Македонски    sq-AL   
РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Огласи
 

Листа на огласи

14.06.2022 

ОГЛАС БРОЈ 7/2022

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-158/1, од 19 април 2022 год., и бр. 41-154/1 од 17 мај 2022 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 7/2022, ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

___________________________________________

20.05.2022 

ОГЛАС БР. 6/2022 - завршен оглас

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуките за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр. 41-158/1, од 19 април 2022 год., и бр. 41-154/1 од 17 мај 2022 год., Агенцијата за управување со одземен имот го објавува следниот: ОГЛАС БРОЈ 6/2022 ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ (2) НЕДВИЖНОСТИ НА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Огласот може директно да се преземе  тука.

 

16.03.2022 

ОГЛАС БР. 5/2022 - завршен оглас

Врз основа на член  27 член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети-моторни возила арх.бр. 02-1155/4 од 14.03.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 5/2022 За продажба на одземени подвижени предмети моторни возила на трето јавно наддавање по електронски пат.

Oгласот може директно да се преземе тука. 

 

________________________________________

17.02.2022

ОГЛАС БР. 4/2022  - завршрн оглас

Врз основа на член  27 член 34 и член 35 став 2  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети-моторни возила арх.бр. 02-585/3 од 15.02.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 4/2022 за продажба на одземени подвижени предмети –7 моторни возила на второ јавно наддавање по електронски пат.

 Oгласот може директно да се преземе тука.

 

__________________

31.01.2022

Ј А В Е Н    О Г Л А С  бр. 01/202

 за вработување на 2 (две) лица во Агенција за управување со одземен имот на определено време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на фискална година (2022)

 

Пријава по оглас  

 

 

____________________________________________________

11.01.2022

ОГЛАС БР. 3/2022 - завршен оглас

 

Врз основа на член  27 и член 34  од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија бр. 115/13 и 141/14), и согласно донесената Одлука за отпочнување на постапка за продажба на одземени подвижни предмети арх.бр. 02-45/2 од 05.01.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот на година објавува: ОГЛАС БР. 3/2022 за продажба на одземени подвижни предмети моторни возила на прво јавно наддавање по електронски пат.

 Oгласот може директно да се преземе тука.

 

_____________________________________

05.01.2022

ОГЛАС бр. 2/2022 - завршен оглас

Врз основа на член 34 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на Р. Македонија бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 148/15 и 64/18) а во врска со член 28, 29 и 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (Службен весник на Република Македонија  бр. 115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за продажба на одземени подвижни предмети – хаварисани возила како старо железо бр. 02-5011/4 од 29.12.2021 година донесена од страна на Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:ОГЛАС БР. 2/2022 за продажба на одземени подвижни предмети –хаварисани возила со третман на отпаден материјал, по пат на електронско јавно наддавање. 

Oгласот може директно да се преземе тука.

Листа на детален опис 

 

____________________________________

05.01.2022

ОГЛАС бр. 1/2022

Врз основа на член 37 став 2 и став 3 и член 43 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (‘‘Службен весник на Република Македонија’’ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 , 160/14, 97/15 148/15 и 64/18), а во врска со Одлуката за продажба на одземен недвижен имот донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија бр.40-7837/1, од 5 август 2021 год., Агенцијата за управување со одземен имот објавува ОГЛАС БРОЈ 1/2022 ЗАКЛУЧОK ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ НА ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ- З А К Л У Ч О К бр.  08-6/1   од  03.01.2022 год. за продажба на недвижност со јавно наддавање по електронски пат.

Oгласот може директно да се преземе тука.

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter