EP

 

Прк.бр.4530/10-0 од 17.02.2012 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово записник на судот прк.бр.4530/10 од 27.08.2010

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.042

167             

Пмв OPEL ASKONA 1,6 i

151-KS-203

WOLOOOO81H6105813

Прк.бр.3539/08 од 30.12.2011 извршно Царинска управа

депо Идризово 448 од 2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.030

168             

Пмв MERCEDES 190

SK-631-SC

WDB2011221A058228

К.бр.311/12 од 23.07.2012 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово потврда на НК КР ПС Кисела Вода од 23.09.2010

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.035

169             

Пмв GOLF 2

косовски рег.бр.172-KS-985

WVWZZZ197JW192698

прк.бр.1623/08 од 09.01.2012 од 25.06.2012 извршно, Прк.бр.3522/08 од 17.04.2012 извршно Царинска управа

депо Идризово 39 од 31.01.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.008

170             

Пмв ZASTAVA 750

ШТ-812-АД

 

Прк.бр.4824/09-0 од 09.11.2012 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово со записник на судот прк.бр.4824/09-0 од 17.03.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.063

171             

Пмв GOLF 2

TE-514-CJ

WVWZZZ1GZMW805989

Прк.бр.750/10 од 17.01.2013 од 14.03.2013 извршно Царинска управа

депо Идризово 206 од 21.07.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.019

172             

Пмв GOLF 2

без рег.бр

WVWZZZ19ZGW009398

Прк.бр.399/08 од 10.05.2013 извршно Царинска управа

депо Идризово 95/07

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.010

173             

Пмв ALFA ROMEO 156

италијански рег.ознаки BD-193-GG

ZAR93200000076915

К.бр.112/13 од 09.07.2013 од 18.11.2013 правосилна основен суд струга

депо Идризово 64 од 13.05.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.088

174             

Пмв ZASTAVA 850

SK-108-LВ

 

Прк.бр.693/13 од 21.12.2013 правосилна основен суд скопје 1

депо Идризово 17 од 24.07.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.129

175             

Пмв FORD ESCORT 1,8 TD GHIA

A-SE-458-CB

WFOFXXGCAFTC60310

Прк.бр.351/09 од 05.08.2013 извршно царинска управа

депо Идризово 133/09

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.025

176             

Пмв BMW 320I

STAA-932

WBACB51010AN15881

Прк.бр.116/09 од 22.10.2014 извршно царинска управа

депо Идризово 502/08

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.092

177             

Автобус   FAP S-314/VO

TE-341-CU

S-314/VO12938

Прк.бр.162/10 од 09.08.2013 извршно царинска управа

депо Идризово 180/08

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.099

178             

Пмв OPEL ASKONA

 

KV86CD146579/07(најверојатно втиснат од овластен сервис), WOLOOOO86C5146579 ИД.бр. Од занитнувана метална плочка

Прк.бр.922/13 од 16.12.2015 извршно царинска управа

депо Идризово 099/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.032

179             

Мотоцикл HONDA

 

JX2PC35GX1M204402

Прк.бр.579/15 од 18.01.2016 извршно царинска управа

депо Идризово 118/17

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.118

180             

Пмв OPEL VEKTRA

KH-8069-AB

WOL000089L5215133

Прк.бр.1682/08 од 23.12.2015 извршно царинска управа

депо Идризово 34/08

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.011

181             

Комби IVECO furgon tovarno

SK-804-PT

ZCFC5980105125349

КОК.бр.111/16 од 16.02.2017 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 008/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.001

182             

Пмв AUDI A8 quattro 2,5 tdi

AA-703-FD

WAUZZZ4DZWN007881 fals, WAUZZZ4DZWN014475 original

К.бр.287/17 од 31.05.2017 правосилна основен суд куманово

депо Идризово 086/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.114

183             

Пмв RENAULT CLIO 1,4

BA-704-EJ

VF1CBOCOF18267936

К.бр.6/17 од 17.10.2017 правосилна Основен суд Струга

депо Идризово 130/16

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.087

184             

Пмв BMW 524

EH-0238-BB

WBAHA61060BB00934 fals

К.бр.75/2017 од 04.08.2017 извршна основен суд крива паланка

депо Идризово 063/19

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.060

185             

Пмв MERCEDES E200

BG-548-YC

WDB2100351A173042

Прк.бр.160/16 од 29.03.2016 извршно Царинска управа

депо Идризово 15/16

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.006

186             

Пмв RENAULT MEGANE

 

VF1JA0G0515678725

Прк.бр.098/16 од 17.06.2016 извршно Царинска управа

депо Идризово 097/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.015

187             

Пмв BMW 3

BG-1304-SA

fals WBACB310X0FD64656

К.бр.453/18 од 30.07.2018 правосилна Основен суд Куманово

депо Идризово 020/19

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.058

188             

Пмв MERCEDES

 

WDB1680331J728647

Прк.бр.478/16 од 29.01.2017 извршно Царинска управа

депо Идризово 002/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.128

189             

Пмв BMW 3

 

WBACA91090KA02072

Прк.бр.323/16 од 05.03.2017 извршно Царинска управа

депо Идризово 18/16

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.086

190             

Пмв FIAT FIORINO

 

ZFA1460008640704

Прк.бр.663/16 од 27.03.2017 извршно Царинска управа

депо Идризово 004/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.018

191             

Пмв VW VENTO

SG-197620

WVWZZZ1HZPW731897

Прк.бр.425/09 од 23.11.2016 извршно Царинска управа

депо Идризово 135/09

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.028

192             

Пмв OPEL ASTRA

KU-928-CV

W0L000051R2611711

Прк.бр.13/19 од 07.10.2019 правосилна Основен суд Куманово

депо Идризово 101/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.010

193             

Пмв MERCEDES 190

C-4316-MX

WDB2011221F138813

Прк.бр.1895/08 од 14.02.2020 извршно Царинска управа

депо Идризово 51/08

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.103

194             

Пмв ISUZU

03-168-DU

JACUBS55FM7104110

Прк.бр.287/20 од 07.06.2021 извршно Царинска управа

депо Идризово 044/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.083

195             

Пмв CITROEN ZX 1,9 D

SK-256-UH

VF7N2C30020C398

КОК.бр.53/19 од 11.02.2021 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 008/19

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.020

196             

Пмв MERCEDES 190 D

SR-523-BF

WDB2011221A594578

КОК.бр.102/15 од 21.01.2016 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 145/14

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.048

197             

Пмв ALFA ROMEO

SK-9230-AE

ZAR93700003153549

КОК.бр.66/21 од 03.03.2022 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 114/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.127

198             

Пмв VW GOLF 3

SK-588-VU

WVWZZZ1HZVW148911

КОК.бр.161/21 од 04.07.2022 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 160/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.126

199             

Пмв ALFA ROMEO

CR-730-AK

ZAR93700003248219

Прк.бр.551/18 од 08.06.2018 извршно Царинска управа

депо Идризово од ПС БПС Гостивар потврда за пр.одз.предмети 290 од 23.10.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.006/1

200             

Комби IVECO

SK-1429-BA

ZCFC65C0005585839

КОК.бр.24/20 од 05.03.2020 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 017/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.008/1

201             

Пмв OPEL ASTRA 1,7 DTI

AA-572-FZ

W0L0TGF4816014747

КОК.бр.53/19 од 11.02.2021 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 009/19

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.007/1

202             

Пмв VW PASSAT

KH-0246-BM

WVWZZZ3BZWP050696

Прк.бр.220/18 од 09.12.2019 извршно Царинска управа

депо Идризово 149/21

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.004/1

203             

Пмв ALFA ROMEO 156

SK-3760-AM

ZAR93200000068412

КОК.бр.107/18 од 16.04.2019 правосилна Основен суд Скопје 1

депо Идризово 47/20

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.002/1

204             

Мотоцикл YUMP 50cc

 

VA4B24007CB835034

Прк.бр.633/19 од 31.03.2020 извршно

Депо Идризово 086/21 од 04.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.279

205             

Мотоцикл PIAGGIO M24

 

ZAPM2400000002264

Прк.бр.109/19 од 15.07.2020 извршно

Депо Идризово 003/20 од 21.01.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.280

206             

Пмв JEEP CHEROKEE 2.5

 

1J4HJN8PZRL178570

Прк.бр.119/07 од 22.01.2016 извршно

Депо Идризово 20/07 од 03.10.2007

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.351

207             

Пмв RENAULT  CLIO

AP-446016

VF1C57BO509448044

Прк.бр.606/09 од 12.09.2014 извршно

Депо Идризово 65/09 од 05.09.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.343

208             

Пмв VW VENTO

SK-1250-AD

WVWZZZ1HZWW137724

КОК.ПП.бр.289/22 од 18.05.2022 правосилна

Депо Идризово 020/22 од 10.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.310

209             

Пмв JEEP CHEROKEE

 

IJ4FJ78S5ML569365

Прк.бр.544/19 од 14.12.2019 извршно

Депо Идризово 001/21 од 14.01.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.342

210             

Пмв SKODA OKTAVIA

BA-610-MS

TMBGS21Z362129218

Прк.бр.572/09 од 28.06.2015 извршно

Депо Идризово 157/17 од 05.11.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.345

211             

Пмв DAEWOO NEXIA GL

 

KLATF19Y1TB678678

Прк.бр.3216/08 од 28.11.2013 извршно

Депо Идризово 22/09 од 20.11.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.350

212             

Пмв AUDI A6

 

WAUZZZ4BZYN079799

Прк.бр.013/15 од 05.09.2019 извршно

Депо Идризово 103/20 од 18.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.286

213             

Пмв RENAULT 5 Campus

TE-496-AM

VF1B4010506336900

Прк.бр.230/09 од 11.02.2014 извршно

Депо Идризово 11/09 од 18.01.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.359

214             

Пмв VW JETA

KU-493-CN

WVWZZZ16ZGW289036

Прк.бр.779/09 од 17.10.2014 извршно

Депо Идризово 70/09 од 05.02.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.337

215             

Пмв BMW 3 C

312-KS-773

WBACA91020C631361

Прк.бр.797/08 од 28.02.2014 извршно

Депо Идризово 29 од 05.02.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.320

216             

Пмв MAZDA 323 1.6

BE-553873

JMZBG141E500821889

Прк.бр.813/08 од 08.02.2014 извршно

Депо Идризово 27/08 од 31.01.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.331

217             

Пмв OPEL ASTRA

 

WOLOOOO53N2627446

Прк.бр.636/09 од 08.06.2016 извршно

Депо Идризово 16/08 од 20.01.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.321

218             

Пмв BMW 316

KH-2722-AK

WBACA11080EL01159

Прк.бр.737/09 од 16.07.2014 извршно

Депо Идризово 52/08 од 25.02.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.322

219             

Пмв MAZDA 323

 

JMZBF129200430039

Прк.бр.1892/08 од 15.04.2015 извршно

Депо Идризово 41/08 од 14.02.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.346

220             

Пмв NISSAN SUNNY

E-4135-BK

JN100SN13V0404888

Прк.бр.214/08 од 26.10.2013 извршно

Депо Идризово 36/08 од 12.02.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.352

221             

Пмв FORD ESCORT

C-1671-XC

EFONXXBBANXL65200

Прк.бр.2112/08 од 03.07.2013 извршно

Депо Идризово 166/08 од 24.04.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.332

222             

Пмв FORD ESCORT CLX

OH-799-IF

WVOAXXGCAARU55282

КОК.бр.123/20 од 05.01.2021 правосилна

Депо Идризово 60/10 од 04.03.2010, врска ОЈО ГОКК ко.бр.11/10 од 19.05.2010

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.304

223             

Пмв FORD MONDEO

 

WFONXXGBBNTD53685

КОК.бр.56/20 од 13.01.2021 правосилна

Депо Идризово 87 од 19.11.2015

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.305

224             

Пмв MERCEDES E200 (480 C)

ST-060-IH фалс

WDB21004S1AZ258340 фалс

Прк.бр.2750/08 од 07.02.2014 извршно

Депо Идризово 239/08 од 25.07.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.325

225             

Пмв HONDA ACORD 2.0

CA-2252-CA

SHHCC76600U004938

Прк.бр.2504/08 од 18.10.2013 извршно

Депо Идризово 212/08 од 04.07.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.355

226             

Пмв MITSUBISHI ECLIPSE

BO-G-19104

4MBMND2ZANE005935

Прк.бр.2779/08 од 01.19.2013 извршно

Депо Идризово 252/08 од 20.08.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.347

227             

Пмв VW VENTO

KH-8612-AC

WVWZZZ1HZPW642315

Прк.бр.3367/08 од 16.07.2014 извршно

Депо Идризово 388/08 од 04.11.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.327

228             

Пмв OPEL CADET 1,3

BP-AB-862

4406022957

Прк.бр.3426/08 од 11.09.2014 извршно

Депо Идризово 356/08 од 28.10.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.363

229             

Пмв BMW 525

450-KS-294

WBAHA01070BK44325

Прк.бр.605/09 од 20.09.2014 извршно

Депо Идризово 77/09 од 12.02.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.330

230             

Пмв FIAT TIPO

542-KS-055

ZFA16000004859870

Прк.бр.800/09 од 03.10.2014 извршно

Депо Идризово 232 од 23.07.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.339

231             

Пмв OPEL KADET 1,6

 

WOLOOOO33M2706899

Прк.бр.1165/09 од 18.12.2014 извршно

Депо Идризово 253/09 од 27.07.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.364

232             

Пмв CITROEN SAXO

SK-242-LC

VF7S1VJXB57734906

Прк.бр.125/19 од 24.11.2020 правосилна

Депо Идризово записник 020 од 11.11.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.369

233             

Пмв OPEL ASTRA

 

WOLOOOO59N2772752

Прк.бр.849/09 од 13.05.2015 извршно

Депо Идризово 24/09 од 23.11.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.348

234             

Пмв VW GOLF 3

E-6341-BK

WVWZZZ1HZPB032722

Прк.бр.270/09 од 28.09.2013 извршно

Депо Идризово 109/10 од 16.06.2010

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.361

235             

Пмв OPEL ASKONA

171-KS-962

WOLOOOO87J6017200

Прк.бр.120/09 од 14.05.2015 извршно

Депо Идризово 500/08 од 17.12.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.328

236             

Пмв RENAULT 5

 

VF1C4070511818049

Прк.бр.1788/08 од 02.05.2013 извршно

Депо Идризово 468/08 од 29.11.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.324

237             

Пмв OPEL ASTRA

E-1673-BK

WOLOTGF35H8086160

Прк.бр.719/08 од 11.10.2013 извршно

Депо Идризово 402/08 од 11.11.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.326

238             

Пмв OPEL TIGRA

AY-455-PD

WOLOSAFO7W4288404

Прк.бр.3163/08 од 23.01.2015 извршно

Депо Идризово 489/08 од 13.12.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.360

239             

Мотоцикл YAMAHA (SYM-po presuda)

 

RFRSMNAFY2M060827

Прк.бр.1010/09 од 07.12.2014 извршно

Депо Идризово 381/08 од 01.11.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.334

240             

Пмв MERCEDES A170 CDI

SK-5893-AN

WDB1681091J707095

К.бр.1870/22 од 10.11.2022 правосилна

Депо Идризово 71/17 од 09.08.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.367

241             

Пмв VW GOLF 2

 

WVWZZZ1GZMW599469

Прк.бр.845/09 од 17.10.2012 извршно

Депо Идризово 41/09 од 01.02.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.338

242             

Пмв FORD COURIER pickup

CA-1897-KP

WFO3XXBAJ3WL33701

Прк.бр.3253/08 од 29.01.2015 извршно

Депо Идризово 482/08 од 03.12.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.349

243             

Комби VW TRANSPORTER

 

WVWZZZ25ZJN015904

Прк.бр.326/09 од 01.05.2014 извршно

Депо Идризово 275/09 од 04.08.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.333

244             

Пмв NISSAN SUNNY

 

JN100PN13U0012515

Прк.бр.3239/08 од 08.07.2014 извршно

Депо Идризово 26/09 од 23.11.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023

245             

Пмв VW GOLF 3

KR-2087-AB

WVWZZZ1HZTP423155

КОК.бр.204/22 од 28.12.2022 правосилна

Депо Идризово 061/22 од 15.12.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.

246             

Пмв SHEVROLET KALOS

SK-784-OV

KL1SF69A15B452682

КОК.бр.116/22 од 12.12.2022 правосилна

Депо Идризово 006/22 од 07.02.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.

247             

Пмв CITROEN XSARA 1,9 D

SN-6537-AB

VF7N1DJYF36326391

КОК.бр.198/22 од 16.02.2023 правосилна

Депо Идризово 130/21 од 27.05.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-14 од 21.07.2023 Бележено со бр.

248             

Пмв LADA RIVA

KU-221-AP

 

Прк.бр.95/22 од 27.07.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-83 од 01.04.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.55

249             

Пмв OPEL FRONTERA

 

W0L06B1VEYV602737

Прк.бр.188/21 од 17.10.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-255 од 22.09.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.57

250             

Пмв HYUNDAI

GV-789-BM

KMHVA3INPWU311063

Прк.бр.14/21 од 04.06.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми Куманово, ШПС Куманово барање за прекршок 140.02-290 од 16.12.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.37

251             

Пмв LADA RIVA

KU-114-CJ

XTA210720M0627997

Прк.бр.86/22 од 14.07.2022  правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-84 од 01.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.61

252             

Пмв OPEL ASTRA

KU-9281-AF

W0L000051P2761141

Прк.бр.122/22 од 21.09.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-87 од 06.04.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.52

253             

Пмв CITROEN ZX

KU-542-DC

VF7N2A90019A96232

Прк.бр.429/20 од 25.05.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска ШПС куманово барање за прекршок бр.140.02-264 од 25.11.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.33

254             

Пмв VW JETA

SK-1542-AB

WVWZZZ16ZEW710513

Прк.бр.419/20 од 20.05.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска ШПС куманово барање за прекршок бр.140.02-215 од 01.10.2020

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.32

255             

Комби MERCEDES

KU-817-CJ

10846539

Прк.бр.161/19 од 26.08.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово бр.80, 80/1, 80/2 од 20.10.2019 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.42

256             

Пмв SKODA FELICIA

KU-440-BB

TMBEEA653T0232719

прк.бр.135/18 од 17.05.2019 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска ШПС Куманово барање за прекршок 21-332/2 од 18.12.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.26

257             

Пмв UAZ

KU-7853-AC

781056

Прк.бр.63/17 од 25.11.2020 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска ШПС Куманово 21-77 од 20.03.2017 барање за прекршок

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.50

258             

Пмв AUDI 80

KU-479-CN

1ZFA133425

Прк.бр.200/16 од 12.10.2018 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска бр.38 од 19.07.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.22

259             

Пмв FIAT

KU-8402-AD

ZFA17800002095741

Прк.бр.47/22 од 27.05.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово ШПС Куманово 140.02-19 од 25.01.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.49

260             

Пмв PEUGEOT 306

KU-633-CO

VF37DB9B230510313

Прк.бр.73/22 од 09.06.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-70 од 22.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.59

261             

Пмв OPEL ASTRA

KU-7327-AD

W0L0TFF35W2072692

Прк.бр.92/21 од 10.10.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-49 од 01.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.60

262             

Тмв TAM

SK-957-FI

780001738

Прк.бр.87/22 од 14.07.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-79 од 31.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.62

263             

Пмв OPEL ASTRA

KU-667-DB

W0L000051T2514210

Прк.бр.55/18 од 02.07.2020 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, ШПС Куманово барање за прекршок 21-168/8 од 11.06.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.30

264             

Тмв ZASTAVA

KU-4043-AF

3532

Прк.бр.120/22 од 21.09.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-118/9 од 08.06.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.53

265             

Тмв ZASTAVA

KU-4599-AF

48114

Прк.бр.94/22 од 14.07.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска шпс куманово 140.02-105/8 од 09.05.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.54

266             

Пмв FORD ESCORT karavan

KU-161-BV

WF0NXXGCANGT10145

Прк.бр.50/19 од 04.11.2020 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска 140.02-108 од 22.04.2019 на ШПС Куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.46

267             

Тмв MERCEDES

KU-6679-AC

KMHAB51GPXU215042

Прк.бр.242/15 од 22.12.2020 правосилна Основен суд Куманово

СВР Куманово ПС Матејче, врска шпс куманово барање за прекршок 15-324 од 11.11.2015

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.36

268             

Пмв VOLKSWAGEN

SK-439-US

WDB2021211A406093

Прк.бр.97/18 од 12.18.2019 правосилна Основен суд Куманово

СВР Куманово ПС Матејче, ШПС Куманово барање за прекршок 21-268 од 26.09.2018

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.29

269             

Комби FORD TRANZIT

KU-251-SK

 

Прк.бр.921/12 од 16.06.2014 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска прекршок на ШПС Куманово бр.15-368 од 24.11.2012

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.10

270             

Комби FORD TRANZIT

KU-018-CA

998825

Прк.бр.785/12 од 26.01.2017 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, ШПС Куманово потврда за пр.одз.предмети бр.09-1 од 18.08.2012

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.14

271             

Комби MERCEDES

KU-857-CM

60136218083742

Прк-0-757/12 од 18.02.2013 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска потврда бр.19/1 I 19/2 од 14.06.2012 на шпс куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.3

272             

Комби MERCEDES

KU-802-AF

7610781462

Прк.бр.55/21 од 27.10.2021 правосилна Основен суд Куманово

Основен суд Куманово, ШПС Куманово 15-110/7 од 30.03.2015 барање за прекршок

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.45

273             

Комби FORD TRANZIT

KU-310-CZ

BVKEB36726

Прк.бр.269/14 од 28.06.2017 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска потврда за одз.предмети бр.34 од 25.04.2014 на ШПС Куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.18

274             

Тмв TAM-80 T-3

SK-748-KL

850004654

Прк.бр.71/17 од 03.03.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска ШПС куманово барање за прекршок бр.15-184 од 30.05.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.34

275             

Тмв TAM

KU-0474-AC

880003517

Прк.бр.69/18 од 17.02.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово барање за прекршок 21-231 од 10.08.2018 на ШПС Куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.40

276             

Тмв TAM MD

KU-758-DA

4020178

Прк.бр.73/20 од 16.02.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово ШПС Куманово 15-250/9 од 02.12.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.48

277             

Тмв PEUGEOT 806

 

VF3221RB212239578

Прк.бр.121/22 од 26.09.2022 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска шпс куманово 140.02-120 од 08.06.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.51

278             

Пмв GOLF 3

KU-610-CB

WVWZZZ1HZSB113887

Прк.бр.52/21 од 01.06.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово врска ШПС куманово барање за прекршок бр.140.02-12 од 18.01.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.31

279             

Пмв GOLF 3

KU-9817-AE

WVWZZZ1HZPW604232

Прк.бр.114/21 од 01.11.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово 140.02-182 од 21.06.2021 барање за прекршок на ШПС Куманово

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.44

280             

Тмв UAZ furgon

KU-951-BR

ZTA21053011889652

Прк.бр.201/16 од 27.10.2020 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска барање за прекршок 21-215 од 19.07.2016

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.39

281             

Пмв JUGO SKALA 55

KU-8148-AO

1007739

Прк.бр.163/19 од 07.09.2021 правосилна Основен суд Куманово

ЈП Македонски шуми ШС Куманово, врска 89/1 од 04.10.2019 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.43

282             

Пмв FORD ESCORT karavan

KU-530-CC

WF0NXXGCANPB69119

Прк.бр.65/17 од 14.02.2019 правосилна Основен суд Куманово

Основен суд Куманово, ШПС Куманово барање за прекршок 21-71 од 13.03.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-1 од 28.02.2023 Бележено со бр.25

283             

Пмв

ALFA ROMEO 155

 

ZAR16700000009292

Прк.бр.282/14 од 28.01.2015 извршно

ПС Делчево, врска потврда за одземени предмети бр.107/1721 од 11.10.2013

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023 Реден број 1

284             

Пмв

AUDI 80

SK-7475-AH

WAUZZZ8CZNA181265

Прк.бр.58/18 од 10.07.2018 извршно

ПС ОН Делчево потврда за привремено одземени предмети бр.107/2574 од 28.12.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 2

285             

Пмв

AUDI A4

E-7047-BC

 

Прк.бр.897/14 од 28.06.2016 извршно

ПО БПС Делчево потврда за привремено одземени предмети 2489/181 од 18.01.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 3

286             

Пмв

GOLF

E-2348-KH

WVWZZZ1HZRW636330

Прк.бр.749/15 од 17.04.2017 извршно

ПС Македонска Каменица, МВР ПО БПС Делчево потврда за привремено одземени предмети 37.5.8.1-8/294 од 19.04.2015

 

 

 

 

 

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 4

287             

Мотоцикл

KAWASAKI ZX600FE

AH-30509

JKAZX600GGA037795

Прк.бр.1479/09 од 14.01.2014 извршно

ПС Делчево, врска потврда за одземени предмети бр.60/1033 од 21.09.2009

 

 

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023

Реден број 5

288             

Мотоцикл KAWASAKI 250

 

JKAKX250TTA004370

Прк.бр.799/20 од 25.03.2020 извршно

СВР ПС ОН Делчево потврда за привремено одземени предмети 49/1516 од 27.07.2019

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 6

289             

Пмв PEUGEOT 206

 

VF32AWJZT40150217

Прк.бр.276/14 од 06.04.2015 извршно

ПС Делчево потврда за привремено одземени предмети бр.2/18 од 04.01.2014

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 7

290             

Пмв FIAT PUNTO

E-0457-BH

ZFA17600004118363

Прк.бр.484/15 од 30.09.2016 извршно

ПО за БПС Делчево 39/403 од 27.02.2015 потврда за привремено одземени предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 8

291             

Пмв

FIAT PUNTO

E-5418-BX

ZFA17600004745997

Прк.бр.483/15 од 11.09.2019 извршно

МВР ПО БПС Делчево потврда за привремено одземени предмети 42/449 од 05.02.2015

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 9

292             

Пмв

FORD MONDEO

E-6558-KM

 

Прк.бр.674/19 од 16.05.2020 извршно

ПО Македонска Каменица, ПС ОН Делчево потврда за пр. одз.предмети 53/1319 од 07.07.2017

Процена од БСВ               СВ5 18/23-15 од 21.07.2023    Реден број 10

293             

Пмв ALFA ROMEO 156

E-0036-MB

ZAR93200000233487

Прк.бр.176/22 од 12.12.2022 правосилна

СВР Струмица 22.26.5.2-239-1327 од 28.04.2022 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 1

294             

Пмв BMW 524 diesel

861-Т-288

WBAHA610803535963

Прк.бр.3488/08 од 20.06.2011, извршно од 25.07.2011

СВР ПС Струмица  потврда за привр.одз.предмети 364 од 21.09.2008

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 2

295             

Пмв BMW

E-8945-MA

WBABJ31040ER06643

прк.бр.243/21 од 19.05.2022 правосилна

СВР Струмица 389-2518 од 08.08.2021 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 3

296             

Пмв OLTCIT CLUB

SR-043-BM

UU2TA0B4N090B6602

КСМ.бр.3/2022 од 10.11.2022 правосилно решение

СВР Струмица КУ.бр.22.26.4.2-22/669 од 22.03.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 4

297             

Пмв FIAT BRAVA

 

ZFA18200004356918

Прк.бр.536/21 од 16.02.2022 извршно

ПС БПС Струмица бр.77-336 од 07.02.2021 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 5

298             

Пмв FIAT SCUDO

754-Н-763

ZFA22000012365781

Прк.бр.186/21 од 07.12.2021

СВР Струмица 210/1243 од 20.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 6

299             

Пмв HYUNDAI SONATA

KA-R-2979

 

Прк.бр.769/09 од 09.11.2014 извршно

ПС БПС Струмица потврда за привр.одз.предмети од 12.04.2009

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 7

300             

Пмв CADILLAC DEVILLE

BSTR-426

1G6KD54YU286656

Прк.бр.321/21 од 20.01.2022 правосилна

ПС БПС Струмица 543 од 22.10.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 8

301             

Пмв MERCEDES E270

E-0452-MA

 

Прк.бр.297/22 од 04.03.2023 правосилна

СВР Струмица

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 9

302             

Пмв NISSAN X-Trail

CB-9142-MC

JN1TENT30U0036322

Прк.бр.365/21 од 30.09.2021 извршно

СВР Струмица, ПС ОН Штип потврда за привр.одз.предмети бр.203 од 14.04.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 10

303             

Пмв VW PASSAT

CB-2204-KM

 

Прк.бр.190/22 од 17.11.2022 правосилна

СВР Струмица

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 11

304             

Пмв VW PASSAT

E-8262-KM

 

Прк.бр.150/21 од 05.01.2022 извршно

СВР Струмица потврда за привр.одз.предмети бр.113 од 28.02.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 12

305             

Пмв PEUGEOT 307

E-6046-BT

VF33ERHSB82475152

Прк.бр.263/21 од 17.06.2022 правосилна

СВР Струмица потврда за привр.одз.предмети бр.445 од 14.09.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 13

306             

Пмв PEUGEOT 309

KH-2664-AP

VF310AB1202358516

Прк.бр.761/10 од 08.06.2016 извршно

бр.24 од 21.01.2010 потврда за привр.одз.предмети

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 14

307             

Пмв PEUGEOT 407

E-7079-HA

VF36D9HZC21474498

прк.бр.212/22 од 10.12.2022 правосилна

СВР Струмица, врска потврда за привр.одз.предмети 358-2194 од 09.07.2022

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 15

308             

Тмв ZASTAVA

SR-094-BL

 

К.бр.76/22 од 15.04.2022 правосилна

ШПС Струмица потврда за привр.одз.предмети бр.617 и 618 од 08.12.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 16

309             

Комби VW TRANSPORTER

Fals SR-479-AD

 

КОК.бр.101/21 од 10.12.2021 правосилна

ОЈО ГОКК КО.бр.105/19 од 22.03.2021

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 17

310             

Комби FIAT DUCATO

Fals KU-017-AL

ZFA23000005615399

РО.бр.298/2019 од 01.04.2022 Основно јавно обвинителство Струмица

ОЈО Струмица со записник за предавање бр.33.2-5/60 од 01.10.2019 на СВР Струмица

Процена од БСВ               СВ5 18/23-12 од 21.07.2023    Реден број 18

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

25.09.2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-5314/5, од 4 јули 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот го објавува следниот:

ОГЛАС БРОЈ 9/2023

ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

                   З А К Л У Ч О К бр.  08- 3471/1  од  21.09.2023 год.

           за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден  број.1.

 1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

- недвижен имот - земјиште, кој се наоѓа на- КП 2592 дел 3, КО Mорани, место викано ДОЛНО ПОЛЕ, план 8, скица 71, кат.култура зз,  Н, класа 7, со површина од 56.818,07 м2,  запишан во Имотен лист бр.1580, сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

2) Продажбата на одземениот недвижен имот од точка  1 од овој Заклучок, да се изврши заедно со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно Процената на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања  СВ /EL V 19/23-11 од 19.04.2023 година, намалена за една четвртина од проценетата вредност, и тоа во вкупен износ од 12.784.066,00 денари.

3) Јавното наддавање за недвижноста од заклучокот под реден број 1 ќе се изврши електронски на ден 12.10.2023 год., со почеток во 09 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден 27.09.2023  година од 10:00 до 11:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од 25.09.2023 год. заклучно со 09.10.2023  год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 09.10.2023 год до 14:00 часот.

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА  

1)Право на учество на јавното наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2)Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 25.09.2023 год. заклучно со 09.10. 2023 год

5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 09.10.2023 год. до 14:00 часот.

6. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со потребната документација
да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за
што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx

и задолжително електронско пријавање за предметот за кој ќе се врши
наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за
управување со одземен имот или да се симне на web страната http://www.odzemenimot.gov.mk
). (Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно
наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.)

7.  Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација ((- Доказ
за платен депозит- уплатница (оргинал или заверена на нотар), - Доказ за
идентитет: копија од лична карта или патна исправа за физички лица, - тековна
состојба од Централен регистар на Р.С.М за  правни лица (оргинал или заверена на нотар)) преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува возатворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

8.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на некоја од недвижностите од точка 1), на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

11. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

12.По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

13. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат, во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

14. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

15. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

16. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

17. На недвижноста од точка 1), од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености. Овие заклучоци се објавуваат во ‘‘Службен Весник на Република Северна Македонија’’, во дневните весници „Нова Македонија„ и „Коха„ и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот.

18.Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

                                                                    Агенција за управување со одземен имот

 

 

 
 

                                     В.Д. Директор 

                                      M-r Driton Nebiu

 

 

 

_________________________________________________

ЗАВРШЕНИ ОГЛАСИ:

 

 

09.08.2023

ОГЛАС бр. 8/2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-1713/10, бр.41- 1715/7, бр.41- 1714/7 од 25 јули 2023 год. и бр.41-5314/5 од 04 јули 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 09.08.2023 година ги објавува следните:

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧЕТИРИ (4) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

 1. 1.      З А К Л У Ч О К бр.08- 3093/1  од  07.08.2023 год.  

           за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден  бр.1.

1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

-недвижен имот земјиште, кое се наоѓа на место викано Џибарица, кат.култура неизградено земјиште, со површина од 321,81 м2,  КП 785/15, КО Радња, запишан во Имотен лист бр.270, во сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

 2) Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат,со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 29.686,97 денари.

3) Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден ­­­­­­25.08.2023 год., со почеток во 09 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден  11.08.2023  година од 10:00 до 11:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од 09.08.2023 год. заклучно со 23.08.2023  год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.08.2023 год до 14:00 часот.

                        2. З А К Л У Ч О К бр.08- 3094/1 од 07.08.2023 год.  

         за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден бр.2.

1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

- стан на ул. Горица Охрид,КП 5972 дел 2, КО Охрид 4, запишан во Имотен лист бр.102842, сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот, и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А4-7, влез 02, кат МА1, број 84, намена на посебен/заеднички дел од СТ, со внатрешна површина од 46 м2,

- број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А4-7, влез 02, кат МА1, број 84, намена на посебен/заеднички дел од ПП, со внатрешна површина од 19 м2.

2). Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од оваа одлука, да се изврши заедно со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 5.775.234,38 денари.

3) Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 2 ќе се изврши електронски на ден 25.08.2023 год. со почеток во 10 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден 10.08.2023 година од 11:00 до 12:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 09.08.2023 год. заклучно со 23.08. 2023 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.08. 2023 год. до 14:00 часот.

3. З А К Л У Ч О К бр. 08-  3095/1 од  07.08.2023  год.

         за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден бр.3.

1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

– стан на ул. Горица Охрид, КП 5972 дел 2, КО Охрид 4, запишан во Имотен лист бр.102842, сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот, и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А4-7, влез 02, кат МА1, број 85, намена на посебен/заеднички дел од СТ, со внатрешна површина од 58 м2,

- број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А4-7, влез 02, кат МА1, број 85, намена на посебен/заеднички дел од ПП, со внатрешна површина од 56 м2.

2). Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од оваа одлука, да се изврши заедно со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 9.032.505,00 денари.

3). Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 3 ќе се изврши електронски на ден 25.08.2023 год. со почеток во 11 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден 10.08.2023 година од 11:00 до 12:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 09.08.2023 год. заклучно со 23.08. 2023 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.08. 2023 год. до 14:00 часот.

 

4. З А К Л У Ч О К бр. 08- 3096/1 од 07.08.2023  год.

         за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат за

Реден  бр.4.

1). Се врши продажба на недвижен имот, на прво јавно наддавање по електронски пат, и тоа:

- недвижен имот - земјиште, кој се наоѓа на- КП 2592 дел 3, КО Mорани, место викано ДОЛНО ПОЛЕ, план 8, скица 71, кат.култура зз,  Н, класа 7, со површина од 56.818,07 м2,  запишан во Имотен лист бр.1580, сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот

2). Продажбата на одземениот недвижен имот од точка 1 од оваа одлука, да се изврши заедно со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања, во износ од 17.045.421,00 денари.

3). Јавното наддавање за недвижноста од Заклучокот 4 ќе се изврши електронски на ден 25.08.2023 год. со почеток во 12 часот и ќе трае 15 минути.

4) Разгледување на објектот ќе се врши на ден 14.08.2023 година од 11:00 до 12:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 09.08.2023 год. заклучно со 23.08. 2023 год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.08. 2023 год. до 14:00 часот.

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА  

1)Право на учество на јавното наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2)Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 09.08.2023 год. заклучно со 23.08. 2023 год

5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 23.08.2023 год. до 14:00 часот.

6. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со потребната документација
да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за
што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx и задолжително електронско пријавање за предметот за кој ќе се вршинаддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата зауправување со одземен имот или да се симне на web страната http://www.odzemenimot.gov.mk). (Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат).

7.  Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација ((- Доказ
за платен депозит- уплатница (оргинал или заверена на нотар), - Доказ за
идентитет: копија од лична карта или патна исправа за физички лица, - тековна
состојба од Централен регистар на Р.С.М за  правни лица (оргинал или заверена на нотар)) преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред времето и датумот за отворањето.

8.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижноста ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на некоја од недвижностите од точките 1), 2), 3) и 4)   ,на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

11. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

12.По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

13. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат, во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

14. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

15. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

16. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

17. На недвижностите од точка 1), 2), 3) и 4)   од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености. Овие заклучоци се објавуваат во ‘‘Службен Весник на Република Северна Македонија’’, во дневните весници „Слободен Печат„ и „Коха„ и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот .

18.Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 Агенција за управување со одземен имот

 В.Д Директор

M-r Driton Nebiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

18.07.2023

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2, и став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14 и 27/16 и 35/2018),  член 22 став (1) алинеја 1 и член  23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и ,,Службен Весник на Република Северна Македонијаброј 110/19, 267/20 и 151/21), Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

 

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 05/2023
за вработување на
2 (две) лица во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2023) 

 

 1. 1.       Соработник- преведувач на албански и англиски јазик, во Одделение за нормативни и правни работи, во Сектор за правни работи- со локација на работно место во Скопје,- 1 извршител 

Општи услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен;
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

 

Посебни услови:

-ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, (наука за книжевноста)

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
-најмалку една година работно искуство во струката.
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време:
Работни часови во неделата: 40,
Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.

Паричен нето износ на основната плата : 24,400 денари

 Кандидатите треба да ги исполнуваат општите и посебните услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за управување со одземен имот. Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија  кои ги исполнуваат условите за конкурирање.

Рокот за доставување на Пријавaта со потребните документи изнесува 3 работни денa сметано од наредниот ден од објавување на огласот во дневниот печат. Условите наведени во огласот кандидатот треба да ги исполнува во моментот на пријавувањето.

По истекот на рокот за пријавување, изборот на кандидатот ќе се изврши најдоцна во рок од 3 дена.

Kандидатите се должни да поднесат Пријава за вработување, како и докази за исполнување на општите и посебните услови во оригинал или заверени на нотар, и кратка биографија со задолжителен контакт  телефон, адреса на живеење и електронска адреса.

Пријавата за Огласот може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се преземе од веб страната на Агенцијата: www.odzemenimot.gov.mk

 2.       Помлад соработник за материјално – финансиско работење во Одделение за сметководство и плаќање при Секторот за финансиски прашања со локација на работно место во Скопје,- 1 извршител

Општи услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен;
-да има општа здраствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

 Посебни услови:

-ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, (Економски науки или Организациони науки и управување (менаџмент))

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
-со или без работно искуство во струката.
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време:
Работни часови во неделата: 40,
Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.

Паричен нето износ на основната плата : 23.100,00 денари 

 Кандидатите за работната позиција, потребно е со пријавата да ги достават следните документи во оригинална форма или копија заверена на нотар, и тоа:

-Доказ за државјанство;
-Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
-Доказ за општа здраствена состојба за работното место;
-Уверение / диплома за завршен степен на образование;

-Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
-Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски јазик);       
-Кратка биографија (со задолжителен контакт телефон и адреса);
-Писмо за мотивација

Кандидатите за работната позиција под реден број 1 покрај горе наведените, потребно е да достават и документ: -Доказ за работен стаж

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава нема да биде предмет на разгледување.

 

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошната постапка по овој оглас.

Постапката ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на директорот на Агенцијата за управување со одземен имот.

Јавниот Оглас ќе биде објавен на ВЕБ страната на Агенцијата за управување со одземен имот и во најмалку 2 (два) дневни весници од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Бараните документи се доставуваат во архивата на Агенцијата за управување со одземен имот согласно рокот најдоцна до 21.07.2023 година до 15:00 часот, во затворен плик со напомена “ Да не се отвара” на следната адреса:

Агенцијата за управување со одземен имот

Кеј Димитар Влахов бр.4/4, 1000 Скопје, Р.С. Македонија,

 (со назнака: “ За Јавен оглас бр. 05/2023”)

 Контакт за информации: 02 3  209 087

 

                                                             Агенција за управување со одземен имот

                                                                                                         В.Д Директор

                                                                                                    M-r  Driton Nebiu 

 

- прилог Пријава

 


 

_________________________________________________________

27.06.2023

ОГЛАС БР.7/2023 - zavr[en oglas

Врз основа на член 33 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) и член 18  од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), а во врска со Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот донесени од страна на Управниот Одбор на Агенцијата на седницата одржана на ден 31.03.2023 година и Одлуките за давање на согласност на Одлуките за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата, донесени од Владата на Република Северна Македонија бр. 41-3733/6, 41-3733/7, 41-3733/8, 41-3733/9, 41-3733/10, 41-3733/11, 41-3733/12, 41-3733/13 од 06.06.2023 година, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

 

ОГЛАС БР.7/2023

За продажба на обични акции во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот кои ќе бидат понудени на продажба на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција

 

Р.Бр

Акционерско друштво(назив и седиште)

Основна главнина на друштвото во денари

Број на обични акции за продажба

Номинална вредност

Учество на акциите на АУОИ во главнината на друштвото %

Почетна продажна цена на една акција

1.

ТТК Банка АД Скопје

907.888.000,00 ден.

533 обични акции

533.000,00 МКД

0,06

1.380 ден.

2.

Попова Кула АД Демир Капија

166.050.000,00 ден.

50  обични акции

3.075,00 МКД

0,00

16 ден.

3

Стопанска Банка АД Битола

1.172.931.000,00 ден.

7108 обични акции

21.639.000,00 МКД

1,84

2.772,00 ден

4.

Халкбанк АД Скопје

7.926.910.000,00ден.

1113 обични акции

11.130.000,00 МКД

0,53

10.000 ден.

5.

Уготур АД Скопје      

909.468,00 еур.

500 обични акции

525,00 EUR

0,06

24 ден.

6.

Тутунски комбинат АД Прилеп

8.594.868.760,00 ден.

744 обични акции

38.040,72 EUR

0,03

51,13 ЕУР.

7.

РЖ Услуги АД Скопје

8.035.808,00 еур.

592 обични акции

3.025,12 EUR

0,04

53 ден.

8.

Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје

3.704.686.148.00 ден.

292 обични акции

1.492,12 EUR

0,00

4 ден.

Модел на продажба:Акциите ќе се продаваат на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје по пат на јавна берзанска аукција според моделот “се или ништо„.

Со оглед на тоа што предмет на продажба се и акции издадени од банки – ТТК Банка АД Скопје, Стопанска банка АД Битола и Халк Банка АД Скопје, потребно е да се има предвид дека согласно Законот за Банки, доколку некој од купувачите се стекне со квалификувано учество мора претходно да има добиено согласност од НБРСМ.

Во Законот за банки е предвидено дека секое лице кое има намера, директно или индиректно, постапно или одеднаш, да стекне акции чиј вкупен кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број на акции, односно од вкупниот број на издадени акции со право на глас во банката, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само илизаедно со други поврзани лица, директно или индиректно, е должно да поднесе барање до Народната банка за добивање претходна согласност.

Учесници во аукцијата кај продажбата на акции издадени од ТТК Банка АД Скопје, Стопанска банка АД Битола и Халк Банка АД Скопје можат да бидат само купувачи што ги исполнуваат законските услови.  

Јавната берзанска аукција ќе се одржи на ден 19,20,21,24 и 25 јули 2023 година.Плаќањето се врши во готово во денари.Порамнувањето треба да се изврши во рок од 3 дена од денот на одржувањето на јавната берзанска аукција.

 

                                                                                                  В.Д  Директор

                                                                                                 M-r Driton Nebiu

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

ОГЛАС БРОЈ 6/2023

21.06.2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14) и врз основа на Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-4426/5, од 06 јуни 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот го објавува следниот:

 

ОГЛАС БРОЈ 6/2023

ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

 

                             З А К Л У Ч О К  1 бр.08- 2468/1   од 19.06.2023 година

        за продажба на недвижност на прво јавно наддавање по електронски пат 

 

Реден  број.1.

 

1). Се врши продажба на одземен недвижен имот-земјиште, кој се наоѓа на:

 - КП 43 дел 2, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Топанец, план 1, скица 5, кат.култура  Н, класа 7, со површина од 3.238,96 м2,

- КП 43 дел 3, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Топанец, план 1, скица 5, кат.култура  Н, класа 7, со површина од 1.757 м2,

- КП 45 дел 2, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Топанец, план 1, скица 5, кат.култура  Н, класа 7, со површина од 4.651,37 м2,

- КП 45 дел 3, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Топанец, план 1, скица 5, кат.култура  Н, класа 7, со површина од 407,16 м2,

- КП 48 дел 1, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Чука, план 1, скица 5, кат.култура  ПС, класа 4, со површина од 25.734,24 м2,

- КП 49, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Чука, план 2, скица 4, кат.култура  ПС, класа 4, со површина од 2.327,96 м2,

- КП 50, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Чука, план 2, скица 4, кат.култура  Ш, класа 5, со површина од 1.866,19 м2,

- КП 369, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Бела Земја, план 2, скица 4, кат.култура  ЛЗ, класа 4, со површина од 888,97 м2,

- КП 424, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Забел, план 2, скица 4, кат.култура  Ш, класа 5, со површина од 3.053,13 м2,

- КП 429, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Чука, план 2, скица 4, кат.култура  Ш, класа 5, со површина од 3.455,33 м2,

- КП 479, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Чука, план 2, скица 4, кат.култура  Ш, класа 5, со површина од 349,09 м2,

- КП 480, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Нерезина Река, план 2, скица 4, кат.култура  Н, класа 5, со површина од 1.976,72 м2,

- КП 481, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Нерезини, план 2, скица 4, кат.култура  Н, класа 4, со површина од 644,03 м2,

- КП 481, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Нерезини, план 2, скица 4, кат.култура  Н, класа 5, со површина од 1.386,06 м2,

- КП 485, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Нерезина Река, план 2, скица 4, кат.култура  Н, класа 6, со површина од 998,08 м2,

- КП 486, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Нерезини, план 2, скица 4, кат.култура  Н, класа 6, со површина од 1.013,56 м2,

- КП 490, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Нерезина Река, план 2, скица 4, кат.култура  ОВ, класа 4, со површина од 2.818,47 м2 и

- КП 491, Имотен лист 7936, КО Орешани, место викано Нерезина Река,  скица 4, кат.култура  Ш, класа 5, со површина од 718,92 м2, 1/1 и истиот  е запишан во сопственост  на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.

 2) Продажбата на одземениот недвижен имот од точка  1 од овој Заклучок,  се врши заедно со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно Процената на Министерството за правда  –  Бирото за судски вештачања  СВ /EL V 19/23-10 од 31.03.2023 година, во износ од 12.132.831,90 денари.

3) Јавното наддавање за недвижноста од заклучокот 1 ќе се изврши електронски на ден 11.07.2023 год., со почеток во 10 часот и ќе трае 15 минути.

 

4) Разгледување на недвижниот имот ќе се врши на ден 23.06.2023  година од 10:00 до 11:00 часот.

5) Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајќи од 21.06.2023 год. заклучно со 06.07.2023  год., а рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 06.07.2023 год до 14:00 часот.                        

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА

1)Право на учество на јавното наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.

2)Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и трошоци.

3. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.

4. Објавата на овој оглас трае 15 (петнаесет) дена почнувајки од 21.06.2023 год. заклучно со 06.07. 2023 год

5.Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање е до 06.07.2023 год. до 14:00 часот.

6. Пријавата за учество на јавното наддавање заедно со потребната документација
да се поднесе преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за
што претходно задолжителна е електронска регистрација на следниот линк http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx

и задолжително електронско пријавање за предметот за кој ќе се врши
наддавањето. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за
управување со одземен имот или да се симне на web страната http://www.odzemenimot.gov.mk
). (Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно
наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.)

7.  Пријавата за учество во хартиена форма со потребната документација ((- Доказ
за платен депозит- уплатница (оргинал или заверена на нотар), - Доказ за
идентитет: копија од лична карта или патна исправа за физички лица, - тековна
состојба од Централен регистар на Р.С.М за  правни лица (оргинал или заверена на нотар)) преку архивата на Агенцијата за управување со одземен имот се приложува во
затворен внатрешен плик кој го содржи називот на пријавениот кандидат со
целосна и точна адреса. Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен
плик кој е адресиран со точна адреса на договорниот орган, го содржи бројот на
огласот, во горниот лев агол стои назнака „не отворај” , да не се отвара пред
времето и датумот за отворањето.

8.За подносителите со комплетна документација Комисијата за продажба во рок од три дена од истекот на рокот за поднесување на пријавите, ќе ги извести потенцијалните купувачи , дека имаат право да учествуваат на електронското јавно наддавање.

9. Лицата заинтересирани за купување на недвижностите ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку положат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на  недвижностите под реден број 1), на овој заклучок, на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 20. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.

11. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasi.aspx во делот Упатство за лицитирање.

12.По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно наддавање.

13. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цената да ја положи во рок од 15 дена по заклучувањето на јавно надавање по електронски пат, во Буџетот на Република Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција. Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.

14. Данокот на промет на недвижноста паѓа на товар на купувачот.

15. По уплатата на цената на недвижноста, Агенцијата во рок од три дена донесува заклучок за извршена продажба кој претставува правна основа за стекнување на правото на сопственост.

16. По извршената уплата на цената од страна на купувачот, во рок од осум дена Агенцијата донесува заклучок за предавање на недвижноста во владение на купувачот.

17. На недвижностите под реден број 1) од овој заклучок не постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување), како и полски и куќни службености. Овие заклучоци се објавуваат во ‘‘Службен Весник на Република Северна Македонија’’, во дневните весници „Слободен печат„ и „Коха„ како и на интернет страницата на Агенцијата за управување со одземен имот .

18.Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи можe да добијат на телефон 3254-380.

 

                                                                    Агенција за управување со одземен имот

 

                                                                                          В.Д Директор

                                                                                        M-r Driton Nebiu

 

____________________________

07.04.2023

ОГЛАС БР. 5/2023 - завршен оглас

Врз основа на член  34, член 35  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-1155/2 од 28.03.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.04.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 5/2023 за продажба на одземени подвижни предмети –16 моторни возила по пат на електронско јавно наддавање.

Oгласот може директно да се преземе тука.

 

___________________________________________________

09.03.2023

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 03/2023  за вработување на 2 (две) лица во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2023)

 Пријава 

____________________________________

 

06.03.2023

Интерен ОГЛАС БР. 02/2023

Пријава

Одлуки


27.02.2023

ОГЛАС БР. 4/2023

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-728/2 од 21.02.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 4/2023 За продажба на одземени подвижни предмети –154 хаварисани возила со третман на отпаден материјал, по пат на електронско јавно наддавање

Oгласот може директно да се преземе тука.

Листа на детален опис 

__________________________

24.02.2023

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 01/2023 за вработување на 1 (едно) лице во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2023)

 

Пријава

___________________________________

13.02.2023

ОГЛАС БРОЈ 3/2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-882/2 и бр.41-880/3  од 01 февруари 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 13.02.2023 година го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 3/2023 ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА 2 (ДВЕ) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Огласот може директно да се преземе тука

 

_______________________________________

07.02.2023 

ОГЛАС БР. 2/2023 - завршен оглас

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-397/4 од 27.01.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.02.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 2/2023 за продажба на одземени подвижени предмети моторни возила по пат на електронско јавно наддавање  

Огласот може директно да се преземе тука

______________________________________________

07.02.2023

ОГЛАС БР. 1/2023

Врз основа на член  34, член 35 и член 43 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-397/3 од 27.01.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.02.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 1/2023 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на второ јавно наддавање по пат на електронска продажба.

Огласот може директно да се преземе  тука.