РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Огласи
 

Листа на огласи

 

09.03.2023

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 03/2023  за вработување на 2 (две) лица во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2023)

 Пријава 

____________________________________

 

06.03.2023

Интерен ОГЛАС БР. 02/2023

Пријава


27.02.2023

ОГЛАС БР. 4/2023

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-728/2 од 21.02.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува: ОГЛАС БР. 4/2023 За продажба на одземени подвижни предмети –154 хаварисани возила со третман на отпаден материјал, по пат на електронско јавно наддавање

Oгласот може директно да се преземе тука.

Листа на детален опис 

__________________________

24.02.2023

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 01/2023 за вработување на 1 (едно) лице во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2023)

 

Пријава

___________________________________

13.02.2023

ОГЛАС БРОЈ 3/2023

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-882/2 и бр.41-880/3  од 01 февруари 2023 год., Агенцијата за управување со одземен имот на 13.02.2023 година го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 3/2023 ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА 2 (ДВЕ) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Огласот може директно да се преземе тука

 

_______________________________________

07.02.2023 

ОГЛАС БР. 2/2023 - завршен оглас

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-397/4 од 27.01.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.02.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 2/2023 за продажба на одземени подвижени предмети моторни возила по пат на електронско јавно наддавање  

Огласот може директно да се преземе тука

______________________________________________

07.02.2023

ОГЛАС БР. 1/2023

Врз основа на член  34, член 35 и член 43 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-397/3 од 27.01.2023 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 07.02.2023 година објавува: ОГЛАС БР. 1/2023 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила на второ јавно наддавање по пат на електронска продажба.

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

 

 

__________________________________________

Завршени огласи:

ОГЛАС БР. 10/2022

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4995/2 од 23.12.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 29.12.2022 година објавува: ОГЛАС БР. 10/2022 за продажба на одземени подвижени предмети минерална суровина – кварцен камен на прво јавно наддавање по електронски пат.

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

____________________________________

ОГЛАС БР. 9/2022

Врз основа на член  34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18), а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-4396/2 од 18.11.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на 29.12.2022 година објавува: ОГЛАС БР. 9/2022 за продажба на одземени подвижени предмети –моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

____________________________________

Завршени огласи:

12.12.2022

ОГЛАС БР. 02/2022

За вработување 1 извршител - помошно техничко лице (чувар)

ПРИЈАВА

 

 

09.08.2022 

 ОГЛАС БР.8/2022

Врз основа на член 37 став 2 и став 3, член 43 став 4 и член 46 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за давање на согласност за продажба на одземен недвижен имот на трето јавно наддавање донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.41-6359/1, од 03 август 2022 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 8/2022 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ТРЕТО ЈАВНО НАДДАВАПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

 

 

 

____________________________________________

14.06.2022 

ОГЛАС БРОЈ 7/2022 - завршен оглас

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-158/1, од 19 април 2022 год., и бр. 41-154/1 од 17 мај 2022 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 7/2022, ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

___________________________________________

20.05.2022 

ОГЛАС БР. 6/2022 - завршен оглас

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-158/1, од 19 април 2022 год., и бр. 41-154/1 од 17 мај 2022 год., Агенцијата за управување со одземен имот го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 6/2022 ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

16.03.2022 

ОГЛАС БР. 5/2022 - завршен оглас

Врз основа на член  27 член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети-моторни возила арх.бр. 02-1155/4 од 14.03.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 5/2022 За продажба на одземени подвижени предмети моторни возила на трето јавно наддавање по електронски пат.

Oгласот може директно да се преземе тука. 

 

________________________________________

17.02.2022

ОГЛАС БР. 4/2022  - завршрн оглас

Врз основа на член  27 член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети-моторни возила арх.бр. 02-585/3 од 15.02.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 4/2022 за продажба на одземени подвижени предмети –7 моторни возила на второ јавно наддавање по електронски пат.

 Oгласот може директно да се преземе тука.

 

__________________

31.01.2022

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 01/202

 за вработување на 2 (две) лица во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2022)

 

Пријава по оглас  

 

 

____________________________________________________

11.01.2022

ОГЛАС БР. 3/2022 - завршен оглас

 

Врз основа на член  27 и член 34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-45/2 од 05.01.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 3/2022 за продажба на одземени подвижни предмети моторни возила на прво јавно наддавање по електронски пат.

 Oгласот може директно да се преземе тука.

 

_____________________________________

05.01.2022

ОГЛАС бр. 2/2022 - завршен оглас

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-5011/4 од 29.12.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:ОГЛАС БР. 2/2022 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал, по пат на електронско јавно наддавање. 

Oгласот може директно да се преземе тука.

Листа на детален опис 

 

____________________________________

05.01.2022

ОГЛАС бр. 1/2022

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-7837/1, од 5 август 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 1/2022 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ- З А К Л У Ч О К бр.  08-6/1   од  03.01.2022 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат.

Oгласот може директно да се преземе тука.

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter